1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról
Megjelent: MK 261. szám 2020.XI.26.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.XI.27. vagy 2020.XII.1. vagy 2021.I.1. vagy 2021.I.4. vagy 2021.IV.1. vagy 2021.VII.1. vagy 2022.I.1. A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba

Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CXIX. törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
Megjelent: MK 261. szám 2020.XI.26.
Hatály: 2021.I.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

3.  

Jogszabály címe: 2020. évi CXX. törvény az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 261. szám 2020.XI.26.
Hatály: 2021.I.1.

Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi CXXI. törvény egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 261. szám 2020.XI.26.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.XII.4. vagy 2021.I.1. vagy 2021.II.1. vagy 2021.VII.1. vagy 2021.VIII.2. vagy 2022.I.1. vagy 2022.I.1.

Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

A törvény 20. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A  születéssel, illetve halálozással kapcsolatos események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során az egészségügyi szolgáltató, a halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény megismerheti és törvényben meghatározott szerv részére továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, halálozás esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett élettárs személyazonosító adatait.”

A rendelet kiegészül az új 35/P. §-sal, melynek címe „Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére történő adattovábbítás”

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

A törvény 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Intézetben történt születés esetén az egészségügyi szolgáltató – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren és az elektronikus anyakönyvi rendszeren keresztül haladéktalanul – az illetékes anyakönyvvezető felé

a) bejelenti – az 1. mellékletben meghatározott adatok megküldésével – a születést,

b) továbbítja a hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott, intézetben rögzített születési statisztikai adatokat,

c) továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött – kivéve titkolt terhesség, a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása, valamint az újszülött egészségi állapotára tekintettel az anya hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozata esetén – hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványához szükséges adatokat, valamint

d) továbbítja a másik szülő hozzájárulását a gyermek állandó személyazonosító igazolványának kiadásához.”

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 261. szám 2020.XI.26.
Hatály: 2020.XI.27.

Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között:

Az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet