E/3/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári utasítás

a közbeszerzési és a beszerzési eljárások becsült értékének megállapítása és a végleges ajánlati árak jóváhagyásáról szóló E/3/2023. (IV.06.) számú rektori – kancellári utasítás módosításáról

 

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A közbeszerzési és a beszerzési eljárások becsült értékének megállapítása és a végleges ajánlati árak jóváhagyásáról szóló E/3/2023. (IV.06.) számú rektori – kancellári utasítás 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Az indítandó közbeszerzési eljárások egyes adatait tartalmazó, az Egyetem Állandó Közbeszerzési Bizottsága (továbbiakban: ÁKB) jóváhagyását igénylő, a Beszerzési Igazgatóság által készített előterjesztésben meg kell jelölni a becsült érték alátámasztásának módszerét, illetve annak a körülménynek a fennállását is, hogy az adott közbeszerzés a 2. §-ban meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettség által érintett körbe tartozik-e.”

2. §

A közbeszerzési és a beszerzési eljárások becsült értékének megállapítása és a végleges ajánlati árak jóváhagyásáról szóló E/3/2023. (IV.06.) számú rektori – kancellári utasítás a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. §

Az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika részére orvostechnikai eszközök beszerzése során alkalmazandó speciális rendelkezések

(1) Amennyiben a közbeszerzési eljárás célja az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika részére orvostechnikai eszköz beszerzése, akkor a becsült értéket indikatív ajánlatok bekérésének módszerével kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési eljárások esetében a rektor előzetes jóváhagyása érdekében a Beszerzési Igazgatóság – az igénylő szervezeti egység által megadott és rendszerezett adatok alapján – előterjesztést készít, melyben fel kell tüntetni, hogy az Egyetem más szervezeti egysége részére a tárgyévet megelőző 3 naptári évben ugyanazon, vagy közel hasonló műszaki tartalommal rendelkező orvostechnikai eszköz beszerzésére, karbantartására vonatkozóan kötött-e az Egyetem szerződést. Ezen információk beszerzése érdekében az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika – ha szükséges, a Beszerzési Igazgatóság útmutatása alapján – felveszi a kapcsolatot ezen más szervezeti egységgel: jellemzően, de nem kizárólagosan a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával. A megkötött szerződésekről az előterjesztésben az alábbi információkat és adatokat kell szerepeltetni: szerződés időpontja, a beszerzett vagy karbantartott orvostechnikai eszköz pontos megnevezése és típusa, nettó vételár vagy szolgáltatási díj, speciális fizetési feltételek. Az előterjesztésben be kell mutatni táblázatos, összehasonlító formában bekért indikatív árajánlatokban szereplő adatokat, információkat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint indítandó közbeszerzési eljárások egyes adatait tartalmazó, az ÁKB jóváhagyását igénylő, a Beszerzési Igazgatóság által készített előterjesztés minden esetben tartalmazza, hogy az adott közbeszerzés a 2. §-ban meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettség által érintett körbe tartozik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési eljárások azon szakaszában, amikor a végleges ajánlati árak ismertté válnak, akkor az eljárás bírálóbizottsága – az elnök útján – köteles a rektor jóváhagyását beszerezni az ajánlatok bírálatára vonatkozó döntési javaslat elkészítését megelőzően abban az esetben is, ha a fedezetemelés összege a beszerző szervezeti egység költségvetésében rendelkezésre áll. A rektor jóváhagyását szolgáló előterjesztésnek tartalmaznia kell az ajánlati árral kapcsolatos piaci helyzet ismertetését, illetve a szerződéskötés elmaradásának esetleges orvosszakmai és jogi kockázatait is.

(5) Jelen § (4) bekezdés még releváns rendelkezéseit az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, továbbá jogelődje, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet által indított, folyamatban lévő közbeszerzési eljárások lefolytatására alkalmazni kell.”

3. §

(1) Felhatalmazzuk a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a közbeszerzési és a beszerzési eljárások becsült értékének megállapítása és a végleges ajánlati árak jóváhagyásáról szóló E/3/2023. (IV.06.) számú rektori – kancellári utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2024. június 25.

 

 

                 Dr. Merkely Béla                       Dr. Pavlik Lívia        

                        rektor                                          kancellár      


E/3/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári utasítás a közbeszerzési és a beszerzési eljárások becsült értékének megállapítása és a végleges ajánlati árak jóváhagyásáról szóló E/3/2023. (IV.06.) számú rektori – kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2024. (VI.25.) számú rektori-kancellári utasítás