1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 267. szám 2020.XII.2.
Hatály: 2020.XII.3-ától 2021.II.8-áig

A veszélyhelyzet ideje alatt a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit a jelen jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 267. szám 2020.XII.2.
Hatály: 2020.XII.3.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A  munkáltató és a  munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az  üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

(4b) A  (4a)  bekezdés szerinti szünet céljára a  munkáltató vagy az  üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,

a) amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és

b) amelyben vásárló nem tartózkodhat.”

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni]

„e) egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök” [esetében, amennyiben a  vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az  esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről
Megjelent: MK 267. szám 2020.XII.2.
Hatály: 2020.XII.3-ától 2021.II.8-áig

1.§ (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy

a) a közintézmény rendeltetésszerű működését megzavarja, vagy

b) a közintézményben foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.

(2) E § alkalmazásában fenntartójától függetlenül közintézménynek minősül az egészségügyi, a szociális, a kulturális vagy az oktatási (köznevelési, szakképzési vagy felsőoktatási) tevékenységet folytató intézmény.