Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 13.
151021 Összes oltás
13682 Beoltott Semmelweis Polgár

E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás

a veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a rektori és kancellári adminisztratív munkaszervezet tekintetében a következő utasítást adjuk ki:

Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet során a munkavégzés folyamatosságának fenntartását biztosítani kell, továbbá a munkaszervezés során megelőző intézkedéseket kell tenni a szervezeti egységek esetében a munkatársak egy időben történő karanténba kerülésének megakadályozása érdekében – különösen a szoros kontakt megállapítása esetén -,

továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel kell lennie arra, hogy minden olyan intézkedés megtételére kerüljön sor, amelynek során a veszélyhelyzet időtartama alatt történő, a távmunkavégzés keretében megszervezett otthoni munkavégzés (a továbbiakban: otthoni munkavégzés) során a munkavégzéshez szükséges feltételek és munkakörnyezet biztosításához szükséges feltételek rendelkezésre álljanak, és a munkavállaló munkavégzésének folyamatos ellenőrzése biztosított legyen,

a következő utasítást adjuk ki:

1.§

(1) A rektor és a kancellár által irányított adminisztratív szervezeti egységek kötelesek a hatáskörükbe tartozó feladatok biztosításáról a veszélyhelyzet ideje alatt folyamatosan gondoskodni, ezen szervezeti egységek foglalkoztatottjai a munkaköri feladataikat ellátni, az egyetem szervezeti egységének munkájához kapcsolódó funkcionális, szolgáltatási jellegű folyamatokat működtetni, a szervezeti egység ügyrendjében meghatározott feladatokat elvégezni.

(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt otthoni munkavégzésre a jelen utasításban meghatározott szempontok mérlegelésével és feltételek teljesítése esetén kerülhet sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedési tervet készít az otthoni munkavégzés szervezésére, megvalósításának folyamatára, amelyet a felettes munkáltatói jogkör gyakorlója hagy jóvá. Az intézkedési tervben biztosítani kell, hogy a személyes jelenlétet igénylő feladatok is ellátásra kerüljenek.

(3) Jelen utasítás az otthoni munkavégzés lehetőségeit és a követendő eljárásrendet szabályozza, figyelemmel a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) szabályaira.

(4) Az utasítás személyi hatálya a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. § (1) bekezdésében meghatározott távmunkavégzéssel érintett munkakörökre, a rektor és a kancellár által irányított adminisztratív területen dolgozókra, foglalkoztatottakra terjed ki, függetlenül a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyra, vagy a jogviszony jellegére.

2.§

(1) Az otthoni munkavégzést megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlója a következő szempontok figyelembe vétele alapján dönt az otthoni munkavégzés lehetőségéről:

1. a munkaköri feladatok természete lehetővé teszi-e azt, hogy a munkavállaló a feladatait viszonylagos önállósággal, otthonából/a munkáltató telephelyétől eltérő helyen is elvégezze, a munkaköri leírásában foglaltak szerint teljes körűen,

2. a munkáltató vagy a munkavállaló rendelkezik olyan munkaeszközzel (számítógép, nyomtató, internet elérés, VPN stb.), amellyel a munkavállaló a munkafeladatokat távolról is el tudja látni,

3. a munkavállaló nyilatkozatban vállalja a Korm.r. 1.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatást követően, hogy az otthoni munkavégzés helyszíne alkalmas a feladatok maradéktalan elvégzésére (biztonságos, munkavédelmi szempontból megfelelő)(1. sz. melléklet)

4. a munkavállaló ésszerű időn belül, amely legfeljebb 2 óra, a munkavégzés helyén szükség esetén meg tud jelenni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy az egyetem kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott aláírási jogkörrel (kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, szakmai teljesítésigazoló, utalványozó, érvényesítő stb.) rendelkező személyek esetén a feladat ellátása az otthoni munkavégzés ideje alatt is folyamatos legyen, vagy a rendszeres személyes jelenlét mellett, vagy a helyettesítésen keresztül.

(3) A Korm.r. 3.§-a figyelembevétel az otthoni munkavégzésről minden esetben megállapodást kell kötni. A megállapodás nem érinti a foglalkoztatott kinevezésében, vagy szerződésében meghatározott azon további feltételeket, amelyek nem a munkavégzés helyére vonatkoznak (így különösen az illetményre, a munkakörre és a besorolásra vonatkozó feltételeket).

3. §

(1) Az otthoni munkavégzés engedélyezése nem érinti a foglalkoztatott munkaköri leírásában, vagy szerződésében meghatározott, a munkavégzés tartalmára, a kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátására – különösen a határidőkre -, továbbá a munkavégzéssel együtt járó egyéb körülményekre vonatkozó feltételek teljesítésének kötelezettségét.

(2) A következő kiemelt feladatok esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának az otthoni munkavégzésre vonatkozó megállapodás megkötésénél különös figyelemmel kell eljárnia:

1. a betegellátáshoz, oktatáshoz (ideértve a felsőfokú és középfokú, valamint köznevelési oktatási feladatokat is) szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások beszerzése,

2. műszaki és üzemeltetési feladatok feltételeinek biztosítása,

3. munkaügyi és bérügyi feladatok folyamatos ellátása,

4. szállítói számlák kifizetéséhez kapcsolódó feladatok,

5. vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok,

6. informatikai üzemeltetési feladatok,

7. vezetői feladatok.

4. §

(1) Az otthoni munkavégzés írásbeli megállapodással jön létre (2 sz. melléklet).

(2) A megállapodás hatálya határozott időtartamra szól azzal, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésével a megállapodás is hatályát veszti.

(3) Abban az esetben, ha a munkavállaló és a munkáltató fizikai találkozása bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a felek megállapodáshoz való hozzájárulása e-mail formájában is elfogadható.

(4) Az otthoni munkavégzés rendje a megállapodásban nem térhet el a következő rendelkezésektől:

1. az otthoni, illetve az irodai munkavégzés rendjét rotációban kell megoldani, azzal, hogy a személyes jelenlétet igénylő feladatok ellátása (2.§ (2) bek.) és a vezetői feladatok személyes jelenléttel történő ellátása folyamatos legyen, valamint

2. a napi kötött munkarendre a legutolsó előírt munkarend az irányadó.

(5) A munkavállaló rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítését a munkáltató jogosult ellenőrizni az alábbi elvárt magatartás betartásával

1. e-mail-es megkeresésre a válaszadási türelmi idő 15 perc

2. telefonhívásra a visszahívási türelmi idő 15 perc.

(6) Az elvárt válaszadási és visszahívási türelmi idő nem feltétlenül jelenti a kapott feladat megoldásának tartalmi kötelezettségét, a türelmi idő a jelenlét igazolására szolgál. A telefonhívásra szöveges üzenetben is adható jelenlét igazolás.

(7) A munkáltató munkaidő nyilvántartási kötelezettségére a normál ügymenetre vonatkozó szabályok az érvényesek azzal, hogy a munkáltató gondoskodik a munkaidő nyilvántartás folyamatos vezetéséről.

(8) A szervezeti egység vezetője köteles kialakítani a munkarend betartását ellenőrző mérési módokat és azokat rendszeresen elvégezni.

(9) Amennyiben a munkavállaló feladatait nem az elvárásoknak megfelelően teljesíti az otthoni munkavégzés ideje alatt, vagy a jelenlét igazolása nem az (5) bekezdésnek megfelelően történik, úgy a munkáltatói jogkör gyakorlója azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetheti a megállapodást, amelyről e-mailben tájékoztatja a munkavállalót.

(10) A munkáltatói jogkör gyakorlójának a rendelkezése az irányadó a munkaszervezés tekintetében. Az otthoni munkavégzés során mindazon feladatokat el kell látni, amelyek a munkaköri leírás és az ügyviteli folyamatok figyelembevételével szükségesek, továbbá amelyeket a jogszabályok és az Egyetem belső szabályzatai előírnak.

(11) Az előzetesen megállapított munkaidő beosztás – amennyiben a feladatok sürgőssége indokolja – azonnali hatállyal módosítható a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről, ezt a megállapodásban is rögzíteni kell.

(12) Amennyiben a munkavégzéssel összefüggésben bármely rendkívüli esemény történik, vagy a munkavégzés akadályoztatásának körülménye áll fenn, a munkavállaló haladéktalanul értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A további intézkedések szükségességéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(13) A munkáltató kötelessége a munkavégzéshez szükséges – elsősorban távoli – hozzáférés feltételeinek biztosítása, figyelemmel az egyetem szabályzataiban foglalt hatáskörökre.

5. §

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig, de legkésőbb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztéséig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a K/2/2020. (XI.24.) számú kancellári utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2021. március 17.

     

                    Dr. Merkely Béla                                      Dr. Pavlik Lívia

                             rektor                                                  kancellár    


E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás

E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás 1. számú melléklet

E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2021. (III. 12.) számú rektori-kancellári utasítás 2. számú melléklet