Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás
az egészségügyi veszélyhelyzet során

a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) és az I.10. rész 3. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az orvos-és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a Semmelweis Egyetem rektora, kancellárja és a Klinikai Központ elnöke a következő utasítást adja ki:

1.§

Az utasítás hatálya

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi, a Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) működésével kapcsolatban feladatot ellátó foglalkoztatottjára.

(2) Jelen utasítás célja az SZMSZ és egyetemi szabályzatok KK jogállására és működésére vonatkozó rendelkezései tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. tv. 59. fejezetétől és az egyetem SZMSZ-nek a KK-ra vonatkozó rendelkezéseitől eltérő szabályok átültetése.

 

2.§

 A működtetési, üzemeltetési, gazdasági, igazgatási és adminisztrációs feladatok ellátási módja és a finanszírozás

(1) A KK működtetésével összefüggő feladatok ellátása során az elnök és a kancellári irányítás alá tartozó központi szervezeti egységek együttműködnek. A Kancellár munkaszervezete a KK részére az alábbi egyetemi szinten egységes szolgáltatásokat nyújtja: pénzügyi, számlakezelési, adóügyi, számviteli, pályázatkezelési, bérszámfejtési, közbeszerzési, infrastruktúra üzemeltetési, műszaki, beruházási, általános és gazdasági informatikai, jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása. A Korm. rendelet 6. § szerint a KK működéséről és szervezetéről, a KK vezetőjének jogairól és kötelezettségeiről, valamint a KK gazdálkodásáról, továbbá az egészségügyi szolgáltatás megszervezése keretében az orvos- és egészségtudományi klinikai képzés szakmai-működési, a betegellátás önálló és a betegellátás, oktatás, kutatás közös infrastruktúrájának működtetési, üzemeltetési feladatainak, a gazdasági, igazgatási és adminisztrációs feladatainak ellátási módjáról és finanszírozásáról intézményi dokumentumban kell rendelkezni, valamint egyes költségvetési évekhez kapcsolódó változó feladatokról belső megállapodást, illetve szerződést kell kötni. A Klinikai Központ éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.

(2) A Klinikai Központ működésére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a jogszabályokban nem szabályozott, az orvos- és egészségtudományi klinikai képzés szakmai-működési, a betegellátás önálló és a betegellátás, oktatás, kutatás közös infrastruktúrájának működtetési, üzemeltetési feladatainak, a gazdasági, igazgatási és adminisztrációs feladatainak ellátási módjáról az egyetem KK-ra is vonatkozó belső szabályzatai átfogóan rendelkeznek, elsősorban

a) a Szervezeti és Működési Szabályzat,

b) a Gazdálkodási Szabályzat,

c) a Kötelezettségvállalási Szabályzat,

d) Szerződéskötési Szabályzat

e) a Pénzkezelési Szabályzat,

f) a Számviteli Szabályzat,

g) a Beszerzési Szabályzat,

h) a Szolgáltatási Szabályzat,

i) az Önköltségszámítási Szabályzat,

j) a Térítési díj Szabályzat,

k)a Létesítményfejlesztési Szabályzat,

l) a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat,

m) a Műszergazdálkodási Szabályzat,

n) a Semmelweis Egyetem fekvőbetegellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat

o) a Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai

p) az Iratkezelési Szabályzat,

mely szabályzatok felülvizsgálata és a Korm. rendeletnek történő megfeleltetése jelen utasítás hatálybalépéstől számított 30 napon belül egyidejűleg megtörténik.

(3) Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott éves költségvetés valamennyi szervezeti egység, így a KK működéséhez is biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat. A KK gazdálkodása és költségvetése elkülönítetten működik. Az egyes költségvetési évekhez kapcsolódó változó feladatokról az Egyetem és a KK belső megállapodást köt. A KK éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A KK az integrált rendszerben (SAP) külön üzletágként jelenik meg, ezzel biztosítva a feladatellátással kapcsolatos bevételeinek, közvetlen és közvetett költségeinek az elkülönítését.

(5) A KK elkülönített Kincstári számlával rendelkezik.

(6) A magyar nyelvű képzések hallgatói létszáma alapján járó un. alaptámogatás, és az önköltséges hallgatóktól származó bevételek, továbbá a devizatandíjas bevétel (továbbiakban együttesen: Felsőoktatási bevétel) megosztása az Egyetem két alaptevékenysége, azaz az oktatási és a tudományos tevékenység között egy erre a célra kialakított belső allokációs mechanizmuson keresztül valósul meg. (1. számú melléklet)

(7) A stratégiai célok megvalósítása, illetve a rendkívüli, nem tervezett költségek fedezetére a bruttó bevételekből elkülönített pénzügyi alapok létrehozására kerül sor. Az alapok kialakításának módszertanát és mértékét a vezetői költségvetés határozza meg. A bruttó bevételek típusait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(8) A KK elnöke önállóan irányítja az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, dönt az egészségügyi ellátás céljára – a költségvetésben meghatározott és tervezett jogcímen felüli, konkrét feladathoz nem kapcsolódó, kötelezően elő nem írt felhasználási jogcímű – egyedüli jelleggel megkapott források szakmai felhasználásáról, a kancellár egyetértése mellett. A kancellár egyetértése az elnöki döntés érvényességének, hatálybalépésének feltétele.

(9) A KK elnöke az SZMSZ I.1. rész 80. §-ban foglaltakon túlmenően hagyja jóvá

a) a jogcímenkénti és szervezeti egység szintű, az egészségügyi szolgáltatásokból származó (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, rövidítve NEAK) bevételi tervet,

b) a teljesítmény volumenkorlát (TVK) felosztást a NEAK által kiközölt keretszámok figyelembe vételével,

c) a gyógyszerkeret tervet és az ún. „puffer” (tartalék) gyógyszerkeretet az Egyetem főgyógyszerészének javaslata alapján,

d) a belső egészségügyi szolgáltatások elszámolásának módszertanát és belső elszámoló árait,

e) a javaslatot a klinikai beruházásokra, felújításokra,

f) előzetesen a KK-on belül felmerülő közvetett költségek KK szervezeti egységek közötti allokációja során alkalmazandó felosztási kulcsokat.

(10) A KK üzletághoz tartozó gazdasági, műszaki szolgáltatás elszámolása a következők szerint történik:

a) A gazdasági, műszaki szolgáltatások költségei a felmerülés helyére történő kiterheléssel kerülnek elszámolásra.

b) A belső szolgáltatások költségeinek kiterhelése az Egyetem költségvetésében elfogadott, önköltségszámítással alátámasztott elszámoló áron történik. Az elszámolásokra havonta, az igénybevevő szervezeti egység teljesítésigazolása alapján kerül sor. Belső szolgáltatások közé tartoznak a számú melléklet szerint részletezett, alábbi tételek: 

  • Portaszolgálat
  • Mosodai szolgáltatások
  • Logisztikai szolgáltatások
  • Belső takarítás
  • Nővérszálló
  • Dietetikai szolgáltatások
  • Betegfelvétel (Központi Betegellátó és Szent Rókus Kórház területén)
  • Központi Steril szolgáltatás (Központi Betegellátó és Szent Rókus Kórház területén)
  • Betegszállítás (Szent Rókus Kórház területén)
  • EOK parkoló (Elméleti Orvostudományi Központ alagsorában)

c) A szolgáltatások felmerülő költségei elkülönítve (külön működési központokon) kerülnek gyűjtésre, igazolásra és elszámolásra. Ez biztosítja, hogy az adott szolgáltatás költségei átláthatóan és ellenőrizhetően kerüljenek kimutatásra.

(11) Vásárolt szolgáltatásként kerülnek elszámolásra a számú melléklet szerint részletezett, az Egyetem valamennyi szervezeti egységét érintő alábbi költségek:

  • energetikai költségek
  • karbantartási költségek
  • ellátotti élelmezés
  • vállalkozói takarítás
  • hulladékszállítás
  • telefon és internet szolgáltatások
  • tűzjelző rendszerek karbantartása, javítása, átjelzés vizsgálata
  • rákkeltő koncentráció mérések
  • villám-, tűz- és érintésvédelmi mérések.

a) A szolgáltatási szerződések a közbeszerzési szabályoknak megfelelően kerülnek megkötésre.

b) Valamennyi vásárolt szolgáltatás elszámolása elkülönített központokon történik, ami biztosítja az átlátható és ellenőrizhető elszámolást.

c) A kiterhelések az igazolt teljesítmény alapján kiállított számláknak megfelelően történnek, az un. osztóháló alapján. A Műszaki Főigazgatóság által rendszeresen aktualizált osztóháló tartalmazza az Egyetem valamennyi épületét és a bennük elhelyezett szervezeti egységeket az alapterületek feltüntetésével és a területhasználat ennek alapján kiszámított arányával.

(12) Az Egyetemen belül működő klinikai tömbigazgatóságok (Külső Klinikai Tömb, Belső Klinikai Tömb, Corvin-negyedi Klinikai Tömb, Szent Rókus Klinikai Tömb, Városmajor Klinikai Tömb és Tömő utcai Klinikai Tömb) felmerült költségei a vezetői költségvetés szerinti mértékben a KK működését szolgálják. A tömbigazgatóságok költségvetésének elkészítésére vonatkozó szabályokat az számú melléklet tartalmazza.

(13) A tömbigazgatóságok feladatai a KK-val összefüggésben elsősorban:

a) munkaügyi, bérgazdálkodási feladatok

b) szükséges anyagok, áruk, tárgyi eszközök beszerzése, készletgazdálkodás, szolgáltatások megrendelése

c) tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározás, selejtezés

d) pénzügyi feladatok ellátása, gazdálkodás

e) pályázatokhoz, kutatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok

f) vagyonkezelés, üzemeltetés, működtetés

g) a klinikák raktárába beérkező anyagok, gyógyszerek kezelése

h) munkaruha, textília nyilvántartása

i) levélkézbesítés

j) szervezeti egységek működése során fellépő karbantartási munkák elvégzése

k) műszaki beruházások előkészítése, kivitelezésének koordinálása

l) orvosi eszközök időszakos felülvizsgálatának koordinálása.

(14) A KK-n kívül felmerülő központi költségek elszámolása un. vetítési alapok alkalmazásával történik. A központi költségek körében megkülönböztetjük a központi irányítás szervezeti egységeinek (6. számú melléklet), illetve a központilag kezelt feladatok felmerült költségeit. A vetítési alapok a Szenátus által elfogadott vezetői költségvetésben kerülnek meghatározásra. (7. számú melléklet)

 

3.§

(1) A közvetett költségek allokációja a gazdasági főigazgató javaslatára az Egyetem rektora és kancellárja által elfogadott – a KK esetében a KK elnöke által előzetesen jóváhagyott – felosztási kulcsok alkalmazásával történik.

(2) Az Egyetem a KK járványügyi veszélyhelyzet időszakában megnövekedett működési költségei fedezetéhez igényelt és Operatív Törzs által jóváhagyott összeget elkülönítve tartja nyilván és azt az igénylési célnak megfelelően az egészségügyi védekezésre fordítja.

(3) A KK működéséhez szükséges pénzügyi keret megfelelőségét a veszélyhelyzet időszakában a rektor, a kancellár és a Klinikai Központ elnöke a gazdasági szakterület bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Amennyiben a jogszabályok által előírt minőségű egészségügyi ellátások biztosításához a pénzügyi keret nem elegendő, emelésére a kancellár intézkedik és erről a fenntartót is tájékoztatja.

(4) Egészségügyi veszélyhelyzet idején

a) a Beszerzési Szabályzat előírásait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §  előírására tekintettel kell alkalmazni, a miniszterelnök, vagy az általa felhatalmazott személy egyedi mentesítése alapján lehetséges a vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása.

b) a Készletgazdálkodási Szabályzat előírásait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Egyetem között a védekezéshez szükséges egészségügyi készletek elhelyezését biztosító használati megállapodásra tekintettel kell alkalmazni. A megállapodásban szereplő helyszínen (Budapest, X. Kőbányai út 30. alatti Diesel csarnokban) kerülnek tárolásra a COVID-19 járvány elleni védekezéshez szükséges, a KK által felhasználásra kerülő biztonsági készletek, eszközök, melyeket a Vagyongazdálkodási Igazgatóság kezel.

(5) Az Egyetem fokozott figyelemmel gondoskodik a járvány elleni védekezés érdekében a szükséges, költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek megóvásáról. E feladatok ellátását az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a rendészetért felelős miniszter által kirendelt és irányított kórházparancsnok és a Magyar Honvédség segíti. A kórházparancsnok intézkedéseivel támogatja a gyógyítási folyamathoz szükséges készletek, védőeszközök rendelkezésre állásában és az eszközök megfelelő vagyonbiztonsága biztosításában. A kórházparancsnok közreműködik a veszélyhelyzeti intézkedések megfelelő kezelését áttekintő és értékelő vezetői értekezleten. A járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására, és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát a KK elnöke köteles végrehajtani.

(6) A Magyar Honvédség kivezérelt munkatársai elsősorban fizikai, logisztikai munkákban nyújtanak segítséget a járvány elleni védekezés során. Feladatuk, hogy az egészségügyi dolgozók leterheltségét csökkentsék.

 

 

4.§

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és a Korm. rendelet hatályvesztéséig hatályos azzal, hogy a Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az utasítás rendelkezéseinek – azok felülvizsgálata mellett – a hatályos jogszabályok szerinti, megfelelő belső szabályozó dokumentumba történő átültetése szükséges.  Amennyiben a Korm. rendelet hatályát veszíti és jelen utasítás a Korm. rendelet helyébe lépő szabályozás tartalmának megfelel, akkor a jelen utasítás hatályban marad és kizárólag a Korm. rendeletre való hivatkozás veszíti hatályát.

 

Budapest, 2021.

 

              Dr. Merkely Béla                             Dr. Pavlik Lívia                     Dr. Szabó Attila 

                        rektor                                            kancellár                 Klinikai Központ elnöke

 

Mellékletek:

 

 1. sz. melléklet: A magyar nyelvű képzések hallgatói létszáma alapján járó un. alaptámogatás, és az önköltséges hallgatóktól származó bevételek, továbbá a devizatandíjas bevétel (továbbiakban együttesen: Felsőoktatási bevétel) megosztása
 2. sz. melléklet: Bevételek típusai és a központi alapokhoz való hozzájárulások
 3. sz. melléklet: Belső szolgáltatások kiterhelése
 4. sz. melléklet: Vásárolt szolgáltatások kiterhelése
 5. sz. melléklet: Tömbigazgatóságok költségvetése
 6. sz. melléklet: Központi irányítás költségeinek felosztása
 7. sz. melléklet: Központilag kezelt feladatok költségeinek felosztása
 8. sz. melléklet: Raktárak kezelése
 9. sz. melléklet: az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról szóló az RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasításhoz

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 1. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 2. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 3. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 3. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 4. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 4. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 5. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 5. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 6. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 6. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 7. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 7. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 8. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 8. számú melléklet

RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról 9. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2021 rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás – 9. számú melléklet