Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárásrendről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4b) bekezdésében és az I.1.rész 3.§ (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, valamint az SZMSZ I.10.rész „1.sz. melléklet az SZMSZ I.10. rész Átmeneti rendelkezések fejezetéhez” című melléklete 3.3. pontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében – figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és az 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet, az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, illetve az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet előírásaira – a következő utasítás kerül kiadásra:

 

1.§

(1) Jelen utasítás személyi hatálya a Klinikai Központ szervezetében 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatandó azon munkavállalókra terjed ki, akik az Nftv. és a Semmelweis Egyetem oktatói vagy tudományos kutatói követelményrendszerének is megfelelnek.

(2) Jelen utasítás tárgya az utasítás személyi hatálya alá tartozó munkavállalók egyéni teljesítményértékelésével összefüggő

a) eljárási szabályoknak, és az

b) egyéni teljesítményértékelési keretrendszernek

a meghatározása.

2.§

Az egyéni teljesítményértékelés eljárásrendje

(1) Az egyéni teljesítményértékelés elkészítésének felelőse a munkáltatói jogkör gyakorlója.

(2) Az egyéni teljesítményértékelés alapja a munkavállaló

a) tárgyévet megelőző 5 évben elért – a jelen utasításban meghatározott szempontok alapján értékelt – teljesítménye (a továbbiakban: múltbeli teljesítmény), továbbá

b) Semmelweis Egyetem stratégiai céljainak elérését támogató várható jövőbeni potenciálja.

(3) Az egyéni teljesítményértékelést a munkáltatói jogkör gyakorlója a jelen utasítás 1. sz. melléklete szerinti értékelőlap alkalmazásával végzi el (a továbbiakban: egyéni teljesítményértékelés keretrendszere).

(4) A múltbeli teljesítmény értékelése az oktatói/kutatói munkakör főbb területeire terjed ki, így kiemelten:

a) a graduális oktatási tevékenység értékelésére,

b) a kutatási tevékenység értékelésére,

c) a posztgraduális képzésben való részvétel értékelésére,

d) a tehetséggondozási tevékenység értékelésére,

e) a forrásteremtő képesség és innovációs teljesítmény értékelésére.

(5) A (4) bekezdés szerint meghatározott értékelési területeken kifejtett múltbeli teljesítmény értékelése négyfokozatú skálán történik, amelyben az egyes értékelési szintek és az egyes értékelési szintekhez tartozó pontszám az alábbiak szerinti:

a) kiemelkedő – 4 pont,

b) magas – 3 pont,

c) átlagos – 2 pont,

d) mérsékelt – 1 pont.

A múltbeli teljesítmény értékelése során elérhető maximális pontszám 20 pont (5 értékelési területen kiemelkedő teljesítmény: 5 * 4 pont = 20 pont).

A munkavállaló múltbeli teljesítményének átfogó értékelése az alábbiak szerint határozandó meg:

  • 85% – 100 % = kiemelkedő,
  • 70% – 84% = magas,
  • 50% – 69% = átlagos,
  • 50% alatti = mérsékelt.

(6) A jövőbeni potenciál értékelése – a Semmelweis Egyetem nemzetközi megítéléséhez való potenciális hozzájárulás alapján – háromfokozatú skálán történik:

a) magas,

b) közepes,

c) mérsékelt.

(7) A dékán – Klinikai Központ elnökének véleményét kikérve – az egyéni teljesítményértékelés keretrendszerén belül annak egyes értékelési területeihez tartozó értékelés alapjául szolgáló egységes és objektív mérést biztosító indikátorok körének és az értékelés részletes módszertanának meghatározására saját hatáskörben jogosult.

(8) Az egyéni teljesítményértékelés érvényessége az oktatói/kutatói munkakörre vonatkozó kinevezés hatálybalépésétől számított egy év.

 

3.§

Az egyéni teljesítményértékelés végrehajtásának ütemterve 2021. évben

(1) Az egyéni teljesítményértékelés lefolytatása

felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója

határidő: 2021. január 20.

(2) Vezető oktatói (egyetemi tanár, egyetemi docens) és vezető tudományos kutatói (kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) munkakörök esetén az egyéni teljesítményértékelés véleményezése, jóváhagyása

felelős: véleményezés: dékán, Klinikai Központ elnöke, jóváhagyás: rektor

határidő: 2021. január 25.

(3) Az egyéni teljesítményértékelés véleményezése, jóváhagyása a (2) bekezdésen kívüli munkakörökben

felelős: véleményezés: Klinikai Központ elnöke, jóváhagyás dékán

határidő: 2021. január 25.

(4) Az egyéni teljesítményértékelés végrehajtásának jelen utasítás szerinti ellenőrzése, és az értékelés alapján kialakítható további jogviszonyok szerinti próbaszámítások elvégzése.

felelős: Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (a továbbiakban: EGFI)

határidő: 2021. január 28.

(5) Az egyéni teljesítményértékelés és a kapcsolódó további jogviszonyok költségvetési hatásai összefoglaló eredményének felterjesztése a rektor és a kancellár részére döntéshozatalra

felelős: EGFI

határidő: 2021. január 28.

(6) A rektor és a kancellár jóváhagyását követően a jóváhagyott további oktatói és tudományos kutatói jogviszonyok megküldése a Kontrolling Igazgatóság részére

felelős: EGFI

határidő: 2021. január 28.

(7) A Kontrolling Igazgatóság a további oktatói és tudományos kutatói jogviszonyok létrehozásához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében a költségvetési hatásokat beépíti a 2021. évi költségvetés tervezetébe

felelős: Kontrolling Igazgatóság

határidő: 2021. február 1.

(8) Értékelő megbeszélés lefolytatása a munkavállalóval, és a munkáltatói döntésről való tájékoztatás

felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója

határidő: 2021. február 5.

(9) Az egészségügyi szolgálati jogviszony melletti további (oktatói vagy tudományos kutatói munkakör betöltésére irányuló) jogviszonyról a kinevezési dokumentumok elkészítése

felelős: EGFI

határidő: 2021. február 8.

(10) A további jogviszonyról szóló döntés munkavállaló általi aláírása az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó munkaszerződés aláírásával egy időben.

felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója

határidő: 2021. február 28.

(11) A kinevezési dokumentum 2021. március 1-jén lép hatályba.

 

4.§

(1) A teljesítményértékeléssel kapcsolatosan a közalkalmazott kifogással élhet. A kifogást a 3. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatást követő 48 órán belül kell írásban, az eszj.human@semmelweis-univ.hu email címre benyújtani. A kifogás elbírálásáig a további jogviszony nem hozható létre.

(2) A kifogást – a dékán véleményének kikérése után – a rektor bírálja el, a kifogás gazdasági tartalmú vonatkozásai tekintetében a kancellár egyetértésével.

 

5.§

Jelen utasítás a közzétételével együtt hatályba lép.

 

Budapest, 2020. december 23.

 

Dr. Merkely Béla    sk.                                                             Dr. Pavlik Lívia           sk.    

rektor                                                                                      kancellár          

 


E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárásrendről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás

E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárásrendről 1. sz. melléklete WORD formátumban az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás 1.sz. melléklete

E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárásrendről 1. sz. melléklete PDF formátumban az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/33/2020. (XII.23.) sz. rektori-kancellári utasítás 1. sz. melléklete