E/21/2020. (IX. 17.) sz. rektori-kancellári utasítás 1, 2

 a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről

  

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos

 • a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló ITM által kiadott eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend),
 • a szakképzés megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás (a továbbiakban: Szakképzési ágazati ajánlás),
 • az EMMI által kiadott a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet tartalmazó intézkedési terv (a továbbiakban: Intézkedési terv), és
 • a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás (Felsőoktatási ágazati ajánlás) alapján

a következő utasítást adom ki:

 

I. rész

Szervezeti szintű szabályok

 1.§

Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A járványügyi készültség ideje alatt a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és végrehajtására Járványügyi Bizottság működik.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység részére megküldésre kerülnek és kötelező érvényű a feladat-meghatározásban szereplő szervezeti egységek részére.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

 1. elnöke: rektor
 2. operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke
 3. állandó tagok:
  • kancelláráltalános helyettese (a továbbiakban: kancellár)
  • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  • oktatási rektorhelyettes
  • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  • tudományos és innovációs rektorhelyettes
  • gazdasági főigazgató
  • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  • jogi és igazgatási főigazgató
  • orvosszakmai főigazgató
  • műszaki főigazgató
  • ellátásszervezési igazgató
  • ellátásirányítási igazgató
  • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
  • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa
  • beszerzési igazgató
  • az egyetemi főgyógyszerész.

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Járványügyi Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a járványügyi készültséggel összefüggő feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a járványügyi készültség során felmerülő információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerülő kérdésekben.

(8) A Járványügyi Bizottság elnöke a helyi szintű operatív járványügyi intézkedések irányítására és végrehajtására az alábbi helyi járványügyi bizottságokat hozza létre:

 1. EOK Helyi Járványügyi Bizottság,
 2. NET Helyi Járványügyi Bizottság,
 3. PAK Helyi Járványügyi Bizottság,
 4. EKK Helyi Járványügyi Bizottság,
 5. Központi Igazgatási Épület (KIÉ) Helyi Járványügyi Bizottság.

(9) Járványügyi Bizottság elnöke saját hatáskörben módosíthatja a jelen utasítás kiadáskor a (8) bekezdés szerinti egységeknél felállított helyi járványügyi bizottságok felsorolását.

 

2.§

A betegellátás szervezése

A kiemelt COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Semmelweis Egyetem a területi ellátási kötelezettségbe tartozó COVID-19 betegek ellátását végzi. Hazánkat elérte a járvány második hulláma, mely jelentős kihívások elé állítja az Egyetem betegellátási képességét. A fokozódó járványügyi helyzetre tekintettel a betegellátási utak és a korábban kiközölt betegellátási eljárásrend is módosul. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy stratégiai szempontból az Egyetem betegellátó telephelyeinek védelme és a COVID-19 ellátásban betöltött szerepe számos ponton változott. A részletszabályokat a 12. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Klinikai Központ a hatályos miniszteri utasítások, ajánlások és NNK eljárásrendek szerint szükség esetén aktualizál.

(1) A Járványügyi Centrum az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokat az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos látja el.

(2) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás a jelenleg alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(4) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében az 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából beoszthatók az adott időszakban. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás tényleges beosztását a Járványügyi Centrum végzi el.

(5) A klinikák által rendelkezésre bocsátott közalkalmazott a melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

 1. a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,
 2. a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,
 3. a munkaidőbeosztásról,
 4. a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(6) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

 1. munkaidőbeosztás meghatározása,
 2. a napi munkavégzéshez, vagyis a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,
 3. munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,
 4. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,
 5. szabadság kiadása,
 6. fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(7) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(8) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(9) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a közalkalmazott kinevezését, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és illetményét nem érinti.

 

3.§

Beszerzéssel kapcsolatos egyedi eljárásrend

 (1) A Semmelweis Egyetem az járványügyi készültséggel összefüggő beszerzések esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2020. (IV.01.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési eljárás

 1. a miniszterelnök vagy az általa erre felhatalmazott más kormánytag egyedi mentesítésének kézhezvételét követően indítható, vagy
 2. a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(3) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívónak az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(4) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kérhető fel.

(5) Kivételes sürgősség esetén az (3)-(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályok mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.

(6) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, továbbá legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(7) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(8) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(9) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimumfeltételt/minimumfeltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(10) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(11) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(12) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

 1. hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,
 2. számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,
 3. dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,
 4. dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről, és
 5. a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

(13) Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(14) Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a kötelezettségvállalási szabályzattól eltérően a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

(15) A 2020. április 16. napját megelőzően indult, folyamatban lévő beszerzések esetén szintén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E.§ szerinti eljárást kell lefolytatni.

 

4.§

Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

 (1) Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti és Záró Rendelkezések 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamban azon személyi kérdésekben, ahol az SZMSZ a szervezeti egység alkalmazotti fórumának véleményezését írja elő, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló jelen szakaszban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az alkalmazotti fórum megtartásáról dönt, ebben az esetben az ülés megtartására az SZMSZ I.10. rész 3. § (8) bekezdése, a döntéshozatalra a jelen utasítás 4. § (2) bekezdése irányadó.

(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az SZMSZ szabályai a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

 1. ahol az SZMSZ az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján az általa (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető által) kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,
 2. az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani; amennyiben a védőtávolság biztosítható, úgy távelőadás és személyes részvétel is engedélyezett az előadáson, az érintett Kar dékánjának előzetes írásbeli engedélyével.
 3. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni, (amennyiben alkalmazásra kerülnek, úgy az ülés megtartására az SZMSZ I.10. rész 3. § (8) bekezdése az irányadó),
 4. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatási-kutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.

(3) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I.10 rész 3.§ (13) bekezdése szerinti, az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában előnyben kell részesíteni mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárást. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(4) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

 

5.§

Az egyetemi polgárokra vonatkozó járványügyi kötelezettségek

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területére való belépéstől kezdve az orrot és szájat elfedő maszk használata zárt térben minden esetben kötelező, továbbá a 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell. Továbbá minden egyetemi polgár köteles jelen utasítás 7-11. mellékleteit képező fenntartói előírásokat betartani.

(1a) Az egyetem épületeit – a betegellátás területén a betegek kivételével – kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy látogathatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maszkhasználat betartatása és rendszeres ellenőrzése a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársainak (portás, biztonsági őr, járőr, rendész stb.) kötelessége, továbbá erre a Rektor, a Kancellár, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a klinikai alkalmazásban álló portások, rendészek az EOK és a FOK esetében pedig az üzemeltető által megbízott személy és vagyonőrök is jogosultak.

(3) Az (1) és (1a) bekezdésekben rögzített kötelezettség megszegésének jogkövetkezménye:

 1. betegek és látogatók esetén – amennyiben nem akut betegellátásról van szó – az egyetem területéről azonnali hatállyal való kiutasítás;
 2. egyetemi hallgató esetén a fegyelmi vétség miatti felelősségre vonás, amely keretében első alkalommal a dékán írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, többszöri kötelezettségszegés esetén az Nftv. 55. § (2) bekezdés szerinti fegyelmi büntetés kiszabására (legsúlyosabb esetben kizárás a felsőoktatási intézményből) kerülhet sor;
 3. egyetemi dolgozó esetén írásbeli figyelmeztetésben részesítés, a többszöri kötelezettségszegés pedig megalapozhatja a Kjt. 33/A. §-ban valamint az Mt. 78. § (1) bekezdésben rögzített rendkívüli felmentést illetve a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, tekintettel arra, hogy a járvány terjedése miatt a maszkviselés elmulasztása lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésének minősül.

(4) Jelen utasítással felhatalmazom a (2) bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott személyek szóbeli figyelmeztetést követően sem tartják be a maszkhasználatra vonatkozó kötelezettséget, úgy az egyetem területéréről kiutasíthatják.

(5) Az (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel a szabályszegésről, amelyet a műszaki főigazgató részére továbbít. A műszaki főigazgató dolgozó esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hallgató esetén a kar dékánjának küldi meg e jegyzőkönyveket a jogkövetkezmények alkalmazása céljából.

(6) Az egyetem területén lévő étkezés céljára használt helyiségekben az asztaloknál nem ülhet 2 embernél több és a szükséges védőtávolság 2 méter.

(7) Védőintézkedésként elrendelem továbbá a fél óránkénti kézmosást vagy kézfertőtlenítést, amely betegellátásban részvevők számára kötelező, egyéb dolgozók/hallgatók számára javasolt.

(8) Az egyetemi polgárok Magyarországra történő belépéskor a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései vonatkoznak.

(9) A Korm.rendelet hatályán kívül az az egyetemi polgár, aki

 1. hivatalos célú külföldi munkavégzést teljesített,
 2. a külföldről történő hazatérése során a határátlépés alkalmával a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti egészségügyi vizsgálaton nem esett át,
 3. a Korm. rendelet 1. § (3) c) pontja szerint a határátlépés során igazolta, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül COVID – 19 betegségen átesett

a külföldről történő hazatérését követő 2 héten belül az egyetemen való személyes megjelenését vagy munkába állását megelőzően  köteles a (10) bekezdésben foglaltak betartására.

(10) A (9) bekezdésben megjelölt egyetemi polgár

a. a 4. sz. melléklet szerinti magasabb kockázatú országból érkezés esetén minimum 48 óra különbséggel 2 db SARS – CoV-2 PCR tesztet köteles végeztetni az egyetemen – kivéve ha rendelkezik a Korm. rendelet 4. § (1a) pontjában felsorolt országokban készített negatív eredményű teszttel, mely esetben az egyetemen elegendő 1 db SARS – CoV-2 PCR tesztet végeztetni – és kizárólag a két vizsgálat negatív eredményéről való tudomásszerzést követően és azok munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a tanulmányi felelősnek történő leadása mellett (ide nem értve a vizsgálaton történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen, vagy

b. az a) pont hatálya alá nem tartozó országból érkezés esetén 1 db SARS – CoV-2 PCR tesztet köteles végeztetni az egyetemen – kivéve, ha rendelkezik a Korm. rendelet 4. § (1a) pontjában felsorolt országokban készített negatív eredményű teszttel – és a tesztek negatív eredményéről való tudomásszerzést követően és azok munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a tanulmányi felelősnek történő leadása mellett (ide nem értve a vizsgálaton történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen.

(11) Azon egyetemi polgárok esetében, akik a Korm, rendelet 7. fejezete szerinti kulturális vagy sporteseményen vesznek részt, de a Korm. rendelet hatálya alá nem tartoznak, a jelen utasítás (10) bekezdésében foglalt szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy az egyetemen történő megjelenésükhöz ne kapcsolódjon a Korm. rendeletben a határátlépéshez előírt kötelezettségénél szigorúbb kötelezettség.

(12) Amennyiben a Korm. rendelet 4. § -a szerinti SARS – CoV-2 PCR teszt elvégzésének kijelölt helye az egyetem, úgy a Korm. rendelet által előírt teszt, valamint a (10) bekezdés szerinti SARS – CoV-2 PCR teszt elvégzését az egyetem térítésmentesen biztosítja, amelyhez az 1. számú melléklet kitöltése szükséges.

(13) A dolgozónak a tervezett külföldi utazást és a (10) bekezdés szerinti PCR-teszt igényt előzetesen a munkáltatói jogkör gyakorlójának az 5. sz. melléklet szerinti formában szükséges jelezni. A PCR-vizsgálatot az adott egyetemi dolgozó felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető kérvényezheti a Klinikai Központon keresztül.

(14) A Korm. rendelet szerint elrendelt karantén időtartama, illetve a (10) bekezdés szerinti vizsgálatok eredményére való várakozás – amennyiben az otthoni munkavégzés nem megvalósítható – a szabadság kiadására vonatkozó szabályok figyelembevételével a szabadságkeret terhére történhet, vagy fizetés nélküli szabadságnak minősül.

(15) A 4. sz. melléklet tartalmát a Klinikai Központ elnökének jóváhagyását követően a Klinikai Központ folyamatosan frissíti az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően.

(16) Amennyiben valamely egyetemi dolgozót a munkáltatói jogkör gyakorlója COVID-19 fertőzéssel összefüggésben – a Kórházhigiénés Osztály által kiadott tájékoztató alapján és az eset összes körülményét mérlegelve, a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltakra tekintettel – szoros kontaktnak minősít, úgy a fertőzésgyanú kizárása idejére a dolgozóval otthoni munkavégzésben állapodhat meg, vagy ennek hiányában részére állásidőre járó díjazás fizethető, mely alatt a dolgozó alapbérére jogosult. A munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul intézkedik a szoros kontaktnak minősülő dolgozó SARS – CoV-2 PCR vizsgálatra történő beutalásáról, mely beutalásnak a dolgozó köteles eleget tenni.

(17) Az egyetemen tartott megbeszélések, ülések 5 fő felett kizárólag távmegbeszélés formájában (a Zoom rendszeren keresztül) tarthatók, kivéve

 1. a Szenátus üléseit azzal, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok személyesen, a meghívottak Zoom rendszeren keresztül vesznek részt; és
 2. a klinikákon a közös reggeli megbeszéléseket, azonban törekedni kell arra, hogy személyes jelenlétre csak indokolt esetben kerüljön sor.

(18) A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetében a külföldről Magyarországra érkező hallgatónak a vizsgára magával kell vinnie a (10) bekezdésben meghatározott járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot.

(19) 14 napnál hosszabb ideje Magyarországon tartózkodó hallgatónak akkor kötelező elvégeztetnie a COVID PCR-vizsgálatot, ha az Egyetemen olyan gyakorlaton vesz részt, melynek során betegekkel érintkezhet. Ebben az esetben az első gyakorlat megkezdése előtti 7 naptári napon belül, az Egyetemen végzett, 1 db, negatív eredményű COVID PCR vizsgálattal kell rendelkeznie.

(20) A külföldi hallgató a tanulmányait akkor kezdheti meg vagy folytathatja, amennyiben igazolja, hogy a beutazáshoz kapcsolódó Korm. rendelet szerinti karantén-kötelezettséget teljesítette vagy rendelkezett két negatív COVID PCR teszttel.

(21) A hallgató karantén-kötelezettségének megszegése olyan súlyos fegyelmi vétségnek minősül, amelyre vonatkozó fegyelmi büntetés az Nftv. 55. § (2) bekezdés e) pontja szerinti felsőoktatási intézményből történő kizárás.

(22) Javasolt minden egyetemi polgárnak kerülni a nagy létszámú rendezvények, valamint a vendéglátó egységek látogatását.

 

6.§

Az egyetem feladatainak ellátáshoz szükséges járványügyi intézkedések felelősei

(1) A Klinikai Központ elnöke felügyeli és szükség szerint intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

 1. 4. és 1.5. pontjában meghatározott betegellátó szervezeti egységek (Klinikák) hatáskörébe tartozó pre-triázsolás biztosításáról,
 2. 8. pontjában meghatározott fertőtlenítőszerek folyamatos és szabályszerű használatáról, ennek ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
 3. az 1.11. pontjában meghatározott tájékoztatások tartalmának meghatározása.

(2) A műszaki főigazgató intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

 1. 6. pontjában meghatározott sorbaállást biztosító, jól látható jelzések elhelyezéséről,
 2. 9. pontjában meghatározott fertőtlenítésekről, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
 3. 10. pontjában meghatározott klímaberendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
 4. az 1.11. pontjában meghatározott tájékoztatások kihelyezéséről,
 5. 5. és 3.8. pontjában meghatározott takarítási útmutató elkészítéséről, betartatásáról és dokumentálásáról,
 6. 8. pontjában meghatározott fertőtlenítő takarítás betartatásáról.

(3) A kar dékánja és a Doktori Tanács elnöke intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás:

 1. 1. 7. pontjában meghatározott hivatali ügyintézésre vonatkozó rendelkezések betartatásáról
 2. 2. pontjában meghatározott személyes közreműködést igénylő tanórák látogatására és beiratkozására vonatkozó szabályok betartásáról,
 3. 3. pontjában meghatározott szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítására vonatkozó szabályok betartatásáról,
 4. 4. pontjában meghatározott a számonkérés és beszámolás rendjére vonatkozó szabályok betartatásáról.

(4) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás 5. pontjában meghatározott (szak)kollégiumok és diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok betartatásáról

(5) A Testnevelési és Sportközpont igazgatója intézkedik a Felsőoktatási ágazati ajánlás 7. pontjában meghatározott sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használatára vonatkozó szabályok betartatásáról.

(6) A Szervezési és Igazgatási Központ igazgatója intézkedik a küldeménykezeléssel kapcsolatos higiénés protokoll előkészítéséről és közzétételéről.

(7) Az Ellátásszervezési Igazgatóság igazgatója és az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója intézkedik az Egyetem egyes területein – úgy, mint a betegellátás, felsőoktatás, szakképzés, köznevelés és központi szervezeti egységek – jelentkező a járványügyi védekezéshez szükséges fertőtlenítőszerek és védőeszközök ellátásáról, amely során az egyetemi főgyógyszerésszel is együttműködik.

(8) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója gondoskodik a magyarországi állampolgársággal nem rendelkező hallgatók karatén alóli mentesítéséhez szükséges intézkedések megtételéről, amely során a Kormányhivatallal folyamatosan kapcsolatot tart.

(9) A Felsőoktatási ágazati ajánlás 1.4. és 1.5. pontjában meghatározott pre-triázsolás biztosításáról – az (1) bekezdés a) pontja szerinti épületek kivételével – az adott Tömbigazgatóság igazgatója gondoskodik a Klinikai Központ elnöke által meghatározott szakmai szabályok szerint,

 

II. rész

Oktatással kapcsolatos szabályok

 7.§

A hallgatók személyes megjelenése

 (1) A járványügyi készültség ideje alatt elsődlegesen a jelenléti oktatási formát szükséges alkalmazni, de indokolt esetben (pl.: nagy hallgatói létszámot érintő tanóra, oktató személyes megjelenésének akadályozása vagy helyettesítés) távoktatással az előadások mindegyike megtartható, és beépíthető bizonyos mértékben a gyakorlati óraszám-igényt csökkentő elemek is (pl. műtéti közvetítések, bemutatók). A fő szabály, hogy gyakorlatot távoktatással nem lehet helyettesíteni.

(2) Amennyiben a távoktatás indokolttá válik, úgy az nem érinti az oktatók, kutatók, tanárok, valamint az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben dolgozók munkavégzését, az továbbra is folyamatosan meg kell, hogy valósuljon.

(3) A hallgatók személyes megjelenését követően az oktatás és a vizsgázás szervezése és lebonyolítása során a Felsőoktatási ágazati ajánlásban meghatározott járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező.

 

8.§

Gyakorlatokra vonatkozó speciális szabályok

 (1) A gyakorlatok szervezésénél – ideértve a székhelyen kívüli képzéseket is – figyelemmel kell lenni arra, hogy a védőtávolság tartható legyen, ezért szükség esetén csoportbontásban kell azokat megvalósítani.

(2) Az ÁOK és FOK hallgatók esetében első év után végzendő nyári gyakorlatok elvégzése amennyiben akadályba ütközik, úgy azok – a dékán javaslatára – a 2. év után is teljesíthetőek.

 

9.§

Egyéb oktatással összefüggő speciális szabályok

 (1) A TVSZ 45. § (17) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a szakdolgozatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani. A szakdolgozati témabejelentő lap elektronikus úton beadható az akadálymentes ügyintézés érdekében. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket a Kar biztosítja.

(2) A doktori képzés rendjére vonatkozó speciális szabályok: A szervezett vizsgák és doktori védések személyes megjelenéssel bonyolítandók. Munkahelyi védésen a jelöltön, bizottságon és témavezetőn kívül csak az intézet/klinika szakterületileg kompetens, tudományos fokozattal rendelkező munkatársai vegyenek részt a járványügyi szabályok betartásával. Nyilvános védésen a jelöltön, bizottságon és témavezetőn kívül csak a doktori program szakterületileg kompetens, tudományos fokozattal rendelkező munkatársai vegyenek részt. A bizottság 65. életévüket már betöltött tagjai lehetőleg zoom-on vagy skype-on csatlakozzanak a munkahelyi, ill. nyilvános védéshez, amire fokozott egészségügyi kockázat (terhesség, immunhiányos állapot, stb.) esetén a hallgatónak is lehetősége van. Rokonok, ismerősök részvétele a védésen nem engedélyezett és a védést követően vendéglátás sem folytatható. A járványveszély ideje alatt korábban külföldön tartózkodó hallgatónak a vizsgára vagy doktori védésre magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot.

(3) A karoknak különös figyelmet szükséges fordítaniuk a hallgatói jogviszony szünetelési idejének számításakor a 11. sz. melléklet szerinti 137. szám /2020.09.02. FIR hírlevélben foglaltakra.

 

10.§

Az egészségügyi szakember képzés céljából, kifejezetten az online tanórák segítése érdekében történő kép és hangfelvétel készítésének szabályai

(1) A felvétel készítésének célja: az Egyetemen kép- és hangfelvételt a beteg ellátásáról elsősorban olyan módon szabad készíteni, hogy azon az ellátott személy ne legyen azonosítható. Csak olyan felvételt szabad készíteni, amely az érintett számára nem sértő, megalázó. A beavatkozásról, műtétről felvételt kizárólag a beavatkozás szakmai céljának bemutatása érdekében és annak megfelelően szabad készíteni. A kép- és hangfelvétel célja ebben az esetben kifejezetten az oktatásban résztvevők számára történő – elsősorban távoktatási – szakmai anyag elkészítése.

(2) A felvétel készítésének jogalapja: a felvétel készítői az egészségügyi szakember képzés elősegítése érdekében készítendő oktatási segédanyag előállítása céljából vannak jelen a beavatkozás során. E tevékenységükkel összefüggésben megismert személyes, különleges adatok tekintetében térbeli és időbeli korlátozás, valamint az Egyetemmel fennálló jogviszonyukra tekintet nélkül titoktartásra kötelezettek.

(3) A felvétel készítője: a felvételt kizárólag az Egyetem alkalmazásában álló, vagy kifejezetten erre a célra szóló megállapodás alapján eljáró személy készíthet. A felvétel készítésével kapcsolatos minden jog az Egyetemé marad. A felvételt megállapodás alapján készítő személlyel történő szerződésben és az annak alapján végzett tevékenység során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését biztosítani kell.

(4) A felvétel készítésének engedélyezője: a felvételt a beavatkozást végző/vezető orvos (iktatott) írásbeli kérelme alapján az ellátást nyújtó klinika vezetőjének engedélyével szabad elkészíteni. Az ellátást nyújtó klinika a kérelmeket és az engedélyeket naprakészen nyilvántartja.

(5) A felvétel készítésének irányítója: a felvétel készítésének irányítója a beavatkozást végző/vezető orvos. A felvétel készítői e tevékenységük során kötelesek az irányító utasításait megtartani; a beavatkozás elvégzését semmilyen módon nem akadályozhatják, vagy hátráltathatják. Bármilyen szabályszegés a felvétel készítésének azonnali megszakítását vonja maga után.

(6) Az ellátott személy rendelkezése: a beteget a beavatkozást megelőzően tájékoztatni kell a felvétel készítéséről és ahhoz annak alapján a hozzájárulását kell kérni. Amennyiben a beavatkozás jellegénél fogva a felvételt csak a beteg azonosítását lehetővé tevő módon lehet elkészíteni, a beteg hozzájárulásának erre is ki kell terjednie. A tájékoztatást és a hozzájárulást, majd a felvételt is a beteg dokumentációjában, annak részeként meg kell őrizni.

(7) A felvétel készítéséhez és oktatási célú bemutatásához való hozzájárulást a beavatkozáshoz való hozzájárulástól elkülönülten, önálló nyilatkozatban kell megtenni; az elkülönült nyilatkozat a hozzájárulás érvényességi kelléke. A hozzájárulás ezen túl csak akkor érvényes, ha azt a beteg minden befolyástól mentesen, tájékozottan és önkéntesen adja meg.

(8) A felvétel anonimizálása: a beteg akkor azonosítható, ha az arca, vagy más egyedi testi jel (sebhely, tetoválás) alapján a személyazonossága egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható. Az azonosítás lehetőségét a bemutatott beteg arcának, vagy egyedi testi jelének elfedésével, vagy technikai kitakarással kell megszüntetni.

(9) A felvétel jóváhagyása: az elkészült és összeállított felvételt a beavatkozást vezető orvos és az ellátást nyújtó klinika vezetője hagyja jóvá a Klinikai Központ egyidejű tájékoztatásával.

(10) A felvétel tárolása: a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, ezért kezelésére és tárolására az egészségügyi dokumentációra vonatkozó általános szabályok az irányadóak. Az Eüak. 30. § (1) bekezdése szerint a tárolási ideje 30 év.

(11) A felvételhez való hozzáférés: A rögzített kép- és hangfelvétel elérését – oktatási célú felhasználás, különösen távoktatás érdekében – egyetemi tárhelyről (az Informatikai Igazgatóság által biztosított megoldással) lehet biztosítani meghatározott időtartamig, valamint más, az Egyetemen kívüli infokommunikációs szolgáltatás (pl. felhő) alkalmazásával.

(12) A műtétről az érintettről nem azonosítható módon készült felvételt az egyetemi tárhelyről a felhasználó azonosítása után lehet elérhetővé tenni. A felhasználó számára a megismerésre nyitva álló időt közölni kell.

(13) Személyazonosításra alkalmas módon ábrázolt személyről szóló felvétel esetén a hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy az a felhasználó számára ne tegye lehetővé a letöltést, vagy mentést.

(14) A felhasználó köteles a felvétel megismerése során biztosítani, hogy azt jogosulatlan személyek ne ismerjék meg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megszegése jogi és az (orvosi) etikai kódexbe ütköző vétségnek (is) minősül.

(15) Virtuális szerver alkalmazása esetén kizárólag azonosításra alkalmatlan módon ábrázolt személyt bemutató felvételt szabad a szerverre feltölteni.

(16) A felvételt az érintett (meghatalmazottja, törvényes képviselője) kérelmére az Eütv. és az Eüak. szabályai szerint kell kiadni.

(17) A felvétel megismerésére jogosult hallgató, vagy munkatárs csak személyének kétséget kizáró azonosítását követően és a műtétről/beavatkozásról az érintettet azonosítható módon készült felvételen szereplő adatok kezelésére vonatkozó kötelező, a belépés feltételeként beállított nyilatkozat megtételével kaphat a rendszerhez hozzáférést.

(18) A hallgatói nyilatkozat

 1. kiterjed a titoktartási kötelezettségre,
 2. kiterjed arra, hogy olyan körülményeket biztosít a hozzáféréshez, amelyek nem teszik lehetővé jogosulatlan számára az adatok megismerését,
 3. kiterjed – jogsértés esetén – etikai, jogi felelősség viselésére,
 4. a szabályok megszegése a hozzáférésből kizárást vonja maga után.

(19) A hallgató a belépés feltételeként a következő nyilatkozatot teszi:

„Kijelentem, hogy

  • a személyes adatok kezelésének szabályait ismerem,
  • tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozásról készült felvételről megismert személyes adatokra vonatkozóan a megismerés alapjául szolgáló jogviszony fennállásától függetlenül és időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettségem áll fenn,
  • köteles vagyok a felvétel lejátszását úgy szervezni, hogy az ott azonosítható módon bemutatott személy adatait, róla szóló információt jogosulatlan személy ne ismerhesse meg,
  • nyilatkozom, hogy a felvételről megismert információkat csak az Egyetem tevékenységi körébe tartozó céllal használom fel, azt a kizárólag személyes használaton túl nem töltöm fel, nem osztom meg és nem teszem elérhetővé olyan platformon, csoportban, vagy más formában, amelynek eredményeként arra jogosulatlan felhasználók is elérhetik, valamint
  • a felvételhez való hozzáférés és az adatkezelés szabályainak megszegéséért etikai és jogi felelősséggel tartozom.”

 

11.§

Felsőoktatást érintő rendelkezések, nem magyar állampolgárságú hallgatókra vonatkozóan

(1) Jelen rektori-kancellári utasításban foglalt, hallgatókra vonatkozó szabályok mellett az Egyetem karai kötelesek a jelen utasítás 7. mellékletét képező Eljárásrend megismerésére és betartására, melyre vonatkozóan jelen utasítással a következő további rendelkezések betartását rendelem el.

(2) A karok dékánjai kötelesek intézkedni arról, hogy a hallgatók az Eljárásrendben foglalt jelen rektori-kancellári utasításban nem rögzített hallgatói kötelezettségeket megismerjék.

(3) A külföldről történő beutazáshoz az Eljárásrend melléklete szerinti igazolást kell kiállítani a nem magyar állampolgárságú hallgató (a továbbiakban: hallgató) részére.

(4) A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot a tanulmányi felelőssel, továbbá amennyiben szükséges a karantént elrendelő határozat alól felmentés beszerzése (kizárólag molekuláris biológiai vizsgálaton való részvétel esetére), akkor erről egyeztet a tanulmányi felelőssel, valamint köteles megjelenni az Eljárásrend melléklete szerinti igazoláson megadott szálláshelyen.

(5) A karok dékánjai intézkednek arról, hogy szervezetükben az (1) – (4) bekezdésben rögzített kötelezettségek megfelelő módon végrehajtásra kerüljenek.

(6) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója, amennyiben a kollégiumban fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, köteles haladéktalanul tájékoztatni a rektort, a kancellárt és az oktatási rektorhelyettest.

(7) A Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója intézkedése alapján a kollégiumba beköltöző hallgatók kötelesek nyilatkozni arról, hogy amennyiben a hatóság COVID-19 fertőzés miatt járványügyi elkülönítést vagy (szoros) kontaktus okán járványügyi megfigyelést (házi karantént) rendel el, ebben az esetben a házi karanténnak az állandó lakcímet, vagy más tartózkodási helyet jelölik meg, amely nem lehet a Semmelweis Egyetem kollégiuma.

 

III. rész

A szakképzés és a köznevelés keretében alkalmazandó speciális szabályok

12. §

Szakképzést érintő rendelkezések

(1) A Semmelweis Egyetem által fenntartott szakképző intézmények kötelesek a jelen utasítás 8. mellékletét képező Szakképzési ágazati ajánlásban foglaltak betartásával készült intézményi intézkedési terv rendelkezései szerint eljárni.

(2) A Szakképző Intézmények Igazgatóságának (a továbbiakban: SZII) igazgatója és a Szakképző Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatóságának (a továbbiakban: SZIGKI) igazgatója az intézményvezetők Szakképzési ágazati ajánlásban meghatározott feladatainak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az intézkedési terv megvalósulásáról és szabályos végrehajtásáról szükség szerint az intézményvezetőktől tájékoztatást kérnek, amit a rektor, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és a kancellár részére továbbítanak.

(3) Az intézményvezetők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a SZII és a SZIGKI igazgatóját, amennyiben az Ágazati ajánlásban foglaltak végrehajtása akadályba ütközik, vagy az intézményben fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, mely eseményekről a SZII igazgatója a rektort, a SZIGKI igazgatója a kancellárt és a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettest tájékoztatja.

(4) Az intézményvezetők szükség szerint, de legalább minden hónap 5. napjáig a védekezéshez szükséges eszközök és anyagok kimutatását megküldik a SZII és SZIGKI igazgatója részére, akik megteszik a beszerzéshez szükséges intézkedéseket.

 

13.§

Köznevelést érintő rendelkezések

(1) A Semmelweis Egyetem által fenntartott köznevelési intézmények kötelesek a jelen utasítás 9. mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltak megismerésére és betartására.

(2) A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes az intézményvezetők az Intézkedési tervben meghatározott feladatainak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. Ennek keretében az Intézkedési tervben rögzítettek megvalósulásáról jelen utasítás hatálybalépését követően szükség szerint, de legalább hetente az Intézkedési tervben foglaltak szabályos végrehajtásáról az intézményvezetőktől tájékoztatást kér, amit a rektor részére továbbít.

(3) Az intézményvezetők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettest, amennyiben az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása akadályba ütközik, vagy az intézményben fertőzésgyanú áll fenn vagy igazolódik, mely eseményekről a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes a rektort és a kancellárt tájékoztatja.

(4) Az intézményvezetők szükség szerint, de legalább minden hónap 5. napjáig a védekezéshez szükséges eszközök és anyagok kimutatását megküldik a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes részére, aki megteszi a beszerzéshez szükséges intézkedéseket.

 

14.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes, amellyel egyidejűleg az E/16/2020. (VII.16.) és az E/20/2020. (IX.01.) számú rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.

(2) Tekintettel a folyamatosan változó járványügyi helyzetre, felhatalmazom a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságot, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által kiadott ágazati szabályokat tartalmazó dokumentumok (eljárásrend, ajánlás, intézkedési terv) változása esetén jelen utasítás mellékleteit – annak részére történő eljuttatását követően haladéktalanul – a hatályos dokumentumra cserélje.

Budapest, 2020. szeptember 17.

 

                        Dr. Merkely Béla                                                       Baumgartnerné Holló Irén

                                   rektor                                                             kancellár általános helyettese      

 

A SARS-CoV-2 vírus elleni védekezéssel kapcsolatos további aktuális részletszabályok és ajánlások a Kórházhigiénés Osztály alhonlapján (https://semmelweis.hu/korhazhigiene/koronavirus/) elérhetők.

 

Mellékletek

 1. sz. melléklet: Kérdőív és nyilatkozat az új koronavírus (nCoV) által érintett országokból érkezőknek
 2. sz. melléklet: Tájékoztatás a Semmelweis Egyetemen megtartásra kerülő rendezvények szervezésével kapcsolatosan
 3. sz. melléklet: Értesítés a beosztási hely módosításáról
 4. sz. melléklet: Tájékoztatás a magasabb kockázatba sorolt országokról
 5. sz. melléklet: Nyilatkozat tervezett külföldi utazásról
 6. sz. melléklet: Dolgozói nyilatkozat
 7. sz. melléklet: a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló ITM által kiadott eljárásrend
 8. sz. melléklet: a szakképzés megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás
 9. sz. melléklet: az EMMI által kiadott a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet tartalmazó intézkedési terv
 10. sz. melléklet: a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezésére vonatkozó ITM ágazati ajánlás
 11. sz. melléklet 137. szám/ 2020.09.02. FIR hírlevél
 12. sz. melléklet: A betegellátás szervezésének részletszabályai

[1] Módosította az E/23/2020. (X.08.) sz. rektori-kancellári utasítás

[2] Módosította az E/26/2020. (X.14.) sz. rektori-kancellári utasítás


E/21/2020. (IX. 17.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/21/2020. (IX. 17.) sz. rektori-kancellári utasítás

E/21/2020. (IX. 17.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthető: E/21/2020. (IX. 17.) sz. rektori-kancellári utasítás mellékletei