RKE/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a műtőben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetménykiegészítéséről

 

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

 

1. §

Az utasítás célja és hatálya

(1) Jelen utasítás célja a műtőben feladatot ellátó egészségügyi szakdolgozók részére teljesítményértékelésen alapuló illetménykiegészítés megállapítása.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a műtőben végzett egészségügyi feladatellátásra terjed ki.

(3) Az utasítás személyi hatálya az Egyetem által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott azon egészségügyi szakdolgozókra terjed ki, akik munkaköri feladataikat műtőben végzik.

 

2. §

Az illetménykiegészítésre való jogosultság feltételei

(1) A szakdolgozó az illetménykiegészítésre teljesítményértékelés alapján, belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő egy év elteltével jogosult. A teljesítmény értékelését a jelen utasítás 1. melléklete szerinti Egyéni értékelő lapon kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakdolgozót az alábbi szempontok szerint értékeli:

  1. a betegekkel és a munkatársakkal való kommunikáció minősége,
  2. munkáltató iránti elkötelezettség,
  3. a részvételével végzett műtétek besorolása (HBCs súlyszáma),
  4. az ügyeleti beosztás kialakítása során tanúsított rugalmassága,
  5. a váratlan munkahelyi események kapcsán tanúsított magatartása, együttműködési készsége.

(3) Az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével elvégzett értékelés alapján a szakdolgozó teljesítménye „kiváló”, „jó”, „megfelelő” és „elvárt alatti” minősítésű lehet. A szakdolgozó illetménykiegészítésre csak akkor jogosult, ha minősítése legalább „megfelelő”.

(4) A jelen utasítás szerinti teljesítményértékelést első alkalommal 2023. január 25-ig, ezt követően minden évben a tárgyév végéig – következő alkalommal 2023. december 31-ig – el kell végezni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam év közben következik be, a szakdolgozó teljesítményértékelését a belépésétől (műtős munkaköri pozícióba kerülésétől) számított egy év leteltét megelőző hónap 10. napjáig kell elvégezni, és annak eredményéről az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot 5 napon belül az erre rendszeresített űrlapon tájékoztatni kell.

(6) Ha a szakdolgozó belépésére (műtős munkaköri pozícióba kerülésére) az adott hónap 15. napját követően került sor, illetménykiegészítésre – a (3) bekezdésben írt feltétellel – az egy év elteltét követő hónap első napjától jogosult.

 

3. §

Az illetménykiegészítés mértéke

(1) A szakdolgozó a 2. § (3) bekezdésben meghatározott minősítési eredmény alapján, a következő minősítésig, illetménye – illetménypótlék nélkül figyelembe vett összegének – alábbi táblázat szerint számított százalékára jogosult.

 

Időszak

Minősítés eredménye

 

megfelelő

kiváló

A szakdolgozó belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő egy év elteltével

6 %

8 %

10 %

A szakdolgozó belépését (műtős munkaköri pozícióba kerülését) követő két év elteltével és az azt követő években

10 %

12 %

15 %

 

(2) Az illetménykiegészítés nem képezi mozgóbér elemek számítási alapját.

(3) Az illetménykiegészítés a tárgyhavi illetménnyel együtt kerül kifizetésre.

 

4. §

Átmeneti és záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) Ha a szakdolgozó műtős munkaköri pozíciójára tekintettel a jelen utasítás hatálybalépésekor már részesül illetménykiegészítésben, de belépése (műtős munkaköri pozícióba kerülése) óta nem telt el egy év, a teljesítményértékelést a 2. § (4) bekezdése szerint rá vonatkozóan is el kell végezni, és illetménykiegészítésre a továbbiakban a teljesítményértékelés eredménye szerint jogosult.

 

2023. január 26.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                         Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


RKE/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a műtőben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetménykiegészítéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás