Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

E/30/2020.(XI. 26.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a COVID19-járványhoz kapcsolódóan az egészségügyi ellátásban résztvevők számára keresetkiegészítés megállapításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

 

1.§

Az utasítás célja

 

A járvány második hulláma jelentős kihívások elé állítja az Egyetem betegellátási képességét. A fokozódó járványügyi helyzetben az Egyetem folyamatosan lát el COVID19-gyanús és COVID19-pozitív betegeket. Az Egyetem ezen betegellátó tevékenysége mellett jelentős diagnosztikai központként is működik a járvány hazai megjelenése óta.

E feladatok ellátása a szokásos napi feladatellátáson túl jelentős többletmunkát igényel az Egyetem munkatársaitól, akik folyamatosan, sokszor erejükön felül vesznek részt a járvány elleni védekezésben.

Az utasítás célja a járvány elleni küzdelemben közvetlenül részt vevő egészségügyi és egészségügyben dolgozók többletmunkájának elismerése a Kjt. 77. § (1) bekezdése alapján megállapított keresetkiegészítés formájában.

 

2.§

Az utasítás tárgyi, személyi és időbeli hatálya

 

(1) Az utasítás tárgyi hatálya

 1. a COVID19-gyanús és COVID19-pozitív betegek ellátására 1,
 2. a kapcsolódó diagnosztikai tevékenység végzésére, valamint
 3. a sürgősségi betegellátásra és az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátásra irányuló egészségügyi szolgáltatási tevékenység, továbbá
 4. az a)-c) pontokban írt tevékenységeket közvetlenül támogató működtetési, üzemeltetési tevékenység.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem Klinikai Központjának közalkalmazotti jogviszonyban álló azon egészségügyi dolgozóira, akik adott hónap tekintetében

 1. állandó feladatellátásnak tekinthető formában
  1. az utasítás tárgyi hatálya alá tartozó tevékenységet a jelen utasítás számú mellékletében foglalt COVID19-ellátóhelynek minősített szervezeti egységekbe történt beosztás keretében látják el,
  2. az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet a Sürgősségi Betegellátó Osztályon és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán, valamint más klinika intenzív terápiás osztályán végzik a közvetlen (nem kizárólag COVID19-) betegellátás keretében,
 2. sporadikus feladatellátásnak tekinthető formában az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységet a jelen bekezdés a) pontja alá nem tartozó szervezeti egységben végzik, tekintettel a 3. § (2) bekezdésében foglaltakra.

(3) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem Klinikai Központja alá tartozó szervezeti egységek működtetésében, üzemeltetésében közreműködő, közalkalmazotti jogviszonyban álló, az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet végző egészségügyben dolgozókra, továbbá a működtetésben, üzemeltetésben a COVID-ellátást közvetlenül támogató egyéb szervezeti egységekben foglalkoztatott azon dolgozókra, akik adott hónap tekintetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet végzik.

(4) Az utasítás időbeli hatálya a 2020. november 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra terjed ki.

 

3.§

A keresetkiegészítés összege

 

(1) Az utasítás 2. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó

 1. szakorvosok (szakfogorvosok, szakgyógyszerészek) havi bruttó 100.000 Ft,
 2. legalább „E” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozók havi bruttó 70.000 Ft,
 3. C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozók havi bruttó 60.000 Ft,
 4. legfeljebb „B” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozók havi bruttó 50.000 Ft,
 5. rezidensek
  1. ha tevékenységüket a szokásos beosztási helytől eltérő beosztási helyen végzik, havi bruttó 70.000 Ft,
  2. ha tevékenységüket a szokásos beosztási helyen végzik, havi bruttó 50.000 Ft

összegű keresetkiegészítésre jogosultak.

A keresetkiegészítésre a dolgozó részmunkaidős foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás kinevezésben meghatározott mértékével arányosított mértékben jogosult.

(2) Az utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében, ahol a 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység sporadikus, a keresetkiegészítés összegét az (1) bekezdéstől eltérően az érintett szervezeti egység (klinika, intézet) vezetője határozza meg a részére e célból biztosított keret terhére. Ezen szervezeti egységek körét és a keresetkiegészítés fedezetét képező keretük mértékét a Klinikai Központ elnöke – a járványügyi helyzet alakulására figyelemmel – határozza meg a kancellár előzetes egyetértésével.

(3) Az utasítás 2. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében a keresetkiegészítés összegét az érintett szervezeti egység (igazgatóság) vezetője határozza meg a részére e célból biztosított keret terhére. Ezen szervezeti egységek körét és a keresetkiegészítés fedezetét képező keretük mértékét a gazdasági főigazgató – a járványügyi helyzet alakulására figyelemmel – határozza meg a kancellár előzetes egyetértésével.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keresetkiegészítés az arra jogosultak számára havonta, teljesítésigazolást követően kerül számfejtésre és kifizetésre. A szakmai teljesítésigazolás szervezeti egységenként, a klinikaigazgató/intézetigazgató/tömbigazgató által történt igazolás útján kerül kiállításra. A kifizetés feltétele továbbá az orvosszakmai főigazgató (szakorvosok esetén), az ápolási igazgató (szakdolgozók esetén), illetve a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója (rezidensek esetén), továbbá a gazdasági főigazgató (gazdasági területen feladatellátást végző egészségügyben dolgozók esetén) és a műszaki főigazgató (műszaki területen feladatellátást végző egészségügyben dolgozók esetén) jóváhagyása.

(5) A kifizetés forrása a COVID19-járványhoz kapcsolódó kiadások nyilvántartására létrehozott költségvetési keret, illetve rendelésszám.

 

4.§

Záró rendelkezés

 

(1) A COVID19-járvány első hullámával kezdődően a Klinikai Központ Járványügyi Centrumába beosztott egészségügyi dolgozók részére megállapított, teljesített 12 órás műszakok alapján elszámolt keresetkiegészítés 2020. október 1-jétől megszűnik, azt a jelen utasításban meghatározott keresetkiegészítés váltja fel.

(2) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, és a hatálybalépésével egyidejűleg az E/24/2020. (X. 8.) számú rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. november 26.

Dr. Merkely Béla                                    Dr. Pavlik Lívia

rektor                                                    kancellár

 

 


1.számú melléklet az E/30/2020. (XI.26.) számú rektori-kancellári utasításhoz

COVID19-ellátóhelynek minősített szervezeti egységek az utasítás 2. § (2) bekezdés a) pont i) alpontja vonatkozásában: 

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ

I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

II.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Neurológiai Klinika

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pulmonológiai Klinika

I.Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

II.Sz. Sebészeti Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Urológiai Klinika


1ideértve – a triázsolás kivételével – a kijelölt szűrőponton végzett szűrési tevékenységet


E/30/2020.(XI. 26.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a COVID19-járványhoz kapcsolódóan az egészségügyi ellátásban résztvevők számára keresetkiegészítés megállapításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/30/2020.(XI. 26.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS