Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás
Hatályon kívül helyezte az RKE/4/2021. (IX.09.) rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás
 
Módosítva: 2021.07.26.-án

 

 

 

E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről

– módosításokkal egységes szerkezetben –

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok, valamint

 • a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló ITM által kiadott eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend),
 • a szakképzés megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás (a továbbiakban: Szakképzési ágazati ajánlás),
 • az EMMI által kiadott a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet tartalmazó intézkedési terv (a továbbiakban: Intézkedési terv), és
 • a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás (Felsőoktatási ágazati ajánlás) alapján,
 • továbbá a SARS-COV-2 koronavírus elleni komplex védekezés keretében a Semmelweis Egyetem rektora elkötelezett az egyetemi polgárok megfelelő szintű koronavírussal szembeni védettségi szintjének kialakításában, és az ehhez szükséges szervezési intézkedések megtételében,
 • amelynek keretében a védettség megfelelő szintjének kialakítása érdekében oltási programot hajt végre, az Astra-Zeneca, a Sinopharm és a Szputnyik-V oltások térítésmentes biztosításával az egyetemi hallgatók részére is, és így a biztonságos és az egyetemi polgárok, valamint az egyetem egészségügyi szolgáltatását igénybevevő betegek egészségének védelméhez szükséges munka-, oktatási- és betegellátási környezet kialakítását szem előtt tartva

a következő utasítást adom ki:

I. rész

Szervezeti szintű szabályok

1.§

Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A járványügyi készültség ideje alatt a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és végrehajtására Járványügyi Bizottság működik.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység(ek) részére megküldésre kerülnek és az abban foglaltak rájuk nézve kötelező érvényűek.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

a) elnöke: rektor

b) operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke

c) állandó tagok:

  • kancellár
  • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  • oktatási rektorhelyettes
  • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  • tudományos és innovációs rektorhelyettes
  • gazdasági főigazgató
  • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  • jogi és igazgatási főigazgató
  • orvosszakmai főigazgató
  • műszaki főigazgató
  • ellátásszervezési igazgató
  • ellátásirányítási igazgató
  • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
  • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa
  • beszerzési igazgató
  • egyetemi főgyógyszerész
  • mindenkori COVID ellátó Centrum vezetők.

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Járványügyi Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a járványügyi készültséggel összefüggő feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a járványügyi készültség során felmerülő információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerülő kérdésekben.

(8) A Járványügyi Bizottság elnöke a helyi szintű operatív járványügyi intézkedések irányítására és végrehajtására az alábbi helyi járványügyi bizottságokat hozza létre:

a) EOK Helyi Járványügyi Bizottság,

b) NET Helyi Járványügyi Bizottság,

c) PAK Helyi Járványügyi Bizottság,

d) EKK Helyi Járványügyi Bizottság,

e) Központi Igazgatási Épület (KIÉ) Helyi Járványügyi Bizottság.

(9) Járványügyi Bizottság elnöke saját hatáskörben módosíthatja a jelen utasítás kiadáskor a (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottságok felsorolását.

(10) A (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottság ülésein meghívottként részt vesz az érintett tömb tömbigazgatója, illetve a kar gazdasági igazgatója.

2.§

A betegellátás szervezése

A COVID 19 vírus elleni folyamatos védekezés jelentős kihívások elé állítja az Egyetem betegellátási képességét.

A kiemelt COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Semmelweis Egyetem a területi ellátási kötelezettségbe tartozó COVID-19 betegek ellátását végzi.

A fokozódó járványügyi helyzetre tekintettel a betegellátási utak és a korábban kiközölt betegellátási eljárásrend jelen utasítás szerint módosul.

(1) Stratégiai szempontból az Egyetem betegellátó telephelyeinek védelme és a COVID-19 ellátásban betöltött szerepe számos ponton változott. A részletszabályokat a 12. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Klinikai Központ a hatályos miniszteri utasítások – ide értve az egészségügyi ágazati szakmai miniszteri utasításokat is -, ajánlások és NNK eljárásrendek szerint szükség esetén aktualizál. Az eszkalációs terv (12a. sz. melléklet) módosításáról a rektor dönt, amelyet a Klinikai Központ elnöke a JIF útján az utasítás módosítása nélkül az aktuális járványhelyzet alapján szükség szerint cserél. Az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum látja el, amelyet az orvosszakmai főigazgató járványügyi rektori biztosként irányít.

(2) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás a jelenleg alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos – a hatáskörrel rendelkező szervezetekkel történő egyeztetés szerinti – ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(4) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében

a) az 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából az adott időszakban beoszthatók, ide értve – a döntési képesség állandó biztosítása érdekében – a klinikán vezetői ügyeletet ellátó vezetők nevét, valamint az ügyeleti tevékenységért felelős személyek nevét. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás alapján a tényleges beosztást a Járványügyi Centrum végzi el.

b) az egészségügyi tevékenység elvégzése során keletkező adatok hitelesen és soron kívül feltöltésre kerüljenek az EESZT felületére,

c) fokozott figyelemmel kísérjék a klinika ellátási kapacitását, és szükség esetén a felmerülő többletigényekről a Járványügyi Centrum részére haladéktalanul tájékoztatást adjanak.

(5) Az átirányított közalkalmazott a 3. sz. melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

a) a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,

b) a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,

c) a munkaidőbeosztásról,

d) a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(6) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

a) munkaidőbeosztás meghatározása,

b) a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,

c) munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,

d) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,

e) szabadság kiadása,

f) fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(7) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(8) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(9) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a közalkalmazott kinevezését, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és illetményét nem érinti.

3.§

Beszerzéssel kapcsolatos egyedi eljárásrend

(1) A Semmelweis Egyetem a járványügyi készültséggel összefüggő beszerzések esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2020. (IV.01.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési eljárás

a) a miniszterelnök vagy az általa erre felhatalmazott más kormánytag egyedi mentesítésének kézhezvételét követően indítható, vagy

b) a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(3) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívó ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(4) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kerül felkérésre.

(5) Kivételes sürgősség esetén az (3)-(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályok eseti mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felkérhető ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.

(6) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, és legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(7) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(8) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(9) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimum feltételt/minimum feltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(10) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által kijelölt személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(11) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(12) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

a) hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,

b) számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,

c) dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,

d) dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről és

e) a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

(13) Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – értékelésére és elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(14) Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a kötelezettségvállalási szabályzattól eltérően a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

(15) A 2020. április 16. napját megelőzően indult, folyamatban lévő beszerzések esetén szintén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E.§ szerinti eljárást kell lefolytatni.

4.§

Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

 

(1) Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti és Záró Rendelkezések 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamban azon személyi kérdésekben, ahol az SZMSZ a szervezeti egység alkalmazotti fórumának véleményezését írja elő, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló jelen szakaszban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az alkalmazotti fórum megtartásáról dönt, ebben az esetben az ülés megtartására az SZMSZ I.10. rész 3. § (8) bekezdése, a döntéshozatalra a jelen utasítás 4. § (2) bekezdése irányadó.

(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az SZMSZ szabályai a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

a)  ahol az SZMSZ az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján az általa (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető által) kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,

b) az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani; amennyiben a védőtávolság biztosítható, úgy távelőadás és személyes részvétel is engedélyezett az előadáson, az érintett Kar dékánjának előzetes írásbeli engedélyével.

c) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni, (amennyiben alkalmazásra kerülnek, úgy az ülés megtartására az SZMSZ I.10. rész 3. § (8) bekezdése az irányadó),

d) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatási-kutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.

(3) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I.10 rész 3.§ (13) bekezdése szerinti, az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában előnyben kell részesíteni mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárást. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(4) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

5.§

Az egyetemi polgárokra, betegekre és látogatókra vonatkozó járványügyi kötelezettségek

 

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területén lévő épületekbe való belépéstől kezdve az orrot és szájat elfedő maszk használata.

a) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben a foglalkoztatottak, a betegek és látogatók számára, amely alól kivételt képeznek

aa) a betegek az elhelyezésre szolgáló kórteremben,

ab) a foglalkoztatottak a betegek számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, orvosi és nővérszobában, valamint irodai és egyéb munkahelyen,

ac) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy.

b) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó szervezeti egységekben azon foglalkoztatottak számára, akik nem vagy csak egy Covid-19 elleni védőoltással rendelkeznek, az egyetem területére történő belépés és tartózkodás során.

(1a) Az egyetem épületeit – a betegellátás területén a betegek kivételével – kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja.

(1b) A 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell, kivéve ha a feladatellátás másképp nem szervezhető meg. Minden egyetemi polgár köteles jelen utasítás 7-11. mellékleteit képező fenntartói előírásokat betartani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maszkhasználat betartatása és rendszeres ellenőrzése a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársainak (portás, biztonsági őr, járőr, rendész stb.) kötelessége, továbbá erre a rektor, a kancellár, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a klinikai alkalmazásban álló portások, rendészek az EOK és a FOK esetében pedig az üzemeltető által megbízott személy és vagyonőrök is jogosultak.

(3) Az (1) és (1a) bekezdésekben rögzített kötelezettség megszegésének jogkövetkezménye:

a) betegek és látogatók esetén – amennyiben nem akut betegellátásról van szó – az egyetem területéről azonnali hatállyal való kiutasítás;

b) egyetemi hallgató esetén a fegyelmi vétség miatti felelősségre vonás, amely keretében első alkalommal a dékán írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, többszöri kötelezettségszegés esetén az Nftv. 55. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi büntetés kiszabására (legsúlyosabb esetben kizárás a felsőoktatási intézményből) kerülhet sor;

c) egyetemi dolgozó esetén írásbeli figyelmeztetésben részesítés, a többszöri kötelezettségszegés pedig megalapozhatja a Kjt. 33/A. §-ban valamint az Mt. 78. § (1) bekezdésben rögzített rendkívüli felmentést illetve a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, tekintettel arra, hogy a járvány terjedése miatt a maszkviselés elmulasztása lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésének minősül.

(4) Jelen utasítással felhatalmazom a (2) bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott személyek szóbeli figyelmeztetést követően sem tartják be a maszkhasználatra vonatkozó kötelezettséget, úgy ők az egyetem területéréről kiutasíthatják. Amennyiben a kiutasított személy a kiutasításnak nem tesz eleget, úgy a felhatalmazott személy köteles a rendőrséget értesíteni.

(5) Az (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel a szabályszegésről, amelyet a műszaki főigazgató részére továbbít. A műszaki főigazgató egyetemi dolgozó esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hallgató esetén a kar dékánjának küldi meg a jegyzőkönyvet a jogkövetkezmény alkalmazása céljából.

(6) Az egyetem területén lévő, étkezés céljára használt helyiségekben az asztaloknál nem ülhet 2 embernél több és a szükséges védőtávolság 2 méter.

(7) Védőintézkedésként elrendelem továbbá a fél óránkénti kézmosást vagy kézfertőtlenítést, amely betegellátásban részvevők számára kötelező, egyéb dolgozók/hallgatók számára javasolt.

(7a) A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI.24. korm.r.) alapján az egyetem által szervezett diplomaátadó ünnepségen bárki életkortól és koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, azzal, hogy annak, aki két oltást igazoltan kapott, nem kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata, míg annak, akinek nincs igazolhatóan két oltása az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező.

(8) Az egyetemi polgárok Magyarországra történő belépésére a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései vonatkoznak.

(9) A Korm. rendelet hatályán kívül az az egyetemi polgár, aki a koronavírus elleni védettséget a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval, (a továbbiakban: együtt védettségi igazolvány) a munkáltatói jogkör gyakorlója előtt nem igazolja és

a) hivatalos célú külföldi munkavégzést teljesített,

b) a külföldről történő hazatérése során a határátlépés alkalmával a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti egészségügyi vizsgálaton nem esett át,

c) a Korm. rendelet 1. § (3) c) pontja szerint a határátlépés során igazolta, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül COVID – 19 betegségen átesett

a külföldről történő hazatérését követő 2 héten belül az egyetemen való személyes megjelenését vagy munkába állását megelőzően köteles a (10) bekezdésben foglaltak betartására.

(10) A (9) bekezdésben megjelölt egyetemi polgár

a) a 4. sz. melléklet szerinti magasabb kockázatú országból érkezés esetén minimum 48 óra különbséggel 2 db SARS – CoV-2 PCR tesztet köteles végeztetni az egyetemen – kivéve ha rendelkezik a Korm. rendelet 4. § (1a) pontjában felsorolt országokban készített negatív eredményű teszttel. Ebben az esetben az Egyetemen elegendő 1 db SARS – CoV-2 PCR tesztet végeztetni és kizárólag a két negatív vizsgálati eredmény alapján, azok munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a tanulmányi felelősnek történő leadása mellett (ide nem értve a vizsgálaton történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó országból érkezés esetén 1 db SARS – CoV-2 PCR tesztet köteles végeztetni az Egyetemen – kivéve, ha rendelkezik a Korm. rendelet 4. § (1a) pontjában felsorolt országokban készített negatív eredményű teszttel – és a negatív teszt eredmény munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a tanulmányi felelősnek történő leadása mellett (ide nem értve a vizsgálaton történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen.

(11) Azon egyetemi polgárokra, akik a Korm., rendelet 7. fejezete szerinti kulturális vagy sporteseményen vesznek részt, de a Korm. rendelet hatálya alá nem tartoznak, és védettségi igazolványukat nem mutatják be, a jelen utasítás (10) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az egyetemen történő megjelenésükhöz nem kapcsolódhat a Korm. rendeletben a határátlépéshez előírt kötelezettségnél szigorúbb kötelezettség.

(12) Amennyiben a Korm. rendelet 4. § -a szerinti SARS – CoV-2 PCR teszt elvégzésének kijelölt helye az Egyetem, úgy a Korm. rendelet által előírt teszt, valamint a (10) bekezdés szerinti SARS – CoV-2 PCR teszt elvégzését az Egyetem térítésmentesen biztosítja, amelyhez az 1. számú melléklet kitöltése szükséges.

(13) A dolgozónak a tervezett külföldi utazást – a hivatali és a magáncélból történő utazást is ideértve – és a (10) bekezdés szerinti PCR-teszt igényt előzetesen a munkáltatói jogkör gyakorlójának az 5. sz. melléklet szerinti formában szükséges jelezni. A PCR-vizsgálatot az adott egyetemi dolgozó felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető kérvényezi a Klinikai Központon keresztül.

(14) A Korm. rendelet szerint elrendelt karantén időtartama, illetve a (10) bekezdés szerinti vizsgálatok eredményére való várakozás – amennyiben az otthoni munkavégzés nem megvalósítható – a szabadság kiadására vonatkozó szabályok figyelembevételével a szabadságkeret terhére történhet, vagy fizetés nélküli szabadságnak minősül.

(15) A 4. sz. melléklet tartalmát – a Klinikai Központ elnökének jóváhagyását követően – a Klinikai Központ folyamatosan frissíti az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően.

(16) Amennyiben valamely egyetemi dolgozót – a Klinikai Központ szervezetében dolgozó egészségügyi dolgozókat ide nem értve – a munkáltatói jogkör gyakorlója COVID-19 fertőzéssel összefüggésben – a Kórházhigiénés Osztály által kiadott tájékoztató alapján és az eset összes körülményét mérlegelve, a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltakra tekintettel – szoros kontaktnak minősít, úgy a fertőzésgyanú kizárása idejére a dolgozóval otthoni munkavégzésben állapodhat meg, vagy ennek hiányában részére állásidőre járó díjazás fizethető, mely alatt a dolgozó alapbérére jogosult. A munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul intézkedik a szoros kontaktnak minősülő dolgozó SARS – CoV-2 PCR vizsgálatra történő beutalásáról, mely beutalásnak a dolgozó köteles eleget tenni.

(17) A (16) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója bármely egészségügyi dolgozót az Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett eljárásrend 8. melléklete alapján magas kockázatú expozíció alapján kontaktnak minősít, e dolgozó megfigyelés alá helyezése és a munkavégzéshez történő visszatérése tekintetében a Kórházhigiénés Osztály honlapján közzétett eljárásrend szabályai irányadóak.

(18) A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetében a külföldről Magyarországra érkező hallgatónak a vizsgára magával kell vinnie a (10) bekezdésben meghatározott járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot vagy a védettségi igazolványát.

(19) 14 napnál hosszabb ideje Magyarországon tartózkodó hallgatónak akkor kötelező elvégeztetnie a COVID PCR-vizsgálatot, ha az Egyetemen olyan gyakorlaton vesz részt, melynek során betegekkel érintkezhet és nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Ebben az esetben az első gyakorlat megkezdése előtti 7 naptári napon belül, az Egyetemen végzett, 1 db, negatív eredményű COVID PCR vizsgálattal kell rendelkeznie.

(20) Egyetemen kívül kirendelésre vagy önkéntes alapon végzett járványügyi feladatellátás után az egyetemre visszatérő hallgató akkor kezdheti meg a gyakorlatát, ha a feladatellátás helyén, az utolsó munkanapján záróvizsgálatként elvégzett antigén gyorsteszt vizsgálata negatív eredményű vagy bemutatja védettségi igazolványát. Negatív eredményű antigén gyorsteszt mellett is kötelező a hallgató számára COVID PCR vizsgálat elvégzése, melynek mintavételét gyakorlatra visszatérés esetén legkésőbb a gyakorlat első napján, a gyakorlati helyen el kell végezni. Amennyiben erre nincs mód, úgy a HÖK szervezésében a Szent Rókus Klinikai Tömb mintavételi állomásán kell mintavételre jelentkezni. A járványügyi szabályok szigorú betartása és önmegfigyelés mellett a gyakorlat megkezdhető akkor is, ha a COVID PCR vizsgálat eredménye még nem ismert.

(21) A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező egészségügyi dolgozók – ide értve a saját klinikákon dolgozó vagy gyakorlatot teljesítő hallgatókat is – a 484/2020. (XI.10) Korm. rendelet felvezető szövege és 19. §-a, valamint az 509/2020. (XI.19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében rögzített módon és ütemezés szerint kerülnek tesztelésre.

(22) A külföldi hallgató a tanulmányait akkor kezdheti meg vagy folytathatja, amennyiben igazolja, hogy a beutazáshoz kapcsolódó Korm. rendelet szerinti karantén-kötelezettséget teljesítette vagy rendelkezett két negatív COVID PCR teszttel vagy bemutatja a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-ban meghatározott országok által kiadott védettségi igazolását. Amennyiben a külföldi hallgató saját felelősségére saját országába vagy más országba történő utazása miatt tanulmányi kötelezettségeit nem vagy csak részben tudja teljesíteni a mulasztás következményeit viselni köteles.

(23) A hallgató karantén-kötelezettségének megszegése olyan súlyos fegyelmi vétségnek minősül, amelyre vonatkozó fegyelmi büntetés az Nftv. 55. § (2) bekezdés e) pontja szerinti felsőoktatási intézményből történő kizárás.

 

6.§

Egyetemi polgárok Zoom rendszer használatának szabályai

 

(1) Az egyetemi dolgozók munkavégzése és kapcsolattartása érdekében az Egyetemen elérhető licencek használhatóak legfeljebb 300 fős Zoom-konferencia céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a Zoom licencek használata engedélyezett olyan szakmai szervezetek (társaságok) ingyenes, jogszerűen megtartott rendezvényein, melyek tevékenysége kapcsolódik az Egyetem szakterületéhez. A Zoom licenc e rendezvényekhez kapcsolódó használatát az alábbi linken szükséges jelezni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ozIswtNsIhhDDhaBDaJUNKPDMgqrMJIGtGv2kq-bngM/edit?usp=sharing

(3) A 300 fő feletti részvétellel megtartandó események számára korlátozott számban elérhető Zoom webinar licencek használhatóak, mely licencek kiadását az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre beérkezett igények alapján az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ végzi az alábbiak alapján:

a) A Webinar licenc szükségszerűségét minden esetben indokolni kell.

b) Egyetemi felhasználást jelentő kérvények előnyt élveznek a szakmai szervezetek (társaságok) kapcsán történő felhasználással szemben.

c) Az egyetemi kérvények kiosztása beérkezési sorrendben történik.

d) 1 db 500 fős licenc tartaléknak tekintendő akut egyetemi tájékoztatási helyzetek, előre nem látható helyzetek megoldása érdekében.

e) Az 1000 fős Webinar licenc kiadása az oktatási rektorhelyettes engedélyéhez kötött.

 

7.§

Az egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges járványügyi intézkedések felelősei

 

(1) A Klinikai Központ elnöke felügyeli és szükség szerint intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás

a) 1.5. és 1.6. pontjában meghatározott betegellátó szervezeti egységek (Klinikák) hatáskörébe tartozó pre-triázsolás biztosításáról,

b) 1.9. pontjában meghatározott fertőtlenítőszerek folyamatos és szabályszerű használatáról, ennek ellenőrzéséről és dokumentálásáról,

c) az 1.12. pontjában meghatározott tájékoztatások tartalmának meghatározása.

(2) A műszaki főigazgató intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

a) 1.10. pontjában meghatározott fertőtlenítésekről, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,

b) 1.11. pontjában meghatározott klímaberendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,

c) az 1.12. pontjában meghatározott tájékoztatások kihelyezéséről,

d) 2.5. és 3.8. pontjában meghatározott takarítási útmutató elkészítéséről, betartatásáról és dokumentálásáról,

e) 4.8. pontjában meghatározott fertőtlenítő takarítás betartatásáról.

(3) A kar dékánja és a Doktori Tanács elnöke intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

a) 1.8. pontjában meghatározott hallgatói ügyintézésre vonatkozó rendelkezések betartatásáról

b) 2. pontjában meghatározott személyes tanórák látogatására vonatkozó szabályok betartásáról,

c) 3. pontjában meghatározott szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítására vonatkozó szabályok betartatásáról,

d) 4. pontjában meghatározott a számonkérés és beszámolás rendjére vonatkozó szabályok betartatásáról.

(4) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás 5. pontjában meghatározott (szak)kollégiumok és diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok betartatásáról.

(4a) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója, amennyiben a kollégiumban fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, köteles haladéktalanul tájékoztatni a rektort, a kancellárt és az oktatási rektorhelyettest.

(4b) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója intézkedése alapján a kollégiumba beköltöző hallgatók kötelesek nyilatkozni arról, hogy amennyiben a hatóság COVID-19 fertőzés miatt járványügyi elkülönítést vagy (szoros) kontaktus okán járványügyi megfigyelést (házi karantént) rendel el, ebben az esetben a házi karanténnak az állandó lakcímet, vagy más tartózkodási helyet jelölik meg, amely nem lehet a Semmelweis Egyetem kollégiuma.

(5) A Testnevelési és Sportközpont igazgatója intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás 7. pontjában meghatározott sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használatára vonatkozó szabályok betartatásáról.

(6) A Szervezési és Igazgatási Központ igazgatója intézkedik a küldeménykezeléssel kapcsolatos higiénés protokoll előkészítéséről és közzétételéről.

(7) Az Ellátásszervezési Igazgatóság igazgatója és az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója intézkedik az Egyetem egyes területein – úgy, mint a betegellátás, felsőoktatás, szakképzés, köznevelés és központi szervezeti egységek – jelentkező a járványügyi védekezéshez szükséges fertőtlenítőszerek és védőeszközök ellátásáról, amely során az egyetemi főgyógyszerésszel is együttműködik.

(8) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója gondoskodik a magyarországi állampolgársággal nem rendelkező hallgatók karantén alóli mentesítéséhez szükséges intézkedések megtételéről, amely során a Kormányhivatallal folyamatosan kapcsolatot tart.

(9) A Felsőoktatási ágazati ajánlás 1.5. és 1.6. pontjában meghatározott pre-triázsolás biztosításáról – az (1) bekezdés a) pontja szerinti épületek kivételével – az adott Tömbigazgatóság igazgatója gondoskodik a Klinikai Központ elnöke által meghatározott szakmai szabályok szerint.

(10) Az Egészségügyi Irányítási Igazgatóság igazgatója gondoskodik az egészségügyi ágazati utasítások szerinti szervezetekkel történő kapcsolattartás és az adatszolgáltatási, tájékoztatási feladatok végrehajtásáról.

 

II. rész

Oktatással kapcsolatos szabályok

 

8.§

A hallgatók személyes megjelenése

 

(1) Az utasítás hatálybalépésétől az elméleti és a gyakorlati oktatás kizárólag személyes jelenlét mellett, továbbá a 2020/2021. tanév II. félévének vizsgaidőszakában – ideértve a vizsgák bármely olyan formáját, melyet vizsgaidőszakon kívül is teljesíthetnek a hallgatók, valamint a záróvizsgát és a doktori védést is – a vizsgázás kizárólag személyes jelenlét mellett szervezhető meg.

(2) A távoktatás nem érinti az oktatók, kutatók, tanárok, valamint az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben dolgozók munkavégzését, az továbbra is folyamatosan meg kell, hogy valósuljon.

(3) A hallgatók (1) bekezdés szerinti engedélyezett személyes megjelenése esetén, az oktatás és a vizsgázás szervezése és lebonyolítása során a hatályos jogszabályokban és a Felsőoktatási ágazati ajánlásban meghatározott járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá az Egyetem épületeiben maszk viselése kötelező.

(4) 2021. május 10 napjától visszavonásig az Egyetem hallgatói számára – a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5.-6.§-ban meghatározottak szerinti rendezvényekre és gyűlésekre vonatkozó védelmi intézkedések betartása mellett – továbbra is folyamatosan igénybe vehetők az Egyetem kollégiumai, továbbá kizárólag az Egyetem oktatói és hallgatói számára a Központi Könyvtár szolgáltatásai.

 

9.§

Gyakorlatokra vonatkozó speciális szabályok

 

(1) A gyakorlatok szervezésénél – ideértve a székhelyen kívüli képzéseket is, amennyiben a képzés helye szigorúbb szabályokat nem állapít meg – figyelemmel kell lenni arra, hogy a védőtávolság tartható legyen, ezért szükség esetén csoportbontásban kell azokat megvalósítani.

 

10.§

Egyéb oktatással, vizsgáztatással összefüggő speciális szabályok

 

(1) A 2020/2021. tanév tavaszi félév vizsgáinak és a záróvizsgának a szervezése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései és a jelen utasításban meghatározottak szerint történik. A veszélyhelyzet kihirdetésére és ennek a tanév szervezésére gyakorolt hatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alkalmazását nem érinti

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer 2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) 45. § (17) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a szakdolgozatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani. A szakdolgozati témabejelentő lap elektronikus úton beadható az akadálymentes ügyintézés érdekében. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket a Kar biztosítja.

(3) A személyes jelenléttel történő oktatás, vizsgáztatás során a TVSZ rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, azzal, hogy a TVSZ 31.§-tól eltérően vizsgázni csak érvényes védettségi igazolvány/oltottságot vagy koronavírus fertőzésen 1 éven belül történő átesettséget igazoló ambuláns lap, illetve ezek hiányában 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszt (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) felmutatásával lehet. A vizsga megkezdése előtt a védettséget igazoló dokumentum meglétét, a dokumentum felmutatásával a vizsgáztató ellenőrizni köteles, azonban arról másolatot nem készíthet, továbbá az adatok semmilyen módon nem rögzíthetőek. Érvényes védettségi dokumentum hiányában a vizsgázó nem kezdheti meg vizsgáját, a rendelkezésre álló vizsgalehetőségek számát csökkentve.

