Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről
Megjelent: MK 252. szám 2020.XI.19.
Hatály: 2020.XI.20-ától 2021. II.8-áig

1.§ (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni a) az  egészségügyi intézményekben foglalkoztatott, az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4.  § a)–c)  pontja szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésben részt vevő személy, b) a  nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre), (stb.) esetében, amennyiben a  vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az  esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

(2) A vizsgálaton történő részvétel önkéntes.

(3) A  vizsgálat elvégzésébe – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a  továbbiakban: hallgató) kirendelhető. A  fővárosi és megyei kormányhivatal általi kirendeléssel a  hallgató és a  felsőoktatási intézmény között a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a  kreditátviteli bizottság állapítja meg. A  kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a  felsőoktatási intézmény a  hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A  hallgatói munkaszerződés a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.  számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek minősül.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt egészségügyi dolgozónak kell tekinteni a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatót.

2.§ (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak (a továbbiakban: foglalkoztatott) a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie.

(2) A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.

(3) A  vizsgálatot végző személy gondoskodik a  gyorsteszt használati utasítása szerinti mintavételről, valamint a vizsgálat során az infekciókontroll-szabályok betartásáról.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról.

(5) A vizsgálat során képződött veszélyes hulladék elszállítását a fővárosi, megyei védelmi bizottság szervezi meg.

3.§ (1) A  vizsgálat eredményéről az  intézmény által kijelölt személy adatlapot tölt ki. Az  adatlap egy példányát a  tesztelésben részt vett foglalkoztatottnak kell átadni, másik példányát a  tesztvevők a  megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak adják át.

(2) A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát, aki a pozitív eredményt az  Országos Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a  Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerint rögzíti.

4.§ A hallgató az 1. § (3) és (4) bekezdése alkalmazásával egészségügyi szolgáltatóhoz is kirendelhető.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 252. szám 2020.XI.19.
Hatály: 2020.XI.20-ától

A rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó általános maszkviselési szabályoktól eltérő rendelkezéseket határoz meg az autizmus spektrumzavarral élő személyekre vonatkozóan.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.