Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 28.
514484 Összes oltás

E/22/2020. (IX.17.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

1.§

Az utasítás hatálya

 

(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem a foglalkoztatottjai részére egységes elvek alapján szabályozott, előre meghatározott összegben a Széchenyi Pihenőkártya választható alszámláira béren kívüli juttatás biztosításának elveire és módjára.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemnek a szabályozás tárgyköre tekintetében feladatot ellátó szervezeti egységére és az Egyetemen foglalkoztatott személyekre.

 

2.§

Béren kívüli juttatás feltételrendszere

 

(1) A béren kívüli juttatás jelen utasításban rögzített feltételekkel a Semmelweis Egyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban dolgozó foglalkoztatottat, valamint az ÁEEK alkalmazásában álló szakképzését töltő azon rezidenst illeti meg, akinek elsődleges képzőhelye a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

(2) A foglalkoztatott a béren kívüli juttatásra a feltételeknek való megfelelést követő hónap elsejétől jogosult. A jogosultság hóközi elvesztése esetén a foglalkoztatottnak a béren kívüli juttatás arányos összege jár.

(3) A foglalkoztatott az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság által a szervezeti egységek, illetve azok gazdasági munkatársai részére megküldött tájékoztatóban közölt határidőig évente köteles nyilatkozni, és a nyilatkozatot – a tájékoztatóban meghatározott határidőig – megküldeni az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

(4) A béren kívüli juttatás biztosítására csak akkor kerülhet sor, ha az adott foglalkoztatott nyilatkozata a tájékoztatóban előírt határidőben megérkezik az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra.

(5) Nem illeti meg a foglalkoztatottat a béren kívüli juttatás

 1. a jogviszony létesítését követő első 4 hónapban,
 2. a 30 napot meghaladó
  • fizetés nélküli szabadság,
  • tanulmányút,
  • folyamatos keresőképtelenség esetén, kivéve az üzemi balesetből/foglalkozási megbetegedésből eredő keresőképtelenséget,
 3. a szülési szabadság ideje alatt (CSED),
 4. a gyermekgondozási díj (GYED) folyósítása esetén, ha a foglalkoztatott a GYED folyósításának időtartama alatt nem végez keresőtevékenységet a Semmelweis Egyetemen,
 5. a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósítása esetén, ha a foglalkoztatott a GYES folyósításának időtartama alatt nem végez keresőtevékenységet a Semmelweis Egyetemen,
 6. a felmentési idő és a lemondási idő azon részére, mely alatt a foglalkoztatott munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre kerül; illetve a jogviszony egyéb módon történő megszüntetéséhez kapcsolódó munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt,
 7. ha a foglalkoztatási jogviszony kizárólagosan pályázatban meghatározott feladat ellátása céljából jön létre, vagy kerül módosításra, mely jogviszony teljes egészében pályázati forrásból kerül finanszírozásra, és a projekt szerződésben meghatározott feltételek értelmében a béren kívüli juttatás költségei a pályázati forrásból nem finanszírozhatók,
 8. tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatás esetén,
 9. ha a Semmelweis Egyetemmel további munkavégzésre irányuló jogviszonynak minősülő jogviszonyban áll,
 10. ha a Semmelweis Egyetemmel további közalkalmazotti jogviszonynak minősülő jogviszonyban áll,
 11. mindaddig, amíg a jelen utasításban előírt, a foglalkoztatott által teljes körűen kitöltött és aláírt nyilatkozat nem kerül eljuttatásra az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra.

(6) A (5) bekezdés a) pontjától eltérően a béren kívüli juttatás a jogviszony létesítésének időpontjától megilleti a foglalkoztatottat, ha a jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően rezidensként az ÁEEK alkalmazásában állt, és elsődleges képzőhelye a Semmelweis Egyetem volt.

 

3.§

Értelmező rendelkezések

 

 

(1) Az utasítás alkalmazásában:

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) szerinti jogviszony.

 

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott jogviszony.

 

munkavégzésre irányuló jogviszony

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése a) – c), i) – j) alpontjaiban meghatározott jogviszonyok.

 

további közalkalmazotti jogviszony

a Semmelweis Egyetem szervezetében foglalkoztatott azon közalkalmazott jogviszonya, aki egyidejűleg más költségvetési szervnél is teljes vagy részmunkaidős közalkalmazottként dolgozik.

 

kedvezményes adózású juttatás

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71 §. (1) bekezdésében meghatározott béren kívüli juttatás, az ott meghatározott mértékig.

 

Széchenyi Pihenő Kártya

az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére – az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál – szolgáltatások vásárolhatók.

 

 

(2) Ahol a jelen utasítás jogviszonyt említ, azon az (1) bekezdésben felsorolt jogviszonyokat kell érteni.

 

4.§

Béren kívüli juttatásra felhasználható éves keretösszeg mértéke

 

(1) A béren kívüli juttatás keretösszege, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott maximális összeget nem haladhatja meg. A foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. Ennek figyelembe vételével a foglalkoztatottak rendelkezésére álló nettó egyéni keretösszeg évi 120 000 Ft.

(2) A béren kívüli juttatás a foglalkoztatott nyilatkozata alapján havi bontásban és a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig esedékes a foglalkoztatott részére.

(3) Az éves keretösszeg a jelen utasítás 5. §-ban szabályozott juttatási formában kerül megállapításra.

(4) Az éves keretösszegből fel nem használt maradványösszeg felhalmozása és átvitele a következő évre, valamint annak pénzbeli megváltása (kifizetése) nem lehetséges. A foglalkoztatott nyilatkozata határidőben történő leadásának elmaradása esetén az éves egyéni keretösszeg arányosan csökken az adott év hátralévő részére.

 

5.§

A béren kívüli juttatás formája

 

(1) A Semmelweis Egyetem által nyújtott béren kívüli juttatás évi 120.000 Ft összeghatárig a Széchenyi Pihenő Kártyára adott juttatás.

(2) A foglalkoztatott száz forintra kerekítve határozza meg, hogy az évi 120.000 Ft összeget egész évre havonta azonos összegben milyen bontásban, mely alszámlára kéri utalni. Az egyes alszámlákra utalandó összeg meghatározásakor figyelemmel kell lenni az egyes alszámlákra utalható éves összeg maximális mértékére:

 1. szálláshely alszámla évi 120 ezer forint;
 2. vendéglátás alszámla évi 120 ezer forint;
 3. szabadidő alszámla évi 75 ezer forint.

 

6.§

A béren kívüli juttatás igénybevételének eljárási szabályai

 

(1) A juttatásra való jogosultsághoz szükséges és előírt dokumentumok meglétének ellenőrzése, az adatok elektronikus táblázatba történő feltöltése és annak ellenőrzése azon szervezeti egység feladata és felelőssége, ahol a juttatásra jogosultat foglalkoztatják. A juttatásra való jogosultság elbírálása, az elektronikusan beérkező nyilatkozatok alapján a nyilvántartási rendszerben való rögzítése, nyilvántartása, a juttatás foglalkoztatott részére történő biztosítása és az utalásához szükséges feladatok végrehajtása, illetve a dokumentumok megőrzése az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság feladata és felelőssége.

(2) A foglalkoztatott a jelen utasításban meghatározott határidőig – papír alapon az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság honlapján közzétett nyomtatványon – köteles nyilatkozni a béren kívüli juttatás igénybevételére vonatkozó feltételek fennállásáról, a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg alszámlák közötti megosztásának mértékéről, továbbá a nyilatkozatot köteles az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére eljuttatni a jelen utasításban meghatározott határidőig. A Széchenyi Pihenő Kártyára történő utalás feltétele, hogy a foglalkoztatott rendelkezzen Széchenyi Pihenő Kártyával, a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel, és a fentiekben írt nyilatkozatot a munkáltató részére átadja.

(3) Ha a foglalkoztatott a juttatásról való nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a nyilatkozat megtételéig és annak az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő beérkezéséig nem jogosult a juttatásra, erre visszamenőlegesen sem tarthat igényt. A foglalkoztatott ez esetben a beérkezést követő hónap első napjától kaphat béren kívüli juttatást.

(4) Amennyiben a foglalkoztatott nyilatkozattételi és leadási kötelezettségének határidőben objektív okok miatt nem tud eleget tenni, az akadályoztatás megszűnésétől számított 10 munkanapon belül tehet nyilatkozatot, feltéve, ha mulasztását írásban, közvetlen munkahelyi vezetője által is igazoltan kimenti. Amennyiben a kimentésre sor kerül, akkor a béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott visszamenőlegesen – az akadályoztatás felmerülésének időpontjáig – jogosult.

(5) A béren kívüli juttatásra vonatkozó nyilatkozat az adott naptári évre szól, az alszámlák közötti megosztás mértéke év közben nem változtatható.

(6) Az év közben a Semmelweis Egyetemnél jogviszonyt létesítő és jogosultságot szerző foglalkoztatott – jelen utasítás eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb az első négy hónap letelte utáni első munkában töltött napját követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni – és az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére ezen határidőn beül eljuttatni – a béren kívüli juttatás igénybevételére vonatkozó feltételek fennállásáról.

(7) Az év közben keletkezett foglalkoztatotti jogviszonyok esetében, a béren kívüli juttatás a foglalkoztatottat – jelen utasítás eltérő rendelkezése hiányában, illetőleg egyéb kizáró feltétel hiányában – az első négy hónap leteltét követő ötödik teljes hónaptól illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott munkaideje módosul, úgy az arányos mértékben módosított juttatás igénybevételére a változást követő hónap elsejétől lesz jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek béren kívüli juttatásra vonatkozó jogosultsága valamely okból szünetel (például: fizetés nélküli szabadság, CSED stb.), béren kívüli juttatásra a kizáró ok megszűnését követő első naptól jogosult azzal a feltétellel, hogy a (2) bekezdésben írt nyilatkozatot a munkáltatónak átadja.

(9) Az a foglalkoztatott, aki béren kívüli juttatásra év közben jogosultságot szerez, az évből még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos összeg illeti meg.

(10) Ha a foglalkoztatott számlaszáma a jogosultság fennállása alatt valamely okból megváltozik, akkor az új számlaszámról szóló nyilatkozatot köteles 5 munkanapon belül benyújtani az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére. Ha ezt önhibájából elmulasztja, akkor a nyilatkozat megtételéig és annak az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő beérkezéséig nem jogosult a juttatásra, erre visszamenőlegesen sem tarthat igényt. A foglalkoztatott ez esetben a beérkezést követő hónap első napjától kaphat béren kívüli juttatást.

(11) A foglalkoztatotti jogviszony év közben történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a foglalkoztatott a ledolgozott napok számától függően részarányosan részesülhet a juttatásban.

(12) Ha a foglalkoztatott jogviszonya év közben megszűnik, vagy egyébként a béren kívüli juttatásra való jogosultsága év közben megszűnik, köteles a részére nyújtott összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni, és írásban nyilatkozni az igénybe nem vett összegről. A jogalap nélkül igénybe vett összeg az illetményéből levonásra kerül.

(13) Nem kell visszafizetni a juttatás értékét, ha a jogviszony a foglalkoztatott halála miatt szűnik meg.

 

7.§

A béren kívüli juttatás igénybevételének eljárási szabályai

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel azonnal hatályba lép, egyidejűleg hatályát veszíti a K/10/2018. (XII.18.) számú kancellári határozat.

 

Budapest, 2020. szeptember 17.

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                        kancellár általános helyettese


E/22/2020. (IX.17.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/22/2020. (IX.17.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS