Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

RKE/9/2022. (VIII.30.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről

  

A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának II.1. rész (Foglalkoztatási követelményrendszer) 3. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogok felosztását, gyakorlását, átruházását, illetve a helyettesítés módját jelen utasítással szabályozzuk, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása során a mindenkor hatályos kötelezettségvállalási szabályokra is tekintettel kell eljárni.

 

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. § [Az utasítás hatálya]

(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a munkáltatói jogok felosztásának, gyakorlásának, átruházásának, illetve a helyettesítés rendjének szabályozására.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem), illetve az annak részeként működő Klinikai Központban munkaviszonyban, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi személyre (a továbbiakban: foglalkoztatott).

 

2. § [A munkáltatói jogok felosztása]

(1) A munkáltatói jogok közé tartoznak különösen:

a) elsődleges munkáltatói jogok,

b) másodlagos munkáltatói – vagy közvetlen munkairányítói – jogok.

(2) Az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult és egyben köteles

a) munkaviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,

b) vezetői megbízás kiadása és visszavonása,

c) a foglalkoztatottat érintő, pénzügyi kihatással járó döntések meghozatala:

(ca) a foglalkoztatottat megillető illetmény, díjazás (ideértve a bármilyen jogcímen kifizetett pótlékot, rendszeres és eseti keresetkiegészítést, illetménykiegészítést vagy egyéb juttatást is),

(cb) jutalmazás,

d) alkotói és fizetés nélküli szabadság engedélyezése,

e) a foglalkoztatottak teljesítményértékelése, minősítése,

f) figyelmeztetési jogkör gyakorlása, kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálat elrendelése és lefolytatása, kárfelelősség megállapítása, kártérítési igény érvényesítésének elrendelése,

g) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében, továbbá – amennyiben jogszabály vagy az egyetem belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak alapján szükséges – az egyetem más munkavállalói tekintetében is a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és a foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának engedélyezése, tudomásulvétele,

h) a foglalkoztatott munkavégzés alóli mentesítése,

i) helyettesítés elrendelése,

j) távmunka (ideértve a rendszeresen végzett „home office”-t) keretében történő feladatellátásról megállapodás a munkaszerződésben,

k) kitüntetés adományozásának kezdeményezése,

l) tanulmányi szerződés megkötése,

m) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról (Mt. 53. §) döntés

során a jogszabályok és jelen utasítás szerint eljárni.

(3) A másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlója (a továbbiakban: közvetlen munkairányító) jogosult és egyben köteles

a) a foglalkoztatott alkalmazásának, munkaszerződése módosításának és megszüntetésének kezdeményezése,

b) a foglalkoztatott közvetlen munkavégzésének irányítása (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése),

c) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra (Mt. 53. §) javaslattétel; rendkívüli munkavégzésről szóló döntés,

d) a foglalkoztatott munkavégzés alóli mentesítésének kezdeményezése,

e) munka- és pihenőidő nyilvántartása, a foglalkoztatott számára a fizetett szabadság kiadása, valamint a szabadságfelhasználás ütemezése és ezek ellenőrzése,

f) a foglalkoztatott számára az alkotói vagy fizetés nélküli szabadság engedélyezésének kezdeményezése,

g) munkaidő beosztása,

h) munkaköri leírás kiadása, munkarend megállapítása,

i) a foglalkoztatott teljesítményértékelésének, minősítésének előkészítése, az értékelésre történő javaslattétel,

j) „írásbeli figyelmeztetés” munkajogi intézkedés kezdeményezése, szóbeli figyelmeztetés alkalmazása,

k) kitüntetés adományozásának kezdeményezésére irányuló javaslattétel,

l) a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és a foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának véleményezése és javaslattétel

során a jogszabályok és jelen utasítás szerint eljárni.

(4) Mind az elsődleges, mind a másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlója a fentieken túl az Egyetem belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott vezetői ellenőrzés megvalósítására is köteles.

(5) Ahol a (3) bekezdésben a közvetlen munkairányító kezdeményezési, előkészítési, véleményezési, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, ezen intézkedését az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója felé kell megtennie, függetlenül attól, hogy e jogkörök gyakorlásába a 3. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében más személyt bevont-e.

 

3. § [A munkáltatói jogok gyakorlása eredeti és átruházott hatáskörben]

(1) Az Egyetem foglalkoztatottjai fölött a munkáltatói jogokat eredeti hatáskörben – az Egyetem alapító okiratában meghatározott területek szerint megosztva – a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke gyakorolja, aki a munkáltatói jogok gyakorlására irányuló jogkörüket esetenként vagy az ügyek meghatározott körében írásban, az intézmény magasabb vezető vagy vezető beosztású munkavállalójára átruházhatja.

(2) A munkáltatói jogokat

a) a rektor az oktatók, tudományos kutatók, tanárok, illetve a rektor irányítása alá tartozó szervezeti egységekben, valamint a b) és c) pont szerinti jogkörgyakorlók alá nem tartozó szervezeti egységekben foglalkoztatottak tekintetében, a 6. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint,

b) a kancellár a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, szervezési-igazgatási, informatikai, vagyongazdálkodási, műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési tevékenységet végző foglalkoztatottak tekintetében, a 8. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint,

c) a Klinikai Központ elnöke az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak tekintetében, a 7. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint

gyakorolja.

(3) Amennyiben jelen utasításban a rektori, a kancellári vagy a Klinikai Központ elnöki eredeti munkáltatói jogkör nem, vagy csak részben kerül átruházásra más magasabb vezetőre vagy vezetőre, az átruházással nem érintett jogkört továbbra is a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke gyakorolja.

(4) Az átruházott munkáltatói jogkört annak gyakorlója nem adhatja tovább. Az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlását a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke egyedi intézkedéssel, utasítás formájában, az érintettek munkaköri leírásának egyidejű módosításával visszavonhatja és más vezető hatáskörébe utalhatja, melyet az Egyetem honlapján közzé kell tenni.

(5) Nem minősül az átruházott munkáltatói jogkör továbbadásának, ha a közvetlen munkairányító a 2. § (3) bekezdés b), e), g) i) és j) pontjában meghatározott jogkörének gyakorlásába esetenként vagy az ügyek meghatározott körében formális vezetői beosztással rendelkező vagy nem rendelkező foglalkoztatottat is bevon, munkaköri leírásának ezzel történő kiegészítésével. Erről a szervezeti egység foglalkoztatottjait írásban, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, a szervezeti egység ügyrendjének egyidejű módosításával. Ilyen esetben a munkáltatói jogkör gyakorlása során meghozott intézkedésekért a közvetlen munkairányítói felelősség továbbra is a közvetlen munkairányítót terheli.

(6) Amennyiben a foglalkoztatott olyan munkaköri feladatokat lát el egyidejűleg (ideértve a vezetői, magasabb vezetői feladatokat is), amelyekhez kapcsolódóan felette a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye különböző, a foglalkoztatott köteles a munkavégzéséről, valamint annak időbeli megosztásáról az érintett vezetőkkel egyeztetni, és feladatköreit ennek megfelelően ellátni.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a munkáltatói jogkör gyakorlói a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében egyeztetve járnak el.

(8) Amennyiben az irányítása alá tartozó szervezeti egység foglalkoztatottjai tekintetében az adott vezető, magasabb vezető nem rendelkezik delegált munkáltatói jogkörrel, és ezen munkáltatói jogok körében bármilyen jogcímen munkáltatói intézkedést kíván végrehajtani, azt a foglalkoztatottak közvetlen munkairányítójával egyeztetve teheti meg. A rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke az irányítása alá tartozó szervezeti egységek foglalkoztatottjai tekintetében – eredeti munkáltatói jogkörében eljárva – közvetlenül munkáltatói jogkört gyakorolhat, amelyről az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatja. Ezen esetek nem minősülnek a delegált jogkör gyakorlójának jogai tekintetében jelen szakasz (4) bekezdése szerinti jogkörelvonásnak.

(9)Amennyiben a 2. § (3) bekezdésében foglalt munkáltatói jogkörök nem az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartoznak, az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója – egyeztetve a másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlójával – az eredeti jogkörgyakorló engedélye nélkül is gyakorolhatja a közvetlen munkairányítói jogokat. Ezen esetek nem minősülnek a delegált jogkör gyakorlójának jogai tekintetében jogkörelvonásnak.

 

4. § [A munkáltatói jogkört érintő helyettesítés szabályai]

(1) Helyettesítéssel az bízható meg, aki az adott szervezeti egységben vezetői megbízásra szóló munkaszerződéssel rendelkezik.

(2) Helyettesítésre a magasabb vezető, vezető távolléte esetén a helyettesített magasabb vezető, vezető által a távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazás alapján kerülhet sor. A helyettesített magasabb vezető, vezető akadályoztatása esetén a meghatalmazást a közvetlen munkairányító adja ki. Nem minősül az átruházott munkáltatói jogkör továbbadásának a helyettesítésre vonatkozó írásbeli meghatalmazás kiadása.

(3) Az eredeti jogkörgyakorló akadályoztatása esetén, amennyiben az akadályoztatás nem az eredeti jogkörgyakorló távollétéből fakad, a helyettesítésére az eredeti jogkörgyakorló által írásban adott meghatalmazás alapján kerülhet sor.

(4) A helyettesítés meghatározott időtartamra vagy visszavonásig szólhat.

(5) A helyettesítésre vonatkozó meghatalmazást a (8) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével írásba kell foglalni, és arra – a meghatalmazás iktatószámának feltüntetésével – a helyettesítői minőségben hozott, munkáltatói döntést tartalmazó dokumentumban hivatkozni kell.

(6) A helyettesítés során alkalmazandó kiadmányozási szabályokat az iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzat, továbbá a szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

(7) Helyettesítés esetén a távollét idejét, valamint a helyettesítő vezető megnevezését a közvetlen munkairányító felé kell írásban bejelenteni a távollét megkezdése előtt legalább 5 nappal. Vis maior esetén rövid úton (sms, e-mail) haladéktalanul, a vis maior körülmény bekövetkezésének megjelölésével kell értesíteni a felettes vezetőt. A helyettesítés tényéről az érintett beosztott foglalkoztatottakat a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(8) Helyettesítés esetén

a) amennyiben egy helyettes vezető van, akkor a helyettes vezető jár el az írásbeli meghatalmazásban foglaltak szerint, az abban megadott jogkörökben;

b) több helyettes vezető esetén meg kell határozni, hogy a helyettesítés időtartama alatt ki az adott munkáltatói jogkör gyakorlója;

c) ha nincs helyettes vezető, akkor a helyettesített vezető közvetlen munkairányítója, annak akadályoztatása esetén az ő felettes vezetője külön írásbeli meghatalmazás nélkül jár el helyettesként.

 

5. § [A munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó különleges kiadmányozási szabályok]

Az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató a munkáltató nevében eljáró vezetőként aláírási, illetve kiadmányozási jogkörrel rendelkezik

a) olyan esetben, ahol a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke az adott munkaügyi intézkedés tekintetében külön felhatalmazást ad a munkáltatói jog aláírási jogkörének gyakorlására (illetve ha az kötelezettségvállalással is jár, akkor annak gyakorlására is);

b) a munkabér jogszabályban előírt kötelező, vagy a munkáltató belső szabályrendszerének alkalmazása körében megvalósított, a munkavállaló számára kedvező változása esetén az erről szóló munkaügyi dokumentum tekintetében;

c) az érintett szervezeti egység munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének az arra jogosult személy kötelezettségvállalásával és pénzügyi ellenjegyzésével ellátott írásbeli kezdeményezése alapján indított munkaügyi folyamatokban, melynek során a munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállalások esetén gyakorolhatja átruházott hatáskörben a munkáltató, valamint a kötelezettségvállaló aláírási jogkörét, amennyiben az intézkedés tartalmilag megegyezik a folyamatot kezdeményező dokumentumban foglaltakkal. Ezen munkaügyi dokumentumok esetében a gazdasági főigazgató, vagy a Gazdasági Főigazgatóság ezzel a jogkörrel megbízott munkatársa gyakorolhatja a pénzügyi ellenjegyzést a végleges munkajogi dokumentumokon.

 

II. RÉSZ

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

 

6. § [Rektori irányítás]

A rektor saját hatáskörében, illetve az alábbi magasabb vezetők és vezetők a rektor által átruházott hatáskörben1 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

  

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a rektor által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

rektorhelyettes

rektor

rektor

 

2.

Klinikai Központ elnöke

rektor

rektor

 

3.

dékán

rektor

rektor

 

4.

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

rektor

rektor

 

5.

Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettese

rektor

rektor

 

6.

Rektori Kabinetiroda alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a kabinetvezetőt és a kabinetvezető-helyettest is)

rektor

rektor

 

7.

Rektori Titkárság titkárságvezetője, a rektor személyi titkára, a rektori gépjárművezető

rektor

rektor

 

8.

Alumni Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

9.

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

rektor

rektor

 

10.

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

rektor

rektor

 

11.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

12.

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

rektor

rektor

 

13.

Innovációs Központ igazgatója

rektor

rektor

 

14.

KFI Üzletfejlesztési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

15.

kiemelt kutatási projekt szakmai vezetője

rektor

rektor

 

16.

Kollégiumok Igazgatósága igazgatója

rektor

rektor

 

17.

Központi Könyvtár igazgatója

rektor

rektor

 

18.

Központi Levéltár igazgatója

rektor

rektor

A rektor a jogkörét a kancellárral együttműködésben gyakorolja.

19.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

rektor

rektor

 

20.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

rektor

rektor

 

21.

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

rektor

rektor

 

22.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

23.

Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

24.

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

rektor

rektor

 

25.

Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda titkára

rektor

rektor

 

26.

szakképző intézmény intézményvezetője

rektor

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

 

27.

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

28.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

29.

Szaknyelvi Intézet igazgatója

rektor

rektor

 

30.

szenátusi főtitkár

rektor

rektor

 

31.

Tanárképző Központ igazgatója

rektor

rektor

 

32.

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

rektor

rektor

 

33.

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

rektor

rektor

 

Az oktatási rektorhelyettes által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

34.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ igazgatója

oktatási rektorhelyettes

oktatási rektorhelyettes

 

35.

Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda foglalkoztatottja (ide nem értve a titkárt)

oktatási rektorhelyettes

Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság
 Koordinációs Iroda titkára

 

A tudományos és innovációs rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

36.

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda foglalkoztatottja (ideértve az irodavezetőt)

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

 

A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

37.

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda foglalkoztatottja (ideértve az irodavezetőt és a minőségbiztosítási osztályvezetőt)

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

 

A nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

38.

Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja gazdasági feladatokat nem végző foglalkoztatottja (ide nem értve a központ vezetőjét)

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

 

A dékán által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

39.

dékánhelyettes

dékán

dékán

 

40.

kizárólag oktatási-kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője

dékán

dékán

 

41.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet is folytató szervezeti egység

vezetője

(klinikaigazgató, intézetigazgató, tanszékvezető)

az oktatási, tudományos kutatási tevékenységhez kapcsolódóan

dékán

dékán

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a jogkörét a Klinikai Központ elnökének egyetértésével gyakorolja.

42.

Dékáni Hivatal foglalkoztatottja (ideértve a hivatalvezetőt)

dékán

dékán

 

43.

egyetemi tanár

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
igazgatója/

tanszékvezetője,

ETK/PAK esetében a dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

44.

főiskolai tanár

dékán

dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

45.

egyetemi docens,

főiskolai docens

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/

tanszékvezetője,

ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

46.

kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/

tanszékvezetője,

ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

47.

FOK-on az Oktatási Centrum Igazgatóságának foglalkoztatottja (ideértve az igazgatót és ide nem értve a gazdasági vezetőt)

dékán

dékán

 

48.

FOK-on a Szak- és Továbbképzési Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a titkárságvezetőt)

dékán

dékán

 

49.

ETK-n valamennyi foglalkoztatott (ideértve a vezetőket is)

dékán

dékán, tanszékvezető

A tanszékvezető a 2. § (3) bekezdés b) és e) pontja tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

50.

PAK-on tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

dékán

dékán

 

51.

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

dékán

dékán

 

52.

PAK-on a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda foglalkoztatottja (ideértve az osztályvezetőt is)

dékán

dékán

 

53.

Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

dékán

dékán

 

Kari irányítás alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

54.

intézetigazgató helyettese/tanszékvezető-helyettes

intézetigazgató, ETK-n és PAK-on a dékán

intézetigazgató, ETK-n és PAK-on a dékán

 

55.

ÁOK-n, FOK-on, GYTK-n és EKK-n tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető

Klinika alá tartozó tanszék tanszékvezetője az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontjaiban foglaltak szerint gyakorol munkáltatói jogokat.

56.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének
intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív

Pedagógiai Központ igazgatója

 

57.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ Központi Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

 

58.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének foglalkoztatottja (ideértve az intézményegység-vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

 

59.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
konduktor-osztályvezetője

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

A munkaviszony létesítése és módosítása, valamint a vezetői megbízás és visszavonása tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges.

60.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor végzettségű foglalkoztatottja (ide nem értve az osztályvezetőt)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

 

Rektori irányítás alá tartozó központi szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

61.

Alumni igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Alumni Igazgatóság igazgatója

Alumni Igazgatóság
igazgatója

 

62.

Családbarát Egyetem Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

 

63.

Doktori Hivatal foglalkoztatottja (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Doktori Hivatal vezetője

Doktori Hivatal vezetője

 

64.

Doktori Hivatal vezetője

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Egyetemi Doktori Tanács
elnöke

 

65.

Egészségfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve a vezetőt)

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

 

66.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

 

67.

Epidemiológiai és Surveillance Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

 

68.

Innovációs Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Innovációs Központ igazgatója

Innovációs Központ
igazgatója

 

69.

KFI Üzletfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

KFI Üzletfejlesztési Központ igazgatója

KFI Üzletfejlesztési Központ igazgatója

 

70.

Kollégiumok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

 

71.

Központi Könyvtár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Könyvtár igazgatója

Központi Könyvtár
igazgatója

 

72.

Központi Leváltár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Levéltár igazgatója

Központi Levéltár
igazgatója

 

73.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

 

74.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság foglalkoztatottja,
 (ide nem értve a főigazgatót és a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottját)

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
főigazgatója

 

75.

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

 

76.

Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatottja (ide nem értve az intézményvezetőt)

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

 

77.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

 

78.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az osztályvezetőt)

Oktatásfejlesztési,
-módszertani és
-szervezési Központ igazgatója

Oktatásfejlesztési,

-módszertani és

-szervezési Központ igazgatója

 

79.

Oktatásigazgatási Hivatal és az alá tartozó szervezeti egységek vezetői és foglalkoztatottjai (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

 

80.

Rektori Titkárság, Rektorhelyettesi Titkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a Rektori Titkárság titkárságvezetőjét, a rektor személyi titkárát és a rektori gépjárművezetőt)

Rektori Kabinet kabinetvezetője

Rektori Kabinet
kabinetvezetője

A Rektorhelyettesi Titkárság azon foglalkoztatottja felett, akinek feladata az adott rektorhelyettes munkájával összefüggő feladatok ellátása, az érintett rektorhelyettes gyakorolja a 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkört

81.

szakképző intézmény oktatója (ide nem értve az intézményvezetőt)

intézményvezető

intézményvezető

 

82.

szakképző intézmény részére oktatást támogató feladatot ellátó foglalkoztatott

intézményvezető

intézményvezető

 

83.

Szakképző Intézmények Igazgatósága részére gazdasági és informatikai feladatot nem végző foglalkoztatott

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

 

84.

Szakképző Intézmények Igazgatósága, valamint az alá tartozó szakképző intézmény részére egyéb szellemi (ide nem értve az informatikai) és fizikai jellegű munkakörben feladatokat ellátó foglalkoztatott

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője2

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője3, azzal, hogy a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogokat az intézményvezetővel közösen gyakorolja

A 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkör közös gyakorlása tekintetében vita esetén a Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője dönt.

85.

Szakképző Intézmények Igazgatósága, valamint az alá tartozó szakképző intézmények részére informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatott

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója / intézményvezető

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója / intézményvezető

A teljesítményértékelés tekintetében az informatikai főigazgató véleményezési jogot gyakorol.

86.

Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont foglalkoztatottja

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Azzal a kitétellel, hogy a foglalkoztatott a vizsgáztatással kapcsolatban szakmai tekintetben nem utasítható.

87.

Szak- és Továbbképzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

88.

Szaknyelvi Intézet foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az igazgatóhelyettest)

Szaknyelvi Intézet igazgatója

Szaknyelvi Intézet
igazgatója

 

89.

Szenátusi Főtitkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a főtitkárt)

Szenátusi főtitkár

Szenátusi főtitkár

 

90.

TDK Tanács foglalkoztatottja

(ide nem értve az elnököt)

TDK Tanács elnöke

TDK Tanács elnöke

 

91.

Testnevelési és Sportközpont foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

 

92.

Transzlációs Medicina Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

 

 

7. § [Klinikai Központ elnöki irányítás]

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. § (5) bekezdés c) pontja alapján a Klinikai Központ elnöke saját hatáskörében, illetve a további vezetők az elnök által átruházott hatáskörben4 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

 

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a Klinikai Központ elnöke által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Klinikai Központ Elnökének
Hivatala hivatalvezetője5

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

2.

Klinikai Központ elnökhelyettese ezen feladatköre tekintetében

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

3.

orvosszakmai főigazgató

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

4.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője

(klinikaigazgató, intézetigazgató, tanszékvezető)

az egészségügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a Klinikai Központ elnökének egyetértésével dönt.

5.

kizárólag egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője

Klinikai Központ elnöke

Klinikai Központ elnöke

 

6.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
orvosainak és egészségügyi szakdolgozóinak osztályvezetője

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatójának egyetértése szükséges.

7.

klinikai tömb orvos-főigazgatója

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A megbízáshoz a rektor egyetértése szükséges.

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

8.

Klinikai Központ Elnökének

Hivatalában foglalkoztatott munkavállaló (ide nem értve a hivatalvezetőt)6

hivatalvezető

hivatalvezető

 

9.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság igazgatója7

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai
főigazgató

 

10.

Orvosszakmai Főigazgatóság igazgatóságnál
alacsonyabb szintű szervezeti
egységének vezetője (ide nem értve a Finanszírozási Osztály osztályvezetőjét)8

orvosszakmai
főigazgató

igazgató

 

11.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve a finanszírozási és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatottat, illetve az igazgatót)9

 

igazgató

 

igazgató

 

12.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
Finanszírozási Osztályának osztályvezetője

gazdasági
főigazgató10

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
igazgatója

 

13.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
finanszírozással és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott munkavállalója (ide nem értve az osztályvezetőt)

gazdasági
főigazgató11

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság

igazgatója

 

14.

klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló
 beosztásban foglalkoztatott munkavállaló

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai főigazgató,

klinika/intézet igazgatója

A 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkör tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges az ápolási igazgató és a klinika/intézet igazgatója véleményezési joga mellett.

 

A klinika/intézet igazgatója a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontjai tekintetében gyakorol munkáltatói jogot.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

15.

intézet/klinika/tanszék igazgatójának helyettese

intézet/klinika

igazgatója,

tanszékvezető

intézet/klinika

igazgatója,

tanszékvezető

 

16.

klinikai/intézeti orvos, klinikai/intézeti szakorvos,
klinikai/intézeti főorvos, klinikai/intézeti gyógyszerész,
klinikai/intézeti szakgyógyszerész,
klinikai/intézeti főgyógyszerész, továbbá az SZMSZ II. 1. rész 7. § (2) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott munkavállaló

intézet/klinika
igazgatója / tanszékvezető

intézet/klinika
igazgatója / tanszékvezető

 

17.

rezidens

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rezidens szakképzési tervében meghatározottak
 szerint az elsődleges képzőhelyi szervezeti egység (klinika, intézet, tanszék) vezetője

 

18.

központi gyakornok

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

19.

egészségügyi szakdolgozó (ide nem értve a klinikavezető főnővért, klinikavezető főápolót, intézetvezető asszisztenst, intézetvezető ápolót)

intézet/klinika
igazgatója / tanszékvezető

intézet/klinika
igazgatója,

klinikavezető főnővér (klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló)

A 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontja tekintetében a másodlagos munkáltatói jogkört a klinikavezető főnővér (klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló) gyakorolja.

20.

Orvosi Képalkotó Klinika, valamint Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika foglalkoztatottja (ideértve az egészségügyi tevékenységet ellátó oktatót, kutatót, de ide nem értve a klinikaigazgatót)

klinikaigazgató

klinikaigazgató

Az Orvosi Képalkotó Klinikán, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a tanszék oktatói és kutatói tekintetében
 az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában a 2. § (3) bekezdés b) d) f) g) i) j) és k) pontja szerinti jogokat a tanszékvezető gyakorolja,

továbbá a vezető oktatók, kutatók esetében az elsődleges munkáltatói jogkört a dékán gyakorolja.

