Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

RKE/9/2021. (XII. 16.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

 

1.§ 

A Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 4/A. § Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai szakasszal egészül ki:

 

„4/A. §

Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

(1) A különleges jogrend vagy az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt azon személyi kérdésekben, ahol az SZMSZ a szervezeti egység munkavállalói fórumának véleményezését írja elő, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló jelen szakaszban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalói fórum megtartásáról dönt, ebben az esetben – amennyiben telekommunikációs lehetőség rendelkezésre áll, úgy a rektor rendelkezésének figyelembevételével – a munkavállalói fórum ülése telekommunikációs eszközön keresztül is megtartható, a döntéshozatalra a jelen utasítás 4/A. § (2) bekezdése irányadó.

(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az SZMSZ szabályai a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

  1. ahol az SZMSZ a munkavállalói fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján az általa (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető által) kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,
  2. az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani; amennyiben a védőtávolság biztosítható, úgy távelőadás és személyes részvétel is engedélyezett az előadáson, az érintett Kar dékánjának előzetes írásbeli engedélyével.
  3. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni, (amennyiben alkalmazásra kerülnek, úgy az ülés megtartására az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak),
  4. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatási-kutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.

(3) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I. könyvének – a különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó – rendelkezéseiben meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában lehetőség van mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárásra. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(4) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.”

 

2.§ 

Az Utasítás II. rész Hallgatói oltási program 7. § Hallgatók védőoltás igénybevételi kötelezettsége szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §

Egyéb oktatással összefüggő speciális szabályok

(1) Jelen utasítás hatálybalépésétől kezdődően az oktatás és az egészségügyi tevékenység végzésének elválaszthatatlanságára figyelemmel az egyetemi oltási program szerint valamennyi képzésben részt vevő hallgató/tanuló a tanulmányi kötelezettségek teljesítése során azonos szabályok betartására köteles az egészséges és biztonságos munka-, oktatás- és betegellátási környezet biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az oktatásban kizárólag az a hallgató/tanuló vehet részt, a tavaszi félévre az iratkozhat be, valamint az Egyetem épületeibe az léphet be, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a 3. védőoltást (továbbiakban: emlékeztető védőoltás) egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül felvette.

(3) Az Egyetem azon hallgatója/tanulója – a (4) bekezdésben meghatározott mentesítés kivételével- aki a (2) bekezdésben foglalt emlékeztető védőoltás igénybevételére és az emlékeztető védőoltás felvételének igazolására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a tavaszi félévre nem iratkozhat be, tanulmányait nem kezdheti meg, az Egyetem épületeibe nem léphet be.

(4) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik arra a hallgatóra/tanulóra, akinek a) egészségügyi indokból ellenjavalt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja; b) akinek egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követően még nem telt el a 180 nap; c) akinek igazolt Covid fertőzésének gyógyulását követő 3 hónap még nem telt el az emlékeztető védőoltás felvételéhez.

(5) Az orvosi szakvéleményt a hallgató kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a háziorvosa, kezelőorvosa, vagy az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata adja ki.

(6) A védőoltás/ emlékeztető védőoltás felvételének hitelt érdemlő igazolása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok (továbbiakban együttesen: érvényes védettségi igazolvány) valamelyikének egyidejű bemutatásával történik:

  1. a SARS-CoV-2 -világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, SARS-CoV-2 – oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;
  2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;
  3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;
  4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(7) Az érvényes védettségi igazolvány magyar, angol és német nyelven fogadható el.

(8) A (4) bekezdés a) pont szerinti igazolt egészségügyi okból oltásra nem kötelezett hallgatók/tanulók esetében, az oktatásban történő biztonságos részvételük érdekében az Egyetem vállalja, hogy 5 naponta térítésmentesen antigén tesztet végez.

(9) A járvány terjedésének megelőzése céljából a veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetem a járvány elleni megfelelő védelmi intézkedések meghatározása és a feladatok ellátása során az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatait a GDPR-ban garanciális szabályok betartásával kezeli.

(10) A (8) bekezdésben említett hallgatók/tanulók részére szükséges antigén tesztek elvégzését az Egyetem térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a tesztek elvégzését a Kar dékánja/intézményvezető ütemezi, szervezi.

(11) Az oktatás szervezése során a hallgatók megfelelő tájékoztatása és az oktatásban való biztonságos részvételük érdekében szükséges dokumentumok rendelkezésre állása kapcsán felmerülő szervezési intézkedések a Kar feladatát képezi és a dékán felelős a megfelelő oktatásszervezésért.

(12) A személyes jelenléttel történő oktatás (elméleti, gyakorlati, klinikai oktatás egyaránt) során szigorúan be kell tartani a járványügyi védelmi intézkedéseket, valamint a kötelező maszkhasználatot. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a hallgató és más személyek között lehetőség szerint 1,5 méteres védőtávolság legyen.

(13) Az oktatási helyszíneken a járványügyi intézkedésekről a megfelelő tájékoztatók kihelyezése a tömbigazgatók/kari gazdasági igazgatók feladata.

(14) Jelen szakasz rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt mentesítés kivételével- a szakképzésben résztvevő azon tanulók tekintetében, akik egészségügyi tevékenység végzése keretében gyakorlati oktatáson vesznek részt, az Egyetem valamely, gyakorlati oktatást végző szervezeti egységében, továbbá Erasmus programban vagy más felsőoktatási intézménnyel megkötött megállapodás alapján az egyetemen oktatásban részt vevő személyekre is alkalmazni kell.

(15) Az emlékeztető védőoltás felvételének megtörténtét a tanulmányi felelős – szakképzésben résztvevő tanuló esetében az intézményvezető – vizsgálja a hallgatói/tanulói jogviszony létrehozásakor, meglévő jogviszony esetén jelen utasítás hatályba lépését követően haladéktalanul.

 

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Az 1. § rendelkezéseit valamennyi már megkezdett pályázati folyamatban alkalmazni kell.

(3) Jelen utasítás 2. § szakaszában foglalt módosítás 2022. február 1. napján lép hatályba.

(4) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

 

Budapest, 2021. december 16.

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                          kancellár                        a klinikai központ elnöke


RKE/9/2021. (XII. 16.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/9/2021. (XII. 16.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás