1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról
Megjelent: MK 281. szám 2020.XII.17.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.18. vagy  2021.I.1.

A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 281. szám 2020.XII.17.
Hatály: 2020.XII.20.

Az Ávr. több ponton módosul és kiegészül, többek között a következő témákban:

– a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötése esetén a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzáárulása;

– értékbecslés;

– elektronikus bérleti licit rendszer,

-stb.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozata a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú („Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című) projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 281. szám 2020.XII.17.
Hatály: 2020.XII.18.

A Kormány döntött az „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt támogatásának növeléséről.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent: MK 282. szám 2020.XII.18.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.19. vagy 2021.I.1. vagy 2021.II.1. vagy 2021.IX.1. vagy 2022.I.1. vagy 2022.XI.5.

Módosul többek között:

– A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

– A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény;

– Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;

– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény;

– A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;

– Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény;

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CLIII. törvény az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
Megjelent: MK 283. szám 2020.XII.21.
Hatály: 2021.I.1.

Egyes anyagokat feltüntettek az egyezményben.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CLIV. törvény az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról
Megjelent: MK 283. szám 2020.XII.21.
Hatály: 2021.I.1.

Egyes anyagokat feltüntettek az egyezményben.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CLV. törvény az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
Megjelent: MK 283. szám 2020.XII.21.
Hatály: 2021.I.1.

Egyes anyagokat feltüntettek az egyezményben.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 620/2020. (XII. 21.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 283. szám 2020.XII.21.
Hatály: 2021.I.1.

Egyes anyagokat feltüntettek az egyezményben.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása (2020. december 22.)
Megjelent: MK 285. szám 2020.XII.22.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.23. vagy 2023.VII.1.

Az Alaptörvény több ponton módosul, így többek között:

Az Alaptörvény 39. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.”

Módosul a különleges jogrendre vonatkozó rész.

10.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról
Megjelent: MK 286. szám 2020.XII.22.
Hatály: 2021.I.1-től 2022.VI.30-án hatályát veszti

A rendeletben meghatározott személyek kompenzációjáról szóló jogszabály. Első alkalommal a 2021. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

11.  

Jogszabály címe: A Kormány 628/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 286. szám 2020.XII.22.
Hatály: 2020.XII.23.

Módosul a rendelet 5. sz. melléklete.

12.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 631/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Hatály: 2020.XII.23.

Módosul a rendelet 51/D.  § (3) és (4) bekezdése:

„(3) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén az üzembe helyezés napjával, de legkésőbb a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon nyilvántartásában.

(4) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén az MNV Zrt. könyveibe került, a kijelölés kezdő napján műszaki vagy számviteli szempontból befejezetlennek minősülő beruházásokra, felújításokra vonatkozó szerződésekbe az MNV Zrt. a kijelölés kezdő napján a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.”

Módosulnak a dátumok az 51/D.  § (1) és (2) bekezdésekben.

13.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelete egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 286. szám 2020.XII.22.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.27. vagy 2021.I.1.

Módosul:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

14.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 648/2020. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 288. szám 2020.XII.23.
Hatály: 2021.I.1.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása:

KEF rendelet) 1.  § (2d) és (2e)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

„(2d) Az 1. számú melléklet 7. és 8. pontjában meghatározott eszközök és szolgáltatások beszerzése során központi beszerző szervezetként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jár el. Az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott eszközök beszerzése során

a) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, a Magyar Állam, költségvetési szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartása alá tartozó fekvőbeteg- és járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények, valamint a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló, egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok,

b) a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló laboratóriumi, mikrobiológiai, patológiai, képalkotó diagnosztikai tevékenységet végző gazdasági társaságok,

c) a központosított közbeszerzési rendszerbe önként csatlakozó, az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó egészségügyi szolgáltatók kötelesek e rendelet szerint eljárni. Az 1. számú melléklet 8. pontjában meghatározott szolgáltatások beszerzése során az a) pontban meghatározott fekvőbeteg szakellátó intézmények kötelesek e rendelet szerint eljárni.

(2e) Az intézmények nem kötelesek e rendelet szabályai szerint beszerezni azokat a gyógyszereket és orvostechnikai eszközöket, amelyeket az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében szolgáltat ki.”

(2) A KEF rendelet 1. §-a a következő (2i)–(2l) bekezdéssel egészül ki:

„(2i) A (2d) bekezdés a)–b) pontjában szereplő szervezetek beszerzési igényeit – ide nem értve a klinikai központot, egészségügyi szolgáltatót működtető állami felsőoktatási intézmények beszerzési igényeit – az Országos Kórházi Főigazgatóság hagyja jóvá. Az igények bejelentését a 17. §-ban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

(2j) A klinikai központot, egészségügyi szolgáltatót működtető állami felsőoktatási intézmények, illetve az egyházi jogi személy által fenntartott egészségügyi szolgáltató beszerzési igényeit a fenntartó hagyja jóvá. Az igények bejelentését a 17. §-ban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

(2k) Nem alkalmazható ez a rendelet azon gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre, amelyek beszerzése során a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jár el.

stb.

Hatályát veszti a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet.

15.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 288. szám 2020.XII.23.
Hatály: 2021.I.1.

Módosul a  64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és a 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet.

16.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
Megjelent: MK 290. szám 2020.XII.24.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.25. vagy 2021.I.1.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31.  § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató a 2020. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján – ha az meghaladja a 100 000 forintot – működési támogatásban (a továbbiakban: működési támogatás) részesül, a rendeletben meghatározott feltételekkel.

17.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 290. szám 2020.XII.24.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.25. vagy 2021.I.1.

Módosul:

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

18.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozata a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról
Megjelent: MK 290. szám 2020.XII.24.

A Kormány felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Herceghalom belterület 267/2 helyrajzi számú ingatlan a Semmelweis Egyetem és a Szent István Egyetem közötti valós használati viszonyok alapján történő telekmegosztásáról. A határidő: 2021. február 1.

19.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 294. szám 2020.XII.29.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.I.1. vagy 2021.IV.1.

A rendelet kiegészül (többek között) a következő 36/C. §-sal:

36/C. § Az újszülöttek objektív hallásszűrését követő ellátások végzésére a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban (2917), a  Debreceni Egyetem Klinikai Központban (2894), a  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben (2877), Pécsi Tudományegyetemen (2912), valamint a Semmelweis Egyetemen (2915) működő verifikációs központok 20 millió forint/év fix összegű finanszírozásban részesülnek, amelyet a  finanszírozó minden év januárjában utalványoz.

20.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozata az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 294. szám 2020.XII.29.
Hatály: 2020.XII.30.

A Kormány (többek között) egyetért az  EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt összköltségének az  1.  melléklet szerinti növelésével, stb. A Semmelweis Egyetem az egyik kedvezményezett.

21.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 296. szám 2020.XII.30.
Hatály: 2021.I.1.

Módosul:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

22.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 297. szám 2020.XII.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.I.1. vagy 2022.I.1. vagy 2025.I.1.

Módosul többek között:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

23.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 297. szám 2020.XII.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.I.1. vagy 2022.I.1.

Módosul a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.

24.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 298. szám 2020.XII.31.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.I.1. vagy 2021.VII.1 vagy 2024.I.1.

Módosul többek között:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet