Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 11.
298615 Összes oltás

E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás

az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról

– módosításokkal egységes szerkezetben – 1

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

1.§

(1) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi oktatásban résztvevő hallgatójára – ideértve a doktori és a rezidens képzésben résztvevő személyeket is – kiterjed.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek az intézménybe történő belépése, továbbá az Egyetem területén az elméleti oktatása, a gyakorlati oktatása, az avatása, valamint a vizsgákon való részvétele a COVID-19 fertőzés elleni védettséghez vagy a fertőzésmentes állapot igazolásához kötött.

(3) A védettséget vagy fertőzésmentes állapotot igazolni

  1. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval, vagy
  2. eredeti vagy azzal megegyező tartalmú oltási igazolással vagy oltottságot igazoló ambuláns lappal, vagy
  3. a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal megegyező tartalmú ambuláns lappal (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) lehet.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező hallgatók fertőzésmentes állapotának igazolása 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű, SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgáló PCR vagy antigén gyorstesztről akkreditált laboratórium által kiállított lelet felmutatásával lehet.

(5) A (3) bekezdés szerinti védettséget igazoló dokumentum magyar, angol és német nyelven fogadható el.

 

2.§

(1) Az Egyetem területén a rektor, a dékán, a tanulmányi felelős, az elméleti és gyakorlati oktatás megkezdésekor az oktató vagy gyakorlatot vezető személy, az avatás esetében a szervező által erre kijelölt személy, továbbá az Egyetem területén a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársa kérheti a védettség igazolását, azzal, hogy a dokumentumról másolatot nem készíthet és az abban szereplő adato(ka)t semmilyen módon nem rögzítheti.

(2) A vizsga megkezdése előtt a védettséget igazoló dokumentum meglétét, a dokumentum felmutatásával a vizsgáztató ellenőrizni köteles, azonban arról másolatot nem készíthet, továbbá az adat(ok) semmilyen módon nem rögzíthetőek. A TVSZ 31.§-tól eltérően érvényes védettségi dokumentum hiányában a vizsgázó nem kezdheti meg vizsgáját, a rendelkezésre álló vizsgalehetőségek számát csökkentve.

(3) Azon vizsgázók, akik nem rendelkeznek érvényes védettséget igazoló dokumentummal, azoknak a vizsga napját megelőző 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel kell rendelkezniük. A tesztek elvégzését az Egyetem július 2-ig térítésmentesen biztosítja vizsgázói számára azzal, hogy a tesztek elvégzését az Egyetem Klinikai Központja ütemezi, végzi és leletet ad a hallgató számára az elvégzett teszt eredményéről. 2021. július 3. napjától a teszt elvégzése térítés ellenében történik mind a magyar, mind a külföldi hallgató saját költsége terhére.

(4) Azon vizsgák esetén, ahol a vizsgáztatás egyetemi betegellátó szervezeti egységnél történik (klinika, tanszéki csoport, továbbiakban: Klinika) vagy a Klinika által szervezetten külső helyen történik, a teszt szervezéséért az adott Klinika igazgatója felelős. A hallgató erre irányuló igényét a vizsga napját legalább 4 nappal megelőzően köteles jelezni a Klinika igazgatója felé.

(5) Azon vizsgák esetén, ahol a vizsga szervezéséért a betegellátásban részt nem vevő oktatási-kutatási szervezeti egység felelős (intézet, tanszék), a teszt szervezéséért az Ellátásszervezési Igazgatóság felel. A hallgató erre irányuló igényét a vizsga napját legalább 5 nappal megelőzően az erre a célra rendszeresített időpontfoglaló felületen (http://fesz.semmelweis.hu/Elojegyzes Rókus Mintavételi pont) jelzi.

 

3.§

(1) Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg

  1. a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 10. § (5), (7) és (8) bekezdése,
  2. a COVID-19 gyorsteszt alkalmazásának rendjéről a biztonságos betegellátás és a klinikai oktatás érdekében című RE/1/2021. (I.07.) számú rektori – Klinikai Központ elnöki utasítás 2.§ (1) bekezdése

hatályon kívül helyezésre kerül.

(3) A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 10. § (3) bekezdésében a „3 hónapon belül” szövegrész helyébe az „1 éven belül” az „1 napnál” szövegrész helyébe „48 óránál” szövegrész lép, a 11/A. § (4) bekezdésében „1 napon” szövegrész helyébe „48 órán” szövegrész lép.

 

Budapest, 2021. június 3.

 

                        Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

                                 rektor                                                                                  kancellár 

A Hallgatói Önkormányzat egyetértését a 2.§ tekintetében megadom:

Tripolszky Bálint

                            HÖK Elnök


1 Módosítva 2021. június 3-án


E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról – módosításokkal egységes szerkezetben –  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás