Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 25.
18431 Összes oltás
7515 Beoltott Semmelweis Polgár

E/13/2020. (VI.04.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás

a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos  feladatok teljesítéséről

 

 

Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  (a továbbiakban: Nkt.) 41. §-ban, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nkt.-vhr.), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. (a továbbiakban: Szkt.) 111. § és 115. §-ban, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szkt.-vhr.) – a köznevelési intézmény és a fenntartó tekintetében megállapított, a KIR honlapján keresztül történő adatszolgáltatási kötelezettségei végrehajtásának biztosítása érdekében a Semmelweis Egyetem, mint intézményfenntartó rektora és kancellárja az alábbi eljárásrendet tartalmazó együttes utasítást adja ki:

 

1.§

Jelen utasítás hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem alkalmazásában álló mindazon közalkalmazottra, akik a Semmelweis Egyetem fenntartásában lévő – az Alapító Okirat 6.3.3. pontjában felsorolt – köznevelési intézmények (a továbbiakban: köznevelési intézmények) működése, valamint a  fenntartói jogkör gyakorlása körében az SzMSz rendelkezései alapján feladat- és hatáskörrel rendelkezik, ezen kívül valamennyi ilyen szervezeti egységre, ezek között kifejezetten Szakképző Köznevelési Intézmények Igazgatóságára (a továbbiakban: SZKII), Konduktív Pedagógiai Központra (a továbbiakban: KPK), az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra (a továbbiakban EEGF), a Gazdasági Főigazgatóságra (a továbbiakban: GFI), a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságra (a továbbiakban: JIF), illetve a Rektori Titkárságra. Az Nkt.-vhr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése tekintetében a Semmelweis Egyetem képviseletére jogosult személy az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója, a köznevelési intézmények képviseletére jogosult személy a köznevelési intézmény vezetője. Az adatszolgáltatás teljesítése körében valamennyi szervezeti egység közreműködésre köteles az e szakaszban megjelölt szervezeti egységekkel.

 

2.§

(1) Az Nkt-vhr. rendelkezéseiben – különösen a 8. §, 10. §, 19.§ (1) és 20.§ (1)-(6) bekezdései, valamint a 25. § (1) bekezdésében, összhangban az Szkt.-vhr. 345. §-nak rendelkezéseivel – a fenntartó részére előírt adatszolgáltatási kötelezettségek előírt módon és határidőben történő teljesítéséért az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója felel. E kötelezettségeit az adatoknak az Oktatási Hivatal által fenntartott KIR elektronikus felületein az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalakon történő rögzítésével teljesíti, a részére a Rektor által rendelkezésre bocsátott fenntartói azonosító és az ahhoz tartozó jelszó használatával. Az elektronikus felület iránymutatása szerinti esetekben nyomtatott formában postai úton is teljesíti az adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás teljesítése során az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója figyelembe veszi az Oktatási Hivatal által az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalakon közzétett a 19. § és a 25. § szerinti Felhasználói Kézikönyv és Felhasználói Útmutató előírásait.

(2) Az Nkt.-vhr. 19.§ (1) és 20.§ (1)-(6) bekezdéseiben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget – az oktatas.hu internetes oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpont/Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok feliraton elérhető felület használatával – az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről kell teljesíteni minden év április 1. és május 31. között. Az adatszolgáltatás teljesítését köznevelési intézményenként és feladatonként, az intézmény működésével összefüggő közérdekű pénzügyi, gazdálkodási, valamint a feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos, feladat-ellátási helyenként rögzített adatok közlése jelenti.

(3) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója felelősségi körébe tartozó adatszolgáltatás teljesítésében részt vesz a SZKII, a KPK, az EEGF, a GFI és a JIF, akként, hogy az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója kérésére, az általa megjelölt tartalommal és határidőben megadja a feladatkörébe tartozó adatokat.

(4) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója az Nkt.-vhr. 25. § (1) a)-c) pontjaiban – valamint amennyiben releváns egy adott évben a (2) bekezdésben – foglalt tájékoztatási kötelezettséget dari.oktatas.hu internetes oldalon a KIR bejelentkezés feliraton elérhető felületen teljesíti minden év június 30-ig. Az adatszolgáltatásban részt vesz az EEGF és a JIF akként, hogy az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója részére az általa kért adatokat minden év május 31-ig küldi meg.

(5) Az Oktatási Hivatal által az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu oldalak fenntartói felhasználói felületén közzétett, az Nkt.-vhr. 19. § és a 25. § szerinti adatszolgáltatáshoz készült Felhasználói Kézikönyvet és Útmutatót az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója köteles a megjelenésüktől számított 5 munkanapon belül letölteni és megküldeni az adatszolgáltatásban részt vevő szervezeti egységek részére.

 

3.§

 A 2. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése során az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója, a SZKII, a KPK, az EEGF, a GFI és a JIF jogosult a köznevelési intézmények intézményvezetőitől adatok bekérésére, akik kötelesek azt az igény beérkezését követő 5 munkanapon belül teljesíteni.

 

4.§

A köznevelési intézmények intézményvezetői az Nkt. 41. § (1) és az Szkt. 115. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségük alapján a KIR elektronikus felületén az oktatas.hu internetes oldalon keresztül – az Oktatási Hivatal által a felület használatához az intézményvezetők részére rendelkezésre bocsátott – felhasználói azonosító és jelszó használatával gondoskodnak a Nkt.-vhr. rendelkezéseiben – különösen a, 14.-17. § és 23.-25.§ (3) bekezdésében valamint a 26/A.§ (2), 44/J. § bekezdésében, összhangban az Szkt.-vhr. 344-345. §-nak rendelkezéseivel – előírt statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek (továbbiakban: KIR STAT) Nkt.-vhr.-ben előírt módon és határidőben történő teljesítéséről, és kötelesek a Nkt.-vhr. 1. § (2) 1-21. pontjában felsorolt valamennyi adatot és azok változásait folyamatosan figyelemmel kísérni.

 

5.§

(1) A köznevelési intézmények intézményvezetői a 4.§-ban foglalt KIR STAT adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése során jogosultak az 1.§-ban megnevezett szervezeti egységektől adatok bekérésére, amely szervezeti egységek az igényelt adatokat a köznevelési intézményvezető részére az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kötelesek megküldeni.

(2) A köznevelési intézmények intézményvezetői az 4. §-ban foglalt feladatkört és kötelezettségük teljesítésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában kötelesek rögzíteni.

(3) A köznevelési intézmények a következő tárgyakat érintő adatszolgáltatást kötelesek a beküldés előtt a fenntartói jogkör gyakorlására jogosult szervezeti egység vezetőjével egyeztetni: intézménytörzs, változás-bejelentés, OSAP statisztika, középfokú intézmények felvételi információs rendszere, tankönyvek és egyéb kiadványok megrendelése, köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere (közzétételi lista), intézményi tanácsok nyilvántartása, lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer, központi érettségi nyilvántartás, a kétszintű érettségi, országos kompetenciamérés, célnyelvi mérés, idegen nyelvi mérés, fittségi mérés, integrált nyomon követő rendszer (INYR), határon túli kirándulások nyilvántartása, baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása.

(4) A SZKII szervezetébe tartozó köznevelési intézmények vezetői intézménytörzsi adat módosítására kizárólag a fenntartói jogkör gyakorlója által jóváhagyott és aláírt kérelmet nyújthat be.

 

6.§

(1) Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója és a köznevelési intézmény intézményvezetője köteles naprakész nyilvántartást vezetni arról, hogy a Rektor által, valamint az Oktatási Hivatal által átadott, a KIR felületre történő belépéshez használt azonosítót és ahhoz tartozó jelszót a Semmelweis Egyetem mely közalkalmazottja részére adják át.

(2) A KIR elektronikus felületeire (az oktatas.hu és a dari.oktatas.hu) az adatszolgáltatási kötelezettség céljából történő belépéshez használt fenntartói azonosítót és az ahhoz tartozó jelszót az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója köteles átadni a Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetén a Pető András Kar dékánja és a KPK vezetője, a SZKII szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetén a SZKII igazgatója részére.

(3) A (2) bekezdés szerint átadott azonosítót és jelszót a Pető András Kar dékánja, a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ vezetője és a SZKII igazgatója nem jogosult megváltoztatni, nem adhatja tovább és kizárólag betekintésre használhatja, mely betekintési jog – azon felületeket kivéve, ahol a rendszer valamennyi fenntartott intézményre vonatkozó összesített adatot tartalmaz – kizárólag az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények adatai tekintetében gyakorolható. E korlátozások betartására különös figyelmet kell fordítani, megsértésük lényeges kötelezettség súlyos megsértésének minősül.

 

7.§

A köznevelési intézmény intézményvezetője a KIR STAT adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséről – ide nem értve a személyi (tanulói, gyermeki és alkalmazotti) nyilvántartást, pedagógusok előmeneteli rendszerét, pedagógusigazolvány igénylést, diákigazolvány igénylést, TAJ szám rögzítést, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók statisztikai adatainak nyilvántartását és a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert érintő adatszolgáltatásokat – haladéktalanul tájékoztatja a fenntartói jog gyakorlására jogosult szervezeti egység vezetőjét és az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatóját.

 

8.§

Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója a 2. § szerinti fenntartói adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a teljesítést követően haladéktalanul köteles beszámolni a Kancellárnak, illetve a KIR felületről letöltött, az Igazolás a köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatásról című dokumentumról külső adathordozóra készített biztonsági mentést az irattárban elhelyezni. Az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója a fenntartói adatszolgáltatás e szakaszban rögzített dokumentumait a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg tájékoztatásul elektronikus formában megküldi a köznevelési intézmény feletti fenntartói jog gyakorlója részére.

 

9.§

A Rektori Titkárság azon alkalmazottai, akik feladatkörük szerint a rektor@semmelweis-univ.hu email cím kezelését végzik kötelesek ezen email címre az Oktatási Hivatal által a köznevelési intézményekkel kapcsolatban érkezett leveleket 1 munkanapon belül továbbítani az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója részére, illetve a Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetén a Pető András Kar dékánja és Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ vezetője, a SZKII szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetén a SZKII igazgatója részére.

 

10.§

A jelen utasításban foglalt egyes kötelezettségek megsértése, megtagadása, késedelmes teljesítése munkajogi és szabálysértési felelősséget alapoz meg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 248. § (4) bekezdés szerint.

 

11.§

(1) Jelen közös utasítás a JIF alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésétől számított 90 napon belül az utasítás szerint feladatot ellátó szervezeti egységek – ide értve a köznevelési intézményeket is – ügyrendjét és szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni.

(3) Jelen utasítást – az Szkt. 125.-127. §-ben foglalt átmeneti rendelkezésekre és az SZkt.-Vhr. 357. § (1) – (2) tekintettel – 2020. július 31-ig felül kell vizsgálni a jogszabálynak történő megfeleltetés céljából. A felülvizsgálat szakmai előkészítője a SZKII, aki a JIF részére javaslatait 2020. július 15-ig megküldi.   

 

 

Budapest, 2020. június 4.                                                    Budapest, 2020. június 3.

 

Dr. Merkely Béla                                                                  Baumgartnerné Holló Irén

rektor                                                                                     kancellár általános helyettese

 

 


E/13/2020. (VI.04.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos  feladatok teljesítéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/13/2020. (VI.04.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás