Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

RKE/5/2022.(IX.06.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/H. §-a alapján – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében – az alábbi utasítást adjuk ki:

 

1. §

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozásának feltétele

(1) Az Egyetem és a részeként működő Klinikai Központ (a továbbiakban együtt: Munkáltató) – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében – a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első és második dózisa (a továbbiakban: védőoltás) felvételét a munkavégzés feltételeként állapítja meg valamennyi munkakörben, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (2) bekezdés szerint mentesül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a Munkáltató Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának szakorvosa adja ki.

(3) A védőoltás felvételének megtörténtét – az egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében – a Munkáltató Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata vizsgálja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása és a foglalkoztatott munkába állása előtt. Aki a védőoltást nem vette fel, annak – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – kizárólag „nem alkalmas” elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény adható.

 

2. §

A foglalkoztatottak védőoltásának felvétele és a védőoltás felvételének igazolása, illetve az igazolás elmaradásának jogkövetkezménye

(1) A Munkáltató – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében – a védőoltás felvételét azon foglalkoztatottak esetében, akik jelen utasítás hatálybalépése előtt a védőoltást nem vették fel, a munkavégzés feltételeként állapítja meg valamennyi munkakörben, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (2) bekezdés szerint mentesül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a Munkáltató Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának szakorvosa adja ki.

(3) A védőoltás felvételének határideje egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében az Eütv. 232/H. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatást követő 45. nap. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni. Tájékoztatási kötelezettségének a Munkáltató kizárólag elektronikus úton, a foglalkoztatott elektronikus tárhelyére küldött levél útján tesz eleget.

(4) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok (az igazolásra alkalmas) valamelyikének egyidejű bemutatásával – az (5) bekezdésben meghatározott módon – igazolhatja:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;

b) érvényességi idő nélküli védettségi igazolvány, illetve applikáció;

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz;

e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

(5) Az oltásra kötelezett munkavállaló a védőoltás felvételének megtörténtét vagy az oltás felvételének ellenjavallatát igazoló dokumentumot a szervezeti egységében a Munkáltató által kijelölt ügyintézőnek köteles bemutatni.

(6) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a Munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott részére a Munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendel el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (2) bekezdés szerint mentesül. Amennyiben a jogviszony megszüntetésére nem kerül sor a (8) bekezdés alapján, vagy törvény eltérő rendelkezése szerint, úgy a járványügyi készültség utolsó napjával a fizetés nélküli szabadság megszűnik.

(7) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (6) bekezdés szerinti elrendelését követően felveszi a védőoltást és azt a Munkáltató számára igazolja, a Munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

(8) A Munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát – a foglalkoztatott végkielégítésre való jogosultsága nélkül – felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti a járványügyi készültség megszűnésének napjával, de legkorábban a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított hat hónap elteltével, vagy a járványügyi készültség ideje alatt a fizetés nélküli szabadság (6) bekezdés szerinti elrendelésétől számított egy év leteltével, ha

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a Munkáltató felé a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módon, vagy

b) a foglalkoztatott a (2) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be.

A jogviszony megszüntetéséről munkáltatói jogkörében eljárva a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke dönt.

(9) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (8) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit a Munkáltató haladéktalanul közli a foglalkoztatottal. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (8) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszüntetésnek minősül.

(10) Azt a foglalkoztatottat, aki az (1) bekezdés szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülés megszűnését követően kötelezi a Munkáltató a védőoltás felvételére.

 

3. §

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, és a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatályban maradásáig érvényes.

 

Budapest, 2022. szeptember 6.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         Dr. Szabó Attila

            rektor                                                  kancellár                             a Klinikai Központ elnöke


RKE/5/2022.(IX.06.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2022.(IX.06.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás