Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

E/1/2022. (II.03.) sz. rektori – kancellári utasítás

a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

Preambulum

A Semmelweis Egyetem, mint munkáltató, elkötelezett a krízishelyzetbe került munkavállalói megsegítése iránt, ezért a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetséggel és az Üzemi Tanáccsal egyetértésben Szociális Krízis Alap (a továbbiakban: SzKA) és az abból nyújtható krízis-támogatás létrehozásáról döntött, melynek felhasználására vonatkozó szabályokat jelen utasítás határozza meg.

 

1.§

(1) A SzKA forrásainak terhére a jelen utasításban meghatározottak szerinti krízis-támogatás (a továbbiakban: krízis-támogatás) adható. A krízis-támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. a Semmelweis Egyetemen legalább 3 éve egészségügyi szolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló), mely 3 éves időtartamba be kell számtani e személyek egészségügyi szolgálati jogviszonnyá és munkaviszonnyá alakulást megelőzően fennállt közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát is,
 2. az a rezidens vagy tanársegéd, aki e jogviszonyát megelőzően az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állt, és a két jogviszony együttes időtartama a 3 évet eléri,

amennyiben jelen utasításban meghatározottak szerint krízishelyzet okán megromlott életkörülményei miatt segítségre van szüksége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti krízishelyzetnek minősül

 1. a munkavállaló munkaképességének tartós vagy végleges nagymértékű romlása;
 2. a munkavállaló közeli hozzátartozója munkaképességének tartós vagy végleges nagymértékű romlása, súlyos betegsége;
 3. a munkavállaló életkörülményeit, így különösen lakhatását, életvitelét közvetlenül érintő vagy azt befolyásoló súlyos elemi kár, katasztrófa;
 4. egyéb, megélhetést közvetlenül fenyegető élethelyzet.

(3) A krízis-támogatás igénybevételéért háromévente maximum egy alkalommal folyamodhat az (1) bekezdés szerinti jogosult, bruttó 100 000 Ft (százezer forint) és 2 000 000 Ft (kettőmillió forint) közötti igény benyújtásával.

(4) A támogatásért az egyetem alkalmazásában álló, egy háztartásban élő közeli hozzátartozók egy támogatási periódusban nem folyamodhatnak.

2.§

(1) A kérelem benyújtása jelen utasítás mellékletét képező kérelem-minta kitöltésével folyamatosan lehetséges, melyben a krízis-támogatás igénybevételének 1.§ (2) bekezdés szerinti indokoltságát elő kell adni, és az indokokat hiteles, az adott életkörülményre vonatkozó dokumentumokkal kell igazolni. A kérelmet az alátámasztó dokumentumok másolati példányaival együtt elektronikus úton a krizisalap@semmelweis-univ.hu email címre lehet benyújtani.

(2) A kérelmeket az 5 tagú Szociális Krízis Alap Bíráló Bizottság a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül véleményezi és javaslatot fogalmaz meg a Rektor számára. A bizottság állandó tagjai:

 1. Kancellár, vagy az általa kijelölt személy,
 2. Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettes, vagy az általa kijelölt személy,
 3. Rektori Kabinetvezető, vagy az általa kijelölt személy,
 4. Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke, vagy az általa kijelölt személy,
 5. Üzemi Tanács elnöke, vagy az általa kijelölt személy.

(3) A kérelem tárgyában – az adott időszakban rendelkezésre álló keret erejéig – a Rektor dönt, azt elfogadja és a krízis-támogatás mértékét megállapítja, vagy a kérelmet elutasítja. A rektor döntését nem köteles indokolni.

(4) A Bizottság titkári feladatait a rektori kabinetvezető-helyettes végzi.

(5) Az egyetem a kérelem pozitív elbírálását követően gondoskodik a krízis-támogatás kedvezményezett számlájára történő átutalásáról. A krízis-támogatás adóköteles.

(6) A kérelem elbírálását követő hónap 10-ig történik a krízis-támogatás folyósítása.

(7) Időszakos keretkimerülés esetén jelen utasítás végrehajtása felfüggesztésre kerülhet. Az ebben az időszakban kérelmet benyújtó személyt a Rektori Kabinetírásban értesíti a keret felfüggesztéséről, mely értesítés tartalmazza a keret megnyitásának és a kérelem ismételt benyújthatóságának várható időpontját.

(8) Az SZKA kerete az éves intézményi költségvetésben kerül meghatározásra. Amennyiben az éves keret nem kerül kimerítésre folyó év december 31-ig, a maradvány a következő évre átvihető.

(9) Amennyiben a krízis-támogatás jogosulatlan, vagy rosszhiszemű igénybevételéről az Egyetem tudomást szerez, a kérelmezőt – határidő megjelölésével – írásban felszólítja a folyósított összeg jegybanki alapkamattal növelt visszafizetésére. Az önkéntes visszafizetés elmaradása esetén a munkavállaló munkabéréből a krízis-támogatás jogosulatlanul igénybe vett összege levonható.

3.§

A krízis-támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok megismerésére és kezelésére a Bíráló Bizottság tagjai és a döntés-előkészítésben résztvevők jogosultak

 1. elutasított kérelem vagy a keret kimerüléséről szóló tájékoztatás esetén ezek időtartamáig
 2. elfogadott kérelem esetén az intézményi költségvetés dokumentumaira vonatkozó számviteli szabályokban meghatározott őrzési időtartamig.

4.§

Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

  

Budapest, 2022. február 3.

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia               

        rektor                                        kancellár      

 

 


E/1/2022. (II.03.) sz. rektori – kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/1/2022. (II.03.) sz. rektori – kancellári utasítás