Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás

RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról

 

Preambulum

A Semmelweis Egyetem jogi formája 2021. augusztus 1-től állami felsőoktatási intézményről közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézményre változik, az alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogok gyakorlója a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány.

A modellváltás következtében az Egyetem működését szabályozó egyes jogszabályok köre is módosul.

A változás miatt indokolt az Egyetem eljárásainak és szabályozó dokumentumainak a felülvizsgálata, és azoknak az átmeneti szabályoknak a meghatározása, amelyeket 2021. augusztus 1-től a szabályzatok teljes felülvizsgálatáig tartó átmeneti időszak alatt alkalmazni szükséges.

 

Jelen rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Szenátus 75/2021. (VII.14.) számú határozatának 3. §-ban foglalt felhatalmazás alapján kerül kiadásra.

 

I. Átmeneti rendelkezések

(1) Az Egyetem szabályzatai továbbra is hatályban maradnak a szabályzatok felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2021. november 1-ig (a továbbiakban: átmeneti időszak) azzal, hogy a szabályozó dokumentumok közalkalmazottakra vonatkozó előírását az Egyetemmel munkaviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyekre kell alkalmazni. Amennyiben a szabályzat előírása a szakmai tevékenység végzésében közreműködő hallgatókra is releváns, azt rájuk vonatkozóan is alkalmazni kell.

(2) A Klinikai Központ Elnöke az egészségügyi szolgáltatás irányítása körében a Klinikai Központ képviselőjeként jár el.

(3) Jelen utasítás alapján a szabályozó dokumentumok aktualizálását 2021. augusztus 1-től számított 90 napon belül kell végrehajtani.

(4) Hatályban maradnak a rektori, kancellári és együttes utasítások, körlevelek, és az SZMSZ szerinti további belső szabályozók, azok soron következő felülvizsgálatáig, az abban foglaltak értelemszerű alkalmazásával.

(5) A szervezeti ügyrendek felülvizsgálatáról később történik részletes rendelkezés azzal, hogy a mellékletek közül az un. kontrolldokumentációt a továbbiakban nem kell elkészíteni.

 

II. A folyamatban lévő ügyek kezelésee

(1) Szerződések kezelése

a) Az Egyetem korábban megkötött szerződései továbbra is hatályban maradnak, az alapítványi fenntartásban működő egyetem általános és teljes körű jogutódja a költségvetési szervként működő egyetemnek.

b) A szerződéses partnereket tájékoztatni szükséges a modellváltás miatti, technikai jellegű változásokról, mint például a bankszámlaszám, adószám, KSH statisztikai számjel módosulásáról.

Felelős: Pénzügyi Igazgatóság, Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Határidő: 2021.07.30.

c) Az új szerződések megkötésénél a Szerződéskötési Szabályzat előírásai alapján kell továbbra is eljárni azzal, hogy a szabályzat rendelkezéseit a kötelezettségvállalási szabályzattal és a jelen utasításban foglalt, kötelezettségvállalásra irányadó szabályok figyelembevételével kell értelmezni. Amennyiben az Egyetem bármely egyéb szabályzata kötelezettségvállalásra vonatkozó előírást tartalmaz, azt a jelen utasítás és a hatályos Kötelezettségvállalási Szabályzat előírása figyelembevételével kell értelmezni.

d) A Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes a KFI területet érintő ipari, partneri megkeresések esetén a tárgyalások elindításához szükséges titoktartási megállapodás megkötéséhez az aláírási jogát az adott ügyben érintett/eljáró KFI szervezeti egység vezetőjére delegálja.

