Betűméret: A A A

Oktatásfejlesztési terv

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének

OKTATÁSI STRATÉGIÁJA

 

Előzmények

– Intézetünk kötelező tantárgyainak oktatási felelősei (Kovács József, Purebl György, Győrffy Zsuzsanna, Pilling János) 2020. február 4-én megbeszélést tartottak, és ezen körvonalazták az intézeti oktatási stratégia alapjait.

– Az oktatói munka hallgatói véleményezéseiről szóló, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó összegzést a Dékáni Hivatal elküldte a Magatartástudományi Intézet számára. Ezt az anyagot e-mail-en keresztül az intézet valamennyi oktatójához eljuttattuk. 2020. február 12-én az Intézet oktatási igazgatóhelyettese, Dr. Pilling János egy összoktatói értekezlet keretei között összegezte a hallgatói visszajelzések eredményeit és az oktatásfejlesztésre vonatkozó, az előkészítő megbeszélésen megfogalmazott javaslatokat. Az Intézet oktatói a helyszínen szóban, majd ezt követően írásban jelezhették az Intézet oktatási stratégiájával kapcsolatos véleményüket, további javaslataikat.

– Intézetünk 2018 januárjában már készített egy oktatásfejlesztési tervet. Jelen oktatási stratégia kidolgozásakor figyelembe vettük ennek eredményeit, tapasztalatait is.

– Az egyetemi minőségbiztosítási elveknek megfelelően folyamatban van az Intézet oktatási eljárásrendjének kidolgozása is. Az oktatási stratégia összeállításakor az eljárásrenddel való harmonizáció is fontos szempont volt.

Oktatásfejlesztési terveink

Az oktatók motiválása

A magas minőségű oktatás alapja az oktatók motiváltsága. Ennek hiánya vagy alacsony volta jelentős akadálya lehet bármilyen oktatási stratégia megvalósulásának. Kiemelten fontosnak tartjuk ezért a magas színvonalú oktatói munka megbecsültségének növelésére irányuló kezdeményezéseket.

 • Oktatói elégedettség mérése, javaslatok megfogalmazásának intézményesítése. Intézetünkben korábban (2017-ben) már volt anonim, kérdőíves dolgozói elégedettségmérés. 2020-ban szeretnénk ezt megismételni, kiegészíteni az oktatással kapcsolatos specifikus szempontokkal, és egyúttal az elégedettségmérés részeként is szeretnénk visszajelzéseket, javaslatokat kérni a munkatársainktól. Az oktatással kapcsolatos javaslatokat az oktatási igazgatóhelyettes összegzi, beszámol ezekről az intézeti tanácsnak, és ezt követően a konszenzussal elfogadott javaslatokat igyekszünk megvalósítani.
 • A legjobb oktatók kiemelése, jutalmazása.
  • Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló anyagokban újra és újra név szerint dicsérik a hallgatók számos oktatónkat. Ezeket a pozitív hallgatói visszajelzéseket az összoktatói értekezleten kiemeljük.
  • A 2019/2020-as tanévben az Egyetem bevezette az előadások azonnali, QR kód használatával történő értékelését. Azokat az előadóinkat, akik a legjobb hallgatói visszajelzéseket kapják, szeretnénk jutalomban részesíteni.
  • Intézetünkben már évek óta gyűjtünk (objektív mérőszámokon és önbevalláson alapuló) adatokat az oktatásról. Ezt a mérési rendszert folyamatosan fejlesztjük. Ennek részeként szeretnénk az értékelésbe olyan szorzókat beépíteni, amelyek jobb differenciálást tesznek lehetővé, pl. a kötelező és a választható tárgyak oktatásának, valamint az oktatás minőségének a vonatkozásában. Az így kialakuló rangsorok alapján a felső harmadba tartozó oktatókat szeretnénk kiemelni és valamilyen formában jutalmazni.
 • Közösségépítés. Intézetünk meghatározó eleme az összetartozás élménye. Az együttes munka, a közös célok kitűzése, egymás segítése mindennapjaink részei. Ennek fejlesztése, erősítése is közös teendő, kiemelten fontos feladata azonban a vezetőknek. A vezetői értekezleteken az operatív teendők megbeszélése mellett ezért rendszeresen szeretnénk teret adni a csoport- és intézményi szintű közösségépítés témakörének is.
 • Az oktatók adminisztratív terheinek csökkentése. Szeretnénk felmérni, hogy melyek azok az adminisztratív teendők, amelyeket jelenleg az oktatóink végeznek, és szeretnénk meghatározni, hogy ezek közül melyek lehetnek azok, amelyeket az Intézet adminisztratív munkatársai el tudnak végezni. Az adminisztratív teendők átcsoportosításával szeretnénk elősegíteni, hogy az oktatói munkakörben lévő munkatársaink elsősorban oktatói feladatokat lássanak el.

 

Oktatásmódszertani fejlesztések

 • Jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása. Oktatásunkban már jelenleg is számos olyan módszert használunk, ami az oktatói tapasztalatok és a hallgatói visszajelzések alapján egyaránt hasznos. Mivel azonban intézetünkben az oktatócsoportok önállóan működnek, ezek a módszerek nem feltétlenül ismertek más tantárgyaink oktatói számára. Arra kérjük ezért a kötelező tárgyaink oktatási felelőseit, hogy gyűjtsék össze az oktatócsoport jó gyakorlatait, készítsenek ezekről egy részletes leírást, és ezt osszák meg az Intézet többi oktatójával is.
 • Intézeti oktatásmódszertani napok. Intézetünkben már korábban is voltak olyan belső továbbképzések, amelyeknek a célja az oktatóink által már használt és népszerű oktatási módszerek egymással való megosztása, az oktatással kapcsolatos nehézségek, tapasztalatok megbeszélése. Ezeket az alkalmakat szeretnénk rendszeresíteni, és félévenként legalább egy ilyen rendezvényt tartani.
 • Minta óravázlatok kidolgozása. Kötelező tárgyaink esetében a korábbiaknál nagyobb mértékben szeretnénk törekedni a gyakorlatok tartalmának és színvonalának egységesebbé tételére. Ennek érdekében valamennyi kötelező tantárgyunk esetén minta óravázlatokat készítünk, ami egységes szempontokat, javaslatokat nyújt az oktatók számára, nem csupán az oktatás tárgyát, hanem annak jellegét illetően is.

 

A modern technika szélesebb körű használata az oktatásban

 • Az előadások és a gyakorlatok interaktivitásának fokozása technikai eszközök segítségével. Szeretnénk egy interaktív oktatást lehetővé tevő mobilalkalmazáshoz intézeti szintű hozzáférést vásárolni. Így valamennyi oktatónk számára lehetővé válna, hogy ennek az alkalmazásnak a használatával a hallgatók az előadásokon és a gyakorlatokon a mobiltelefonjaikon tudjanak szavazni különböző kérdésekről, tesztkérdésekre válaszoljanak, versenyfeladatokat oldjanak meg, stb. Az okoseszközök számos egyéb módon is jól használhatók az oktatásban. Az egyik oktatásmódszertani napon szeretnénk kiemelten foglalkozni ezekkel a lehetőségekkel.
 • Blended learning rendszer nagyobb mértékű használata. Egyik tantárgyunk (Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban) oktatása már az elmúlt években is a webes oktatási anyagok és a gyakorlatok szintézisén alapult. A frontális előadások szerepének háttérbe szorulása kapcsán szeretnénk webes anyagainkat fejleszteni, és ennek részeként az előadásaink egy részét elérhetővé szeretnénk tenni online is.
 • A Moodle rendszer használatának kiterjesztése. Az egyetemi oktatásfejlesztési céloknak megfelelően kezdtük el használni a Moodle rendszert az oktatási anyagaink elektronikus közzétételére. Szeretnénk ezt a folyamatot kiterjeszteni, és valamennyi tárgyunk minden, a hallgatók számára fontos anyagát elérhetővé tenni ezen a rendszeren keresztül.
 • A tesztvizsgák elektronikus lebonyolításának fejlesztése. A hagyományos (papír alapú) tesztvizsgához képest számos előnnyel járhat az elektronikus vizsgázás. Ennek megvalósulásához természetesen egyetemi szintű fejlesztésekre is szükség van. A meglévő kereteken belül azonban szeretnénk minél gyakrabban használni a számítástechnikai eszközöket a tesztvizsgák lebonyolításához.
 • Az orvosikommunikacio.hu honlap fejlesztése és fordítása. Az orvosi kommunikáció tankönyvhöz tartozó orvosikommunikacio.hu honlap anyagait bővítjük, és (a tankönyv angol és német nyelvű kiadásainak megjelenésével összhangban) angol és német nyelven is hozzáférhetővé tesszük.

 A magyar és az idegen nyelvű oktatások összehangolása

A hallgatói visszajelzések szerint a legtöbb tantárgyunk esetében a magyar és az idegen nyelvű képzéseink hallgatói megítélése eltér egymástól. Szeretnénk megvizsgálni ennek az okait, valamint felmérni, hogy mely területeken lehetséges és szükséges a képzések jobb összehangolása, a tematikák aktualizálása.

A választható kurzusok felülvizsgálata

Választható kurzusaink jó lehetőséget biztosítanak egy-egy, a törzsképzésében kevésbé hangsúlyos témakör alaposabb megismerésére. A kötelező képzéseink mellett azonban eddig kevesebb figyelmet fordítottunk a választható kurzusokkal kapcsolatos visszajelzésekre. Szeretnénk ezért felmérni a választható tárgyakkal kapcsolatos hallgatói véleményeket is. Áttekintjük, aktualizáljuk a válaszható tárgyak rendszerét annak érdekében, hogy ezek palettája minél színesebb legyen.

Oktatási eljárásrend kidolgozása

Az egyetemi minőségbiztosítási céloknak megfelelően oktatási eljárásrendet dolgozunk ki. Ez szabályozza az oktatott tantárgyak graduális és posztgraduális képzésbeli folyamatát, rögzíti többek között a konkrét feladat- és felelősségköröket, kompetenciákat, és ezáltal hozzájárul az oktatás minőségének további fejlődéséhez.

Ütemezés

A fenti feladatok végső megvalósítási határideje: a 2020/21-es tanév végéig.

 

Összeállította és a megvalósításért felelős:                                                   Jóváhagyta:

 

Dr. Pilling János                                                                                           Prof. Dr. Kovács József

oktatási igazgatóhelyettes                                                                            intézetvezető

Kelt: 2020. február 21.