1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 263. szám 2020.XI.28.
Hatály: 2021.I.1.

(1) E rendelet hatálya – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára és egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyre terjed ki.

(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál, illetve az egészségügyi felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központnál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó tekintetében e rendelet rendelkezéseit a klinikai központok irányításáról szóló jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 A rendelet a következő témaköröket rendezi:

– Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének feltételei

– A magasabb vezetői és a vezetői megbízás köre, betöltésének feltételei

– Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés, a munkáltató tájékoztatási és értesítési kötelezettsége

– Próbaidő

– Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejére vonatkozó különös szabályok

– Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaköri besorolása

– Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye, juttatásai és egyéb támogatások

– Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítése

Az e rendeletben meghatározott szabályokat attól a naptól kell alkalmazni, amikor az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott jogviszonya a jogszabály erejénél fogva egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról
Megjelent: MK 263. szám 2020.XI.28.
Hatály: 2021.I.1. vagy 2022.I.1. vagy 2023.I.1. Az 1–6. §, a 9. §, a 17. § az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott napon lép hatályba.

Átfogó jogszabálymódosítás, melyet az új egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése tett szükségessé.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről
Megjelent: MK 263. szám 2020.XI.28.
Hatály: 2020.XI.29-étől 2021.II.8-áig

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 19.  §-át a (2)–(14) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Így többek között:

1.§ (2) Az  Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: érintett) jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át az  Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

(3) Az érintett jogviszonyára a (2) bekezdésben megállapított időpontig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kjt.), illetve a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit – a 2. § figyelembevételével – kell alkalmazni.

(5) Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző napig kell megkötni, azzal, hogy azt a (2) bekezdésben meghatározott naptól kell alkalmazni.

(6) Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés az (5) bekezdés szerinti határidőn belül nem kerül megkötésre, az érintett közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya a (2) bekezdésben meghatározott napon megszűnik.

Ebben az esetben a végkielégítésre a közalkalmazott esetében az Eszjtv. 19.  § (4) bekezdését, a munkavállaló esetében a munkaszerződésben foglaltakat, ennek hiányában az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát – a rendkívüli megszüntetés kivételével – nem szüntetheti meg a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt.

A veszélyhelyzet ideje alatt az Eszjtv. hatálya alá tartozó állami fenntartású egészségügyi szolgáltató vezetőjének vezetői megbízása a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható.

A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató intézmény vezetőjét a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázat kiírása nélkül nevezi ki vagy bízza meg.

Az Eszjtv. 19. § (17) bekezdése szerinti kollektív szerződések 2021. január 1-jén hatályukat vesztik.