E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról

  

A Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja a veszélyhelyzet megszüntetése esetén is fenntartandó, továbbá a veszélyhelyzet megszüntetését követő járványügyi készültség időszakában alkalmazandó szabályok alkalmazását jelen utasítással rendeli el, mely döntéssel az Egyetemi polgárok magatartási szabályait ezen időszakban a jogszabályok, az SZMSZ veszélyhelyzetet megelőző időszakban hatályos rendelkezései – az SZMSZ I. 10. Átmeneti rendelkezéseiben foglaltak eltérésekkel-, valamint jelen utasítás rendelkezései határozzák meg.

 

1.§

 A Semmelweis Egyetem egyes közösségi tereinek átmeneti zárva tartásával kapcsolatos E/4/2020. (III.5.) rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

 

2.§

 

(1) A Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése című E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

(2) A távoktatással az előadások mindegyike megtartható, és beépíthető bizonyos mértékben a gyakorlati óraszám-igényt csökkentő elemek is (pl. műtéti közvetítések, bemutatók), de a fő szabály, hogy gyakorlatot távoktatással nem lehet helyettesíteni. A szóbeli vizsgák teljesíthetők online, a gyakorlati vizsgáktól azonban nem lehet eltekinteni.

(3) Amennyiben a hallgató külföldi gyakorlatát tölti és az adott helyen nincs járványügyi korlátozás, úgy a hallgató a gyakorlati idejét letöltheti, amely az Egyetem által elfogadásra kerül. Ha a külföldi gyakorlóhelyen járványügyi korlátozás van hatályban, vagy a jövőben életbe lép, úgy a korlátozás időpontjáig eltöltött gyakorlati idő elfogadásra kerül, azután viszont a hallgatónak a 2020. március 23-tól alkalmazott távoktatásba szükséges becsatlakoznia, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra. A csatlakozási igényt a hallgatónak az illetékes intézetigazgatónál kell jelezni, aki megteszi a szükséges lépéseket a távoktatás megkezdéséhez.

(4) A távoktatási időszak nem érinti az oktatók, kutatók, tanárok, valamint az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben dolgozók munkavégzését, az továbbra is folyamatosan meg kell, hogy valósuljon.

(5) A hallgatóknál a kollégiumi tartózkodás engedélyezett.

 

3.§

 Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A járványügyi készültség ideje alatt a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és végrehajtására Járványügyi Bizottság működik.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység részére megküldésre kerülnek és kötelező érvényű a feladat-meghatározásban szereplő szervezeti egységek részére.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

 1. elnöke: rektor
 2. operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke
 3. állandó tagok:
  • kancellár általános helyettese
  • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  • oktatási rektorhelyettes
  • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  • gazdasági főigazgató
  • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  • jogi és igazgatási főigazgató
  • orvosszakmai főigazgató
  • műszaki főigazgató
  • ellátásszervezési igazgató
  • ellátásirányítási igazgató
  • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
  • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa.

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Járványügyi Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a járványügyi készültséggel összefüggő feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a járványügyi készültség során felmerülő információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár általános helyettesének egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerülő kérdésekben.

4.§

 

A Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a hallgatók fizetési kötelezettsége teljesítésének könnyítéséről szóló E/7/2020. (IV.03.) rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.1

 

5.§

(1) A COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról szóló R/3/2020. (IV.09.) számú rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

(2) A Klinikai Központ szervezetébe tartozó szervezeti egységekre vonatkozóan és figyelemmel arra, hogy a COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. április 3-tól kijelölte az Egyetemet a területi ellátási kötelezettségébe tartozó COVID-19 betegek ellátására, az Egyetemen belüli betegellátási út a következő:

 1. Ha a betegnél COVID-19 fertőzés valószínűsíthető vagy igazolható, az érintett klinikákon (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Pulmonológiai Klinika) a COVID-19 fertőzéssel érintett beteg ellátása izoláltan, elkülönített ágyakon történik, majd állapotának stabilizálása után az Egyetem erre kijelölt, a (3) bekezdés szerinti szervezeti egységébe kell áthelyezni.
 2. Ha a beteg állapota intenzív terápiás ellátást igényel, arra az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika kijelölt egységeiben kerül sor.
 3. A gyermekkorú betegek ellátását az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika végzi a gyermekekre és a gyermekklinikára adaptált eszkalációs protokoll alapján, melynek során a betegellátást a klinika az Orvosszakmai Főigazgatóság felügyeletével, a két gyermekklinika állományával oldja meg.

(3)  A COVID-19 fertőzéssel érintett betegekkel kapcsolatos ellátási feladatokat központi szinten a Klinikai Központ Járványügyi Centrumának egysége végzi:

 1. azokat a betegeket, akiknél a COVID-19 fertőzés igazolt, a Járványügyi Centrum Központi COVID Ellátó Egysége látja el, melynek szakmai felügyeletét a Pulmonológiai Klinika biztosítja.

(4) A Járványügyi Centrum irányításával kapcsolatos feladatokat az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos látja el.

(5) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás a jelenleg alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(7) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében az 5. § (6) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából beoszthatók az adott időszakban. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás konkrét beosztását a Járványügyi Centrum végzi el.

(8) A klinikák által rendelkezésre bocsátott közalkalmazott a melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

 1. a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,
 2. a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,
 3. a munkaidőbeosztásról,
 4. a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(9) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

 1. munkaidőbeosztás meghatározása,
 2. a napi munkavégzéshez, vagyis a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,
 3. munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,
 4. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,
 5. szabadság kiadása,
 6. fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(10) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(11) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(12) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a közalkalmazott kinevezését, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és illetményét nem érinti.

 

6.§

 

(1) A veszélyhelyzetben alkalmazható, egyedi mentesítés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési és beszerzési eljárás rendjéről szóló E/8/2020. (IV.15.) sz. rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

(2) A Semmelweis Egyetem az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő beszerzések esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E. §-a alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2020. (IV.01.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.

(3) A (2) bekezdés szerinti beszerzési eljárás

 1. a miniszterelnök vagy az általa erre felhatalmazott más kormánytag egyedi mentesítésének kézhezvételét követően indítható, vagy
 2. a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(4) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívónak az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(5) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kérhető fel.

(6) Kivételes sürgősség esetén az (3)-(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályok mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. A kivételes sürgősség keretében lefolytatott eljáráshoz a rektor és kancellár engedélye szükséges.

(7) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, továbbá legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(8) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(9) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(10) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimumfeltételt/minimumfeltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(11) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(12) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(13) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

 1. hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,
 2. számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,
 3. dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,
 4. dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről, és
 5. a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

(14) Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(15) Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a kötelezettségvállalási szabályzattól eltérően a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

(16) A jelen utasítás hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő beszerzések esetén szintén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/E.§ szerinti eljárást kell lefolytatni.

 

7.§

Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

 

 

(1) Az egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendjéről szóló E/9/2020.(IV.15.) sz. rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

(2) Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti és Záró Rendelkezések 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamban azon személyi kérdésekben, ahol az SZMSZ a szervezeti egység alkalmazotti fórumának véleményezését írja elő, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló a 8. §-ban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az alkalmazotti fórum megtartásáról dönt, ebben az esetben az ülés megtartására az SZMSZ I.10. rész 3. § (8) bekezdése, a döntéshozatalra a jelen utasítás 8. § (2) bekezdése irányadó.

 

8.§

(1) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az SZMSZ szabályai a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

 1. ahol az SZMSZ az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján a szervezeti egység vezetője (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető) által kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,
 2. az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani,
 3. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni,
 4. a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatási-kutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.

(2) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I.10 rész 3.§ (13) bekezdése szerinti, az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában előnyben kell részesíteni mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárást. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(3) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

 

9.§

 

(1) A Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról a távoktatáshoz kapcsolódóan című R/2/2020. (IV.15.) sz. rektori utasítás alapján a 2020. április 16-át követően távoktatás formájában tanulmányaikat folytató hallgatók esetében a jelen utasítás 9. § (2)-(7) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a 9. § hatálya alá a 9. § (2)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(2) A távoktatás során a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer 2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) rendelkezéseit a távoktatás során értelemszerűen alkalmazni kell, különös tekintettel a 29. § (aláírás megszerzése) a 30.§ (A vizsgák és szigorlatok rendje) a 36. § (A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések ismétlése, pótlása és javítása) a 37. § (Vizsgák és szigorlatok javítása és ismétlése) és a 42. § (A tanulmányi eredmény nyilvántartása, mutatószámai) rendelkezéseire. A követelmények teljesítésének távoktatásban való módjáról az oktató tájékoztatja a hallgatókat a távoktatás során.

(3) A vizsgán, szigorlaton történő részvétel tekintetében a TVSZ 33. § (Részvétel a vizsgán, szigorlaton) rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy az oktató által meghatározott és előre közölt formában történik a vizsgáztatás.

(4) Az oktató a távoktatáshoz kapcsolódó linket a tantárgy ún. „moodle” felületén vagy ennek hiányában a Neptun EFTR rendszeren keresztül teszi a hallgatók számára közzé legalább az előadást megelőző nap éjfélig.

(5) Figyelemmel a távoktatás által biztosított lehetőségekre a gyakorlati foglalkozások legalább 50%-át a távoktatás időtartama alatt meg kell tartani, míg a további gyakorlati oktatás keretében előírt feladatok teljesítése a veszélyhelyzet visszavonását követően kerül megtartásra.

(6) Az órarend szerinti gyakorlati foglalkozásokon teljes körűen részt kell venni a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóknak. A gyakorlati foglalkozásokról 72 óráig közzétett előadásanyagok utólagos, nem órarendi óra szerint történő teljesítése ellenőrizhető az adott oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője által meghatározott módszertan szerint, figyelemmel az adott tantárgy tantárgyi programjában előírt részvételi követelmények maradéktalan teljesítésére.

(7) Azon hallgatók, akik önkéntes munkát vállalnak, úgy az igazoltan teljesített önkéntes munka részben vagy teljes egészében elismerhető az előírt gyakorlatok teljesítéseként, az adott oktatási –kutatási szervezeti egység vezetőjének a dékánnal egyetértésben meghozott döntése alapján.

 

10.§

 

(1) A vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról szóló R/4/2020. (IV.22.) számú rektori utasítás alapján a 2020. április 22-től a tanév rendjének változásával és a vizsgaszervezéssel érintett hallgatók esetében a jelen 10. § (2)-(12) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a 10. § hatálya alá a 10.§ (2)-(12) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(2) A 2019/2020. tanév tavaszi félév vizsgáinak és a záróvizsgának a szervezése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései és a jelen utasításban meghatározottak szerint történik. A járványügyi készültség kihirdetésére és ennek a tanév szervezésére gyakorolt hatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alkalmazását nem érinti.

(3) A vizsga és a záróvizsga szervezése során irányadó szabályokat, így különösen a TVSZ 30.§, 31.§ 32.§, 33.§ 35.§ 38.§ 39.§, 41.§, 45.§ és 46.§ rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(4) Azon évfolyamok esetén, ahol a vizsga megszervezése a távoktatásban alkalmazott módszer informatikai alkalmazásának (a továbbiakban: Zoom rendszer) megszervezésével megvalósítható a vizsgát ezen alkalmazáson keresztül kell lebonyolítani.

(5) Azon évfolyamok esetén, ahol a gyakorlati ismeretek elsajátítása és teljesítése a vizsgán való részvétel feltétele – ideértve a szigorlati tárgyakat is – a tanulmányi és a vizsgaidőszak szervezése során a TVSZ rendelkezéseitől az elméleti és gyakorlati vizsgák tekintetében eltérő sorrend szerint – az intézménylátogatási tilalom feloldása esetén – is meghatározható (a továbbiakban: fordított vizsgaidőszak).

(6) A tanév rendjének változásával kapcsolatos információt a hallgatók számára legkésőbb a vizsga megszervezését megelőző egy héttel közzé kell tenni és a Neptun rendszeren keresztül értesíteni kell a hallgatókat. A vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a hallgatónak megfelelő ideje legyen a vizsgára történő felkészülésre. A vizsgaidőszak csak a curriculumban előírt tananyag elsajátítását követően – az (4) bekezdés kivételével – kerülhet megszervezésre, amelynek teljesítéséhez szükséges idő évfolyamonként változhat.

(7) A vizsga letételéhez szükséges gyakorlat az intézménylátogatási tilalom megszüntetése után a klinikai és preklinikai modulban egy tömbösített gyakorlati blokk keretében megszervezhető. A tömbösített gyakorlatról betegség miatt hiányzóknak a pótlási lehetőséget biztosítani kell.

(8) A TVSZ 38. § (1), (5) és (7) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az (elméleti) vizsga eredménye az oktató által a kötelezően felvett vizsgalap alapján, a Neptunban rögzítésre kerül azzal, hogy a vizsga eredménye – a TVSZ 41. § (2) és a 41. § (3) bekezdés második mondatától eltérően – csak a gyakorlat eredményes teljesítésének igazolását követően tekinthető érvényesnek.

(9) A TVSZ 32. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéstől az oktató az alkalmazott vizsgáztatási módszertanra tekintettel eltérhet, azonban a vizsga lebonyolításának menetéről a vizsga meghirdetésekor a hallgatót előzetesen tájékoztatni kell.

(10) A TVSZ 33. § (1) rendelkezésétől – figyelemmel a 10. § (5) bekezdésére el lehet térni.

(11) A TVSZ 37. § (2) bekezdése alkalmazható, azzal, hogy a Zoom rendszeren keresztül is biztosítható a bizottság közreműködése.

(12) A TVSZ 45. § (17) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a szakdolgozatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani. A szakdolgozati témabejelentő lap elektronikus úton beadható az akadálymentes ügyintézés érdekében. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket a Kar biztosítja.

 

11.§

 

(1) A távvizsgázás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről szóló R/5/2020. (IV.23.) sz. rektori utasítás alapján a 2020. április 23-tól a távvizsgázással érintett hallgatók a jelen utasítás 11. § (2)-(25) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a 11. § hatálya alá a (2)-(25) bekezdés nem alkalmazható.

(2) Amennyiben a vizsga megszervezésére elektronikusan, a hallgató és az oktató között a távoktatás céljára alkalmazott szolgáltatás igénybevételével kerül sor (a továbbiakban: távvizsga) a hallgató a vizsgára az SZMSZ III. Könyv III. 2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) vonatkozó rendelkezései szerint jelentkezhet.

(3) Az Egyetemen a távvizsgáztatás a Zoom- a Moodle-t is ideértve- telekonferencia felületen/programmal történik.

(4) A vizsga megkezdése előtt a Tanulmányi Osztály a vizsgáztató számára elküldi a vizsgázó hallgatók személyazonosító okmányának számát, melyet a vizsgázó által megadott adattal egyeztetni kell a vizsga megkezdése előtt.

(5) A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen a vizsgázó személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy a keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató számára.

(6) A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás jelen szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, amelynek működésével tisztában van.

(7) Az adott oktatási-kutatási szervezeti egység köteles az adott tantárgy vizsgáztatásának rendjét a vizsga megkezdése előtt, ésszerű időn belül közzétenni a saját honlapján.

(8) A TVSZ 31. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően levelező képzésben részt vevő hallgató a (rész)vizsgát reggel 8 óra előtt, vagy 20 óra után véget érő, vagy hétvégi vizsgaidőpontokban is tehet, amennyiben azt a Hallgatói Önkormányzat kifejezetten írásban kéri azzal, hogy a hallgatói kérés nem jelent a kibővített időkeretekben vizsgameghirdetési kötelezettséget, azaz ilyen esetben is a vizsgáztató oktatási-kutatási szervezeti egység döntése, hogy meghirdet-e ezekben az időkeretekben vizsgát.

(9) A hallgató a távvizsga esetén olyan körülmények között kell, hogy vizsgázzon, amely alkalmas arra, hogy a vizsga zavartalanul, beavatkozástól mentesen és a szükséges technikai feltételek biztosítása mellett történjen. A távvizsga során mind az oktató, mind a hallgató a saját technikai felszereltségét köteles biztosítani.

(10) A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.

(11) A távvizsga megkezdése előtt minden vizsgázó szóban nyilatkozik arról, hogy

 1. a beszámolás során meg nem engedett eszközt, továbbá segítő személyt nem alkalmaz,
 2. nem alkalmaz olyan eszközt/módszert/alkalmazást vagy bármely más segédeszközt, amellyel a vizsgáztató értékelését a valós tudásánál kedvezőbb minősítésre sarkallná.

(12) A vizsgáztató nem gyűjthet információt és nem is veheti figyelembe a vizsgázó életteréről esetlegesen elébe táruló körülményeket, nem ellenőrizheti a vizsgázó személyes adatait is tartalmazó környezetét, továbbá a vizsgázó emberi méltóságát nem sértheti meg a távvizsga során.

(13) A távvizsga során legalább két fő vizsgáztatónak jelen kell lennie, közülük egy lehet demonstrátor, aki az értékelésben (osztályozás) nem vehet részt.

(14) A vizsgáztató előírja, hogy a vizsgázónak olyan eszközt/rendszert/alkalmazást/kapcsolatot kell alkalmaznia, amely alkalmas arra, hogy a vizsgáztató lássa a vizsgázó számítógépének, vagy az általa igénybevett eszköznek a teljes monitorát, azaz a vizsgázónak a vizsga teljes időtartama alatt a számítógép teljes monitorát vagy az általa igénybevett eszközt meg kell osztania a vizsgáztatóval.

(15) A vizsgáról a Zoom rendszerben videófelvétel készül, amelyet 3 napig őriz meg a rendszer.

(16) A távvizsga keretében rögzített kommunikációt sem a vizsgáztató sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.

(17) A TVSZ 38. § (5) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérően a vizsgáztató a vizsga érdemjegyet, az érdemjegy megszerzésének napján rögzíti a NEPTUN EFTR-ben.

(18) A TVSZ 42. § (4) bekezdéstől eltérően a vizsgázó a NEPTUN EFTR-ben rögzített érdemjegy megfelelőségével kapcsolatosan a vizsgát követő 48 órán belül élhet kifogással.

(19) A távvizsga során a kihúzott tétel ismertetése mellett az oktató 10, azonnal megválaszolandó kérdést tesz fel a hallgató számára.

(20) Amennyiben a kihúzott tétel kidolgozására felkészülési idő biztosított, úgy a vizsgáztató a vizsga megkezdése előtt erről, illetve a használható eszközök (toll, ceruza) és segédeszközök (pl. Képlettár) köréről tájékoztatja a vizsgázót.

(21) Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad- azaz a vizsgázó kilép a konferenciából vagy lekapcsolódik a videójel-, a vizsgáztató „nem jelent meg” bejegyzéssel a vizsgát lezárja. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgalehetőségeinek száma eggyel csökken.

(22) Amennyiben a vizsgázó 3 munkanapon belül érdemben – hivatalos szerv általi igazolás alapján- igazolja, hogy a kapcsolat vis maior (pl. áramszünet) miatt szakadt meg, azaz a hiba az ő érdekkörén kívül keletkezett, úgy a vizsga megismételhető, amennyiben a TVSZ-ben meghatározott, a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételek biztosíthatók (a vizsgaidőszakban még elegendő idő áll rendelkezésre vizsga letételére). A vis maior alapjának megállapítása a dékán hatásköre. A vis maior megállapítására irányuló kérelem a vizsgaidőszak befejezését követően nem nyújtható be.

(23) A vizsgázó köteles a tisztességes eljárás elveinek megtartásával, legjobb tudása szerint beszámolni a felkészültségéről.

(24) A vizsgáztató köteles a tisztességes eljárás elveinek megtartásával, a vizsgázó emberi méltóságát tiszteletben tartva, legjobb tudása szerint megítélni a vizsgázó felkészültségét.

(25) Mind a vizsgáztatóra, mind a vizsgázóra kötelezőek a távvizsga során hivatásuk etikai szabályai, a távvizsga lebonyolítása körébe tartozó magatartásra az Egyetem Etikai kódexében foglalt rendelkezések is irányadóak kiegészítve a jelen utasításban foglalt szabályokkal.

 

12.§

 

A Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidő szervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról szóló E/10/2020. (IV.27.) sz. rektori-kancellári utasítás hatályon kívül helyezésre kerül.

 

13.§

 

(1) Az intézménylátogatás rendjének változásáról szóló R/6/2020. (V.18.) sz. rektori utasítás alapján a 2020. május 18-tól az intézménylátogatási tilalom feloldásával érintett hallgatók esetében a 13. § (2)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a 13. § (2)-(6) bekezdés hatálya alá, ezen rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(2) A Semmelweis Egyetem valamennyi karának végzős évfolyamán – a képzés jellegétől és a képzés nyelvétől függetlenül – a hallgatók számára 2020. május 19-től kötelező a személyes megjelenés.

(3) Az egyetem végzős évfolyamainak hallgatói számára a (2) bekezdés szerinti időponttól a személyes vizsgáztatás lebonyolítására vissza kell térni. A vizsga szervezéséhez szükséges intézkedések megtétele a dékán hatásköre. A személyes vizsga esetén kizárólag a TVSZ vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(4) A hallgatók személyes megjelenését követően az oktatás és a vizsgázás szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező. A magyar hallgató kifejezetten járványügyi indokból (különösen a munkavégzés helyére, jellegére tekintettel) kérhet felmentést a rektortól a személyes vizsgázás kötelezettsége alól.

(5) Ha a külföldi hallgató – a kötelező személyes megjelenésének járványügyi indokból fakadó akadálya miatt – a (2) bekezdése szerinti időpontot követően nem tud személyesen megjelenni az egyetemen, kérheti a rektortól a személyesen történő vizsgázás alóli felmentést. A kérelemről a rektor dönt.

(6) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése a külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (COVID-19 vírus teszt) kötött.

 

14.§

 

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így – amennyiben két főnél több személy tartózkodik egy helyiségben – a maszk használata kötelező, továbbá a védőtávolságot tartani kell.

(2) Az a hallgató és az a dolgozó, aki az egyetemen való személyes megjelenését vagy munkába állását megelőző 2 héten belül külföldön tartózkodott, az egyetemen való személyes megjelenése vagy munkába állása előtt köteles:

 1. a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § b) és c) pontjában meghatározott sárga és piros jelzés alá besorolt országból való érkezés esetén a járványügyi elkülönítés (karantén) megszüntetéséről szóló hatósági határozat bemutatására, vagy a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerint külföldön készített az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat (SARS-CoV-2 teszt) eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolni, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható,
 2. az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a 4. sz. melléklet szerinti magasabb kockázatú országból érkezés esetén, minimum 48 óra különbséggel 2 db COVID PCR-vizsgálatot köteles végeztetni az egyetemen és kizárólag a két vizsgálat negatív eredményéről való tudomásszerzést követően (ide nem értve a vizsgálaton történő megjelenést) jelenhet meg személyesen az egyetemen, vagy
 3. amennyiben az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó országból érkezik, 1 db COVID PCR-vizsgálatot végeztetni az egyetemen.

(3) A hallgatók részére a (2) bekezdés b) – c) pontjai szerinti COVID PCR vizsgálatot az egyetem térítésmentesen biztosítja, amelyhez az 1. számú melléklet kitöltése szükséges.

(4) A dolgozónak a tervezett külföldi utazást és a (2) bekezdés b) – c) pontjai szerinti PCR-teszt igényt előzetesen a munkáltatói jogkör gyakorlójának az 5. sz. melléklet szerinti formában szükséges jelezni, amely vizsgálatot az egyetem térítésmentesen biztosít. A PCR-vizsgálatot az adott egyetemi dolgozó felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető kérvényezheti a Klinikai Központon keresztül. A vizsgálatok eredményére való várakozás a szabadságkeret terhére történhet.

(5) A 4. sz. melléklet tartalmát a Klinikai Központ elnökének jóváhagyását követően a Klinikai Központ folyamatosan frissíti az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően.

(6) Az egyetemen tartott megbeszélések, ülések továbbra is távmegbeszélés formájában (a Zoom rendszeren keresztül) történjenek, kivéve, ha kiemelt döntéshozatali munka érdekében kerül sor a megbeszélés vagy ülés megszervezésére.

 

15.§

 

(1) Az intézménylátogatás rendjének változásáról, és a gyakorlatok pótlásával összefüggő átmeneti intézkedésekről szóló R/7/2020. (V.22.) számú rektori utasítás esetében a 2020. május 25-től az intézménylátogatás rendjének változásával és a gyakorlatok pótlásával összefüggő rendelkezésekkel érintett hallgatók esetében a jelen utasítás 15. § (2)-(14) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a (2)-(14) bekezdés hatálya alá, ezen rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(2) A Semmelweis Egyetem valamennyi karán a jelen szakasz (3) bekezdésben foglalt évfolyamok hallgatói számára, továbbá a (3) bekezdés szerint az egyes tantárgyakat felvett hallgatóknak az adott tantárgy esetében a képzés jellegétől és a képzés nyelvétől függetlenül 2020. május 25-től kezdve az egyetemen az érintett évfolyamok hallgatóinak, továbbá egyes tantárgyakat felvett hallgatóknak kötelező a személyes megjelenés.

(3) A 2020. május 25-től történő feloldással érintett évfolyamok és képzésekben résztvevők számára kötelező a megjelenés a következő esetekben:

 1. Általános Orvostudományi Kar IV.-V. évfolyam
 2. Fogorvostudományi Kar III.-IV. évfolyam
 3. Gyógyszerésztudományi Kar III.-IV. évfolyam
 4. az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar Anatómia tantárgyát felvett I.-II. évfolyamos hallgatók,
 5. az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar Élettan tantárgyát felvett II. évfolyamos hallgatók,
 6. az Általános Orvostudományi Kar Bevezetés a betegellátásba tantárgyát felvett I. évfolyamos hallgatók,
 7. az Általános Orvostudományi Kar Bevezetés a klinikumba tantárgyát felvett II. évfolyam hallgatók,
 8. A Fogorvostudományi Kar Fogászati Általános Propedeutika tantárgyát felvett I. évfolyamos fogorvostan hallgatók,
 9. A Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Propedeutika tantárgyát felvett II. évfolyamos fogorvostan hallgatók,
 10. A Fogorvostudományi Kar Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika tantárgyát felvett II. évfolyamos fogorvostan hallgatók számára.

(4) A vizsga szervezéséhez szükséges intézkedések megtétele a dékán hatásköre. A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetén kizárólag a TVSZ vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a jelen szakasz (11) bekezdésében meghatározott esetet. A (3) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott esetekben a rektor engedélye alapján az elméleti vizsgarész távvizsgán keresztül is megvalósítható.

(5) A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetében a hallgatónak a vizsgára magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot. A járványveszély idején Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár hallgatók esetén ez a rendelkezés azon személyekre vonatkozik, akik a gyakorlat vagy a vizsga során betegekkel kerülnek kapcsolatba.

(6) A hallgatók személyes megjelenését követően az oktatás és a vizsgázás szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező.

(7) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (negatív COVID-19 vírus teszt) kötött.

(8) Azon tantárgyak esetében, amelyeknél a gyakorlatok pótlása szükséges, annak rendjét kari bontásban a dékánnak – a HÖK egyetértésével adott javaslata alapján – a rektor határozza meg.

(9) A gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban, vagy a vizsgaidőszakot követő legfeljebb 30 napos időtartamig határozható meg a hallgatók részére a 2019/2020. tanév II. félévében. A rektor engedélyezheti a dékán javaslatára – a HÖK egyetértése mellett – hogy egyes tantárgyak esetében a gyakorlat pótlására a 2020/2021-es tanév I. félévében kerüljön sor, azzal, hogy az nem járhat a hallgatók tanulmányi kötelezettségének aránytalan növekedésével.

(10) Az ÁOK és FOK hallgatók esetében első év után végzendő nyári gyakorlatok elvégzése amennyiben akadályba ütközik, úgy azok teljesítése a – dékán javaslatára – a 2. év után is teljesíthető.

(11) Ha a gyakorlat pótlására a vizsgát követően kerül sor, akkor a jelen utasítás 10. § (5) és 10. § (7) alkalmazandó. Amennyiben a gyakorlat pótlására a vizsgát megelőzően kerül sor a vizsga szervezésére a TVSZ irányadó rendelkezései alkalmazandóak.

(12) A Pető András Kar esetében a gyakorlat pótlásának a feltétele és kezdete a köznevelési intézmények újranyitásának időpontja.

(13) A rektor a gyakorlat pótlásához kapcsolódóan – amennyiben az nem tartozik a (2)-(7) bekezdés hatálya alá – szükség esetén dönt a gyakorlattal érintett hallgatók intézménylátogatási tilalmának feloldásáról is.

(14) A hallgatókat a gyakorlatok pótlásáról a Kar értesíti a Neptun rendszeren keresztül, azzal, hogy a hallgatót megfelelő időben kell értesíteni a gyakorlat pótlásának lehetőségéről.

 

16.§

 Az egészségügyi szakember képzés céljából, kifejezetten a távoktatás segítése érdekében történő kép és hangfelvétel készítésének szabályai

 

(1) A felvétel készítésének célja: az Egyetemen kép- és hangfelvételt a beteg ellátásáról elsősorban olyan módon szabad készíteni, hogy azon az ellátott személy ne legyen azonosítható. Csak olyan felvételt szabad készíteni, amely az érintett számára nem sértő, megalázó. A beavatkozásról, műtétről felvételt kizárólag a beavatkozás szakmai céljának bemutatása érdekében és annak megfelelően szabad készíteni. A kép- és hangfelvétel célja ebben az esetben kifejezetten az oktatásban résztvevők számára történő – elsősorban távoktatási – szakmai anyag elkészítése.

(2) A felvétel készítésének jogalapja: a felvétel készítői az egészségügyi szakember képzés elősegítése érdekében készítendő oktatási segédanyag előállítása céljából vannak jelen a beavatkozás során. E tevékenységükkel összefüggésben megismert személyes, különleges adatok tekintetében térbeli és időbeli korlátozás, valamint az Egyetemmel fennálló jogviszonyukra tekintet nélkül titoktartásra kötelezettek.

(3) A felvétel készítője: a felvételt kizárólag az Egyetem alkalmazásában álló, vagy kifejezetten erre a célra szóló megállapodás alapján eljáró személy készíthet. A felvétel készítésével kapcsolatos minden jog az Egyetemé marad. A felvételt megállapodás alapján készítő személlyel történő szerződésben és az annak alapján végzett tevékenység során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését biztosítani kell.

(4) A felvétel készítésének engedélyezője: a felvételt a beavatkozást végző/vezető orvos (iktatott) írásbeli kérelme alapján az ellátást nyújtó klinika vezetőjének engedélyével szabad elkészíteni. Az ellátást nyújtó klinika a kérelmeket és az engedélyeket naprakészen nyilvántartja.

(5) A felvétel készítésének irányítója: a felvétel készítésének irányítója a beavatkozást végző/vezető orvos. A felvétel készítői e tevékenységük során kötelesek az irányító utasításait megtartani; a beavatkozás elvégzését semmilyen módon nem akadályozhatják, vagy hátráltathatják. Bármilyen szabályszegés a felvétel készítésének azonnali megszakítását vonja maga után.

(6) Az ellátott személy rendelkezése: a beteget a beavatkozást megelőzően tájékoztatni kell a felvétel készítéséről és ahhoz annak alapján a hozzájárulását kell kérni. Amennyiben a beavatkozás jellegénél fogva a felvételt csak a beteg azonosítását lehetővé tevő módon lehet elkészíteni, a beteg hozzájárulásának erre is ki kell terjednie. A tájékoztatást és a hozzájárulást, majd a felvételt is a beteg dokumentációjában, annak részeként meg kell őrizni.

(7) A felvétel készítéséhez és oktatási célú bemutatásához való hozzájárulást a beavatkozáshoz való hozzájárulástól elkülönülten, önálló nyilatkozatban kell megtenni; az elkülönült nyilatkozat a hozzájárulás érvényességi kelléke. A hozzájárulás ezen túl csak akkor érvényes, ha azt a beteg minden befolyástól mentesen, tájékozottan és önkéntesen adja meg.

(8) A felvétel anonimizálása: a beteg akkor azonosítható, ha az arca, vagy más egyedi testi jel (sebhely, tetoválás) alapján a személyazonossága egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható. Az azonosítás lehetőségét a bemutatott beteg arcának, vagy egyedi testi jelének elfedésével, vagy technikai kitakarással kell megszüntetni.

(9) A felvétel jóváhagyása: az elkészült és összeállított felvételt a beavatkozást vezető orvos és az ellátást nyújtó klinika vezetője hagyja jóvá a Klinikai Központ egyidejű tájékoztatásával.

(10) A felvétel tárolása: a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, ezért kezelésére és tárolására az egészségügyi dokumentációra vonatkozó általános szabályok az irányadóak. Az Eüak. 30. § (1) bekezdése szerint a tárolási ideje 30 év.

(11) A felvételhez való hozzáférés: A rögzített kép- és hangfelvétel elérését – oktatási célú felhasználás, különösen távoktatás érdekében – egyetemi tárhelyről (az Informatikai Igazgatóság által biztosított megoldással) lehet biztosítani meghatározott időtartamig, valamint más, az Egyetemen kívüli infokommunikációs szolgáltatás (pl. felhő) alkalmazásával.

(12) A műtétről az érintettről nem azonosítható módon készült felvételt az egyetemi tárhelyről a felhasználó azonosítása után lehet elérhetővé tenni. A felhasználó számára a megismerésre nyitva álló időt közölni kell.

(13) Személyazonosításra alkalmas módon ábrázolt személyről szóló felvétel esetén a hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy az a felhasználó számára ne tegye lehetővé a letöltést, vagy mentést.

(14) A felhasználó köteles a felvétel megismerése során biztosítani, hogy azt jogosulatlan személyek ne ismerjék meg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megszegése jogi és az (orvosi) etikai kódexbe ütköző vétségnek (is) minősül.

(15) Virtuális szerver alkalmazása esetén kizárólag azonosításra alkalmatlan módon ábrázolt személyt bemutató felvételt szabad a szerverre feltölteni.

(16) A felvételt az érintett (meghatalmazottja, törvényes képviselője) kérelmére az Eütv. és az Eüak. szabályai szerint kell kiadni.

(17) A felvétel megismerésére jogosult hallgató, vagy munkatárs csak személyének kétséget kizáró azonosítását követően és a műtétről/beavatkozásról az érintettet azonosítható módon készült felvételen szereplő adatok kezelésére vonatkozó kötelező, a belépés feltételeként beállított nyilatkozat megtételével kaphat a rendszerhez hozzáférést.

(18) A hallgatói nyilatkozat

 1. kiterjed a titoktartási kötelezettségre,
 2. kiterjed arra, hogy olyan körülményeket biztosít a hozzáféréshez, amelyek nem teszik lehetővé jogosulatlan számára az adatok megismerését,
 3. kiterjed – jogsértés esetén – etikai, jogi felelősség viselésére,
 4. a szabályok megszegése a hozzáférésből kizárást vonja maga után.

(19) A hallgató a belépés feltételeként a következő nyilatkozatot teszi:

„Kijelentem, hogy

  • a személyes adatok kezelésének szabályait ismerem,
  • tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozásról készült felvételről megismert személyes adatokra vonatkozóan a megismerés alapjául szolgáló jogviszony fennállásától függetlenül és időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettségem áll fenn,
  • köteles vagyok a felvétel lejátszását úgy szervezni, hogy az ott azonosítható módon bemutatott személy adatait, róla szóló információt jogosulatlan személy ne ismerhesse meg,
  • nyilatkozom, hogy a felvételről megismert információkat csak az Egyetem tevékenységi körébe tartozó céllal használom fel, azt a kizárólag személyes használaton túl nem töltöm fel, nem osztom meg és nem teszem elérhetővé olyan platformon, csoportban, vagy más formában, amelynek eredményeként arra jogosulatlan felhasználók is elérhetik,
  • valamint
  • a felvételhez való hozzáférés és az adatkezelés szabályainak megszegéséért etikai és jogi felelősséggel tartozom.”

 17.§

 

(1) Az intézménylátogatás rendjének változásáról a Phd képzésben részt vevő hallgatók tekintetében című R/9/2020. (VI.11.) számú rektori utasítás esetében a 2020. június 15-től az intézménylátogatás változásával érintett hallgatók esetében a (2)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon hallgatókra vonatkozóan, akik nem tartoznak a (2)-(5) bekezdés hatálya alá, ezen rendelkezések nem alkalmazhatóak.

(2) Az intézménylátogatás rendjének változásával érintett hallgatók: A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) PhD képzésben részt vevő valamennyi doktorandusz és doktorjelölt hallgató 2020. június 15-től kezdve tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez az egyetemen kötelező a személyes megjelenésük.

(3) A doktori képzés rendjére vonatkozó speciális szabályok: Az (1) bekezdés szerinti időponttól követően szervezett vizsgák és doktori védések személyes megjelenéssel bonyolítandók, kivéve, ha a hallgató külföldön tartózkodik és hazatérése akadályozott. A járványveszély ideje alatt korábban külföldön tartózkodó hallgatónak a vizsgára vagy doktori védésre magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot.

(4) A hallgatók személyes megjelenésével zajló kutatómunka, oktatás, vizsgázás és doktori védés szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező.

(5) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (negatív COVID-19 vírus teszt) kötött.

 

18.§

Azon hallgató, aki jelen utasításban foglalt eltérő szabály hatálya alá nem tartozik tanulmányait személyes jelenlét mellett folytatja.

 

19.§

Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes, azzal, hogy 10. §, 11. § és 12. § hatályba lépésének feltétele a Hallgatói Önkormányzat egyetértésének megadása.

 

Budapest, 2020. július 16.

 

 

                        Dr. Merkely Béla                                                       Baumgartnerné Holló Irén

                                   rektor                                                             kancellár általános helyettese      

 

Hallgatói Önkormányzat egyetértését megadom:                          

                   Tripolszky Bálint


1 Az utasítás hatálya lejárt, folyamatban lévő ügy, akár elsőfokon, akár fellebbezésben már nem lehet, mivel a határidő és a fellebbezésre nyitva álló határidő is eltelt.


E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás

E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás 1. számú melléklete

E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás 2. számú melléklete

E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról 3. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás 3. számú melléklete

E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról 4. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás 4. számú melléklete

E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes átmeneti rendelkezésekről egységes szerkezetben, továbbá a járványügyi készültséggel összefüggő egyes speciális szabályokról 5 sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/16/2020 (VII. 16.). sz. rektori-kancellári utasítás 5. számú melléklete