Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasítás

a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § wd) pontja, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (3) bekezdése, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. §-a, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban Eszjtv.) 1. § (6) bekezdése, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján, az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 1/2021. (XII. 29.) OKFŐ utasításban foglaltak figyelembevételével, a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki:

 

1. §

Az utasítás személyi és tárgyi hatálya

(1) Az utasítás személyi hatálya az Egyetem Klinikai Központjának az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozóira terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az illetményen felül járó juttatások, támogatások, valamint a vezetői juttatások feltételeinek és mértékének meghatározására.

 

1.Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyek

 illetményen felüli díjazása

 

2. §

Az ügyelet díjazása

(1) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy egészségügyi ügyeleti feladatellátás esetén ügyeleti alapdíjra és kiegészítő ügyeleti díjra (a továbbiakban együtt: ügyeleti díj) jogosult.

(2) Az ügyeleti alapdíj mértéke óránként bruttó 6000 Ft.

(3) Az Eszjtv. 8. § (4) bekezdése szerinti személy esetében az ügyeleti alapdíj mértéke a (2) bekezdés szerinti alapdíj 70%-ának megfelelő összeg, azaz óránként bruttó 4200 Ft.

(4) Az ügyeleti alapdíjon felül az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy az ügyeleti feladatok progresszivitási szintjeire és szakmai különbözőségére tekintettel a jelen utasítás 1. melléklete szerinti 15%, 30% vagy 45% mértékű kiegészítő ügyeleti díjra jogosult.

(5) A heti pihenőnapon, illetve az ünnepnapon végzett ügyelet esetén a (2) – (4) bekezdés szerinti ügyeleti díj 20%-kal emelkedik.

 

3. §

A készenlét díjazása

(1) A készenlét ellátásáért az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyt készenléti díj illeti meg. A készenléti díj mértéke a készenlét minden órájára a 2. § (2) – (5) bekezdése szerinti ügyeleti díj egy órára eső összegének 30%-a.

(2) A készenlét során elrendelt munkavégzés időtartamának kezdetét az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy értesítésétől kell számítani.

 

4. §

Az önként vállalt többletmunkavégzés díjazása

(1) Amennyiben az ügyeleti feladat ellátására önként vállalt többletmunkavégzés keretében kerül sor, akkor az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a 2. §-ban meghatározott ügyeleti díj 120%-ára válik jogosulttá.

(2) Ha az önként vállalt többletmunkavégzésre az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy által nem ügyeleti feladatellátás keretében, hanem rendes munkarend szerinti (műszak szerinti) feladatok ellátása érdekében vagy készenlét alatti munkavégzésként kerül sor, az önként vállalt többletmunkavégzés pótlékának mértéke a rendkívüli munkavégzés pótlékának 50%-kal megemelt összege.

 

5. §

Képesítési pótlék

(1) Ha az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személynek a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a munkáltató által meghatározott további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi dolgozó rendelkezik, az érintettet az illetményén felül

a) egy további szakképesítés, szakképzettség esetén bruttó negyvenezer forint összegű képesítési pótlék,

b) két vagy több további szakképesítés, szakképzettség esetén bruttó hatvanezer forint összegű képesítési pótlék

illeti meg.

(2) Ha az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a munkaköre ellátásához kapcsolódó doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, bruttó egyszázezer forint összegű képesítési pótlék illeti meg.

(3) A képesítési pótlék megállapítása akkor lehetséges, ha a további szakképzettséget, szakképesítést, illetve a doktori vagy tudományos fokozat szerinti ismereteket az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a munkaköre ellátásához a munkaideje legalább 25%-ában hasznosítja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az Klinikai Központ elnöke határoz.

(5) A képesítési pótlék nem képezi az ügyeleti díj és a készenléti díj alapját.

6. §

Műszakpótlék

Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 20%-a szerinti délutáni műszakpótlékra, 22.00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 40%-a szerinti éjszakai műszakpótlékra jogosult.

7. §

Sürgősségi betegellátási műszakpótlék

(1) A sürgősségi betegellátást nyújtó osztályon dolgozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyt a 6. §-tól eltérően sürgősségi betegellátási műszakpótlék illeti meg.

(2) A sürgősségi betegellátási műszakpótlék mértéke

a) 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 3500 Ft,

b) 22.00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 6000 Ft.

 

2. Az Eszjtv. 8. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók

illetményen felüli díjazása

 

8. §

Az ügyelet díjazása

(1) Az egészségügyi szakdolgozó ügyeleti díjának mértéke az Eütev. 13/A. § (1) bekezdésére tekintettel, a felek egészségügyi szolgálati munkaszerződésben rögzített megállapodása alapján:

a) hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – a dolgozóra irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 110%-a,

b) a dolgozóra irányadó heti pihenőnapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 130%-a,

c) munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 130%-a.

(2) Az egészségügyi szakdolgozót az Eütev.-ben meghatározott ügyeleti pótlék is megilleti.

9. §

Sürgősségi betegellátási műszakpótlék

(1) A sürgősségi betegellátást nyújtó osztályon dolgozó egészségügyi szakdolgozót az Eütev. 14/B. §-ában foglaltaktól eltérően sürgősségi betegellátási műszakpótlék illeti meg.

(2) A sürgősségi betegellátási műszakpótlék mértéke

a) 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 2600 Ft,

b) 22. 00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 4000 Ft.

10. §

Az Eszjtv. 8. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetményen felüli díjazására egyebekben az Eütev. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. Egyéb juttatások és támogatások

 

11. §

A kirendelés díjazása

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozót az Eszjtv. 11. §-a szerinti kirendelés esetén kirendelési díj illeti meg, melynek mértéke az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó illetményének 10 %-a.

 

12. §

Illetménykiegészítés

Az egészségügyi dolgozót a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló illetménykiegészítésben részesítheti.

 

13. §

Szakterületi támogatás

(1) A Klinikai Központ elnöke az egészségügyi dolgozó részére szakterületi támogatást állapíthat meg, határozott időre, a tárgyév december hónap végéig. A szakterületi támogatás mértéke

a) az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy illetményének legfeljebb 15%-a,

b) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó illetményének legfeljebb 20 %-a.

(2) A szakterületi támogatásra jogosító feltételeket és a szakterületi támogatás mértékét a Klinikai Központ elnöke határozza meg.

(3) Szakterületi támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a Klinikai Központ a költségvetésében annak nyújtására fedezettel rendelkezik.

 

14. §

Jutalom

(1) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző egészségügyi dolgozót a Klinikai Központ elnöke jutalomban részesítheti.

(2) Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy egészségügyi szolgálati munkaszerződése szerinti havi illetménye kétszeresét.

(3) Jutalom kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a Klinikai Központ a költségvetésében annak nyújtására fedezettel rendelkezik.

 

15. §

Egyéb támogatások

(1) A munkáltató az egészségügyi dolgozó részére további visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat állapíthat meg. Ilyen támogatás lehet különösen:

a) béren kívüli juttatás (cafetéria),

b) családalapítással, gyermekneveléssel összefüggő támogatások,

c) lakhatási jellegű támogatások,

d) szociális segély,

e) illetményelőleg.

(2) Nem nyújtható támogatás annak az egészségügyi dolgozónak, aki kérelmében, nyilatkozatában szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.

(3) A támogatások kizárólag abban az esetben nyújthatók, amennyiben a Klinikai Központ a költségvetésében a támogatások nyújtására fedezettel rendelkezik.

(4) A támogatások feltételeit, mértékét, az igénylés és visszatérítés menetét a Klinikai Központ elnöke határozza meg.

 

4. Vezetői juttatások

 

16. §

(1) A Klinikai Központ magasabb vezetőinek vezetői juttatását a fenntartói jogokat gyakorló Egyetem rektora határozza meg a kancellár egyetértésével.

(2) A Klinikai Központ szervezeti egységeiben vezetői megbízással rendelkező egészségügyi dolgozók vezetői juttatását a Klinikai Központ elnöke állapítja meg azzal, hogy a vezetői juttatás felső határa bruttó kettőszázezer forint.

 

5. Záró rendelkezés

 

17. §

(1) A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól szóló E/2/2021. (II. 18.) számú rektori-kancellári utasítás.

Budapest, 2022. január 28.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                          

        rektor                                          kancellár                        

 


1.melléklet az E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasításhoz

Orvos szakmák leterheltségi szempontú besorolása és a kapcsolódó kiegészítő ügyeleti díj mértéke a Semmelweis Egyetemen

Szakma terheltsége

Magas

Közepes

Alacsony

Orvos szakmák terheltségi szempontú besorolása

Aneszteziológia és intenzív terápia

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Ápolási osztály

Belgyógyászat

Fül-orr-gégegyógyászat

Arc-, állcsont- és szájsebészet

Érsebészet

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Bőrgyógyászat

Gasztroenterológia

Hematológia

Geriátria

Gyermeksebészet

Infektológia

Klinikai onkológia

Idegsebészet

Nefrológia

Krónikus ellátás

Kardiológia

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Nukleáris medicina

Mellkassebészet

Orvosi mikrobiológia

Patológia

Neurológia

Szemészet

Plasztikai és égés-sebészet

Ortopédia és traumatológia

Urológia

Rehabilitációs ellátás

Oxyológia és sürgősségi orvostan

 

Rehabilitációs medicina

Pszichiátria

Reumatológia

Radiológia

Sugárterápia

Sebészet

Transzfuziológia

Szívsebészet

 

Szülészet-nőgyógyászat

Tüdőgyógyászat

Kiegészítő ügyeleti díj mértéke (az alapdíj %-ában)

45%

30%

15%


E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasítás a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasítás