Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 13.
151021 Összes oltás
13682 Beoltott Semmelweis Polgár

E/23/2020. (X.08.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

az E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

 

(1) A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: utasítás) 2. § első számozatlan bekezdése a kövező mondattal egészül ki:

A részletszabályokat a 12. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Klinikai Központ a hatályos miniszteri utasítások, ajánlások és NNK eljárásrendek szerint szükség esetén aktualizál.

(2) Az utasítás 2. § (1)-(7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

(3) Az utasítás 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területére való belépéstől kezdve az orrot és szájat elfedő maszk használata zárt térben minden esetben kötelező, továbbá a 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell. Továbbá minden egyetemi polgár köteles jelen utasítás 7-11. mellékleteit képező fenntartói előírásokat betartani.”

(4) Az utasítás 5. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Az egyetem épületeit – a betegellátás területén a betegek kivételével – kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja.”

(5) Az utasítás 5. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (1a) bekezdésekben rögzített kötelezettség megszegésének (nem vagy nem szabályszerűen – orrot, szájat elfedve – viselt maszk) jogkövetkezménye:”

(6) Az utasítás 5. § (20) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A külföldi hallgató a tanulmányait akkor kezdheti meg vagy folytathatja, amennyiben igazolja, hogy a beutazáshoz kapcsolódó Korm. rendelet szerinti 14 napos karantén-kötelezettséget teljesítette vagy rendelkezett két negatív COVID PCR teszttel.”

(7) Az utasítás 6. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Klinikai Központ elnöke felügyeli, és szükség szerint intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

  1. 4. és 1.5. pontjában meghatározott betegellátó szervezeti egységek (Klinikák) hatáskörébe tartozó pre-triázsolás biztosításáról,
  2. 86. pontjában meghatározott fertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról és szabályszerű használatáról, ennek ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
  3. az 1.119. pontjában meghatározott tájékoztatások tartalmának meghatározása.

(2) A műszaki főigazgató intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

  1. 64. pontjában meghatározott sorbaállást biztosító, jól látható jelzések elhelyezéséről,
  2. 97. pontjában meghatározott fertőtlenítésekről, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
  3. 108. pontjában meghatározott klímaberendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
  4. az 1.119. pontjában meghatározott tájékoztatások kihelyezéséről,
  5. 57. és 3.8. pontjában meghatározott takarítási útmutató elkészítéséről, betartatásáról és dokumentálásáról,
  6. 8. pontjában meghatározott fertőtlenítő takarítás betartatásáról.

(3) A kar dékánja és a Doktori Tanács elnöke intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

  1. 75. pontjában meghatározott hivatali ügyintézésre vonatkozó rendelkezések betartatásáról,
  2. pontjában meghatározott személyes közreműködést igénylő tanórák látogatására és beiratkozására vonatkozó szabályok betartásáról,
  3. pontjában meghatározott szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítására vonatkozó szabályok betartatásáról,
  4. pontjában meghatározott a számonkérés és beszámolás rendjére vonatkozó szabályok betartatásáról.”

(8) Az utasítás 6. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

(9) A Felsőoktatási ágazati ajánlás 1.4. és 1.5. pontjában meghatározott pre-triázsolás biztosításáról – az (1) bekezdés a) pontja szerinti épületek kivételével – az adott Tömbigazgatóság igazgatója gondoskodik a Klinikai Központ elnöke által meghatározott szakmai szabályok szerint.

(9) Az utasítás 11. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot a tanulmányi felelőssel, továbbá amennyiben szükséges a karantént elrendelő határozat alól felmentés beszerzése (kizárólag molekuláris biológiai vizsgálaton való részvétel esetére), akkor erről egyeztet a tanulmányi felelőssel, valamint köteles megjelenni az Eljárásrend melléklete szerinti igazoláson megadott szálláshelyen.”

(10) Az utasítás a következő 12. sz. melléklettel egészül ki:

12. sz. melléklet

 

A betegellátás szervezésének részletszabályai

 

(1) Városmajori telephely (VSZÉK) továbbra is védett klinikai környezetnek számít azzal, hogy az akut, jelentős eszközigényű kardiovaszkuláris ellátás (STEMI, ACS, Súlyos szívelégtelenség, stb.) abban az esetben is megtörténik, ha a betegnél COVID-19 fertőzés valószínűsíthető, vagy igazolható. A megfelelő izolációs protokollt használni kell. Izolációra elkülönített kapacitás: 12 ágy (normál, HDU, ICU) függően a beteg klinikai státuszától. A beteget a klinika állapotának stabilizálása után az Egyetem erre kijelölt, Tömő u. épületben a Pulmonológiai Klinika COVID-19 ellátó osztályra kell áthelyezni.

(2) A Gyermekklinikák esetén a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika teljes mértékben védett a súlyos onkohematológiai betegek okán. COVID-19-ben szenvedő és hospitalizációt igénylő gyermekek esetén a kijelölt Centrum az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika azzal, hogy megfelelő pavilonos elkülönítés megteremtésével a normál „zöld” betegellátás ne sérüljön. Az izolációs kapacitási szükséglet 12 ágy + 12 PIC ágy. Kivételt képeznek a kezelés alatt álló onkohematológiai betegek, akiknek COVID-19 pozitivitása esetén az ellátást és a kezelést a II.sz.Gyermekklinika elkülönített területen biztosítja.

(3) A Belső Klinikai Tömb a súlyos hematológiai ellátás és a transzplantációs ellátás miatt teljes mértékben védett. Általános, általában belgyógyászati indikációban érkező beteg COVID ellátása az Egyetem erre kijelölt Tömő u. épületben a Pulmonológiai Klinika COVID-19 ellátó osztályán történik, a beteget erre az osztályra kell áthelyezni. A Belső Klinikai Tömbben elhelyezkedő Belgyógyászati Hematológiai Klinikának továbbiakban is működtetni kell intermedier osztályt, melynek minimum kapacitása 12 ágy. A Belső Klinikai Tömbben adódhatnak olyan magas progresszivitású, szuperspeciális ellátások, mely miatt az izolált ellátás elkerülhetetlen. Ennek okán a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán 6 ágy, a Szemészeti Klinikán 6 ágy, izolációra alkalmas elkülönített kapacitást kell biztosítania.

(4) A Külső Klinikai Tömb az Egyetem fő COVID-19 ellátó központja azzal, hogy a változó járványügyi helyzetben az eszkalációs protokollnak megfelelően a betegellátó területek folyamatosan változhatnak a beáramló betegek számától és súlyossági szintjüktől függően. Természetesen a Külső Klinikai Tömbben is cél a védett (zöld) épületek megtartása és a COVID-os betegek szuperspeciális, szakmaspecifikus kezelésének a biztosítása.

(5) Generális COVID ellátás

a. Az általános COVID ellátás a Pulmonológiai Klinikán történik (belgyógyászati-pulmonológiai). Annak érdekében, hogy a megnövekedő betegellátási terhet a Pulmonológiai Klinika képes legyen ellátni, a Belgyógyászati Onkológiai Klinika a Tömő u. épületben lévő telephelyén a 4. emeletet (30 ágy) a Pulmonológiai Klinika részére bocsátja. COVID ellátásra elkülönített kapacitás összesen minimum 48 ágy, mely magába foglalja a pulmonológiai intermedier funkciókat is.

b. Az általános sebészeti jellegű intermedier és COVID ellátási feladatokat 2020 09.07.-től az I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika látja el a jövőben, a korábban meghatározott heti 5 nap zöld ügyelettel. COVID-dal összefüggő sebészeti ellátásra minimum 12 ágyat kell elkülöníteni. A II. sz. Sebészeti Klinika ágykapacitásainak felét (20 ágy) átadja az Érsebészet számára. A II. sz. Sebészeti Klinika továbbiakban heti 2 nap „zöld” sebészeti ügyeletre kötelezett.

c. A COVID-dal összefüggő intenzíves feladatokat, mind az intermedier, mind az igazolt COVID pozitív betegek esetén továbbiakban is az AITK látja el az Egyetemen. Minimum kapacitás 24 intenzív ellátást biztosító ágy.

(6) Speciális COVID ellátás

A COVID-dal összefüggő intermedier és COVID pozitív betegek számára a szakmaspecifikus ellátást a továbbiakban is decentralizáltan kívánjuk biztosítani, melyre az alábbiakban meghatározott ágyszámot kell minimum biztosítani az alábbi külső Klinikai Tömbben elhelyezkedő Klinikáknak:

 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika:                    12 IMO + 12 COVID

Neurológiai Klinika:                                                      6 IMO + 6 COVID

Urológiai Klinika:                                                          6 IMO

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika:                           6 IMO + 6 COVID

Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika:     6 IMO

Ortopédiai Klinika:                                                       6 IMO

SBO:                                                                               6 IMO

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika:                       12 IMO

 

(7) A COVID-19 fertőzéssel érintett betegekkel kapcsolatos ellátási feladatokat központi szinten a Klinikai Központ Járványügyi Centrumának egysége végzi: azokat a betegeket, akiknél a COVID-19 fertőzés igazolt – amennyiben nem szorul elsődlegesen szakmaspecifikus ellátásra – a Járványügyi Centrum Központi COVID Ellátó Egysége látja el, melynek szakmai felügyeletét a Pulmonológiai Klinika biztosítja.

 

2.§

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót, hogy jelen utasításban meghatározott módosításokat az E/21/2020. (IX.17.) sz. rektori-kancellári utasításon átvezesse azzal, hogy a folyamatos sorszámozást biztosítsa és a módosítások alapján a belső hivatkozásokat megfeleltesse.

(2) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététellel egyidejűleg lép hatályba és az egységes szerkezet közzétételével hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. október 8.

 

                        Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

                                 rektor                                                                                  kancellár 


E/23/2020. (X.08.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/23/2020. (X.08.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS