Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

RKE/3/2021. (VIII. 16.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételével kapcsolatban

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet) tekintettel az alábbi utasítást adjuk ki:

 

1.§

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozásának korlátozása

(1) Az Egyetemen – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható létre

a) olyan jogviszony, amelynek keretében az egészségügyi tevékenységet olyan

aa) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve

ab) az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens

végezné, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) nem vette fel;

b) az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott (azaz az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására vonatkozó) tevékenységnek az egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén történő végzésére irányuló jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata adja ki.

(3) A védőoltás felvételének megtörténtét – az egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében – az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata vizsgálja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása és a foglalkoztatott munkába állása előtt. Aki a védőoltást nem vette fel, annak – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – kizárólag „nem alkalmas” elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény adható.

 

2.§

A védőoltás felvétele és annak igazolása

(1) Az a foglalkoztatott, aki a Korm. rendelet hatálybalépése (2021. augusztus 1.) előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát szeptember 1. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban

felvenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata adja ki.

(3) Azt a foglalkoztatottat, aki az (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti védőoltást nem vette fel az (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltatói jogkör gyakorlója felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (4) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy a (2) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

(4) A munkáltató a foglalkoztatottat felhívhatja a védőoltás felvételének igazolására. A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány;

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció;

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás;

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

(5) Az a foglalkoztatott, aki az oltási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

(6) Ha a foglalkoztatott az egészségügyi tevékenységet nem az Egyetemmel közvetlenül fennálló jogviszony alapján végzi, a foglalkoztató szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy a szervezeti egységben az 1. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy végezzen egészségügyi tevékenységet.

(7) Ha az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végző foglalkoztatott nem az Egyetemmel áll közvetlen jogviszonyban, a foglalkoztató szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy lehetőség szerint olyan foglalkoztatott végezze az Egyetem székhelyén és telephelyén ezen tevékenységet, aki a védőoltást felvette.

 

3.§

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése

(1) A foglalkoztatott jogviszonyát felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét a 2. § (3) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem igazolta a munkáltató felé a 2. § (4) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, és

b) a foglalkoztatott a 2. § (2) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a 2. § (3) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem mutatja be.

(2) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

 

4.§

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt érvényes.

 

Budapest, 2021. augusztus

 

Dr. Merkely Béla                          Dr. Pavlik Lívia                                 Dr. Szabó Attila

        rektor                                         kancellár                             a Klinikai Központ elnöke


RKE/3/2021.(VIII. 16.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételével kapcsolatban aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/3/2021.(VIII. 16.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás