Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

RKE/6/2021.(XI.23.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet I.) és a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet II.) alapján – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében – az alábbi utasítást adjuk ki:

 

1.§

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozásának korlátozása

(1) Az Egyetemen – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható létre foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és – amennyiben egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követően több mint 180 nap eltelt – az emlékeztető védőoltást (az 1. és a 2. § vonatkozásában a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának szakorvosa adja ki.

(3) A védőoltás felvételének megtörténtét – az egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében – az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata vizsgálja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása és a foglalkoztatott munkába állása előtt. Aki a védőoltást nem vette fel, annak – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – kizárólag „nem alkalmas” elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény adható.

 

2. §

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, valamint a rezidensek emlékeztető védőoltásának felvétele és a védőoltás felvételének igazolása, illetve az igazolás elmaradásának jogkövetkezménye

(1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) szerinti egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó és rezidens köteles emlékeztető védőoltást felvenni egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül.

(2) Ha az e § hatálya alá tartozó foglalkoztatott a Korm. rendelet II. hatálybalépésekor a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban állt, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Korm. rendelet II. hatálybalépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig köteles az emlékeztető védőoltást felvenni, és azt a (4) bekezdés szerint igazolni, vagy a (3) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt öt napon belül bemutatni a munkáltató felé.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának szakorvosa adja ki.

(4) A védőoltás felvételét az e § hatálya alá tartozó foglalkoztatott a védőoltás felvételét követő öt napon belül – a (2) bekezdés szerinti esetben 2021. december 15. napjáig – köteles hitelt érdemlő módon igazolni a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa megjelölt személy felé a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok (az igazolásra alkalmas) valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(5) Az emlékeztető védőoltás felvételének, vagy a (3) bekezdés szerinti ellenjavallatnak a határidőben történő igazolása hiányában a munkáltató az e § hatálya alá tartozó foglalkoztatott jogviszonyát felmondással azonnali hatállyal megszünteti.

 

3.§

A 2. § hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak védőoltásának felvétele és a védőoltás felvételének igazolása, illetve az igazolás elmaradásának jogkövetkezménye

(1) A munkáltató – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében – a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét azon foglalkoztatottak esetében, akik 2021. november 1-je előtt a védőoltást nem vették fel, a munkavégzés feltételeként állapítja meg valamennyi munkakörben, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (2) bekezdés szerint mentesül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának szakorvosa adja ki.

(3) A védőoltás felvételének határideje egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében a Korm. rendelet I. 2. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatást követő 45. nap. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni. Tájékoztatási kötelezettségének a munkáltató kizárólag elektronikus úton, a foglalkoztatott egyetemi e-mail címére és elektronikus tárhelyére küldött levél útján tesz eleget.

(4) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok (az igazolásra alkalmas) valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz;

e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

(5) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendel el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (2) bekezdés szerint mentesül.

(6) A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát felmondással azonnali hatállyal megszünteti, ha a fizetés nélküli szabadság (5) bekezdés szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, és

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé a (4) bekezdésben meghatározott módon, és

b) a foglalkoztatott a (2) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be.

(7) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (6) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit a munkáltató haladéktalanul közli a foglalkoztatottal.

(8) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (5) bekezdés szerinti elrendelését követően felveszi a védőoltást és azt a munkáltató számára igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

(9) Azt a foglalkoztatottat, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülés megszűnését követően kötelezi a munkáltató a védőoltás felvételére.

 

4.§

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt érvényes.

 

Budapest, 2021. november 24.

 

 

Dr. Merkely Béla                                  Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila

rektor                                                           kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


RKE/6/2021.(XI.23.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/6/2021.(XI.23.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás