Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok, és „a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlása alapján a következő utasítást adom ki:

 

Preambulum

Az Egyetemi polgárok kiemelt érdeke, hogy az oktatás, kutatás és a betegellátás, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása oly módon kerüljön megszervezésre, amely biztosítja az abban dolgozóként vagy hallgatóként részt vevők egészségének védelmét, és minden eszközzel segítse a járvány terjedésének megelőzését.

Ennek keretében a védettség megfelelő szintjének kialakítása érdekében az Egyetem oltási programot hajt végre az oltások térítésmentes biztosításával az egyetemi polgárok számára. Az oltási program biztosítja az orvos- és egészségtudományi képzésben résztvevő, valamint közreműködő, a mindenkori egészségügyi ágazati protokoll iránt elkötelezett, egyetemi polgárok, valamint az Egyetem egészségügyi szolgáltatását igénybevevő betegek egészségének védelméhez szükséges munka-, oktatási- és betegellátási környezet kialakítását.

 

I. rész

Járványügyi védekezéssel kapcsolatos általános szabályok

 1.§

Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A járványügyi készültség ideje alatt a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és végrehajtására Járványügyi Bizottság működik.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység(ek) részére megküldésre kerülnek és az abban foglaltak rájuk nézve kötelező érvényűek.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

a) elnöke: rektor

b) operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke

c) állandó tagok:

  • kancellár
  • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  • oktatási rektorhelyettes
  • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  • tudományos és innovációs rektorhelyettes
  • gazdasági főigazgató
  • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  • jogi és igazgatási főigazgató
  • orvosszakmai főigazgató
  • műszaki főigazgató
  • ellátásszervezési igazgató
  • ellátásirányítási igazgató
  • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
  • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa
  • beszerzési igazgató
  • egyetemi főgyógyszerész
  • mindenkori COVID ellátó Centrum vezetők.

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Járványügyi Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a járványügyi készültséggel összefüggő feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a járványügyi készültség során felmerülő információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerülő kérdésekben.

(8) A Járványügyi Bizottság elnöke a helyi szintű operatív járványügyi intézkedések irányítására és végrehajtására az alábbi helyi járványügyi bizottságokat hozza létre:

a) EOK Helyi Járványügyi Bizottság,

b) NET Helyi Járványügyi Bizottság,

c) PAK Helyi Járványügyi Bizottság,

d) EKK Helyi Járványügyi Bizottság,

e) Központi Igazgatási Épület (KIÉ) Helyi Járványügyi Bizottság.

(9) Járványügyi Bizottság elnöke saját hatáskörben módosíthatja a jelen utasítás kiadáskor a (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottságok felsorolását.

(10) A (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottság ülésein meghívottként részt vesz az érintett tömb tömbigazgatója, illetve a kar gazdasági igazgatója.

 

2.§

Ágazati szabályok alkalmazása

 A 2021/22-es tanévben a jelen utasítás 1. sz. mellékletét képező „a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlásban foglaltakat kell alkalmazni az Egyetem valamennyi szervezeti egységének számára, és kötelesek fokozott figyelmet fordítani az ajánlás

a) kollégiumok igénybevételére

b) személyi higiéne betartására

c) a zárt terek szellőztetésére

d) fertőtlenítő takarításra

e) a virucid hatású fertőtlenítő és tisztítószerek használatára

f) rendezvények tartására

g) doktori értekezés benyújtására

h) külföldről érkező hallgatók Magyarországra való belépésére

vonatkozó szabályaink megismerésére és betartására.

 

3.§

Oktatásszervezésre vonatkozó rendelkezések

 (1) Az Egyetemen az oktatási feladatokat a 2021/22 tanévben elsősorban jelenléti oktatás formájában kell megszervezni.

(2) Rendkívüli körülmények bekövetkezésekor – a körülmények fennállásáig tartó átmeneti időre – a kar, valamint az Egyetemi Doktori Tanács saját hatáskörben hozott döntése alapján, a rektor értesítése mellett, a távolléti oktatás is elrendelhető.

(3) Az oktatási helyszíneken a járványügyi intézkedésekről a megfelelő tájékoztatók kihelyezése a tömbigazgatók/kari gazdasági igazgatók feladata.

(4) A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos események (kurzusok, komplex vizsgák, doktori védések) a Doktori Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint személyes jelenléttel bonyolítandók. A nyilvános doktori védésekhez zoom-on való csatlakozás lehetősége a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hallgatóság részére a továbbiakban is fennmarad.

 

4.§

A betegellátás szervezése

A SARS-CoV-2 járványügyi helyzetre tekintettel a Semmelweis Egyetem a területi ellátási kötelezettségbe tartozó SARS-CoV-2 betegek ellátását végzi.

(1) Az Egyetem betegellátó telephelyeinek védelmével kapcsolatos részletszabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Klinikai Központ a hatályos miniszteri utasítások – ide értve az egészségügyi ágazati szakmai miniszteri utasításokat is -, ajánlások és NNK eljárásrendek szerint szükség esetén aktualizál. Az eszkalációs terv kidolgozásáról, továbbá esetleges módosításáról a rektor dönt, amelyet a Klinikai Központ elnöke a JIF útján jelen utasítás módosítása nélkül, az aktuális járványhelyzet alapján szükség szerint jelen utasítás mellékleteként jeleníti meg, illetve cseréli. Az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum látja el, amelyet az orvosszakmai főigazgató járványügyi rektori biztosként irányít.

(2) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás az alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos – a hatáskörrel rendelkező szervezetekkel történő egyeztetés szerinti – ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(4) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében

a) az 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából az adott időszakban beoszthatók, ide értve – a döntési képesség állandó biztosítása érdekében – a klinikán vezetői ügyeletet ellátó vezetők nevét, valamint az ügyeleti tevékenységért felelős személyek nevét. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás alapján a tényleges beosztást a Járványügyi Centrum végzi el.

b) az egészségügyi tevékenység elvégzése során keletkező adatok hitelesen és soron kívül feltöltésre kerüljenek az EESZT felületére,

c) fokozott figyelemmel kísérjék a klinika ellátási kapacitását, és szükség esetén a felmerülő többletigényekről a Járványügyi Centrum részére haladéktalanul tájékoztatást adjanak.

(5) Az átirányított egészségügyi dolgozó a 3. sz. melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

a) a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,

b) a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,

c) a munkaidőbeosztásról,

d) a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(6) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

a) munkaidőbeosztás meghatározása,

b) a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,

c) munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,

d) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,

e) szabadság kiadása,

f) fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(7) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(8) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(9) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a munkaszerződést, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és munkabérét nem érinti.

 

5.§

Az egyetemi polgárokra, betegekre és látogatókra vonatkozó járványügyi kötelezettségek

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területén lévő épületekbe való belépéstől kezdve az orrot és szájat elfedő maszk használata

a) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben a foglalkoztatottak, a betegek és látogatók számára, amely alól kivételt képeznek

aa) a betegek az elhelyezésre szolgáló kórteremben,

ab) a foglalkoztatottak a betegek számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, orvosi és nővérszobában, valamint irodai és egyéb munkahelyen,

aac)  hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy.

b) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó szervezeti egységekben azon foglalkoztatottak számára, akik nem vagy csak egy SARS-CoV-2 elleni védőoltással rendelkeznek, az egyetem területére történő belépés és tartózkodás során.

(2) Az egyetem épületeit – a betegellátás területén a betegek kivételével – kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja.

(3) A 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell, kivéve, ha a feladatellátás másképp nem szervezhető meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott maszkhasználat betartatása és rendszeres ellenőrzése a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársainak (portás, biztonsági őr, járőr, rendész stb.) kötelessége, továbbá erre a rektor, a kancellár, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a klinikai alkalmazásban álló portások, rendészek az EOK és a FOK esetében pedig az üzemeltető által megbízott személy és vagyonőrök is jogosultak.

(5) Az (1) és (2) bekezdésekben rögzített kötelezettség megszegésének jogkövetkezménye:

a) betegek és látogatók esetén – amennyiben nem akut betegellátásról van szó – az egyetem területéről azonnali hatállyal való kiutasítás;

b) egyetemi hallgató esetén a fegyelmi vétség miatti felelősségre vonás, amely keretében első alkalommal a dékán írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, többszöri kötelezettségszegés esetén az Nftv. 55. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi büntetés kiszabására (legsúlyosabb esetben kizárás a felsőoktatási intézményből) kerülhet sor;

c) egyetemi dolgozó esetén írásbeli figyelmeztetésben részesítés, a többszöri kötelezettségszegés pedig megalapozhatja az Mt. 78. § (1) bekezdésben rögzített a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, tekintettel arra, hogy a járvány terjedése miatt a maszkviselés elmulasztása lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésének minősül.

(6) Jelen utasítással felhatalmazom a (4) bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben a (5) bekezdésben meghatározott személyek szóbeli figyelmeztetést követően sem tartják be a maszkhasználatra vonatkozó kötelezettséget, úgy ők az egyetem területéréről kiutasíthatják. Amennyiben a kiutasított személy a kiutasításnak nem tesz eleget, úgy a felhatalmazott személy köteles a rendőrséget értesíteni.

(7) Az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel a szabályszegésről, amelyet a műszaki főigazgató részére továbbít. A műszaki főigazgató egyetemi dolgozó esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hallgató esetén a kar dékánjának küldi meg a jegyzőkönyvet a jogkövetkezmény alkalmazása céljából.

(8) A Korm. rendelet szerint elrendelt karantén időtartama, valamint SARS-CoV-2- PCR teszt eredményére való várakozás – amennyiben az otthoni munkavégzés nem megvalósítható – a szabadság kiadására vonatkozó szabályok figyelembevételével a szabadságkeret terhére történhet, vagy fizetés nélküli szabadságnak minősül.

(9) Egyetemi dolgozó igazolt SARS-CoV-2 fertőzése, fertőzésgyanúja esetén, vagy ha a munkáltatói jogkör gyakorlója szoros kontaktnak minősíti, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a Kórházhigiénés Osztály holnapján fellelhető tájékoztatók és eljárásrendek alapján a szükséges intézkedések megtételére.

 

6.§

Beszerzéssel kapcsolatos egyedi eljárásrend

(1) A Semmelweis Egyetem a járványügyi készültséggel összefüggő beszerzések esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2020. (IV.01.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési eljárás

a) a miniszterelnök vagy az általa erre felhatalmazott más kormánytag egyedi mentesítésének kézhezvételét követően indítható, vagy

b) a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(3) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívó ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(4) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kerül felkérésre.

(5) Kivételes sürgősség esetén az (3)-(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályok eseti mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felkérhető ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.

(6) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, és legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(7) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(8) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(9) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimum feltételt/minimum feltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(10) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által kijelölt személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(11) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(12) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

a) hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,

b) számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,

c) dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,

d) dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről és

e) a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

(13) Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – értékelésére és elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(14) Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

(15) A 2020. április 16. napját megelőzően indult, folyamatban lévő beszerzések esetén szintén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E.§ szerinti eljárást kell lefolytatni.

  

II. rész

Hallgatói oltási program

7.§

Hallgatók védőoltás igénybevételi kötelezettsége:

(1) Az oktatás és az egészségügyi tevékenység végzésének elválaszthatatlanságára figyelemmel az egyetemi oltási program szerint valamennyi hallgató és az (5) bekezdés szerinti tanuló a tanulmányi kötelezettségek teljesítése során azonos szabályok betartására köteles az egészséges és biztonságos munka-, oktatás- és betegellátási környezet biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az oktatásban kizárólag az a hallgató vehet részt, az Egyetem épületeibe az léphet be, aki egydózisú SARS-CoV-2 koronavírus elleni oltóanyag esetén azt az utasítás hatályba lépésének időpontjában már felvette és ennek tényét a 8.§-ban foglaltak szerint igazolta, kétdózisú oltóanyag esetén az első dózist már felvette, a második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felveszi és ennek tényét a 8. §-ban foglaltak szerint igazolja.

(3) Az Egyetem azon hallgatója – a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – aki a (2) bekezdésben foglalt oltás igénybevételére és az oltás felvételének igazolására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, az Egyetemre beiratkozhat, azonban tanulmányait nem kezdheti meg, vagy amennyiben már megkezdte, de az oltás felvételét a (2) bekezdés szerint nem teljesítette, az oktatásban nem vehet részt, az Egyetem épületeibe nem léphet be.

(4) Az (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan hallgatóra, tanulóra, akinek egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a hallgató kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a háziorvosa, kezelőorvosa, vagy az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata adja ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolt egészségügyi okból oltásra nem kötelezett hallgatók esetében, valamint azon oltásban részesült hallgatók esetén, akiknél a beadott oltástípusnál szakmailag meghatározott védettség kialakulásáig szükséges idő még nem telt le az oktatásban történő biztonságos részvételük érdekében az Egyetem vállalja, hogy 5 naponta térítésmentesen antigén tesztet végez.

(6) Jelen szakasz rendelkezéseit a szakképzésben résztvevő azon tanulók tekintetében, akik egészségügyi tevékenység végzése keretében gyakorlati oktatáson vesznek részt, az Egyetem valamely, gyakorlati oktatást végző szervezeti egységében, továbbá Erasmus programban vagy más felsőoktatási intézménnyel megkötött megállapodás alapján az egyetemen oktatásban részt vevő személyekre is alkalmazni kell.

(7) A védőoltás felvételének megtörténtét a tanulmányi felelős – szakképzésben résztvevő tanuló esetében az intézményvezető – vizsgálja a hallgatói/tanulói jogviszony létrehozásakor, meglévő jogviszony esetén jelen utasítás hatályba lépését követően haladéktalanul.

 

8.§

A védőoltás igazolása

(1) Az 7. § (2) bekezdésben foglalt oltási igénybevételi kötelezettségét a hallgató/tanuló a tanulmányi felelős, szakképzésben résztvevő tanuló esetében az intézményvezető részére a hallgatói jogviszony létrehozásakor, jelen utasítás hatályba lépésekor meglévő jogviszony esetében az utasítás hatályba lépését követően a tanulmányi felelős/intézményvezető által tett felhívásra 3 napon belül köteles igazolni, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a SARS-CoV-2 -világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, SARS-CoV-2 – oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(2) Az 7. § (4) bekezdés szerinti egészségügyi ok nélkül az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét elmulasztó hallgatót, tanulót a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekről a tanulmányi felelős vagy az intézményvezető írásban értesíti.

(3) Az Egyetem a SARS-COV-2 elleni védőoltást a hallgatói és a fenntartott szakképző intézmény tanulói számára soron kívül, térítésmentesen biztosítja.

(4) A járvány terjedésének megelőzése céljából a veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetem a járvány elleni megfelelő védelmi intézkedések meghatározása és a feladatok ellátása során az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatait a GDPR-ban garanciális szabályok betartásával kezeli.

 

9.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról szóló E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás, a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervet érintő módosításokról szóló E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás és a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás, azzal, hogy a 6. § (2) bekezdésben foglaltak szerint elrendelt távolléti oktatás esetén annak 6.§, 11.§ és 11/A.§ szakaszát jelen utasítás hatálya alatt alkalmazni kell.

 

Budapest, 2021. szeptember 9.

 

Dr. Merkely Béla s.k.                      Dr. Pavlik Lívia s.k.                Dr. Szabó Attila s.k.   

        rektor                                                kancellár                             a klinikai központ elnöke


Mellékletek:

 1. sz. melléklet: A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez” című ágazati ajánlása
 2. sz. melléklet: A betegellátás szervezésének részletszabályai
 3. sz. melléklet: Értesítés a beosztási hely módosításáról
 4. sz. melléklet: A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárságnak a 2021/2022. tanévben a szakképző intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend című ágazati ajánlása

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 1. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 2. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 3. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 3. számú melléklete

RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről 4. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 4. számú melléklete