Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 8/A. § szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

8/A. §

Hallgatói kedvezmények a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, a COVID 19 járvány elleni védekezésben résztvevő orvos-, egészségtudományi és pedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére

(1) A jelen szakaszban meghatározott rendelkezések a 2021/2022. tanév tavaszi félévében a veszélyhelyzet időtartama alatt a COVID 19 járvány elleni védekezésben 56 órát vagy 7 napot elérő kormányhivatali kirendelés útján, vagy önkéntes alapon a Semmelweis Egyetem saját szervezeti egységeinél, vagy az Országos Mentőszolgálatnál részt vett nappali és részidős hallgatókra, továbbá a vizsgaidőszakban, blokkosított oktatásban résztvevők számára a pótlási időszakban a Semmelweis Egyetem által vagy más Egyetemen kívüli magyarországi akkreditált laboratórium által elvégzett PCR teszttel igazoltan Covid-19 fertőzésen átesett vagy kontakt kutatás során igazoltan karanténba került hallgatókra vonatkozik, ide nem értve az utazás során elrendelt karantént.

(2) A 2021/2022. tanév tavaszi félévében azon hallgatók tekintetében, akik kirendelés vagy önkéntesség alapján járványügyi feladatokban vettek részt, vagy akik a tavaszi félévben a vizsgaidőszak során karanténba vagy járványügyi megfigyelés alá kerültek és ezt a magyar Kormányhivatalok által kiállított karantén határozattal, illetve a Semmelweis Egyetemen vagy más Egyetemen kívüli magyarországi akkreditált laboratórium által végzett, pozitív PCR teszteredménnyel igazolták, azok a kirendelés vagy önkéntesség időtartamával megegyezően, tehát 56 elért óra esetén a tavaszi vizsgaidőszak utáni első, 112 elért óra esetén a vizsgaidőszak utáni első és második hetében még vizsgát tehetnek (plusz egy vizsgahét). Azok a hallgatók, akik a vizsgaidőszak során igazoltan karanténba kerültek a vizsgaidőszak utáni első héten tehetnek még vizsgát. Blokkosított oktatás esetén 56 elért óra esetén a pótlási időszak utáni első, 112 elért óra esetén a pótlási időszak utáni első és második héten még vizsgát tehetnek.

(3) Amennyiben a hallgató egy plusz vizsgahétre jogosult, azonban karantén kötelezettsége vagy a kirendelése miatt az első plusz vizsgahéten nem tud vizsgát teljesíteni, a második plusz vizsgahéten tehet vizsgát.

(4) Az ÁOK IV-V. évfolyamos, blokkosított oktatásban részt vevő hallgatók esetén a félév végi plusz vizsgahetekre jogosultság tekintetében a 2021/2022. tanév őszi és tavaszi féléve során teljesített (2) bekezdés szerinti óraszámokat együttesen kell figyelembe venni.

(5) Az ÁOK VI. évfolyamos hallgatói esetén a kedvezményre jogosult hallgatók a hat hetes választható klinikai gyakorlat alatt jogosultak a tanév során elmaradt szigorlataikat pótolni.

(6) Valamennyi hallgató az elmaradt gyakorlato(ka)t a tavaszi szorgalmi időszak mellett a teljes vizsgaidőszakban pótolhatja. Pótlási lehetőséget, előzetes egyeztetés alapján, az adott oktatási-kutatási szervezeti egység – a hallgató tanulmányi kötelezettségeit figyelembe véve – köteles biztosítani minden, a kedvezményekre jogosult hallgató számára. A hallgató fordított vizsgarendben is teljesítheti gyakorlatait, azaz az elmaradt gyakorlat(ok) teljesítésére az elméleti vizsga letétele után is sor kerülhet. Az így teljesített elméleti vizsga eredménye csak a gyakorlat sikeres teljesítését követően kerülhet rögzítésre és csak ebben az esetben tekinthető érvényesnek és eredményesnek a vizsga.

(7) A pótlások, a kreditjóváírások, és a gyakorlati beszámíthatóság területeit érintő döntések jelen utasítás 5. sz. mellékleteként- érintett karonként meghatározva- kerülnek rögzítésre.

(8) A sikeres vizsga javítására a TVSZ 33. § (11) bekezdésétől eltérően a kirendelés vagy önkéntesség időtartamának megfelelően a (2) bekezdésben meghatározott időtartam végéig van lehetőség. A javító vizsga letételének szándékát az illetékes Kar Dékáni Hivatalában jeleznie szükséges.

(9) A TVSZ 26. § (3) bekezdésétől eltérően a jegymegajánlással érintett hallgatók maximális létszámát a kar dékánja a hallgatók létszámához képest az 5 %-os mértéknél magasabb %-os arányban határozhatja meg, ennek figyelembevételével a jegymegajánlásra a vizsgaidőszak első hetének végéig van lehetőség.

(10) A 2021/2022. tanév tavaszi félévében azon hallgatók tekintetében, akik kirendelés alapján vagy önkéntes módon a járványügyi feladatokban vettek részt és ezt a kirendelő határozattal, vagy önkéntes szerződéssel vagy egyéb módon, hitelt érdemlően igazolják a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések pótlására a TVSZ 36. § (1) bekezdésétől eltérően legalább három lehetőséget kell biztosítani az érintett hallgatókkal folytatott egyeztetést követően a szorgalmi időszak vagy a vizsgaidőszak időtartama alatt.

(11) Ha a tantárgy a mintatanterv szerint gyakorlati jeggyel zárul, a TVSZ 36. § (3) bekezdésétől eltérően, legalább két javítási vagy pótlási lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak első két hetének végéig. A hallgatóknak a pótlási igényét legalább egy héttel megelőzően az illetékes szervezeti egység/dékáni hivatal felé kell jeleznie. A pótlást a szervezeti egység/dékáni hivatal a tárgyi utasításnak megfelelő hallgatói kedvezmények biztosítása érdekében kötelező jelleggel biztosítja.

(12) A TVSZ 16. §-tól eltérően – figyelemmel az Nftv. 45.§ (1) bekezdésére – a hallgató részére több alkalommal is engedélyezhető a szüneteltetés, amennyiben az nem haladja meg a két egybefüggő félévet.

(13) A TVSZ 5. § (7) bekezdésétől eltérően az előtanulmányi követelmények teljesítésére és a párhuzamos tantárgyfelvételre vonatkozó engedélyt az adott tárgy oktatásáért felelős tanszék hozzájárulásával a dékán adhat.

(14) A TVSZ 22. § (8) bekezdésétől eltérően a hallgató által a 2021/2022. tanév tavaszi félévében felvett tárgyat töröltetni a szorgalmi időszak végéig következmények nélkül lehet. Az erre irányuló kérést a szorgalmi időszak utolsó munkanapján 16 óráig szükséges az illetékes Kar Tanulmányi Osztályán jelezni.

(15) A szakdolgozat leadásának a tanév rendjében meghatározott határidejét a dékán saját hatáskörben a tanév rendjében meghatározott határidőt későbbi időpontra módosíthatja, amelyről a hallgatókat előzetesen értesíteni köteles.

(16) Az Általános Orvostudományi Karon a IV. és V. éves hallgatók tavaszi félévi Bókay János Ösztöndíjának odaítélésénél a TJSZ 7/A. § (1) bekezdéstől eltérően a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgyak érdemjegyét nem kell elégtelennek tekinteni.

(17) A kedvezmények igénybevételének lehetőségéről kétség esetében a hallgató kérelmére a kar dékánja dönt. A döntéssel szemben az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.”

2. §

Az Utasítás a következő 5. sz. melléklettel egészül ki:

„5. számú melléklet a kari specifikus rendelkezésekről:

Általános Orvostudományi Kar:

1. Az utasítás 8/A. § (7) bekezdésben foglaltakon túl, a klinikai modulban az elmaradt gyakorlatok pótlása, az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egységgel történő egyeztetést követően az alábbiak szerint lehetséges:

– szerdai napon („kötelező” szabadnap, nemzetközi hallgatók esetén csütörtök),

– hétvégente egész nap, akár az ügyeleti időszakot is beleszámítva,

– a hétfői, keddi és pénteki napokon a délutáni/esti órákban,

– ún. „szabad hetekben”, az órarendben feketével jelölt idősávokban,

– a pótlásra biztosított két hétben.

Az utasítás 8/A. § (11) bekezdésében meghatározott pótlási lehetőség iránti igényüket a kar hallgatói az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység felé kell, hogy jelezzék.

2. A járvány elleni védekezésben végzett tevékenységek a gyakorlatokba az alábbiak szerint számíthatók be azzal, hogy a beszámítás mértékéről az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység dönt. A beszámítás a vizsga letétele alól nem mentesíti a hallgatót.

Évfolyam

Beszámításhoz érintett gyakorlat

Önkéntesen vagy kirendelés alapján egyetemi klinikán vagy külső kórházban betegágy melletti tevékenység

Önkéntesen vagy kirendelés alapján mintavételezésben/ adminisztrációban történő részvétel

I. évfolyam

Nyári (ápolástan) gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

az elvégzett tevékenység teljes időtartama beszámítandó, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

II. évfolyam

elmaradt nyári (ápolástan) gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

az elvégzett tevékenység teljes időtartama beszámítandó, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

következő tanév Belgyógyászat nyári gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

az elvégzett tevékenység teljes időtartama beszámítandó, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

III. évfolyam

Belgyógyászat nyári gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

az elvégzett tevékenység teljes időtartama beszámítandó, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

IV. évfolyam

Sebészet nyári gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

az elvégzett tevékenység teljes időtartama beszámítandó, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

V. évfolyam

Intenzív terápia és aneszteziológia valamint Belgyógyászat II. gyakorlatok

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, de max. a tényleges gyakorlati időszak 50%-áig számítható be

VI. évfolyam

bármelyik VI. évfolyamon teljesítendő betegágy melletti gyakorlat

az érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, maximum az elvégzett tevékenység időtartamáig

érintett szervezeti egység mérlegelése alapján, de max. a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be

 

A kedvezményekre jogosult hallgatók listáját a járvány elleni védekezésben teljesített tevékenység típusának és óraszámának megjelölésével a Hallgatói Önkormányzat által készített összesítés alapján a Tanulmányi Osztály juttatja el az oktatási-kutatási szervezeti egységek részére.

3. Az Általános Orvostudományi Karon a kötelező tantárgyak esetén jegymegajánlásban legfeljebb a tantárgyat felvevő hallgatók 10 %-a részesülhet.

Fogorvostudományi Kar:

A Fogorvostudományi Karon a kötelező tantárgyak esetén jegymegajánlásban legfeljebb a tantárgyat felvevő hallgatók 10 %-a részesülhet.

Egészségtudományi Kar:

1. A jegymegajánlásban részesülő hallgatók arányát a kar dékánja évfolyamonként 10%-ban határozza meg.

2. Az elmulasztott órák, gyakorlatok pótlási igényét a tárgyért felelős tanszéknél kell bejelenteni. A pótlásokat a tantárgyért/gyakorlatért felelős tanszékek szervezik meg. A gyakorlatok beszámíthatóságát a Kreditátviteli Bizottság az illetékes tanszékek szakmai véleményének figyelembe vételével bírálja el. A kérelmeket a Tanulmányi Osztályon a KÁB-nak címezve kell benyújtani.

3. A hallgató a 2021/2022. tanév tavaszi félévében felvett tárgyát a szorgalmi időszak végéig, a szorgalmi időszak utolsó munkanapján 16 óráig, a Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz benyújtott kérelmével tudja töröltetni.

4. A szakdolgozatokat az eljárási rendtől eltérően kizárólag elektronikus formában kell benyújtani. Ebben a formában kötelező is. A hallgató saját döntése alapján készíttethet nyomtatott változatot is.”

3. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

 

Budapest, 2022. 03.02.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                          kancellár                        a klinikai központ elnöke


RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás