Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

KKE/1/2020. (XI.26.) számú klinikai központ elnöki utasítás

az intézménylátogatási tilalom ideje alatt a fekvőbeteg ellátásban a betegekkel történő kapcsolattartásról

valamennyi klinikaigazgató részére

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működés Szabályzat I.1. rész. 3. § (12) alapján az alábbi utasítást adom:

 

1.§

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-1/2020. EÜIG. sz.-ú határozatával elrendelt intézménylátogatási tilalom ideje alatt a fekvőbeteg intézmények látogatása – a 2.§ és 3.§-ban meghatározott kivételekkel – tilos.

 

2.§

(1) A fekvőbeteg ellátó szervezeti egységeknek – beleértve a COVID betegeket ellátó szervezeti egységeket is – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 11.§ (3)-(6) bekezdéseiben foglalt kapcsolattartási lehetőségeket folyamatosan és az eset felmerüléséhez képest haladéktalanul biztosítani kell.

(2) Ezért megfelelő védőfelszerelés biztosítása mellett:

  1. a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személy, (e tekintetben súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van)
  2. kiskorú beteg estében szülője, törvényes képviselője, illetve az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy,
  3. a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan

a beteg mellett tartózkodhat, azzal, hogy az a) – c) szerint megjelölt személy 1 fő lehet.

(3) A beteg egészségügyi állapotára vonatkozó, a (2) bekezdés a) pontja szerinti körülmények fennállását a beteg kezelőorvosa állapítja meg, amely körülményeket a betegdokumentációban rögzíteni kell.

(4) Tekintettel arra, hogy a vonatkozó rendelkezés alapjogot – az emberi méltósághoz való jogot – érinti, ezért az Eütv. 229.§ (1) bekezdése alapján még egészségügyi válsághelyzet idején sem korlátozható ezen jog gyakorlása, a kapcsolattartás, elbúcsúzás lehetőségét folyamatosan biztosítani kell a klinikákon. A beteg által a dokumentációjában megjelölt – legfeljebb két – személyt az Eütv. 25. § (7) bekezdésének megfelelően a betegellátó szervezeti egység értesíti.

(5) Amennyiben a cselekvőképtelen állapotú beteg korábban nem jelölt meg a helyszínen, vagy az EESzT-ben értesítendő személyt, úgy – ebben az esetben kivételesen, a beteg magánszférájának lehetséges legteljesebb védelmével – meg kell kísérelni a birtokában lévő eszközökből (ICE – telefon, igazolvány) az értesítendő személyre vonatkozó információt fellelni. Az eljárást és a fellelt adatokat a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott kapcsolattartás lehetőségét, ennek keretében megfelelő védőfelszerelést és az ezzel kapcsolatos higiénés oktatást, minden esetben, haladéktalanul biztosítani kell.

(7) Jelen szakaszban meghatározott rendelkezéshez szükséges szervezési intézkedéseket a klinika igazgatója teszi meg, egyben gondoskodik a házirend felülvizsgálatáról, annak érdekében, hogy ezzel ellentétes belső szabályozás ne legyen hatályban.

 

3.§

(1) A 2. §-ban meghatározottakon kívül a kapcsolattartási (így a látogatási) lehetőség egyedi méltányosság keretében – kockázatbecslés alapján történő mérlegeléssel – indokolt esetben biztosítható.

(2) A látogatási tilalom alóli egyedi felmentési kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a beteget ellátó szervezeti egység vezetője írásban, indokolással ellátva a klinika igazgatójának nyújthatja be. A látogatási tilalom alól történő felmentés csak olyan okból engedélyezhető, amely ok a következő követelményeknek együttesen megfelel:

  1. a beteg személyes közreműködését igénylő intézkedés vagy esemény,
  2. a beteg érdekeit szolgálja, és
  3. a beteg számára a látogatás elmaradása súlyos, hátrányos következménnyel járna.

(3) A kérést csak a beteg vagy a beteg által jóváhagyott személy vagy a beteg hozzátartozója (Ptk. § 8:1. § (1) 2. pontja szerinti személyek: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) terjesztheti elő és a látogatás csak annyi ideig tarthat, ameddig az adott személyes közreműködés feltétlenül szükséges.

(4) A kérelmet a klinika igazgatója bírálja el, melynek körében köteles figyelembe venni – amennyiben van olyan – az azonos esetre vonatkozó a Klinikai Központ Elnöke által adott iránymutatást. A kérelem elbírálására vonatkozó jogkör az igazgatóhelyettesre nem delegálható.

(5) Amennyiben a beteg vagy a beteg által megjelölt személy a kérelem elutasítását vitatja, és ez ellen írásban panaszt nyújt be, a panasz elbírálása a Klinikai Központ Elnökének a jogköre.

(6) A látogatási tilalom alóli felmentés esetén a kapcsolattartást, ennek keretében megfelelő védőfelszerelést és az ezzel kapcsolatos higiénés oktatást, haladéktalanul biztosítani kell.

 

4.§

(1) A látogatási tilalom fennállása alatt a COVID-19 fertőzéssel érintett betegek korlátozott kapcsolattartási lehetőségeire tekintettel – a (2) bekezdés szerinti adatvédelmi intézkedések betartásával – biztosítani kell a hozzátartozók részére a beteg állapotával kapcsolatos tájékoztatást. A tájékoztatás a klinika igazgatója által előre meghatározott idősávban elsősorban telefonon történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás a COVID-19 fertőzéssel érintett beteg által kijelölt személy részére lehet megadni, amely személyt az orvosi dokumentációban fel kell tüntetni.

(3) Amennyiben a COVID-19 fertőzéssel érintett beteg a tájékoztatható személy kijelölésére állapota miatt nem képes, úgy a legközelebbi hozzátartozó (együttélő házastárs, gyermek, szülő, testvér) tájékoztatható. Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén elsősorban a törvényes képviselő tájékoztatható.

(4) A nem COVID-19 fertőzéssel érintett fekvőbetegekkel kapcsolatos tájékoztatás a beteget ellátó klinika házirendjében meghatározottak történik.

 

5.§

Jelen utasítás a közzététellel egyidejűleg hatályba lép és a Semmelweis Egyetemen érvényben lévő látogatási tilalom megszűnésével hatályát veszti.                                     

Budapest, 2020. november 26.

 

                                                                                                         Dr. Szabó Attila

                                                                                                 a Klinikai Központ Elnöke


KKE/1/2020. (XI.26.) számú klinikai központ elnöki utasítás az intézménylátogatási tilalom ideje alatt a fekvőbeteg ellátásban a betegekkel történő kapcsolattartásról valamennyi klinikaigazgató részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
KKE/1/2020. (XI.26.) számú klinikai központ elnöki utasítás