1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
Megjelent: MK 269. szám 2020.XII.4.
Hatály: 2020.XII.5-től 2020.II.8-ig

A jogszabály veszélyhelyzeti szabályokat tartalmaz; „A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedések” című részben a közgyógyellátásra vonatkozó jogosultság tekintetében is.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 269. szám 2020.XII.4.
Hatály: 2020.XII.5.

Átfogó jogszabálymódosítás.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 269. szám 2020.XII.4.
Hatály: 2020.XII.5.

1.§ (1) Az  egészségügyi és az  egészségügyben dolgozók, a  nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a  szociális intézményekben dolgozók, valamint a  bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az  egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a a  következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a  (3)  bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az  Nftv. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell. (3b) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5.  § (1)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjától eltérően az  adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a  (3)  bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az  Nftv. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell. (3c) A  hallgatót megillető, a  (3)  bekezdés szerinti hallgatói munkaszerződésre tekintettel adott pénzbeli juttatást a kirendelési pótlék megállapítása során alapilletménynek kell tekinteni.” (2) Az R. 1. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki: „(5) A  2020/2021. tanévben az  orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az  orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az  Nftv. 108.  § 5. és 40.  pontjában a  félév, illetve a  tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a  szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek. (6) Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a  2021/2022. tanévben a  szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi követelmények és a  vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a  vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy megszerzésének módjára nézve, továbbá a  sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a  sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a  tanulmányok során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az  Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a  tanulmányi és vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek. (7) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatók tekintetében 2021-ben az  Nftv. 48.  § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2021/2022-es tanévre nézve nem kerülhet sor. (8) A fővárosi és megyei kormányhivatal kezeli a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyazonosító adatait, ab) elérhetőségi adatait, b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdésben meghatározott személyek ba) nevét, bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, bc) foglalkoztatójának megnevezését, bd) vizsgálatának eredményét. (9) A fővárosi és megyei kormányhivatal a) a  (8)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat a  kirendelés – illetve az  azzal összefüggő kötelezettségekkel való elszámolás – időtartamában, b) a (8) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a 3. § (1) bekezdése szerinti intézkedés végrehajtásáig kezeli.”

2.§ Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § A hallgató az 1. § (3) és (4) bekezdése alkalmazásában egészségügyi szolgáltatóhoz is kirendelhető vizsgálat elvégzésére, valamint egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására. A  kirendelés időtartama alatt a  hallgató számára szállás biztosítása, az  étkeztetés megszervezése az  egészségügyi szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.”

3.§ Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén az önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.”