Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

E/5/2021. (IV.14.) sz. rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetemen a hallgatói juttatásokra való jogosultság elbírálásához bekért dokumentumokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1.§

 Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti és Záró Rendelkezések 3. §-a kiegészül a következő (15) bekezdéssel:

  1. § [Különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó átmeneti rendelkezések]

 „(15) Az (1) bekezdésében meghatározott időtartamban – a hallgatói juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok bekérése során – az SZMSZ III. 4. rész 1. mellékletben foglalt, alapelvi szintű, kiegészítő adatvédelmi rendelkezések betartásával kell eljárni.”

2.§

Az SZMSZ III. 4. rész 1. melléklet kiegészül a következő alapelvi szintű adatvédelmi rendelkezésekkel:

(1) „Az Nftv. és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) rendelet alapján a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a cél eléréséhez szükséges ideig történik.

(2) Az SZMSZ III. 4. Rész 1.§ (4) bekezdésben meghatározott adatok igazolásául kizárólag olyan dokumentum, nyilatkozat fogadható el, mely nem valósít meg többlet-adatkezelést. Amennyiben a jogosultság igazolásául benyújtandó dokumentumon olyan adat is szerepel melynek kezelése nem szükséges a jogszabály(ok) által előírt feltétel érvényesítéséhez, a pályázat bírálatához a hallgató köteles a dokumentumon a többlet-adatokat kitakarással megismerhetetlenné tenni. Amennyiben a hallgató e kötelezettségét elmulasztja, az Egyetem jogosult a benyújtott iraton az elbíráláshoz szükségtelen többlet-adatokat megismerhetetlenné tenni, mely intézkedést annak időpontjával és az intézkedést tevő személy nevének és aláírásának az iratra történő rávezetésével kell elvégezni a következő szöveggel: „A többlet-adatok megismerhetetlenné tételét az iraton elvégezte ..(név).., 2021. .. ..-én. …aláírás…….)”  Az Egyetem ezen intézkedése ellen a hallgató panasszal nem élhet, arra az eljárásban – ide értve annak valamennyi szakaszát – nem hivatkozhat. Az Egyetem köteles felhívni a hallgató figyelmét, ha az adatok igazolása az adatminimalizálás elvének érvényesülése szempontjából optimálisabb megoldással is megtörténhet.”

3.§

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és az SZMSZ I. 10. rész 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamban hatályos.

(2) A Jogi és Igazgatási Főigazgató megfelelő időben gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával a jelen utasítás tartalmi rendelkezéseit tartalmazó előterjesztés – azok SZMSZ I.10 rész 3.§-ba történő beépítése céljából – a soron következő szenátusi ülés napirendjére felvételre kerüljön.

 

Budapest, 2021. április 14.

 

                        Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

                                   rektor                                                                               kancellár

 

A Hallgatói Önkormányzat egyetértését megadom 2021. április 14.

 

Tripolszky Bálint

elnök

HÖK


E/5/2021. (IV.14.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen a hallgatói juttatásokra való jogosultság elbírálásához bekért dokumentumokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/5/2021. (IV.14.) sz. rektori-kancellári utasítás