(4) A (3) bekezdés szerinti védettséget igazoló dokumentum magyar, angol és német nyelven fogadható el.

(5) A vizsga szervezése során a hallgatók megfelelő tájékoztatása és a vizsgára jelentkezés érdekében történő dokumentumok rendelkezésre állása érdekében szükséges szervezési intézkedések a Kar feladatát képezi és a dékán felelős a megfelelő vizsgaszervezésért.

(6) A személyes jelenléttel történő oktatás, vizsgáztatás (szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsga) során szigorúan be kell tartani a járványügyi védelmi intézkedéseket, az oktatást és a vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy a vizsgázó és más személyek között lehetőség szerint 1,5 méteres védőtávolság legyen. A szóbeli és gyakorlati vizsga során, ha annak jellege miatt nem kizárt, a vizsgáztató és a vizsgázó maszkot visel.

(7) Írásbeli vizsga szervezése során a 1,5 méteres védőtávolságra tekintettel meg kell állapítani az egyes termek maximális létszámkapacitását. A vizsgák során használt termeket megfelelő módon fertőtleníteni szükséges.

(8) A dékán biztosítja, hogy csak olyan személy vizsgáztathat, aki a védettség (3) bekezdésben meghatározott feltételeinek megfelel.

(9) A vizsga letételéhez szükséges gyakorlat a klinikai és preklinikai modulban egy tömbösített gyakorlati blokk keretében megszervezhető. A tömbösített gyakorlatról betegség vagy járványügyi megfigyelés miatt hiányzóknak a pótlási lehetőséget biztosítani kell.

(10) A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a személyes jelenléttel történő vizsga jelen szabályozását.

(11) A TVSZ 31. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően levelező képzésben részt vevő hallgató a (rész)vizsgát reggel 8 óra előtt vagy 20 óra után véget érő, vagy hétvégi vizsgaidőpontokban is tehet, amennyiben az nem ütközik kijárási korlátozásra vagy tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezésbe és azt a Hallgatói Önkormányzat kifejezetten írásban kéri. A hallgatói kérés nem jelenthet a kibővített időkeretekben vizsgameghirdetési kötelezettséget, ilyen esetben is a vizsgáztató oktatási-kutatási szervezeti egység döntése, hogy meghirdet-e ezekben az időkeretekben vizsgát.

(12) A doktori képzés rendjére vonatkozó speciális szabályok: A komplex vizsgák és doktori védések a jelölt, a bizottság tagjai és a témavezető személyes megjelenésével bonyolítandók, azonban közülük azoknak, akik karanténban vagy külföldön tartózkodnak, vagy fokozott egészségügyi kockázatnak (65 év feletti életkor, terhesség, immunhiányos állapot, stb.) vannak kitéve, lehetőséget kell biztosítani a zoom-on való csatlakozásra. A fentieken kívül munkahelyi vagy nyilvános védésen maximum 1 fő technikai személyzet személyes jelenléte engedélyezett, a további résztvevők csak zoom-on csatlakozhatnak. A felvételi vizsgák a bizottság elnökének döntése alapján személyesen vagy zoom-on keresztül is lebonyolíthatók. A járványveszély ideje alatt korábban külföldön tartózkodó hallgatónak a vizsgára vagy doktori védésre magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot.

(13) A karoknak különös figyelmet szükséges fordítaniuk a hallgatói jogviszony szünetelési idejének számításakor a 11. sz. melléklet szerinti 137. szám /2020.09.02. FIR hírlevélben foglaltakra.

(14) Az oktatási helyszíneken a járványügyi intézkedésekről a megfelelő tájékoztatók kihelyezése a tömbigazgatók/kari gazdasági igazgatók feladata.

 

10/A. §

Hallgatói kedvezmények a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt, a COVID 19 járvány elleni védekezésben résztvevő orvos-, egészségtudományi- és pedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére

 

(1) A jelen szakaszban meghatározott rendelkezések a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a veszélyhelyzet időtartama alatt a COVID-19 járvány elleni védekezésben legalább 6 napot kirendelés alapján, az Egyetem szervezésében legalább 6 napot önkéntes alapon részt vett nappali és részidős hallgatókra, továbbá az igazoltan COVID-19 fertőzésen átesett, vagy kontakt kutatás során igazoltan karanténba került hallgatókra vonatkozik, ide nem értve az utazás során elrendelt karantént.

(2) Jelen szakaszban meghatározott rendelkezések az Egyetem szervezeti egységeinél járványügyi helyzettel összefüggésben legalább 2 hetes önkéntes feladatot igazoltan teljesítő idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra is kiterjed.

(3) Valamennyi hallgató az elmaradt gyakorlato(ka)t 2021. május 10-től kezdődően mind a szorgalmi időszakban, mind a pótlási időszakban (vizsgaidőszak 8-9. hete) pótolhatja. A kar dékánja engedélyezheti, hogy a hallgató fordított vizsgarendben teljesíthesse gyakorlatá(ai)t, azaz az elmaradt gyakorlat(ok) teljesítésére az elméleti vizsga letétele után kerül sor. Az így teljesített elméleti vizsga eredménye csak a gyakorlat eredményes teljesítését követően kerülhet rögzítésre és csak ebben az esetben tekinthető érvényesnek és eredményesnek a vizsga.

(4) A pótlások, a kreditjóváírások és a gyakorlati beszámíthatóság területeit érintő döntések meghozatala, azok karspecifikus jellegére tekintettel a karok dékánjának hatáskörébe tartozik. A nyári gyakorlatokba az Általános Orvostudományi Kar minden évfolyamán az (1) bekezdésben megnevezett tevékenységek közül az Egyetem szervezésében SBO-on töltött idő teljes egészében beszámítandó. Az önkéntes illetve kirendelés alapján mintavételezésben történő részvétel teljes egészében, de maximum a gyakorlat idejének 50%-áig számítható be. A Gyógyszerésztudományi Kar minden évfolyamán, valamint a Fogorvostudományi Kar első évfolyamán az (1) bekezdésben megnevezett tevékenységekben eltöltött idő teljes egészében beszámítandó. A nyári gyakorlatokra vonatkozó kari rendelkezéseket legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig ki kell hirdetni.

(5) A TVSZ 26. § (3) bekezdésétől eltérően a jegymegajánlással érintett hallgatók maximális létszámát a kar dékánja a hallgatók létszámához képest %-os arányban határozhatja meg, ennek figyelembevételével a jegymegajánlásra a vizsgaidőszak első hetének végéig van lehetőség.

(6) A 2020/2021. tanév tavaszi félévében a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések pótlására a TVSZ 36. § (1) bekezdésétől eltérően legalább három lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak időtartama alatt.

(7) Ha a tantárgy a mintatanterv szerint gyakorlati jeggyel zárul, a TVSZ 36. § (3) bekezdésétől eltérően, legalább két javítási vagy pótlási lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak első két hetének végéig.

(8) A 2020/2021. tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka utáni két hétben (a továbbiakban: 8-9. hét) az (1) bekezdésben megnevezett hallgatóknak lehetősége van vizsgáinak teljesítésére azzal, hogy ez nem jár a tanév rendjének módosulásával. Az Általános Orvostudományi Kar IV. és V. évfolyamos hallgatóinak az eredetileg meghirdetett pótlási időszak igény esetén 2 héttel meghosszabbodik azzal, hogy ez nem jár a tanév rendjének módosulásával. A 8-9. hétben biztosított vizsgalehetőség mellett azon hallgatók, akik nem osztatlan egészségtudományi mesterképzésben vesznek részt, a dékántól engedélyt kérhetnek a vizsgaidőszakon kívüli vizsgának a 10. hét végéig történő teljesítésére Azon hallgatók, akik osztatlan orvos-és egészségtudományi mesterképzésben vesznek részt a 8-9. hétben biztosított vizsgalehetőség mellett a TVSZ 34. §-ában meghatározott tanéven kívül szervezett vizsga lehetősége illeti meg. Azon hallgatók esetén, akiknél az (1) bekezdésben megnevezett körülmények 2 hétnél hosszabb ideig álltak fent, a dékán mérlegelése alapján az elmaradt vizsga pótlására további lehetőség adható. A döntéssel szemben az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

(9) A hallgatónak a pótlási igényét legalább 1 héttel megelőzően az illetékes szervezeti egység/dékáni hivatal felé kell jeleznie. A pótlást a szervezeti egység/dékáni hivatal a tárgyi utasításnak megfelelő hallgatói kedvezmények biztosítása érdekében kötelező jelleggel biztosítja.

(10) A sikeres vizsga javítására a TVSZ 33. § (11) bekezdésétől eltérően a 10. hét végéig van lehetőség.

(11) A TVSZ 16. §-tól eltérően – figyelemmel az Nftv. 45.§ (1) bekezdésére – a hallgató részére több alkalommal is engedélyezhető a szüneteltetés, amennyiben az nem haladja meg a két egybefüggő félévet, ide nem értve a 2019/2020. tanév tavaszi félévét, mely nem számít bele a két egybefüggő félévbe.

(12) A TVSZ 5. § (7) bekezdésétől eltérően az előtanulmányi követelmények teljesítésére és a párhuzamos tantárgyfelvételre vonatkozó engedélyt –kérelemre- az adott tárgy oktatásáért felelős tanszék hozzájárulásával a dékán adhat azzal, hogy az Általános Orvostudományi Kar III. évfolyamának hallgatói egy szigorlattal záruló előfeltételi tantárgyat érintően részesülnek a kedvezményben. A III. évfolyamon további tárgy(ak)ra vonatkozóan, indokolt esetben, egyéni dékáni mérlegelés alapján adható a kedvezmény.

(13) A szakdolgozat leadásának a tanév rendjében meghatározott határidejét a dékán saját hatáskörben a tanév rendjében meghatározott határidőt későbbi időpontra módosíthatja, amelyről a hallgatókat a tanév rendje szerinti határidő időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell.

(14) A TVSZ 22. § (8) bekezdésétől eltérően a hallgató által a 2020/2021. tanév tavaszi félévében felvett tárgyat töröltetni a szorgalmi időszak végéig következmények nélkül lehet.

(15) Az SZMSZ III.4. rész Térítési és juttatási szabályzatnak a térítési díjak jogcímei és mértékéről szóló 8. mellékletében meghatározott térítési díjak a 2020/2021. tanévben legfeljebb 50 %-ban mérséklésre kerülnek.

 

11. §

Az egészségügyi szakember képzés céljából, kifejezetten az online tanórák segítése érdekében történő kép és hangfelvétel készítésének szabályai

 

(1) A felvétel készítésének célja: az Egyetemen kép- és hangfelvételt a beteg ellátásáról elsősorban olyan módon szabad készíteni, hogy azon az ellátott személy ne legyen azonosítható. Csak olyan felvételt szabad készíteni, amely az érintett számára nem sértő, megalázó. A beavatkozásról, műtétről felvételt kizárólag a beavatkozás szakmai céljának bemutatása érdekében és annak megfelelően szabad készíteni. A kép- és hangfelvétel célja ebben az esetben kifejezetten az oktatásban résztvevők számára történő – elsősorban távoktatási – szakmai anyag elkészítése.

(2) A felvétel készítésének jogalapja: a felvétel készítői az egészségügyi szakember képzés elősegítése érdekében készítendő oktatási segédanyag előállítása céljából vannak jelen a beavatkozás során. E tevékenységükkel összefüggésben megismert személyes, különleges adatok tekintetében térbeli és időbeli korlátozás, valamint az Egyetemmel fennálló jogviszonyukra tekintet nélkül titoktartásra kötelezettek.

(3) A felvétel készítője: a felvételt kizárólag az Egyetem alkalmazásában álló, vagy kifejezetten erre a célra szóló megállapodás alapján eljáró személy készíthet. A felvétel készítésével kapcsolatos minden jog az Egyetemé marad. A felvételt megállapodás alapján készítő személlyel történő szerződésben és az annak alapján végzett tevékenység során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését biztosítani kell.

(4) A felvétel készítésének engedélyezője: a felvételt a beavatkozást végző/vezető orvos (iktatott) írásbeli kérelme alapján az ellátást nyújtó klinika vezetőjének engedélyével szabad elkészíteni. Az ellátást nyújtó klinika a kérelmeket és az engedélyeket naprakészen nyilvántartja.

(5) A felvétel készítésének irányítója: a felvétel készítésének irányítója a beavatkozást végző/vezető orvos. A felvétel készítői e tevékenységük során kötelesek az irányító utasításait megtartani; a beavatkozás elvégzését semmilyen módon nem akadályozhatják, vagy hátráltathatják. Bármilyen szabályszegés a felvétel készítésének azonnali megszakítását vonja maga után.

(6) Az ellátott személy rendelkezése: a beteget a beavatkozást megelőzően tájékoztatni kell a felvétel készítéséről és ahhoz annak alapján a hozzájárulását kell kérni. Amennyiben a beavatkozás jellegénél fogva a felvételt csak a beteg azonosítását lehetővé tevő módon lehet elkészíteni, a beteg hozzájárulásának erre is ki kell terjednie. A tájékoztatást és a hozzájárulást, majd a felvételt is a beteg dokumentációjában, annak részeként meg kell őrizni.

(7) A felvétel készítéséhez és oktatási célú bemutatásához való hozzájárulást a beavatkozáshoz való hozzájárulástól elkülönülten, önálló nyilatkozatban kell megtenni; az elkülönült nyilatkozat a hozzájárulás érvényességi kelléke. A hozzájárulás ezen túl csak akkor érvényes, ha azt a beteg minden befolyástól mentesen, tájékozottan és önkéntesen adja meg.

(8) A felvétel anonimizálása: a beteg akkor azonosítható, ha az arca, vagy más egyedi testi jel (sebhely, tetoválás) alapján a személyazonossága egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható. Az azonosítás lehetőségét a bemutatott beteg arcának, vagy egyedi testi jelének elfedésével, vagy technikai kitakarással kell megszüntetni.

(9) A felvétel jóváhagyása: az elkészült és összeállított felvételt a beavatkozást vezető orvos és az ellátást nyújtó klinika vezetője hagyja jóvá a Klinikai Központ egyidejű tájékoztatásával.

(10) A felvétel tárolása: a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, ezért kezelésére és tárolására az egészségügyi dokumentációra vonatkozó általános szabályok az irányadóak. Az Eüak. 30. § (1) bekezdése szerint a tárolási ideje 30 év.

(11) A felvételhez való hozzáférés: A rögzített kép- és hangfelvétel elérését – oktatási célú felhasználás, különösen távoktatás érdekében – egyetemi tárhelyről (az Informatikai Igazgatóság által biztosított megoldással) lehet biztosítani meghatározott időtartamig, valamint más, az Egyetemen kívüli infokommunikációs szolgáltatás (pl. felhő) alkalmazásával.

(12) A műtétről az érintettről nem azonosítható módon készült felvételt az egyetemi tárhelyről a felhasználó azonosítása után lehet elérhetővé tenni. A felhasználó számára a megismerésre nyitva álló időt közölni kell.

(13) Személyazonosításra alkalmas módon ábrázolt személyről szóló felvétel esetén a hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy az a felhasználó számára ne tegye lehetővé a letöltést, vagy mentést.

(14) A felhasználó köteles a felvétel megismerése során biztosítani, hogy azt jogosulatlan személyek ne ismerjék meg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megszegése jogi és az (orvosi) etikai kódexbe ütköző vétségnek (is) minősül.

(15) Virtuális szerver alkalmazása esetén kizárólag azonosításra alkalmatlan módon ábrázolt személyt bemutató felvételt szabad a szerverre feltölteni.

(16) A felvételt az érintett (meghatalmazottja, törvényes képviselője) kérelmére az Eütv. és az Eüak. szabályai szerint kell kiadni.

(17) A felvétel megismerésére jogosult hallgató vagy munkatárs csak személyének kétséget kizáró azonosítását követően és a műtétről/beavatkozásról az érintettet azonosítható módon készült felvételen szereplő adatok kezelésére vonatkozó kötelező, a belépés feltételeként beállított nyilatkozat megtételével kaphat a rendszerhez hozzáférést.

(18) A hallgatói nyilatkozat

a) kiterjed a titoktartási kötelezettségre,

b) kiterjed arra, hogy olyan körülményeket biztosít a hozzáféréshez, amelyek nem teszik lehetővé jogosulatlan számára az adatok megismerését,

c) kiterjed – jogsértés esetén – etikai, jogi felelősség viselésére,

d) a szabályok megszegése a hozzáférésből kizárást vonja maga után.

(19) A hallgató a belépés feltételeként a következő nyilatkozatot teszi:

„Kijelentem, hogy

 • a személyes adatok kezelésének szabályait ismerem,
 • tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozásról készült felvételről megismert személyes adatokra vonatkozóan a megismerés alapjául szolgáló jogviszony fennállásától függetlenül és időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettségem áll fenn,
 • köteles vagyok a felvétel lejátszását úgy szervezni, hogy az ott azonosítható módon bemutatott személy adatait, róla szóló információt jogosulatlan személy ne ismerhesse meg,
 • nyilatkozom, hogy a felvételről megismert információkat csak az Egyetem tevékenységi körébe tartozó céllal használom fel, azt a kizárólag személyes használaton túl nem töltöm fel, nem osztom meg és nem teszem elérhetővé olyan platformon, csoportban, vagy más formában, amelynek eredményeként arra jogosulatlan felhasználók is elérhetik, valamint
 • a felvételhez való hozzáférés és az adatkezelés szabályainak megszegéséért etikai és jogi felelősséggel tartozom.”

 

11/A. §

A személyes jelenlét mellett történő vizsga szervezése és a járvány elleni védekezésben teljesített feladat ellátása érdekében szükséges szervezési intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályok

 

(1) Az Egyetemi polgárok kiemelt érdeke, hogy az oktatás, kutatás és a betegellátás, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása oly módon kerüljön megszervezésre, amely biztosítja az abban dolgozóként vagy hallgatóként részt vevők egészségének védelmét, és minden eszközzel segítse a járvány terjedésének megelőzését.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített célból a veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetem a járvány elleni megfelelő védelmi intézkedések meghatározása és a feladatok ellátása során az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védettséggel kapcsolatos adatait az e fejezetben rögzített garanciális szabályok betartásával kezeli.

(3) Az Egyetemi polgárok védettségének igazolása a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) meglétéről szóló nyilatkozat, vagy az oltásról vagy a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettségről szóló nyilatkozat megküldésével a védettség hiányának igazolása erről szóló nemleges nyilatkozat elektronikus úton történő megküldésével történik akként, hogy e dokumentumokat

a) a hallgató a Tanulmányi felelős részére, elsősorban a vizsgák megszervezésére és a járvány elleni védekezésben való részvételre tekintettel szükséges határidőben és módon

b) a dolgozó a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, a munkáltató által meghatározott időben és módon

köteles megküldeni.

(4) A védettséget igazoló (3) bekezdésben meghatározott

a) hallgatói dokumentumokban szereplő adatok megismerésére és kezelésére kizárólag a biztonságos vizsgaszervezés és a járvány elleni védekezésben teljesített feladat ellátása érdekében a rektor, a dékán és a tanulmányi felelős, továbbá a vizsga megkezdésekor a vizsgáztató – az adatok bármilyen formában történő rögzítése nélkül – jogosult, azzal, hogy a vizsga megkezdésekor a hallgató a védettséget köteles igazolni vagy a védettségi igazolvánnyal, vagy a koronavírus fertőzésen átesettségről szóló ambuláns lappal , vagy a vizsga napját megelőző 48 órán belül készített antigén teszt leletének felmutatásával,

b) egészségügyi dolgozói dokumentumokban szereplő adatok megismerésére a biztonságos vizsgaszervezés vagy a járvány elleni védekezésben teljesített feladat ellátásához az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megszervezése érdekében kizárólag a Klinikai Központ Elnöke és a rektor jogosult,

c) egyéb dolgozói dokumentumokban szereplő adatok megismerésére a járvány elleni védekezésben teljesített feladat ellátásához az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megszervezése érdekében kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlója és a rektor jogosult.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontban szereplő személyek védettségének ellenőrzésére a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult és köteles. A védettség igazolásának elmulasztásából fakadó felelősség az igazolás bemutatásának, vagy a védettség fennállására vonatkozó nyilatkozat megtételének vagy az adatszolgáltatásnak az elmulasztóját terheli.

(6) A védettségre vagy a fertőzésmentes állapot igazolására vonatkozó adatok legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig kezelhetők, annak lejártát követően az adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. A megsemmisítés a dékán, a klinikai központ elnöke és a munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata. A dokumentumok kezelése zártan (korlátozott hozzáférésű elektronikus mappában vagy zárt szekrényben) hallgatók esetében a tanulmányi osztályon, dolgozók esetében a szervezeti egységnél történik.

12.§

Felsőoktatást érintő rendelkezések, nem magyar állampolgárságú hallgatókra vonatkozóan

 

(1) Jelen rektori-kancellári utasításban foglalt, hallgatókra vonatkozó szabályok mellett az Egyetem karai kötelesek a jelen utasítás 7. mellékletét képező Eljárásrend megismerésére és betartására, melyre vonatkozóan jelen utasítással a következő további rendelkezések betartását rendelem el.

(2) A karok dékánjai kötelesek intézkedni arról, hogy a hallgatók az Eljárásrendben foglalt jelen rektori-kancellári utasításban nem rögzített hallgatói kötelezettségeket megismerjék.

(3) A külföldről történő beutazáshoz az Eljárásrend melléklete szerinti igazolást kell kiállítani a nem magyar állampolgárságú hallgató (a továbbiakban: hallgató) részére.

(4) A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot a tanulmányi felelőssel, továbbá amennyiben szükséges a karantént elrendelő határozat alól felmentés beszerzése (kizárólag molekuláris biológiai vizsgálaton való részvétel esetére), akkor erről egyeztet a tanulmányi felelőssel, valamint köteles megjelenni az Eljárásrend melléklete szerinti igazoláson megadott szálláshelyen.

(5) A karok dékánjai intézkednek arról, hogy szervezeti egységeikben az (1) – (4) bekezdésben rögzített kötelezettségek megfelelő módon végrehajtásra kerüljenek.

III. rész

A szakképzés és a köznevelés keretében alkalmazandó speciális szabályok

 

13.§

Szakképzést érintő rendelkezések

 

(1) A Semmelweis Egyetem által fenntartott szakképző intézmények kötelesek a jelen utasítás 8. mellékletét képező Szakképzési ágazati ajánlásban foglaltak betartásával készült intézményi intézkedési terv rendelkezései szerint eljárni.

(2) A Szakképző Intézmények Igazgatóságának (a továbbiakban: SZII) igazgatója az intézményvezetők Szakképzési ágazati ajánlásban meghatározott feladatainak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az intézkedési terv megvalósulásáról és szabályos végrehajtásáról szükség szerint az intézményvezetőktől tájékoztatást kérnek, amit a rektor, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és a kancellár részére továbbítanak.

(3) Az intézményvezetők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a SZII igazgatóját, amennyiben az Ágazati ajánlásban foglaltak végrehajtása akadályba ütközik, vagy az intézményben fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, mely eseményekről a SZII igazgatója adatot szolgáltat a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes részére, aki ezekről tájékoztatja a rektort, a kancellárt és a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettest .

(4) Az intézményvezetők szükség szerint, de legalább minden hónap 5. napjáig a védekezéshez szükséges eszközök és anyagok kimutatását megküldik a SZII igazgatója részére, akik megteszik a beszerzéshez szükséges intézkedéseket, és erről tájékoztatják a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettest.

 

14.§

Köznevelést érintő rendelkezések

 

(1) A Semmelweis Egyetem által fenntartott köznevelési intézmények kötelesek a jelen utasítás 9. mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltak megismerésére és betartására.

(2) A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes az intézményvezetők az Intézkedési tervben meghatározott feladatainak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az Intézkedési tervben rögzítettek megvalósulásáról jelen utasítás hatálybalépését követően szükség szerint, de legalább hetente az Intézkedési tervben foglaltak szabályos végrehajtásáról az intézményvezetőktől tájékoztatást kér, amit a rektor részére továbbít.

(3) Az intézményvezetők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettest, amennyiben az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása akadályba ütközik, vagy az intézményben fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, mely eseményekről a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes a rektort és a kancellárt tájékoztatja.

(4) Az intézményvezetők szükség szerint, de legalább minden hónap 5. napjáig a védekezéshez szükséges eszközök és anyagok kimutatását megküldik a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes részére, aki megteszi a beszerzéshez szükséges intézkedéseket.

 

15.§

Záró rendelkezések

 

(1) Jelen utasítás és az egységes szerkezetű módosításai az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes, azzal, hogy a 10. §, a 10/A. § tekintetében a Hallgatói Önkormányzat egyetértése szükséges.

(2) Tekintettel a folyamatosan változó járványügyi helyzetre, felhatalmazom a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságot, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által kiadott ágazati szabályokat tartalmazó dokumentumok (eljárásrend, ajánlás, intézkedési terv) változása esetén jelen utasítás mellékleteit – annak részére történő eljuttatását követően haladéktalanul – a hatályos dokumentumra cserélje.

Budapest, 2021. június 3.

 

Dr. Merkely Béla                                                       Dr. Pavlik Lívia

                                 rektor                                                                                  kancellár 

A Hallgatói Önkormányzat egyetértését a 10.§, a 10/A.§  tekintetében megadom:

                     Tripolszky Bálint sk.

                            HÖK Elnök

 

A SARS-CoV-2 vírus elleni védekezéssel kapcsolatos további aktuális részletszabályok és ajánlások a Kórházhigiénés Osztály alhonlapján (https://semmelweis.hu/korhazhigiene/koronavirus/) elérhetők.

 

Mellékletek

1.sz. melléklet: Kérdőív és nyilatkozat az új koronavírus (nCoV) által érintett országokból érkezőknek

2. sz. melléklet: Tájékoztatás a Semmelweis Egyetemen tartandó személyes találkozók és személyes részvétellel megrendezett események megtartására

3.sz. melléklet: Értesítés a beosztási hely módosításáról

4.sz. melléklet: Tájékoztatás a magasabb kockázatba sorolt országokról (hatály: 5. § (15) szerint változó tartalom, KKE hatáskör)

5.sz. melléklet: Nyilatkozat tervezett külföldi utazásról

6.sz. melléklet: Dolgozói nyilatkozat

7.sz. melléklet: a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló ITM által kiadott eljárásrend (hatály: 2020. szeptember 08.)

8.sz. melléklet: a szakképzés megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás

8a sz. melléklet: EMMI Ágazati ajánlás az egészségügyi szakképzés gyakorlatainak és szakmai vizsgáinak a lebonyolításához (IV/2278-7/2020/EIHF) és mellékletei (hatály: 2020. november 13.)

8b sz. melléklet ITM Egyedi miniszteri határozat (SZFHÁT/100762/2020-ITM, hatály: 2020. november 10.)

9.sz. melléklet: az EMMI által kiadott a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet tartalmazó intézkedési terv (hatály: 2020. október 1.)

9a. sz. melléklet: 14/2020. (XI.10.) EMMI határozat a digitális munkarendről (hatály: 2020. november 10.)

10.sz. melléklet: a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás (hatály: 2020. november 12.)

11.sz. melléklet 137. szám/ 2020.09.02. FIR hírlevél

12.sz. melléklet: A betegellátás szervezésének részletszabályai

12a.sz. melléklet: Eszkalációs terv


E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről – módosításokkal egységes szerkezetben -aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás

E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről – módosításokkal egységes szerkezetben – mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás mellékletei