(2) Kötelezettségvállalások rendje

a) A K/4/2020 (IV.29.) számú szenátusi határozat alapján elfogadott és 2021.07.22. napjától hatályos Kötelezettségvállalási Szabályzat 3 Kancellári egyetértési jog gyakorlása bekezdése 2021.07.31. napján hatályát veszti, az erre vonatkozó előírást utoljára 2021.07.31. napján szükséges alkalmazni. A folyamatban lévő, de még kötelezettségvállalással nem rendelkező dokumentumok esetében a jelen rendelkezés alkalmazására a pénzügyi ellenjegyzés, a kancellári egyetértési jog, továbbá a kötelezettségvállalás tényleges aláírásának napja az irányadó, azzal, hogy 2021. 08.01.-től a kancellári egyetértési jog nem érvényességi kelléke a kötelezettségvállalásnak.

b) A kancellári egyetértési jogkörre kiadott aláírási felhatalmazások 2021.07.31. napjával visszavonásra kerülnek.

c) A kancellár 2021. 08. 01-től pénzügyi ellenjegyzési jogot gyakorol, ami a pénzügyi feltételek biztosítása érdekében a Szenátusnak, a rektornak, valamint a klinikai központ elnökének, valamint az általuk átadott hatáskörben eljáró vezetőknek az intézmény gazdálkodását,  működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései/kötelezettségvállalásai tekintetében, ezen intézkedések érvényességének kelléke. A pénzügyi ellenjegyzés írásban átruházható.

d) A kötelezettségvállalás dokumentumait, amennyiben annak aláírására vonatkozó eljárás 2021.08.01.-t követően indul, csak az arra feljogosított kötelezettségvállalói és pénzügyi ellenjegyzői jogkörrel rendelkező felhatalmazott jogosult aláírni.

e) A folyamatok egyszerűsítése érdekében bevezetésre kerülő új eljárások és fogalmak:

ea) Funkcionális kötelezettségvállalás:

Az érintett szervezeti egység kötelezettségvállalással rendelkező vezetőjének az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével ellátott írásbeli kérelme alapján indított, munkaügyi folyamatokban a munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállalások esetén az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató, beszerzési eljárás keretében indított beszerzési folyamatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások esetén a beszerzési igazgató gyakorolja átruházott hatáskörben a kötelezettségvállaló aláírási jogkörét, amennyiben a kötelezettségvállalás tartalmilag megegyezik a folyamatot kezdeményező kérelemben foglaltakkal. Ezen folyamatok esetében a Gazdasági Főigazgatóság ezzel a jogkörrel megbízott munkatársa gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzést a végleges munkajogi és beszerzési dokumentumokon.

eb) Szakmai teljesítésigazolás delegálása:

Készletbeszerzéshez és szolgáltatás igénybevételhez kötődő, szállítólevélen, illetve egyéb, a teljesítés igazolására alkalmas dokumentumon történő szakmai teljesítésigazolás esetében a teljesítésigazolásra jogosult kötelezettségvállaló által meghatározott mértékig és az általa meghatározott készletek és szolgáltatások körére vonatkozóan, de legfeljebb egymillió forint értékhatárig a kötelezettségvállaló a teljesítésigazolásra irányuló jogkörét saját hatáskörben írásbeli felhatalmazás alapján a beszerzett és leszállított készlet, illetve az elvégzett szolgáltatás tényleges átvevőjére delegálhatja, azzal, hogy ez nem érinti a kötelezettségvállaló teljesítésigazolás keretében fennálló felelősségének mértékét.

ec) Kettős minőségben történő aláírás:

Amennyiben a rektor és a kancellár közösen gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkörét, a kötelezettségvállalás dokumentumán a kancellár aláírása egyben a pénzügyi ellenjegyzést is magában foglalja.  A pénzügyi fedezet rendelkezésre állását az előkészítés során az illetékes gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységnek vizsgálnia kell.

ed) A kancellár kötelezettségvállalása esetében is az érvényesség feltétele a pénzügyi ellenjegyzés, amelyet erre felhatalmazott személy gyakorol, aki ebben a hatáskörében nem utasítható, és a kötelezettségvállalás során nem lehet a kötelezettségvállalóval azonos személy.

(3) Beszerzési tevékenységek

a) Az eljárásokat befolyásoló jogszabályok és belső döntések

aa) Az általános értelemben vett közbeszerzések

Az Egyetemnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) személyi hatálya alá tartozása tekintetében nem történik változás. Az Egyetem eddig a Kbt. 5. § (1) bekezdése c) pontja, ezt követően az e) pontja alapján tartozik a törvény személyi hatálya alá.

ab) Központosított közbeszerzések

Megszűnik a kötelező központosított közbeszerzés az alábbi területeken:

  • Az informatikai tárgyú beszerzések (301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (DKÜ rendelet)),
  • Orvostechnikai eszközök, bútorok, irodatechnikai eszközök, gépjárművek, üzemanyagok (168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (KEF rendelet)),
  • Kommunikációs beszerzések (162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (NKOH rendelet))

ac) A központosított közbeszerzési rendszerekhez való önként csatlakozás lehetősége

Mindhárom ab) pontban meghatározott Korm. rendelet lehetőséget biztosít a központosított közbeszerzési rendszerhez történő ún. önkéntes csatlakozásra.

Az NKOH rendelet esetében az Egyetem kommunikációs tárgyú beszerzési igényei ténylegesen nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, így ez alapján az Egyetem ezen központosított közbeszerzési rendszerhez nem kíván csatlakozni.

A másik két esetben – DKÜ rendelet, KEF rendelet – az önként csatlakozás

  • lehetséges az adott közbeszerzési rendszer egészéhez, illetve egyes keretmegállapodásokhoz egyaránt,
  • csupán lehetőséget nyújt az adott keretmegállapodás használatára, kötelezettséget arra nem teremt,
  • az Egyetem tehát saját döntésének megfelelően, adott beszerzési igényének kielégítésére használhatja a keretmegállapodást, de más úton is megvalósíthatja a beszerzést, ehhez külön bejelentésre, vagy engedélykérésre nincsen szükség.

Az Egyetem a DKÜ és a KEF esetében a fentiek alapján biztosítani fogja a kötelezettségvállaló igényei szerint a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül történő beszerzést, amennyiben ennek előnyei fennállnak.

b) Változások a beszerzési eljárásokban

ba) A központosított közbeszerzési rendszerek (DKÜ rendelet, KEF rendelet) keretében történő beszerzések esetében a becsült értéktől függetlenül a beszerző továbbra is köteles BML-lel kezdeményezni a beszerzési folyamatot, amelyet az illetékes szakigazgatóság és a Beszerzési Igazgatóság véleményez, illetve minősít.

bb) A szervezeti egységek gazdálkodási feladatait ellátó munkatársai – a feltételes közbeszerzési eljárás kezdeményezése kivételével – valamennyi beszerzési igényt kötelesek rögzíteni az Egyetem SAP-rendszerében beszerzési megrendelési igényként (BMIG tranzakció).

(4) Bérszámfejtési rendszer változása

a) A fenntartóváltás a felsőoktatási intézmény költségvetési szervi jogállását is megszünteti, így a Semmelweis Egyetem bérszámfejtésének ellátása kikerül a Magyar Államkincstár feladatköréből, 2021. augusztus 1-jétől a Semmelweis Egyetem munkavállalóinak bérszámfejtése az új SAP HR rendszerben történik.

b) Az SAP HR rendszer a felhasználók oktatásáig (előreláthatólag 2021. augusztus 10-ig) kizárólag az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (továbbiakban EGFI) munkatársai számára lesz elérhető. A régi SAP HR rendszer archív rendszerként továbbra is biztosított minden eddigi felhasználó számára.

c) Az augusztus havi munkabérek a megszokott módon, szeptember első napjaiban kerülnek kifizetésre. Az augusztusi számfejtéshez kapcsolódó határidők az EGFI honlapján lesznek elérhetőek.

(5) Számviteli, pénzkezelési előírások

a) Az Egyetem egyes számviteli, pénzügyi eljárásai a modellváltást követően a költségvetési szervi gazdálkodásról a közhasznú egyéb szervezetek gazdálkodására való áttérés keretében módosulnak, amelyet a 2021. 08.01-től bevezetésre kerülő SAP vállalatirányítási rendszer képez le. A változások szakmai tartalmáról az átalakulásra történő felkészülés során az érintett szakterületek folyamatos tájékoztatást kaptak.

b) A számviteli, pénzkezelési szabályzatok felülvizsgálatáig alkalmazandó előírások az alábbiak:

 1. Számlakezelés

a) 08.01-től változik az Egyetem adószáma és a bankszámlaszáma, teljesítés szempontjából ettől az időponttól az érintett számlákon az új adószámot és bankszámlaszámot kell feltüntetni. Az Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlái 2021.07.31. nappal megszűnnek. Az eljárás részletei az 56760/GFIPÜI/2021 Tájékoztató modellváltás – kimenő számlák c. dokumentumban találhatók.

b) A szállítói számlák kezeléséről szóló részletes információkat az 56810/ GFIPÜI/2021 Tájékoztató modellváltás – szállítói számlák dokumentum tartalmazza.

 1. Szállítói szerződések karbantartása

Az új SAP rendszerbe a 2021. 07. 31. után is hatályos szerződések kerülnek migrálásra, az ezzel kapcsolatos feladatokat az 56814/GFIPÜI/2021 SAP MM modul – szállítói szerződések karbantartása c. dokumentum előírásai szerint kell végrehajtani.

 1. Készpénzátutalási megbízások, pénztárgépek, automaták használata

a) A modellváltás érinti az Egyetemen használatban lévő készpénzátutalási megbízásokat („sárga csekkek”), amelyek 2021. 07. 31-e után az adatok változása miatt nem használhatók, helyettük újak kerülnek kiadásra. Ennek részleteit a pénztárgépekre és az automatákra vonatkozó előírásokkal együtt az 58374/GFIPÜ/2021 Tájékoztató modellváltás – csekkek, pénztárgép dokumentum tartalmazza.

b) A pénztárgépeket a NAV-tól kapott regisztrációs szám alapján 2021.08.01-től, az új adószámra átállítást követően lehet ismételten használni.

 1. Pénztárak zárása

a) A zárás előtti utolsó pénztári nap 2021. 07. 29. csütörtök.

b) Az elszámolásra kiadott előlegekkel ezen időpontig el kell számolni, és a keletkező készpénz állományt be kell fizetni a Főpénztárba.

c) A szigorú számadású bizonylatok kezelése:

  • számla és nyugtatömbök adószámhoz kötöttek, ezért ezeket vissza kell szolgáltatni a Főpénztárba, az új adószámmal vásároltak használhatók tovább 2021.08.01-et követően
  • a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok használatban lévő tömbjeit 2021. július 31-én le kell zárni és új tömböt kell nyitni 2021. 08.01-től.

d) A valutapénztár 2021.07.26 – 2021.08.04. között zárva tart.

e) A főpénztár 2021.07.30. 8:30 órától várhatóan 2021.08.02. között zárva tart.

f) A 2021.07.30 – 31. között napi készpénzes bevételeket csekken kell feladni az Egyetem jelenlegi (régi) számlaszámára.

g) A taxi-csekkek a tömb beteléséig változatlanul használhatóak.

 1. Leltározási feladatok

A leltározási folyamatot az 50260/GFIPÜI/2021. iktatószámú Leltározási Utasításnak megfelelően 2021. augusztus 15-ig le kell zárni.

 1. Követeléskezelési feladatok

a) augusztus 1-től a Pénzügyi Igazgatóság fogadja a vevői követelések mellett a hallgatói és a munkavállalói ügyekkel kapcsolatos megkereséseket.

b) A jogi feladatokat továbbra is a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: JIF) látja el a Pénzügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.

c) A vevőkkel szemben fennálló követelések érvényesítése érdekében a lejárt vevőkövetelések kezelésének fontosságára az 54083/GFIPÜI/2021 Modellváltás – lejárt követelések kezelése dokumentum is felhívja a figyelmet.

(6) Pályázatok kezelése

a) A pályázati eljárások, a modellváltást megelőzően megkötött támogatási szerződések változatlanul hatályban maradnak.

b) A szervezet jogállásában és adataiban bekövetkezett változásokról történő változásbejelentés benyújtásának határideje 8 naptári nap. A változásbejelentés menete és felelősei:

ba) Általános tájékoztatás a hazai támogatást kezelő szervezetek felé fenntartó valamint adat változásokról, GFO kód változásról, valamint bankszámlaszám változásról, előleg, támogatás fogadásáról

Felelős: Jogi Főigazgatóság, Innovációs Központ

Határidő: 2021.07.29.

bb) A jelenleg folyamatban lévő módosítási igények/változásbejelentések lezárása

Felelős: projektmenedzser/projektvezető/pénzügyi vezető

Határidő: 2021.07.31.

bc) A pályázatkezelő felületeken a módosítási igény/változás bejelentés rögzítése, beküldése központilag történik, a projektmegvalósító szervezetek segítséget nyújtanak:

  • csoportosan kezelt projektek (H2020/OTKA, egyéb)

Felelős: Innovációs Központ

Határidő: 2021.08.09.

  • egyedileg kezelt projektek (EPTK, stb)

Felelős: Innovációs Központ, Innovációs Központ Gazdasági Hivatal

Határidő: 2021.08.09.

  • fenntartási időszakban lévő projektekkel kapcsolatos szerződés módosítás kezdeményezése

Felelős: projektmenedzser/projektvezető/pénzügyi vezető/Innovációs Központ

Határidő: 2021.08.09.

bd) A pályázatok érintettjei, konzorciumvezetője, konzorciumi tagjai, egyéb partnerek tájékoztatása a JIF által készített tájékoztató levél megküldésével az SE adatainak változásáról

Felelős: Jogi Főigazgatóság, Központi Gazdasági Hivatal a projekt SE kapcsolattartóján keresztül

Határidő: 2021.08.09.

c) A modellváltással egyidejűleg megváltozik a pályázatok, támogatások számviteli elszámolása is. A könyveléshez kapcsolódó feladások elkészítéséhez az adatokat a továbbfejlesztett Pályázati Nyilvántartó Rendszer (PNYR) biztosítja. Feladatok:

 • A PNYR rendszer fejlesztésének véglegesítése, az éles rendszer kialakítása, jogosultságok beállítása:

Felelős: Innovációs Központ Gazdasági Hivatala és az Informatikai Igazgatóság

Határidő: 2021.07.28.

 • A szükséges oktatások, képzések lebonyolítása, segédletek kiadása

Felelős: Innovációs Központ Gazdasági Hivatala és az Informatikai Igazgatóság

Határidő: 2021.08.10.

 • A futó projektek rögzítése a PNYR rendszerben

Felelős: pályázatok menedzsmentje

Határidő: 2021.08.31.

 • Az adatok összerendelése, könyveléssel egyeztetése, könyvelési feladás elkészítése

Felelős: Központi Gazdasági Hálózatirányítási Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság

Határidő: 2021.09.15.

d) A pályázatok külső ellenőrzéseiről a jövőben a JIF-et kell tájékoztatni a külső ellenőrző szerv értesítő levele, illetve az ellenőrzésről készült Jelentés megküldésével.

(7) Belső ellenőrzési tevékenység

a) A 2021. évi ellenőrzési terv szerint már megkezdett vizsgálatokat az Ellenőrzési Igazgatóság lefolytatja.

b) Új vizsgálatokra a 2021. 09. 01-ig felülvizsgált éves ellenőrzési terv alapján kerül sor.

(8) Hallgatói ügyek kezelése

a) A hallgatói ügyek kezelése változatlan eljárás szerint történik, nem módosul a hallgatói jogviszony, és az állami ösztöndíj rendszere sem.

b) Az ösztöndíj kifizetések utolsó határideje: 2021.07.26. A könyvelési rendszer átállása miatt előreláthatóan 2021.08.10. után kerül sor az ösztöndíj utalására.

 (9) Ajándékok elfogadásának a rendje

2021.08.01-től az ingatlan ajándékozásnál már nem kell kikérni az MNV Zrt., termőföld és erdő ingatlan esetében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet véleményét.

 

III.  A 2021. augusztus 1-jét követő időszakban felmerülő, döntést igénylő kérdések

(1) Amennyiben olyan döntés meghozatala szükséges a feladatok teljesítése érdekében, amelyről a Semmelweis Egyetem hatályos szabályzatai nem rendelkeznek, azt jelezni kell az az alábbi elérhetőségen: jog@semmelweis-univ.hu

(2) Irányítási jogköre alapján fenti kérdésekben a Rektor, a Kancellár, illetve a Klinikai Központ Elnöke dönt.

 

IV. Szabályzatok felülvizsgálata

(1) A szabályozó dokumentumok felülvizsgálatára a rektori terület felkért szakértői bevonásával történik.

(2) A 2020-ban megkezdett szabályzat racionalizálási tevékenységet folytatva, továbbra is cél, hogy a működést a jelenleginél kevesebb számú, lehetőség szerint kevésbé terjedelmes, ugyanakkor közérthető szabályzat támogassa.

(3) A JIF fenti szempontok alapján javaslatot készített a szabályzatok körére, a felülvizsgálat ütemezett elvégzésére.

(4) A költségvetési szervre előírt szabályzatok megszüntetése mellett, több szabályzatnál javaslattal élünk összevonásokra, így a szabályzatok számát a jelenlegi 63 db-ról 49 db-ra javasoljuk csökkenteni.

(5) A felülvizsgálati terv alapján a szabályzatokat 2021. 11. 01-ig az új működési környezethez igazítjuk az alábbiak szerint:

a) A JIF felveszi a kapcsolatot a szabályzatok szakterületi felelőseivel, előkészíti az átdolgozást.

b) Az egyeztetést követően a JIF megküldi az előkészítőnek az egyes szabályzatok új jogszabályi környezetre vonatkozó, javasolt korrektúrás verzióját – a gazdálkodási, számviteli szabályzatokat ide nem értve -, amelyhez a felelős további egyszerűsítő javaslattal élhet a JIF részére megküldött válaszában.

c) A felülvizsgált szabályzatokhoz kapcsolódó formanyomtatványok a jövőben a szabályzatok mellékletében csak felsorolva jelennek meg, mivel a hivatkozott nyomtatványok szerkeszthető és pdf-es verzióit a formanyomtatványtár már tartalmazza. https://semmelweis.hu/jogigfoig/formanyomtatvanytar/

d) A szabályzat tervezetét a JIF véleményezteti a szervezeten belül, amennyiben az indokolt. Ahol folyamatot érintő egyszerűsítésre nem kerül sor, csak a jogszabályi környezet változásaiból adódó un. technikai módosításra, köröztetés sem kerül sor.

e) Az így elkészült, jóváhagyásra javasolt tervezetet a rektori szakértők véleményezik, a szabályzat elfogadója a Szenátus.

f) A szabályozók felülvizsgálatának lezárásáig az egyes ügyek kapcsán felmerült kérdések megválaszolásában a JIF segítséget nyújt.

 

Budapest, 2021. július 30.

 

Dr. Merkely Béla                               Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                                 kancellár                                          elnök


RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás