Betűméret: A A A

Oktatásfejlesztési terv

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének

OKTATÁSFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERVE

Előzmények

Az oktatói munka hallgatói véleményezéseiről szóló, a 2016/2017-es tanév második félévére vonatkozó összegzést a Dékáni Hivatal elküldte a Magatartástudományi Intézet számára. Ezt az anyagot e-mail-en keresztül az intézet valamennyi oktatójához eljuttattuk. Az oktatási részlegek vezetői felkérést kaptak az anyag véleményezésére és javaslataik megfogalmazására. 2018. január 25-én az Intézet oktatási igazgatóhelyettese, Dr. Pilling János egy összoktatói értekezlet keretei között összegezte a hallgatói visszajelzések eredményeit és az oktatásfejlesztésre vonatkozó javaslatokat. Az Intézet oktatói a helyszínen szóban, majd ezt követően további három napon át írásban jelezhették az oktatásfejlesztési tervekkel kapcsolatos véleményüket, további javaslataikat. Jelen oktatásfejlesztési cselekvési terv ennek a folyamatnak az eredménye.

 Oktatásfejlesztési terveink

 Az oktatók motiválása

A magas minőségő oktatás alapja az oktatók motiváltsága. Ennek hiánya vagy alacsony volta jelentős akadálya lehet bármilyen oktatásfejlesztési terv megvalósulásának. Kiemelten fontosnak tartjuk ezért a magas színvonalú oktatói munka megbecsültségének növelésére irányuló kezdeményezéseket.

 • Az oktatási tevékenység alaposabb mérése. A differenciálás alapjait a mennyiségi és a minőségi mérőszámok képezhetik. Intézetünkben már évek óta gyűjtünk (objektív mérőszámokon és önbevalláson alapuló) adatokat az oktatásról. Ezt a mérési rendszert szeretnénk tovább fejleszteni, s kiterjeszteni minden, a Semmelweis Egyetem keretei között végzett oktatási tevékenységre.
 • Ösztönzési/jutalmazási rendszer kidolgozása. Célunk egy olyan ösztönzési rendszer kidolgozása, amely a kutatás, a betegellátás és az oktatás mennyiségi és minőségi mérőszámain alapul.
 • Oktatói elégedettség rendszeres mérése, javaslatok megfogalmazásának intézményesítése. Intézetünkben 2017-ben kezdődött el az anonim, kérdőíves dolgozói elégedettségmérés. A továbbiakban szeretnénk ezt rendszeressé tenni, kiegészíteni az oktatással kapcsolatos specifikus szempontokkal, s célzottan, rendszeresen szeretnénk oktatással kapcsolatos visszajelzéseket, javaslatokat kérni a munkatársainktól.

A hallgatók motiválása

Egy tantárgy oktatását a hallgatók akkor ítélhetik jónak, ha azonosulni tudnak a tantárgy céljaival, képzésükben fontosnak tartják az adott tárgyat, motiváltak a tananyag elsajátítására.

 • A hallgatók belső motivációjának fokozása. A 2017/2018-as tanév első félévétől az orvosi kommunikáció oktatócsoport bevezetett egy új, a hallgatók belső motivációjának növelésére irányuló oktatási rendszert. Ennek keretei között a hallgatók számos lehetőség közül szabadon választhatják ki a számukra leginkább vonzó feladatokat, s azokat a témaköröket, amelyekről a kötelező tananyagnál többet szeretnének tudni. A kezdeti tapasztalatok kifejezetten pozitívak. 2018 tavaszán egy összoktatói értekezlet keretei között szeretnénk elemezni a tapasztalatokat, s megvizsgálni hasonló szemléletű rendszerek bevezetésének a lehetőségeit más tantárgyainknál is.
 • A demonstrátori rendszer hatékonyabb használata. Intézetünkben a demonstrátorok az elmúlt években viszonylag kevés szerepet kaptak az oktatásban. Szeretnénk ezen változtatni, hiszen a hallgatók számára saját hallgatótársaik elkötelezettsége mintaértékű, s a demonstrátorok bevonása az oktatás további színesítésének az eszköze is lehet.

 Hallgatói visszajelzések

Az oktatásfejlesztés alapvető eleme a hallgatói visszajelzések rendszeres gyűjtése, elemzése.

 • A hallgatói értékelőlapok kitöltési arányainak maximalizálása. Az általunk oktatott tárgyak többségében a hallgatói értékelőlapok feldolgozási aránya elérte vagy meghaladta az egyetemi átlagot. Ideális esetben azonban valamennyi hallgató véleményének az ismeretére szükség lenne. Az értékelőlapok kitöltési arányainak további növelése az oktatócsoportok vezetőinek feladata lesz. Mivel az utolsó gyakorlatokon a hallgatói létszám nem mindig teljes, ezért fontos, hogy az értékelőlapok már hetekkel a félév zárása előtt megérkezzenek az Intézethez, s kiosztásukra időben sor kerülhessen.
 • Gyakorlatvezetőkre vonatkozó, csoportonkénti visszajelzések kezdeményezése. A hallgatói értékelőlapokat a korábbi években nem csak évfolyamszinten, hanem csoportonként is feldolgozták, a gyakorlatvezetők és az intézetvezető így személyre szóló visszajelzéseket is kaphattak. Szeretnénk kezdeményezni ennek a visszaállítását.
 • Hallgatói fókuszcsoport. A központi, egyetemi értékelőlapok uniformizáltak, így nem adnak visszajelzést számos olyan oktatási kérdésről, ami saját Intézetünk számára fontos lehet. Szeretnénk ezért egy hallgatói fókuszcsoportot összehívni, ami lehetővé tenné a hallgatók véleményének részletesebb feltérképezését is. A fókuszcsoport vezetője az intézettel munkakapcsolatban nem álló ember lenne, ami elősegítheti a hallgatók teljesen nyílt visszajelzéseit.
 • Azonnali visszajelzések az előadásokról és a gyakorlatokról. Intézetünkben az előadásokról már a korábbi években is azonnali visszajelzéseket kértünk a hallgatóktól, általunk kidolgozott értékelőlapok használatával. Ebben az évben szeretnénk megvizsgálni, hogyan lehetne ezt az értékelőrendszert elektronikus formában működtetni, s kísérleti jelleggel szeretnénk elindítani néhány gyakorlat rendszeres értékelését is. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy Intézetünk három karon és három nyelven több kötelező és szabadon választható tárgyat oktat, ezért valamennyi előadás és gyakorlat értékelése rendkívül nagy adminisztratív terhet jelentene. Egy teljeskörű, azonnali hallgatói visszajelzéseket biztosító rendszer technikai rendszerének kialakítását és működtetését összegyetemi érdeknek és feladatnak tartjuk.

Oktatásmódszertani fejlesztések

 • Intézeti oktatásmódszertani napok. Tervezzük olyan belső továbbképzések szervezését, amelyeknek a célja az oktatóink által már használt és népszerű oktatási módszerek egymással való megosztása, az oktatással kapcsolatos nehézségek, tapasztalatok megbeszélése. 2018 során két ilyen napot tervezünk, az egyik az előadástechnikáról, a másik a gyakorlatvezetésről szól majd.
 • Oktatók oktatása internetes képzés. A https://elearning.szte.hu/mod/szte/frontpage.php címen az egyetemi oktatók módszertani oktatásának multimédiás anyagai szabadon elérhetőek minden egyetemi oktató számára. Javasoljuk és ösztönözzük, hogy ezeket az anyagokat azok a munkatársaink is ismerjék meg, akiknek nem kötelező a képzésen való részvétel.

A modern technika szélesebb körű használata az oktatásban

 • Az előadások és a gyakorlatok interaktivitásának fokozása technikai eszközök segítségével. Szeretnénk az sli.do alkalmazáshoz intézeti szintű hozzáférést vásárolni. Így valamennyi oktatónk számára lehetővé válna, hogy ennek az alkalmazásnak a használatával a hallgatók az előadásokon és a gyakorlatokon a mobiltelefonjaikon tudjanak szavazni különböző kérdésekről, tesztkérdésekre válaszoljanak, versenyfeladatokat oldjanak meg, stb.
 • A webes oktatási anyagok fejlesztése. A hallgatói visszajelzések szerint ez a legtöbb tantárgyunk esetében az oktatás egyik gyenge pontja. Van azonban az oktatásunkban ellenpélda is: a „Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban” című tárgy oktatása e-learning-en alapul, s ennek hallgatói értélkelése jelentősen meghaladja az egyetemi átlagot. Ennek tapasztalatait is felhasználva a többi tantárgyunk esetében is szeretnénk fejleszteni a webes oktatási anyagokat, hozzáférhetővé téve az előadások és a gyakorlatok anyagait, oktatóvideókat, s a tananyag elsajátítását segítő egyéb anyagokat.

Az idegen nyelvű oktatás értékeléseinek a javítása

A hallgatói visszajelzések szerint a legtöbb tantárgyunk esetében a magyar nyelvű képzések jobb eredményeket értek el, mint az idegen nyelvűek. Az angol és a német nyelvű képzések hallgatói visszajelzéseinek javulása érdekében a következőket tervezzük:

 • A magyar és az idegen nyelvű képzések szorosabb összehangolása. Megvizsgáljuk, hogy mely területeken lehetséges és szükséges a képzések jobb összehangolása, a tematikák aktualizálása.
 • A külső oktatók szorosabb integrálása és támogatása. Az idegen nyelvű tárgyak oktatói számára oktatói értekezleteket fogunk összehívni, s ezeken hangsúlyosan szeretnénk foglalkozni a külső oktatók tapasztalataival, kéréseivel, javaslataival. Tantárgyaink külső oktatóit is szeretnénk majd meghívni a fentiekben jelzett oktatásmódszertani napokra, s egyúttal felajánljuk számukra a magyar nyelvű képzés előadásain és gyakorlatain való megfigyelői részvétel lehetőségét is.

Új tankönyvek készítése

2018 során az egyetemi oktatásfejlesztési pályázat keretei között több tankönyvünk is megújul. Ennek során többek között arra törekszünk, hogy az új tankönyvek számos didaktikai módszer használatával segítsék elő a tananyag elsajátítását.

Ütemezés

A fenti feladatok végső megvalósítási határideje: 2018. december 31.

 

Összeállította:

Dr. Pilling János
oktatási igazgatóhelyettes

Jóváhagyta:

Prof. Dr. Kovács József
intézetvezető

 

Kelt: 2018. január 29.