Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

E/2/2021. (II. 18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a Klinikai Központ szervezeti egységeiben
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § w) pontja, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban Eszjtv.) 1. § (6) bekezdése, az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (3) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján, az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 1/2021. számú OKFŐ utasításban foglaltak figyelembevételével, a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki:

 

Az utasítás személyi és tárgyi hatálya

1. §

(1) Az utasítás személyi hatálya az Egyetem Klinikai Központjának az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozóira terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a vezetői juttatások, valamint az illetményen felül járó egyéb juttatások, támogatások feltételeinek és mértékének meghatározására az országos kórház-főigazgató 1/2021. OKFŐ utasításának figyelembevételével.

Vezetői juttatások

2. §

(1) A Klinikai Központ magasabb vezetőinek vezetői juttatását a fenntartói jogokat gyakorló Egyetem rektora határozza meg a kancellár egyetértésével.

(2) A Klinikai Központ szervezeti egységeiben vezetői megbízással rendelkező egészségügyi dolgozók vezetői juttatását a Klinikai Központ elnöke állapítja meg azzal, hogy a vezetői juttatás felső határa bruttó kettőszázezer forint.

Egészségügyi szakdolgozók ügyeleti díjazása

3.§ 

(1) Az Egyetemen alkalmazandó ügyeleti díj mértéke – az Eütev. 13/A. § (1) bekezdésére tekintettel, a felek egészségügyi szolgálati munkaszerződésben rögzített megállapodása alapján – az egészségügyi szakdolgozók tekintetében:

  1. hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – a dolgozóra irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegének 110%-a,
  2. a dolgozóra irányadó heti pihenőnapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegének 130%-a,
  3. munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegének 130%-a.

(2) Az egészségügyi szakdolgozót az Eütev.-ben meghatározott ügyeleti pótlék is megilleti.

Egyéb juttatások és támogatások

4.§ 

Az egészségügyi dolgozót a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett eseti illetménykiegészítésben részesítheti.

5.§ 

(1) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző egészségügyi dolgozót a munkáltatói jogkör gyakorlója jutalomban részesítheti.

(2) Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy egészségügyi szolgálati munkaszerződése szerinti havi illetménye kétszeresét.

6.§ 

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az egészségügyi dolgozó részére további visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat állapíthat meg. Ilyen támogatás lehet különösen:

  1. cafetéria juttatás
  2. családalapítással, gyermekneveléssel összefüggő támogatások,
  3. lakhatási jellegű támogatások,
  4. szociális segély,
  5. illetményelőleg.

(2) Nem nyújtható támogatás annak az egészségügyi dolgozónak, aki kérelmében, nyilatkozatában szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.

(3) A támogatások kizárólag abban az esetben nyújthatók, amennyiben a Klinikai Központ a költségvetésében a támogatások nyújtására fedezettel rendelkezik.

(4) A támogatások feltételeit, mértékét, az igénylés és visszatérítés menetét a Klinikai Központ elnöke határozza meg.

7.§ 

Záró rendelkezés

(1) A jelen utasítás 2021. március 1-jével lép hatályba és visszavonásig hatályos.

(2) Az országos kórház-főigazgató hatáskörében szabályozott mozgóbér-elemekről az Egyetem emberierőforrás-gazdálkodási főigazgatója tájékoztatja az érintett egyészségügyi dolgozókat.

 

Budapest, 2021. február 18.

 

Dr. Merkely Béla                                                                             Dr. Pavlik Lívia

        rektor                                                                                              kancellár


E/2/2021. (II. 18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/2/2021. (II. 18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS