Betűméret: A A A

Preventív fogászat

Tárgy előadója: Dr. Bartha Károly egyetemi docens

 email: bartha.karoly@dent.semmelweis-univ.hu

Tantárgyleírások: 

Preventív fogászat I.     Preventív fogászat II.

Szűrésre felkészítő előadás

Fontos tudnivalók

Frissítve: 2020.04.29

A szigorlat a Zoom rendszerben fog lezajlani a rendes, eredeti vizsgaidőszakban. A vizsgák rögzítésre kerülnek. A vizsga során semmiféle segédeszköz használata nem megengedett, amennyiben ilyesmi történik az fegyelmi eljárást von maga után. A Neptunban megadott férőhelyek számán a vizsgaidőszak alatt nem lehet változtatni.

A vizsga lebonyolítása az érvényes rendelkezések szerint történik, részletes szabályok a “vizsga szabályok” fülnél találhatóak.

Vizsga ID: 982 0306 3517

Vizsga szabályok

R/5/2020. (IV.23.) számú REKTORI UTASÍTÁS

a távvizsgázás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§ A távvizsga fogalma és a vizsgára jelentkezés

(1) Amennyiben a vizsga megszervezésére elektronikusan, a hallgató és az oktató között a távoktatás céljára alkalmazott szolgáltatás igénybevételével kerül sor (a továbbiakban: távvizsga) a hallgató a vizsgára az SZMSZ III. Könyv III. 2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) vonatkozó rendelkezései szerint jelentkezhet.

(2) Az Egyetemen a távvizsgáztatás a Zoom- a Moodle-t is ideértve- telekonferencia felületen/programmal történik.

(3) A vizsga megkezdése előtt a Tanulmányi Osztály a vizsgáztató számára elküldi a vizsgázó hallgatók személyazonosító okmányának számát, melyet a vizsgázó által megadott adattal egyeztetni kell a vizsga megkezdése előtt.

(4) A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen a vizsgázó személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy a keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató számára.

(5) A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás jelen szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, amelynek működésével tisztában van.

(6)Az adott oktatási-kutatási szervezeti egység köteles az adott tantárgy vizsgáztatásának rendjét a vizsga megkezdése előtt, ésszerű időn belül közzétenni a saját honlapján.

(7) A TVSZ 31. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően levelező képzésben részt vevő hallgató a (rész)vizsgát reggel 8 óra előtt, vagy 20 óra után véget érő, vagy hétvégi vizsgaidőpontokban is tehet, amennyiben azt a Hallgatói Önkormányzat kifejezetten írásban kéri azzal, hogy a hallgatói kérés nem jelent a kibővített időkeretekben vizsgameghirdetési kötelezettséget, azaz ilyen esetben is a vizsgáztató oktatási-kutatási szervezeti egység döntése, hogy meghirdet-e ezekben az időkeretekben vizsgát.

 

2.§  A távvizsga körülményei és a vonatkozó adatvédelmi korlátok

(1) A hallgató a távvizsga esetén olyan körülmények között kell, hogy vizsgázzon, amely alkalmas arra, hogy a vizsga zavartalanul, beavatkozástól mentesen és a szükséges technikai feltételek biztosítása mellett történjen. A távvizsga során mind az oktató, mind a hallgató a saját technikai felszereltségét köteles biztosítani.  

(2) A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.

(3) A távvizsga megkezdése előtt minden vizsgázó szóban nyilatkozik arról, hogy

 1. a beszámolás során meg nem engedett eszközt, továbbá segítő személyt nem alkalmaz,
 2. nem alkalmaz olyan eszközt/módszert/alkalmazást vagy bármely más segédeszközt, amellyel a vizsgáztató értékelését a valós tudásánál kedvezőbb minősítésre sarkallná.

(4) A vizsgáztató nem gyűjthet információt és nem is veheti figyelembe a vizsgázó életteréről esetlegesen elébe táruló körülményeket, nem ellenőrizheti a vizsgázó személyes adatait is tartalmazó környezetét, továbbá a vizsgázó emberi méltóságát nem sértheti meg a távvizsga során.

(5) A távvizsga során legalább két fő vizsgáztatónak jelen kell lennie, közülük egy lehet demonstrátor, aki az értékelésben (osztályozás) nem vehet részt.

(6) A vizsgáztató előírja, hogy a vizsgázónak olyan eszközt/rendszert/alkalmazást/kapcsolatot kell alkalmaznia, amely alkalmas arra, hogy a vizsgáztató lássa a vizsgázó számítógépének, vagy az általa igénybevett eszköznek a teljes monitorát, azaz a vizsgázónak a vizsga teljes időtartama alatt a számítógép teljes monitorát vagy az általa igénybevett eszközt meg kell osztania a vizsgáztatóval.

(7) A vizsgáról a Zoom rendszerben videófelvétel készül, amelyet 3 napig őriz meg a rendszer.

(8) A távvizsga keretében rögzített kommunikációt sem a vizsgáztató sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.

(9) A TVSZ 38. § (5) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérően a vizsgáztató a vizsga érdemjegyet, az érdemjegy megszerzésének napján rögzíti a NEPTUN EFTR-ben.

(10) A TVSZ 42. § (4) bekezdéstől eltérően a vizsgázó a NEPTUN EFTR-ben rögzített érdemjegy megfelelőségével kapcsolatosan a vizsgát követő 48 órán belül élhet kifogással.

 

3.§ A vizsga validitásának biztosítása

(1) A távvizsga során a kihúzott tétel ismertetése mellett az oktató 10, azonnal megválaszolandó kérdést tesz fel a hallgató számára.

(2) Amennyiben a kihúzott tétel kidolgozására felkészülési idő biztosított, úgy a vizsgáztató a vizsga megkezdése előtt erről, illetve a használható eszközök (toll, ceruza) és segédeszközök (pl. Képlettár) köréről tájékoztatja a vizsgázót.

 

4.§ Rendkívüli eseményre vonatkozó szabályok

(1) Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad- azaz a vizsgázó kilép a konferenciából vagy lekapcsolódik a videójel-, a vizsgáztató „nem jelent meg” bejegyzéssel a vizsgát lezárja. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgalehetőségeinek száma eggyel csökken.

(2) Amennyiben a vizsgázó 3 munkanapon belül érdemben – hivatalos szerv általi igazolás alapján- igazolja, hogy a kapcsolat vis maior (pl. áramszünet) miatt szakadt meg, azaz a hiba az ő érdekkörén kívül keletkezett, úgy a vizsga megismételhető, amennyiben a TVSZ-ben meghatározott, a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételek biztosíthatók (a vizsgaidőszakban még elegendő idő áll rendelkezésre vizsga letételére). A vis maior alapjának megállapítása a dékán hatásköre. A vis maior megállapítására irányuló kérelem a vizsgaidőszak befejezését követően nem nyújtható be.

 

5.§ A távvizsga etikai normái

(1) A vizsgázó köteles a tisztességes eljárás elveinek megtartásával, legjobb tudása szerint beszámolni a felkészültségéről.

(2) A vizsgáztató köteles a tisztességes eljárás elveinek megtartásával, a vizsgázó emberi méltóságát tiszteletben tartva, legjobb tudása szerint megítélni a vizsgázó felkészültségét.

(3) Mind a vizsgáztatóra, mind a vizsgázóra kötelezőek a távvizsga során hivatásuk etikai szabályai, a távvizsga lebonyolítása körébe tartozó magatartásra az Egyetem Etikai kódexében foglalt rendelkezések is irányadóak kiegészítve a jelen utasításban foglalt szabályokkal.

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

Budapest, 2020. április 23.

 

 

                                                                                                        Dr. Merkely Béla

                                                                                                                 rektor 

Hallgatói Önkormányzat egyetértését megadom:

Budapest, 2020. április 23.

                    Hegedüs Tamás

                             HÖK

 

 Az aláírás megszerzésének feltételei az adott féléveknél találhatóak meg.

Kötelező irodalom

 • Preventív fogászat. Szerkesztette: Nyárasdy Ida és Bánóczy Jolán Medicina, Budapest, 2009

Ajánlott irodalom

 • Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy – 5th ed. Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 1999. ISBN 0-8385-8129-3
 • The Prevention of oral disease. Third edition. Edited by J.J. Murray, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokio, 1996. ISBN 0 19 2624571
 • Fluoride in Dentistry. Second edition. Edited by O. Fejerskov, J. Ekstrand, B.A. Burt, Munksgaard, Copenhagen, 1996. ISBN 87-16-22282-2
 • Hans-Jürgen Gülzow: Präventive Zahnheilkunde: Grundlagen und Möglichkeiten der Karies- und Gingivitisprophylaxe Carl Hansen Verlag, München, Wien, 1995. ISBN 3-446-17385-4
 • Fluoride and the Oral Environment. Edited by MAR Buzalaf. (Monogaphs in Oral Science Editors: A.Lussi, M.C.D.N.J.M. Huysmans, H.-P- Weber. Vol. 22. Karger 2011. ISBN 978-3-8055-9658-9
 • Contemporary Approach to Dental Caries. Edited by Ming-Yu Li. 2012.
  DOI: 10.5772/2178