21.

Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos végzettségű foglalkoztatottja és egészségügyi szakdolgozója (ide nem értve az orvos-osztályvezetőt)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője

 

 

 8. § [Kancellári irányítás]

A kancellár saját hatáskörében, illetve az alábbi vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben12 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

 

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a kancellár által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Kancellári Titkárság és Kancellári Kabinet foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

kancellár

kancellár

 

2.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

3.

Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

4.

Informatikai Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

5.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

6.

Műszaki Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

7.

Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója

kancellár

kancellár

 

8.

főigazgató-helyettes

kancellár

főigazgató

 

Az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

9.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

 

A gazdasági főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

10.

Gazdasági Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője

(ide nem értve a főigazgatót, a főigazgató-helyettest, valamint a hálózatirányítási igazgatóságok szervezetében foglalkoztatott vezetőt, azonban ideértve a hálózatirányítási igazgatót is)

gazdasági főigazgató

gazdasági főigazgató

 

11.

közvetlenül a Gazdasági Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a Gazdálkodás-felügyeleti Osztály foglalkoztatottját)

gazdasági főigazgató

gazdasági főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Gazdasági Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

12.

Gazdasági Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység foglalkoztatottja (ide nem érteve a 10. és 11. sor alá tartozó foglalkoztatottakat, illetve a gazdasági irodavezetőt)

igazgató

igazgató

 

13.

kar gazdasági igazgatója, gazdasági hivatalvezető

gazdasági főigazgató

az adott terület irányításáért felelős

hálózat-irányítási
igazgató

 

14.

tömbigazgató

gazdasági főigazgató

egészségügyi hálózat-irányítási igazgató

 

15.

irodavezető

igazgató

igazgató

A gazdasági irodavezető tekintetében a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkör gyakorlása a gazdasági főigazgató egyetértésével történik.

16.

gazdasági irodában foglalkoztatott

igazgató

gazdasági irodavezető

 

17.

gazdasági hivatal foglalkoztatottja (ide nem értve a hivatalvezetőt)

gazdasági hivatalvezető

gazdasági hivatalvezető

 

Az informatikai főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

18.

közvetlenül az Informatikai Főigazgatóság foglalkoztatottja (ide nem érte a főigazgatót és a főigazgató-helyettest), továbbá a Főigazgatóság szervezetébe tartozó egység vezetője

informatikai főigazgató

informatikai főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 az Informatikai Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

19.

Informatikai Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóságok foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

igazgató

igazgató

 

A jogi és igazgatási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

20.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

jogi és igazgatási
főigazgató

jogi és igazgatási
főigazgató

 

 

A műszaki főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

21.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatója, valamint a Logisztikai Osztály osztályvezetője

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

 

22.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatónál alacsonyabb szintű vezetője

műszaki főigazgató

igazgató

 

23.

közvetlenül a Műszaki Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ide nem értve a főigazgatót)

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Műszaki Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

24.

Logisztikai Osztály foglalkoztatottjai

műszaki főigazgató

osztályvezető

 

25.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

Az ellenőrzési igazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

26.

Ellenőrzési Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

ellenőrzési igazgató

ellenőrzési igazgató

 

 

9. § [Záró rendelkezések]

(1) A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

(2) A jelen utasítás végrehajtása során alkalmazandó formanyomtatványokat az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató a főigazgatóság honlapján teszi hozzáférhetővé.

 

Budapest, 2022. augusztus 24.

 

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                        kancellár                             a Klinikai Központ elnöke


1 Ha a rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a rektortól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

2 a kancellár által átruházott hatáskörben

3 a kancellár által átruházott hatáskörben

4 Ha a Klinikai Központ elnökének irányítása alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a Klinikai Központ elnökétől származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

5 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

7 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

8 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

9 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

10 a kancellár által átruházott hatáskörben

11 a kancellár által átruházott hatáskörben

12 Ha a kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a kancellártól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.


RKE/9/2022. (VIII.30.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/9/2022. (VIII.30.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás