Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 15.
402672 Összes oltás

R/11/2020. (XI.11.) sz. rektori utasítás

a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi feladatok ellátásában való hallgatói részvétel szervezéséről és az ezzel összefüggő tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, a járványügyi feladatok ellátásában való hallgatói részvétel megszervezése és az ezzel kapcsolatos tanulmányi kötelezettségek teljesítése közötti összhang megteremtése céljából a következő utasítást adom ki:

 

1.§

Jelen utasítás személyi hatálya a Semmelweis Egyetemen nappali képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóira, valamint az érintett karokra terjed ki.

 

2.§

(1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározottak alapján, a kijelölt szervek által meghatározott létszámban, az egyetem hallgatói elsősorban önkéntes alapon egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásában vesznek részt.

(2) Jelen utasítás meghatározza továbbá a kurrikulum szerinti járványüggyel kapcsolatos szakmai gyakorlat teljesítésének megszervezésére vonatkozó feladatokat és azok (1) bekezdésben foglaltakkal való összhangjának megteremtését.

 

3.§

A 2. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására a következő rendelkezések irányadóak:

(1) Figyelemmel a feladatellátáshoz szükséges feltételekre a 4. § szerinti hallgatók mentőszervezetekhez történő eljuttatását az Operatív Törzs szervezi és hajtja végre, a feladatba bevont hallgatók részére térítésmentesen szállást és élelmezést biztosít.

(2) A feladat alól felmentést kaphat a hallgató:

 1. a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
 2. gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
 3. hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
 4. ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, illetve,
 5. ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik,
 6. ha karantén vagy járványügyi megfigyelés hatálya alatt áll,
 7. ha tartós, krónikus betegségben szenved,
 8. ha betegellátásban, vagy a betegellátás céljait közvetlenül szolgáló egyéb munkában vesz rész.

(3) A mentességről a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára a kar dékánja dönt, figyelemmel a jogszabályokban meghatározott felmentési okokra, továbbá a (2) g)-h) pontban szereplő mérlegelési lehetőségekre. A döntés ellen jogorvoslattal élni annak kézhezvételét követő 24 órán belül az egyetem rektorához címzett kérelemmel lehetséges.

(4) A hallgatók igazolt, járványügyi feladatok ellátásában való részvétele a karok képzéseinek kurrikulumaiba beszámításra kerül. A feladatellátás időtartama alatt – amennyiben az nem minősül szakmai gyakorlatnak – a hallgató a tanulmányi kötelezettségek alól mentesül, úgy, hogy a gyakorlatok szükség szerinti pótlását egyenként kell biztosítani.

(5) A feladatellátás szervezési feladatait a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes irányításával a karok dékánjai látják el.

 

4. §

A járványügyi feladatokban való – kurrikulum szerinti vagy önkéntes – közreműködés megszervezését a karok dékánjai végzik, amelyben az alábbi évfolyamok vehetnek részt:

 1. Általános Orvostudományi Kar III., IV., V. és VI. évfolyam,
 2. Fogorvostudományi Kar III., IV. és V. évfolyam,
 3. Gyógyszerésztudományi Kar IV. és V. évfolyam,
 4. az Egészségtudományi Kar IV. éves gyógytornász, szülésznő, dietetikus, ápoló, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, védőnő, valamint nappali tagozatos III. éves ápoló és mentőtiszt szakirányos hallgatói,
 5. Pető András Kar III., és IV. évfolyam,
 6. az Egészségügyi Közszolgálati Kar II. és III. évfolyamos hallgatói.

 

5.§

(1) Az egészségügyi ágazat az új koronavírus (SARS-CoV-2) tesztelési kapacitás növelése érdekében konténeres szűrőállomások felállítását tervezi, amelynek humán erőforrás biztosítása érdekében szükségessé válhat hatodéves orvostanhallgatók önkéntes bekapcsolódása.

(2) Az önkéntes feladatellátás nem ütközhet a 3. §-ban meghatározott feladatok ellátásával.

(3) Az önkéntes feladatellátás időtartama alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségei alól mentesül, úgy, hogy a gyakorlatok és a vizsgák szükség szerinti pótlását biztosítani kell.

(4) Az önkéntes feladatellátásról a hallgatók tájékoztatására és a jelentkezők összegyűjtésére vonatkozó feladatokat az Általános Orvostudományi Kar dékánja látja el.

 

6.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg az R/10/2020. (X.28.) számú rektori utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. november 11.

 

                                                                                     Dr. Merkely Béla    

                                                                                              rektor


R/11/2020. (XI.11.) sz. rektori utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi feladatok ellátásában való hallgatói részvétel szervezéséről és az ezzel összefüggő tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/11/2020. (XI.11.) sz. rektori utasítás