Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről1,2,3,4,5

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok, és „a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlása alapján a következő utasítást adom ki:

 

Preambulum

A SARS-COV-2 koronavírus elleni komplex védekezés keretében a Semmelweis Egyetem rektora elkötelezett az egyetemi polgárok megfelelő szintű koronavírussal szembeni védettségi szintjének kialakításában, és az ehhez szükséges szervezési intézkedések megtételében, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálásában, emellett – orvos és egészségtudományi képzést folytató intézményként – az oktatásban résztvevők szemléletformálásáért is felelős.

Az Egyetemi polgárok kiemelt érdeke, hogy az oktatás, kutatás és a betegellátás, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása oly módon kerüljön megszervezésre, amely biztosítja az abban dolgozóként vagy hallgatóként részt vevők egészségének védelmét, és minden eszközzel segítse a járvány terjedésének megelőzését.

Ennek keretében a védettség megfelelő szintjének kialakítása érdekében az Egyetem oltási programot hajt végre az oltások térítésmentes biztosításával az egyetemi polgárok számára. Az oltási program biztosítja az orvos- és egészségtudományi képzésben résztvevő, valamint közreműködő, a mindenkori egészségügyi ágazati protokoll iránt elkötelezett, egyetemi polgárok, valamint az Egyetem egészségügyi szolgáltatását igénybevevő betegek egészségének védelméhez szükséges munka-, oktatási- és betegellátási környezet kialakítását.

 

I. rész

Járványügyi védekezéssel kapcsolatos általános szabályok

 1.§

Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A járványügyi készültség ideje alatt a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és végrehajtására Járványügyi Bizottság működik.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység(ek) részére megküldésre kerülnek és az abban foglaltak rájuk nézve kötelező érvényűek.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

a) elnöke: rektor

b) operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke

c) állandó tagok:

  • kancellár
  • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  • oktatási rektorhelyettes
  • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  • tudományos és innovációs rektorhelyettes
  • gazdasági főigazgató
  • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  • jogi és igazgatási főigazgató
  • orvosszakmai főigazgató
  • műszaki főigazgató
  • ellátásszervezési igazgató
  • ellátásirányítási igazgató
  • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
  • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa
  • beszerzési igazgató
  • egyetemi főgyógyszerész
  • mindenkori COVID ellátó Centrum vezetők.

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Járványügyi Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a járványügyi készültséggel összefüggő feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a járványügyi készültség során felmerülő információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerülő kérdésekben.

(8) A Járványügyi Bizottság elnöke a helyi szintű operatív járványügyi intézkedések irányítására és végrehajtására az alábbi helyi járványügyi bizottságokat hozza létre:

a) EOK Helyi Járványügyi Bizottság,

b) NET Helyi Járványügyi Bizottság,

c) PAK Helyi Járványügyi Bizottság,

d) EKK Helyi Járványügyi Bizottság,

e) Központi Igazgatási Épület (KIÉ) Helyi Járványügyi Bizottság.

(9) Járványügyi Bizottság elnöke saját hatáskörben módosíthatja a jelen utasítás kiadáskor a (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottságok felsorolását.

(10) A (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottság ülésein meghívottként részt vesz az érintett tömb tömbigazgatója, illetve a kar gazdasági igazgatója.

 

2.§

Ágazati szabályok alkalmazása

A 2021/22-es tanévben a jelen utasítás 1. sz. mellékletét képező „a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlásban foglaltakat kell alkalmazni az Egyetem valamennyi szervezeti egységének számára, és kötelesek fokozott figyelmet fordítani az ajánlás

a) kollégiumok igénybevételére

b) személyi higiéné betartására

c) a zárt terek szellőztetésére

d) fertőtlenítő takarításra

e) a virucid hatású fertőtlenítő és tisztítószerek használatára

f) rendezvények tartására

g) doktori értekezés benyújtására

h) külföldről érkező hallgatók Magyarországra való belépésére

vonatkozó szabályaink megismerésére és betartására.

 

3.§

Oktatásszervezésre vonatkozó rendelkezések

 (1) Az Egyetemen az oktatási feladatokat a 2021/22 tanévben elsősorban jelenléti oktatás formájában kell megszervezni.

(2) Rendkívüli körülmények bekövetkezésekor – a körülmények fennállásáig tartó átmeneti időre – a kar, valamint az Egyetemi Doktori Tanács saját hatáskörben hozott döntése alapján, a rektor értesítése mellett, a távolléti oktatás is elrendelhető.

(3) Az oktatási helyszíneken a járványügyi intézkedésekről a megfelelő tájékoztatók kihelyezése a tömbigazgatók/kari gazdasági igazgatók feladata.

(4) A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos események (kurzusok, komplex vizsgák, doktori védések) a Doktori Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint személyes jelenléttel bonyolítandók. A nyilvános doktori védésekhez zoom-on való csatlakozás lehetősége a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hallgatóság részére a továbbiakban is fennmarad.

 

4.§

A betegellátás szervezése

A SARS-CoV-2 járványügyi helyzetre tekintettel a Semmelweis Egyetem a területi ellátási kötelezettségbe tartozó SARS-CoV-2 betegek ellátását végzi.

(1) Az Egyetem betegellátó telephelyeinek védelmével kapcsolatos részletszabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Klinikai Központ a hatályos miniszteri utasítások – ide értve az egészségügyi ágazati szakmai miniszteri utasításokat is -, ajánlások és NNK eljárásrendek szerint szükség esetén aktualizál. Az eszkalációs terv kidolgozásáról, továbbá esetleges módosításáról a rektor dönt, amelyet a Klinikai Központ elnöke a JIF útján jelen utasítás módosítása nélkül, az aktuális járványhelyzet alapján szükség szerint jelen utasítás mellékleteként jeleníti meg, illetve cseréli. Az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum látja el, amelyet az orvosszakmai főigazgató járványügyi rektori biztosként irányít.

(2) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás az alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos – a hatáskörrel rendelkező szervezetekkel történő egyeztetés szerinti – ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(4) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében

a) az 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából az adott időszakban beoszthatók, ide értve – a döntési képesség állandó biztosítása érdekében – a klinikán vezetői ügyeletet ellátó vezetők nevét, valamint az ügyeleti tevékenységért felelős személyek nevét. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás alapján a tényleges beosztást a Járványügyi Centrum végzi el.

b) az egészségügyi tevékenység elvégzése során keletkező adatok hitelesen és soron kívül feltöltésre kerüljenek az EESZT felületére,

c) fokozott figyelemmel kísérjék a klinika ellátási kapacitását, és szükség esetén a felmerülő többletigényekről a Járványügyi Centrum részére haladéktalanul tájékoztatást adjanak.

(5) Az átirányított egészségügyi dolgozó a 3. sz. melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

a) a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,

b) a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,

c) a munkaidőbeosztásról,

d) a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(6) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

a) munkaidőbeosztás meghatározása,

b) a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,

c) munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,

d) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,

e) szabadság kiadása,

f) fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(7) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(8) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(9) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a munkaszerződést, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és munkabérét nem érinti.

4/A. §

Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

(1) A különleges jogrend vagy az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt azon személyi kérdésekben, ahol az SZMSZ a szervezeti egység munkavállalói fórumának véleményezését írja elő, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló jelen szakaszban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalói fórum megtartásáról dönt, ebben az esetben – amennyiben telekommunikációs lehetőség rendelkezésre áll, úgy a rektor rendelkezésének figyelembevételével – a munkavállalói fórum ülése telekommunikációs eszközön keresztül is megtartható, a döntéshozatalra a jelen utasítás 4/A. § (2) bekezdése irányadó.

(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az SZMSZ szabályai a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

 1. ahol az SZMSZ a munkavállalói fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján az általa (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető által) kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,
 2. az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani; amennyiben a védőtávolság biztosítható, úgy távelőadás és személyes részvétel is engedélyezett az előadáson, az érintett Kar dékánjának előzetes írásbeli engedélyével.
 3. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni, (amennyiben alkalmazásra kerülnek, úgy az ülés megtartására az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak),
 4. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatási-kutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.

(3) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I. könyvének – a különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó – rendelkezéseiben meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában lehetőség van mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárásra. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(4) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

 

5.§

Az egyetemi polgárokra, betegekre és látogatókra vonatkozó járványügyi kötelezettségek

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területén lévő épületekbe való belépéstől kezdve zárt térben az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező a foglalkoztatottak, a betegek és látogatók számára, amely alól kivételt képeznek

aa) a betegek az elhelyezésre szolgáló kórteremben,

ab) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.

(1a) A betegellátásban közvetlenül résztvevő valamennyi egyetemi polgár (hallgató, szakképzésben részt vevő tanuló, egyetemi dolgozó) számára javasolt FFP 2 maszk viselése, amelyet az Egyetem térítésmentesen biztosít az egészségügyi tevékenység végzése és a gyakorlati oktatás során.

(2) Az egyetem épületeit – a betegellátás területén a betegek kivételével – kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja.

(3) A 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell, kivéve, ha a feladatellátás másképp nem szervezhető meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott maszkhasználat betartatása és rendszeres ellenőrzése a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársainak (portás, biztonsági őr, járőr, rendész stb.) kötelessége, továbbá erre a rektor, a kancellár, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a klinikai alkalmazásban álló portások, rendészek az EOK és a FOK esetében pedig az üzemeltető által megbízott személy és vagyonőrök is jogosultak.

(5) Az (1) és (2) bekezdésekben rögzített kötelezettség megszegésének jogkövetkezménye:

a) betegek és látogatók esetén – amennyiben nem akut betegellátásról van szó – az egyetem területéről azonnali hatállyal való kiutasítás;

b) egyetemi hallgató esetén a fegyelmi vétség miatti felelősségre vonás, amely keretében első alkalommal a dékán írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, többszöri kötelezettségszegés esetén az Nftv. 55. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi büntetés kiszabására (legsúlyosabb esetben kizárás a felsőoktatási intézményből) kerülhet sor;

c) egyetemi dolgozó esetén írásbeli figyelmeztetésben részesítés, a többszöri kötelezettségszegés pedig megalapozhatja az Mt. 78. § (1) bekezdésben rögzített a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, tekintettel arra, hogy a járvány terjedése miatt a maszkviselés elmulasztása lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésének minősül.

(6) Jelen utasítással felhatalmazom a (4) bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben a (5) bekezdésben meghatározott személyek szóbeli figyelmeztetést követően sem tartják be a maszkhasználatra vonatkozó kötelezettséget, úgy ők az egyetem területéréről kiutasíthatják. Amennyiben a kiutasított személy a kiutasításnak nem tesz eleget, úgy a felhatalmazott személy köteles a rendőrséget értesíteni.

(7) Az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel a szabályszegésről, amelyet a műszaki főigazgató részére továbbít. A műszaki főigazgató egyetemi dolgozó esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hallgató esetén a kar dékánjának küldi meg a jegyzőkönyvet a jogkövetkezmény alkalmazása céljából.

(8) A Korm. rendelet szerint elrendelt karantén időtartama, valamint SARS-CoV-2- PCR teszt eredményére való várakozás – amennyiben az otthoni munkavégzés nem megvalósítható – a szabadság kiadására vonatkozó szabályok figyelembevételével a szabadságkeret terhére történhet, vagy fizetés nélküli szabadságnak minősül.

(9) Egyetemi dolgozó igazolt SARS-CoV-2 fertőzése, fertőzésgyanúja esetén, vagy ha a munkáltatói jogkör gyakorlója szoros kontaktnak minősíti, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a Kórházhigiénés Osztály holnapján fellelhető tájékoztatók és eljárásrendek alapján a szükséges intézkedések megtételére.

 

6.§

Beszerzéssel kapcsolatos egyedi eljárásrend

(1) A Semmelweis Egyetem a járványügyi készültséggel összefüggő beszerzések esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2020. (IV.01.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési eljárás

a) a miniszterelnök vagy az általa erre felhatalmazott más kormánytag egyedi mentesítésének kézhezvételét követően indítható, vagy

b) a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(3) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívó ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(4) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kerül felkérésre.

(5) Kivételes sürgősség esetén az (3)-(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályok eseti mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felkérhető ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.

(6) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, és legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(7) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(8) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(9) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimum feltételt/minimum feltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(10) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által kijelölt személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(11) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(12) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

a) hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,

b) számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,

c) dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,

d) dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről és

e) a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

(13) Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – értékelésére és elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(14) Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

(15) A 2020. április 16. napját megelőzően indult, folyamatban lévő beszerzések esetén szintén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E.§ szerinti eljárást kell lefolytatni.

  

II. rész

Hallgatói oltási program

7.§

Egyéb oktatással összefüggő speciális szabályok

(1) Jelen utasítás hatálybalépésétől kezdődően az oktatás és az egészségügyi tevékenység végzésének elválaszthatatlanságára figyelemmel az egyetemi oltási program szerint valamennyi képzésben részt vevő hallgató/tanuló a tanulmányi kötelezettségek teljesítése során azonos szabályok betartására köteles az egészséges és biztonságos munka-, oktatás- és betegellátási környezet biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az oktatásban kizárólag az a hallgató/tanuló vehet részt, a tavaszi félévre az iratkozhat be, valamint az Egyetem épületeibe az léphet be, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a 3. védőoltást (továbbiakban: emlékeztető védőoltás) egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül felvette.

(3) Az Egyetem azon hallgatója/tanulója – a (4) bekezdésben meghatározott mentesítés kivételével – aki a (2) bekezdésben foglalt emlékeztető védőoltás igénybevételére és az emlékeztető védőoltás felvételének igazolására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a tavaszi félévre nem iratkozhat be, tanulmányait nem kezdheti meg, az Egyetem épületeibe nem léphet be.

(4) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik arra a hallgatóra/tanulóra, akinek a) egészségügyi indokból ellenjavalt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja; b) akinek egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követően még nem telt el a 180 nap; c) akinek igazolt Covid fertőzésének gyógyulását követő 3 hónap még nem telt el az emlékeztető védőoltás felvételéhez.

(5) Az orvosi szakvéleményt a hallgató kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a háziorvosa, kezelőorvosa, vagy az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata adja ki.

(6) A védőoltás/ emlékeztető védőoltás felvételének hitelt érdemlő igazolása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok (továbbiakban együttesen: érvényes védettségi igazolvány) valamelyikének egyidejű bemutatásával történik:

 1. a SARS-CoV-2 -világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, SARS-CoV-2 – oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;
 2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;
 3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;
 4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(7) Az érvényes védettségi igazolvány magyar, angol és német nyelven fogadható el.

(8) A (4) bekezdés a) pont szerinti igazolt egészségügyi okból oltásra nem kötelezett hallgatók/tanulók esetében, az oktatásban történő biztonságos részvételük érdekében az Egyetem vállalja, hogy 5 naponta térítésmentesen antigén tesztet végez.

(9) A járvány terjedésének megelőzése céljából a veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetem a járvány elleni megfelelő védelmi intézkedések meghatározása és a feladatok ellátása során az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatait a GDPR-ban garanciális szabályok betartásával kezeli.

(10) A (8) bekezdésben említett hallgatók/tanulók részére szükséges antigén tesztek elvégzését az Egyetem térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a tesztek elvégzését a Kar dékánja/intézményvezető ütemezi, szervezi.

(11) Az oktatás szervezése során a hallgatók megfelelő tájékoztatása és az oktatásban való biztonságos részvételük érdekében szükséges dokumentumok rendelkezésre állása kapcsán felmerülő szervezési intézkedések a Kar feladatát képezi és a dékán felelős a megfelelő oktatásszervezésért.

(12) A személyes jelenléttel történő oktatás (elméleti, gyakorlati, klinikai oktatás egyaránt) során szigorúan be kell tartani a járványügyi védelmi intézkedéseket, valamint a kötelező maszkhasználatot. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a hallgató és más személyek között lehetőség szerint 1,5 méteres védőtávolság legyen.

(13) Az oktatási helyszíneken a járványügyi intézkedésekről a megfelelő tájékoztatók kihelyezése a tömbigazgatók/kari gazdasági igazgatók feladata.

(14) Jelen szakasz rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt mentesítés kivételével- a szakképzésben résztvevő azon tanulók tekintetében, akik egészségügyi tevékenység végzése keretében gyakorlati oktatáson vesznek részt, az Egyetem valamely, gyakorlati oktatást végző szervezeti egységében, továbbá Erasmus programban vagy más felsőoktatási intézménnyel megkötött megállapodás alapján az egyetemen oktatásban részt vevő személyekre is alkalmazni kell.

(15) Az emlékeztető védőoltás felvételének megtörténtét a tanulmányi felelős – szakképzésben résztvevő tanuló esetében az intézményvezető – vizsgálja a hallgatói/tanulói jogviszony létrehozásakor, meglévő jogviszony esetén jelen utasítás hatályba lépését követően haladéktalanul.

 

8.§

A védőoltás igazolása

(1) Az 7. § (2) bekezdésben foglalt oltási igénybevételi kötelezettségét a hallgató/tanuló a tanulmányi felelős, szakképzésben résztvevő tanuló esetében az intézményvezető részére a hallgatói jogviszony létrehozásakor, jelen utasítás hatályba lépésekor meglévő jogviszony esetében az utasítás hatályba lépését követően a tanulmányi felelős/intézményvezető által tett felhívásra 3 napon belül köteles igazolni, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

 1. a SARS-CoV-2 -világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, SARS-CoV-2 – oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;
 2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;
 3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;
 4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(2) Az 7. § (4) bekezdés szerinti egészségügyi ok nélkül az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét elmulasztó hallgatót, tanulót a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekről a tanulmányi felelős vagy az intézményvezető írásban értesíti.

(3) Az Egyetem a SARS-COV-2 elleni védőoltást a hallgatói és a fenntartott szakképző intézmény tanulói számára soron kívül, térítésmentesen biztosítja.

(4) A járvány terjedésének megelőzése céljából a veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetem a járvány elleni megfelelő védelmi intézkedések meghatározása és a feladatok ellátása során az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatait a GDPR-ban garanciális szabályok betartásával kezeli.

 

8/A. §

Hallgatói kedvezmények a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, a COVID 19 járvány elleni védekezésben résztvevő orvos-, egészségtudományi és pedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére

(1) A jelen szakaszban meghatározott rendelkezések a 2021/2022. tanév tavaszi félévében a veszélyhelyzet időtartama alatt a COVID 19 járvány elleni védekezésben 56 órát vagy 7 napot elérő kormányhivatali kirendelés útján, vagy önkéntes alapon a Semmelweis Egyetem saját szervezeti egységeinél, vagy az Országos Mentőszolgálatnál részt vett nappali és részidős hallgatókra, továbbá a vizsgaidőszakban, blokkosított oktatásban résztvevők számára a pótlási időszakban a Semmelweis Egyetem által vagy más Egyetemen kívüli magyarországi akkreditált laboratórium által elvégzett PCR teszttel igazoltan Covid-19 fertőzésen átesett vagy kontakt kutatás során igazoltan karanténba került hallgatókra vonatkozik, ide nem értve az utazás során elrendelt karantént.

(2) A 2021/2022. tanév tavaszi félévében azon hallgatók tekintetében, akik kirendelés vagy önkéntesség alapján járványügyi feladatokban vettek részt, vagy akik a tavaszi félévben a vizsgaidőszak során karanténba vagy járványügyi megfigyelés alá kerültek és ezt a magyar Kormányhivatalok által kiállított karantén határozattal, illetve a Semmelweis Egyetemen vagy más Egyetemen kívüli magyarországi akkreditált laboratórium által végzett, pozitív PCR teszteredménnyel igazolták, azok a kirendelés vagy önkéntesség időtartamával megegyezően, tehát 56 elért óra esetén a tavaszi vizsgaidőszak utáni első, 112 elért óra esetén a vizsgaidőszak utáni első és második hetében még vizsgát tehetnek (plusz egy vizsgahét). Azok a hallgatók, akik a vizsgaidőszak során igazoltan karanténba kerültek a vizsgaidőszak utáni első héten tehetnek még vizsgát. Blokkosított oktatás esetén 56 elért óra esetén a pótlási időszak utáni első, 112 elért óra esetén a pótlási időszak utáni első és második héten még vizsgát tehetnek.

(3) Amennyiben a hallgató egy plusz vizsgahétre jogosult, azonban karantén kötelezettsége vagy a kirendelése miatt az első plusz vizsgahéten nem tud vizsgát teljesíteni, a második plusz vizsgahéten tehet vizsgát.

(4) Az ÁOK IV-V. évfolyamos, blokkosított oktatásban részt vevő hallgatók esetén a félév végi plusz vizsgahetekre jogosultság tekintetében a 2021/2022. tanév őszi és tavaszi féléve során teljesített (2) bekezdés szerinti óraszámokat együttesen kell figyelembe venni.

(5) Az ÁOK VI. évfolyamos hallgatói esetén a kedvezményre jogosult hallgatók a hat hetes választható klinikai gyakorlat alatt jogosultak a tanév során elmaradt szigorlataikat pótolni.

(6) Valamennyi hallgató az elmaradt gyakorlato(ka)t a tavaszi szorgalmi időszak mellett a teljes vizsgaidőszakban pótolhatja. Pótlási lehetőséget, előzetes egyeztetés alapján, az adott oktatási-kutatási szervezeti egység – a hallgató tanulmányi kötelezettségeit figyelembe véve – köteles biztosítani minden, a kedvezményekre jogosult hallgató számára. A hallgató fordított vizsgarendben is teljesítheti gyakorlatait, azaz az elmaradt gyakorlat(ok) teljesítésére az elméleti vizsga letétele után is sor kerülhet. Az így teljesített elméleti vizsga eredménye csak a gyakorlat sikeres teljesítését követően kerülhet rögzítésre és csak ebben az esetben tekinthető érvényesnek és eredményesnek a vizsga.

(7) A pótlások, a kreditjóváírások, és a gyakorlati beszámíthatóság területeit érintő döntések jelen utasítás 5. sz. mellékleteként- érintett karonként meghatározva- kerülnek rögzítésre.

(8) A sikeres vizsga javítására a TVSZ 33. § (11) bekezdésétől eltérően a kirendelés vagy önkéntesség időtartamának megfelelően a (2) bekezdésben meghatározott időtartam végéig van lehetőség. A javító vizsga letételének szándékát az illetékes Kar Dékáni Hivatalában jeleznie szükséges.

(9) A TVSZ 26. § (3) bekezdésétől eltérően a jegymegajánlással érintett hallgatók maximális létszámát a kar dékánja a hallgatók létszámához képest az 5 %-os mértéknél magasabb %-os arányban határozhatja meg, ennek figyelembevételével a jegymegajánlásra a vizsgaidőszak első hetének végéig van lehetőség.

(10) A 2021/2022. tanév tavaszi félévében azon hallgatók tekintetében, akik kirendelés alapján vagy önkéntes módon a járványügyi feladatokban vettek részt és ezt a kirendelő határozattal, vagy önkéntes szerződéssel vagy egyéb módon, hitelt érdemlően igazolják a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések pótlására a TVSZ 36. § (1) bekezdésétől eltérően legalább három lehetőséget kell biztosítani az érintett hallgatókkal folytatott egyeztetést követően a szorgalmi időszak vagy a vizsgaidőszak időtartama alatt.

(11) Ha a tantárgy a mintatanterv szerint gyakorlati jeggyel zárul, a TVSZ 36. § (3) bekezdésétől eltérően, legalább két javítási vagy pótlási lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak első két hetének végéig. A hallgatóknak a pótlási igényét legalább egy héttel megelőzően az illetékes szervezeti egység/dékáni hivatal felé kell jeleznie. A pótlást a szervezeti egység/dékáni hivatal a tárgyi utasításnak megfelelő hallgatói kedvezmények biztosítása érdekében kötelező jelleggel biztosítja.

(12) A TVSZ 16. §-tól eltérően – figyelemmel az Nftv. 45.§ (1) bekezdésére – a hallgató részére több alkalommal is engedélyezhető a szüneteltetés, amennyiben az nem haladja meg a két egybefüggő félévet.

(13) A TVSZ 5. § (7) bekezdésétől eltérően az előtanulmányi követelmények teljesítésére és a párhuzamos tantárgyfelvételre vonatkozó engedélyt az adott tárgy oktatásáért felelős tanszék hozzájárulásával a dékán adhat.

(14) A TVSZ 22. § (8) bekezdésétől eltérően a hallgató által a 2021/2022. tanév tavaszi félévében felvett tárgyat töröltetni a szorgalmi időszak végéig következmények nélkül lehet. Az erre irányuló kérést a szorgalmi időszak utolsó munkanapján 16 óráig szükséges az illetékes Kar Tanulmányi Osztályán jelezni.

(15) A szakdolgozat leadásának a tanév rendjében meghatározott határidejét a dékán saját hatáskörben a tanév rendjében meghatározott határidőt későbbi időpontra módosíthatja, amelyről a hallgatókat előzetesen értesíteni köteles.

(16) Az Általános Orvostudományi Karon a IV. és V. éves hallgatók tavaszi félévi Bókay János Ösztöndíjának odaítélésénél a TJSZ 7/A. § (1) bekezdéstől eltérően a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgyak érdemjegyét nem kell elégtelennek tekinteni.

(17) A kedvezmények igénybevételének lehetőségéről kétség esetében a hallgató kérelmére a kar dékánja dönt. A döntéssel szemben az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

9.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról szóló E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás, a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervet érintő módosításokról szóló E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás és a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás, azzal, hogy a 6. § (2) bekezdésben foglaltak szerint elrendelt távolléti oktatás esetén annak 6.§, 11.§ és 11/A.§ szakaszát jelen utasítás hatálya alatt alkalmazni kell.

 

Budapest, 2021. november 15.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia              Dr. Szabó Attila 

        rektor                                        kancellár               a klinikai központ elnöke

Tripolszky Bálint

HÖK elnök

 


1 Módosítással egységes szerkezetben. Módosítva: 2021. november 15.

2 Módosította az RKE/5/2021. (XI.12). sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

3 Módosította az RKE/9/2021. (XII.16). sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

4 Módosította az RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

5 Módosította az RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás


Mellékletek:

 1. sz. melléklet: A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlása
 2. sz. melléklet: A betegellátás szervezésének részletszabályai
 3. sz. melléklet: Értesítés a beosztási hely módosításáról
 4. sz. melléklet: A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanévben a szakképző intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend című ágazati ajánlása
 5. sz. melléklet: A kari specifikus rendelkezésekről

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

Módosította az RKE/5/2021. (XI.12.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, amelynek aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
 
Módosította az RKE/9/2021. (XII.16.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, amelynek aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
 

Módosította az RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, amelynek aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
 
Módosította az RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, amelynek aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:”
 

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 1. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 2. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 3. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 3. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 4. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 4. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 5. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 5. számú melléklete