Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a 2020. évi kiválósági jutalomról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

 

1.§

A kiválósági jutalmazás elvei

(1) A koronavírus-járvány 2020-ban jelentős nehézségek elé állította az ország egészségügyi ellátórendszerét, melyen belül a Semmelweis Egyetem meghatározó súllyal vesz részt a járvány elleni küzdelemben. Az Egyetem a betegellátási többletfeladatok mellett a világjárvány következtében az oktatás, a tudományos kutatás és az intézmény rendkívüli körülmények melletti működtetésének a területén is nagy kihívásokkal szembesült, melyeknek a munkatársak magas szintű munkája eredményeként folyamatosan eleget tesz. A kiváló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak munkáját a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség képviselőivel egyeztetett szempontok mentén kiválósági jutalommal kívánjuk elismerni és megköszönni.

(2) A kiválósági jutalmazás során az alábbi elveket tartjuk fontosnak figyelembe venni:

1.A jutalmazás célja a kiválóság elismerése és ösztönzése, ezért differenciáltnak kell lennie.

2. A differenciálás során prioritást kell élveznie a járvány elleni küzdelemben valószemélyes részvétel értékelésének.

3.A jutalmazottak kiválasztása és a jutalomösszeg meghatározása során az alábbi meghatározó szempontokat fontos kiemelni:


3.1. A Klinikai Központ területén a betegágy mellett, különösen a COVID19-gyanús és COVID19-pozitív betegek ellátása terén végzett tevékenység, valamint a kapcsolódó diagnosztikai munkák magas színvonalú ellátása, ezen belül tovább hangsúlyozva

  1.  
    • a kirendelés keretében más egészségügyi szolgáltatónál végzett magas színvonalú tevékenységet, amellyel intézményünk jó hírét növelték,
    • az Egyetemen belül a szokásostól eltérő beosztási helyen történő magas színvonalú feladatellátást.

Mindezen szempontok érvényesülése mellett a betegágy mellett feladatot teljesítő fiatal orvosok, rezidensek és szakdolgozók munkájának kiemelését tartjuk fontos szempontnak.

3.2. Az oktatási és tudományos kutatási területen az Nftv.-ben meghatározott kötelező oktatási teljesítményen túlmutató oktatási, oktatásmódszertani és kutatási kiválóság elismerése:

3.2.1. a megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodás, a személyes jelenléti oktatást szükségszerűen kiváltó új digitális módszerek kialakításában vállalt kiemelkedő szerep és ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés terén elért kiválóeredmények,

3.2.2. a járvány miatt megnövekedett kockázatok ellenére a klinikai gyakorlati oktatásban való markáns személyes részvétel,

3.2.3. a kurrikulumreform végrehajtása során vállalt kiemelkedő szerep és elért kiváló eredmények,

3.2.4. a tudományos kutatási eredmények és azok publikálása (az elmúlt két évben megjelent közlemények), valamint tudományos előadások tartása,

3.2.5. a szakdolgozat-konzulensi feladatok ellátásában, a TDK-, ill. a PhD-képzésben, valamint a szakképzésben vállalt kimagasló teljesítmény.

3.3. Az Egyetem működtetése, üzemeltetése területén

3.3.1.a járvánnyal együtt járó infrastruktúra-fejlesztési, átalakítási, költöztetési munkákban vállalt kiemelkedő szerep,

3.3.2. a járványhelyzet leküzdéséhez szükséges eszközök beszerzése, logisztikai feladatainak megoldása és a kapcsolódó azonnali határidővel megoldandó állandó készültséget igénylő – többletfeladatok, és a kapcsolódó megnövekedett adminisztrációs terhek, adatszolgáltatási és jelentéstételi feladatok ellátásában való kiemelkedő részvétel,

3.3.3. a COVID-ellátást közvetlenül támogató szervezeti egységekben történő, személyes jelenléttel járó feladatellátás,

3.3.4. a betegellátás biztonságtechnológiai feladataiban történő részvétel,

3.3.5. a járvány miatti humánerőforrás-allokáció többletfeladataiban való részvétel,

3.3.6. a 250. jubileumi tanév lebonyolításában történő aktív részvétel.

 

4. Az érintett alkalmazottak értékelésébe és jutalmazásukról való döntésbe az érintett felett munkáltatói jogokat gyakorló személyt (intézetigazgató stb.) is be kell vonni, továbbá oktatási területen a hallgatói értékelést is figyelembe kell venni.

5. A jutalmazást minden esetben egyedi teljesítményértékelésnek kell megalapoznia, melyet a melléklet szerinti értékelőlapon dokumentálni szükséges.

6. Általános követelmény, hogy csak olyan személy részesíthető jutalomban, aki legalább 2020. január 1-je óta folyamatosan a Semmelweis Egyetem vagy jogelődje közalkalmazottja vagy munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója, függetlenül attól, hogy teljes vagy részmunkaidőben dolgozik az egyetemen (ideértve azon fiatal szakorvosokat, akik szakképzésük idején az ÁEEK alkalmazásában álltak).

7. Az a dolgozó, aki jutalomban részesül, nem kaphatja az alapilletményének kevesebb, mint 30 százalékát.

8. Ebből a keretből jutalomban nem részesíthetők a magasabb vezetők (rektor, rektorhelyettes, dékán, kancellár), a kancellár irányítása alatt álló főigazgatók, valamint az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységek vezetői.

 

2.§

A jutalmazási keret forrása, felosztása és 
a jutalmazást megalapozó teljesítményértékelés elvégzése

 

(1) A jutalom forrása a költségvetési kereteken meglévő bérmaradványokból létrehozott együttes, központi jutalomalap.

(2) A jutalmazásra rendelkezésre álló keret összegét és felosztását az 1. melléklet tartalmazza, amelynek kialakítása során is alapvető szempont volt a 2020-as év kihívásainak szem előtt tartása, azaz a differenciálás, és ennek megfelelően a Klinikai Központ kiemelt kezelése. Ezen szemponton túlmenően további rendezőelvként szolgált az adott szervezeti egységben foglalkoztatottak létszáma és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó alapilletménye.

(3) Az 1. mellékletben nevesített területekhez rendelt keretösszegek szervezeti egységek közötti felosztása a terület vezetőjének, a szervezeti egységek keretösszegének dolgozók közötti felosztása pedig az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjének a hatáskörébe és egyben felelősségi körébe tartozik a jelen utasításban foglalt alapelvek és folyamatok betartása mellett.

(4) A személyre lebontott jutalom összegére az 1. §-ban írt jutalmazási elvek figyelembevételével a munkatársat foglalkoztató, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység vezetője tesz javaslatot. A javaslatot az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezőszervezeti egység vezetője által végzett értékelés alapozza meg. Ha a szervezeti egység vezetője nem a munkáltatói jogkör gyakorlója, akkor az értékeléshez és a javaslattételhez a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértése szükséges. Az értékelésről a 2. melléklet szerinti értékelőlapot kell kiállítani. A klinikai szakdolgozók értékelésébe a vezető ápolót/asszisztenst is be kell vonni. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység vezetője a jutalmazásra tett javaslatot az értékelőlapokkal együtt jóváhagyásra megküldi a (3) bekezdés első fordulatában írt vezetőnek, aki a jutalom összegéről dönt.

(5) A kiválósági jutalomban részesítés lehetőségéből a fent említett általános követelményeknek megfelelő foglalkoztatottak közül senki sincs kizárva, a jutalmazott személyek kiválasztása és a jutalomösszeg meghatározása teljesítményük figyelembevételével, egyedileg indokolt javaslattétel alapján történik.

 

3.§

Az értékelés és a jutalmazás megvalósításának eljárásrendje és ütemezése

 

(1) A jutalomban részesülő foglalkoztatottak a kiválósági jutalmat 2020. december hónapban kapják meg hóközi számfejtést követően.

(2) Az értékelés és jutalmazás megvalósításának ütemezése:

2020. november 27-ig az 1. mellékletben nevesített területek vezetői tájékoztatást kapnak az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságtól (EGFI) a kivalosag.human@semmelweis-univ.hu email címről a jutalomkeret kalkulált összegéről szervezeti egységek szerinti bontásban, feltüntetve az általános feltételeknek megfelelő munkatársakat,
2020. december 1-ig az 1. mellékletben nevesített területek vezetői a hozzájuk tartozó, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységek általános elvek mellett kalkulált keretösszegeit (az aggregált keretösszeg változatlansága mellett) a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek jelen utasításban kiemelt feladatokban vállalt eltérő szerepeik, teljesítményük alapján módosíthatják, majd továbbítják az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységek vezetői részére az egyéni teljesítményértékelési javaslatok megtétele céljából,
2020. december 10-ig az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységek vezetői a jutalmazásra javasolt munkatársak nevét, személyügyi törzsszámát és a jutalom összegét tartalmazó összesítő táblázatot, valamint a kiválósági jutalmat megalapozó értékelést megküldik az 1. melléklet szerinti vezető részére,
2020. december 14-ig az 1. mellékletben nevesített területek vezetői a hozzájuk érkezett jutalmazási javaslatokról döntést hoznak, és arról a kivalosag.human@semmelweis-univ.hu email címre küldött levél útján tájékoztatják az EGFI-t,
2020. december 16-ig az EGFI intézkedik a jutalom nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről és számfejtéséről,
2020. december 18-ig  a jutalom összege a munkatársak bankszámláján jóváírásra kerül, melyről az EGFI elektronikus tárhelyükre értesítést küld.

 

Budapest, 2020. november 27.

 

Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia

rektor                                              kancellár


E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a 2020. évi kiválósági jutalomról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a 2020. évi kiválósági jutalomról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 1. sz. melléklete

E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a 2020. évi kiválósági jutalomról 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/31/2020.(XI. 27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 2. sz. melléklete