E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás

a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól

 

 

A 2024-1.2.3-HU-RIZONT NEMZETKÖZI KIVÁLÓSÁGI KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM Felhívásában meghatározott feltételekre hivatkozással a Semmelweis Egyetem, mint Kedvezményezett részéről benyújtásra kerülő programok vonatkozásában, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) A 2024-1.2.3-HU-RIZONT NEMZETKÖZI KIVÁLÓSÁGI KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (a továbbiakban: Program) keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium a lebonyolításra kerülő pályázat (a továbbiakban: pályázat) kapcsán a pályázati felhívásban, valamint az általános pályázati útmutatóban a finanszírozással kapcsolatosan az elszámolható költségek körét meghatározta.

(2) Jelen utasítás azt a célt szolgálja, hogy a Semmelweis Egyetem oldaláról a Semmelweis Egyetem érintett szervezeti egységei illetőleg munkatársai a programba bevonni kívánt külföldi partnerekkel történő tárgyalások, illetőleg szerződéskötés során az utasítás rendelkezései szerint járjanak el.

2. §

Jelen utasítás hatálya kiterjed a 2024-1.2.3-HU-RIZONT NEMZETKÖZI KIVÁLÓSÁGI KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM keretében lebonyolításra kerülő pályázat kapcsán feladatot ellátó szervezeti egységekre, valamint azok munkatársaira (a továbbiakban: munkatársak).

3. §

Az elszámolható költségek tervezése során a tervezésben részt vevő munkatársak az alábbi arányokat kötelesek betartani:

 

Elszámolható költségek

Felhívás szerint

Semmelweis Egyetem által meghatározott arány

100 mFt támogatás esetében

400 mFt támogatás esetében

Összköltségre vetítve

Külföldi partnerekkel kötött kutatás-fejlesztésre irányuló alvállalkozói vagy megbízási szerződés összege

max. 50 %

max 30 %

max. 30 mFt

max. 120 mFt

Támogatást igénylő saját költségeinek fedezete

min. 50 %

min 70 %

min. 70 mFt

min. 280 mFt

Személyi jellegű költségek

Szakmai megvalósítók személyi költsége

min.40 %

min. 40 mFt

min. 160 mFt

Projektmenedzser (0,5 FTE)

Anyagköltség

max. 22 %

max. 22 mFT

max. 88 mFt

Igénybe vett szolgáltatás

Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek – a személyi jellegű költségek pontosan 20 %-a

Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség (Tájékoztatás);

min. 5 %

min. 5 mFt

min. 20 mFt

Iparjogvédelmi költség;

Általános költség

Közbeszerzés

Publikációs költségek, Article Processing Charge (APC)

max. 3 %

max. 3 mFt

max. 12 mFt

Piacra jutáshoz kapcsolódó költség

Kiállítás/konferencia részvételi költsége

Utazáshoz kapcsolódó tevékenység

 

4. §

A Programmal kapcsolatosan a külföldi partnerekkel történő megállapodás megkötését megelőzően az árajánlatot a mellékelt angolnyelvű szolgáltatás ajánlatkérés minta (1/a. sz. melléklete) alkalmazásával szükséges beszerezni. Az utasítás 1/b. sz. melléklete az angolnyelvű szolgáltatás ajánlatkérés minta magyar nyelvű fordítását is tartalmazza.

5. §

A Programmal kapcsolatosan megvalósításra kerülő projektben a beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiban: Kbt.) előírásai alkalmazandók, amely szerint:

a) A Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt (nettó 84.609.850 Ft) el nem elő „kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenység végzéséhez közvetlenül kapcsolódó, speciálisan az ilyen tevékenység megvalósítását szolgáló áruk és szolgáltatások beszerzésére” (Kbt. 111. § v) pontja).

b) Amennyiben a több partnerrel kötendő szerződések értéke együttesen eléri a nettó 84.609.850 Ft-ot, akkor ez a kivételi kör csak abban az esetben alkalmazható, ha az adott projekt keretében a külföldi és/vagy magyar partnerekkel folytatandó kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenység elvégzéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nem alkotnak egy funkcionális egységet, azaz a beszerzések nem azonos tárgyú szolgáltatás megrendelésére irányulnak.

c) További feltétel, hogy a kivétel nem vonatkozik az általános felhasználásra szánt, a kutatás-fejlesztési tevékenységen kívül is az érintett szervezet működéséhez általában szükséges árukra és szolgáltatásokra, mert ezek tekintetében az ajánlatkérőktől elvárható, hogy a felmerülő beszerzési igényekre a Kbt.-nek megfelelő megoldásokkal rendelkezzenek.

6. §

A Pályázat a Pályázati Nyilvántartó Rendszerben (PNYR) történő jóváhagyást követően nyújtható be. (https://semmelweis.hu/gazdalkodas-kfi/palyazati-nyilvantartas-2/pnyr/)

7. §

A pályázathoz kötelezően benyújtandó a) és b) pontokban megnevezett Nyilatkozatokat a https://semmelweis.hu/gazdalkodas-kfi/segedletek/mellekletek-palyazatokhoz/

aloldalról szükséges letölteni

a) Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról (aláírt),

b) Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról (aláírt).

8. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján történő közzététel napján lép hatályba.

 

 

Budapest, 2024. június 19.

                 Dr. Merkely Béla sk.                         Dr. Pavlik Lívia   sk.                   

                        rektor                                                kancellár            


E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás

E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól 1/a. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás – 1/a. sz. melléklete – WORD formátumban

E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól 1/a. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás – 1/a. sz. melléklete – PDF formátumban

E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól 1/b. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás – 1/b. sz. melléklete – WORD formátumban

E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás a 2024-1.2.3-hu-rizont nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program költségeinek elszámolási szabályairól 1/b. sz. melléklete az alábbi linkről letölthető:
E/1/2024. (VI.19.) számú rektori-kancellári utasítás – 1/b. sz. melléklete – PDF formátumban