E/12/2020. (V.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

az E/6/2020. (III.12.) számú és az E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó átmeneti rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

Az E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás az Egyes, betegellátást végző szervezeti egységekben foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezésekről szóló VI. része helyébe a következő rendelkezés lép:

 „VI. Egyes, betegellátást végző szervezeti egységekben foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések

(1) A 65 év feletti egészségügyi ellátásban részt vevő foglalkoztatott személyek esetében az oktatási-kutatási tevékenységben részt vehetnek, míg az egészségügyi ellátást olyan módon kell szervezni, hogy közvetlen betegellátásban ne vegyenek részt. Ezen munkatársak feladatellátását úgy kell szervezni, hogy olyan ellátási módokban vegyenek részt, amely a betegekkel történő közvetlen találkozást nem igényli.

(2) Amennyiben a működéshez elengedhetetlenül szükséges és a feladatellátás átszervezéssel vagy egyéb módon nem biztosítható, úgy a 65 év feletti dolgozók saját döntésük és felelősségük alapján vállalhatják a betegellátást a járványügyi intézkedések fokozott betartása mellett. Semmilyen hátrány nem érintheti azon dolgozókat, akik nem vállalnak saját döntésük alapján ilyen feladatokat.”

 

2.§

Az E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás 3. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3.§

 

(1) Az egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendjéről szóló E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás I. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti munkakörök és vezetői megbízások esetében a döntéshozatal – az intézmény működtetésének biztonságát szolgáló kivételes esetben, illetve a folyamatban lévő eljárások esetén – nem halasztható el a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló a jelen utasítás II. pontjában rögzített átmeneti, a veszélyhelyzet idejére irányadó szabályokban foglalt eltérésekkel hozhatja meg döntését.”

 

(2) Az egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendjéről szóló E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás II. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az SZMSZ szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) ahol az SZMSZ az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a szervezeti egység vezetője (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető) által kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság véleményez és rangsorol,

b) az SZMSZ II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani,

c) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni,

d) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés f) pontját a következő eltéréssel kell alkalmazni: A bíráló bizottság, véleményének kialakítása előtt meghallgatja az adott oktatásikutatási szervezeti egység leköszönő vezetőjét. A bíráló bizottság a benyújtott pályázati anyag, a jelölt(ek) bemutatkozó előadása/nyilvánosan tartott beszámolója alapján szakmai szempontok figyelembevételével titkos szavazással alakítja ki véleményét, illetve több pályázó esetén rangsort állapít meg. A bíráló bizottság – amennyiben véleménye szerint a pályázók egyike sem érte el az igazgatóval szemben támasztott követelményszintet – az állás ismételt meghirdetésére tehet javaslatot. A Kar dékánja, amennyiben egyetért a bizottság véleményével a Kari Tanács véleménynyilvánítása és a Szenátus rangsorolását követően kezdeményezheti a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírását.”

 

4.§

 

A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az oktatási-kutatási szervezeti egység alkalmazotti fóruma hatáskörébe tartozó, az E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás által nem szabályozott valamennyi esetben ahol az SZMSZ az alkalmazotti fórum véleménynyilvánítását írja elő, helyette a szervezeti egység vezetője (összeférhetetlenség esetén a felettes vezető) által kijelölt tagokból álló 3 fős ad hoc bizottság jár el.

 

5.§

  

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététellel lép hatályba és az egységes szerkezet közzétételével hatályát veszti.

(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt kiadott rektori-kancellári utasításokat – a külön rendelkezés szerint meghatározott rektori utasításokkal együtt – egységes szerkezetbe foglalja a JIF. Az egységes szerkezet címe: A Rektor és a Rektor és a Kancellár által kiadott, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok egységes szerkezetben.

(3) Az egységes szerkezetbe foglalt formában az egyes utasítások időrendben, folyamatos szakasz számozással követik egymást.

(4) A JIF az utasításban szereplő hivatkozásokat az egységes szerkezet szerinti számozás szerint módosíthatja.

(5) Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.

(6) Az egységes szerkezet közzétételét követően a veszélyhelyzettel összefüggésben kiadott rektori-kancellári utasítást csak az egységes szerkezetben kell közzétenni.

 

6.§

Módosító rendelkezések

(1) A Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése című E/6/2020. (III.12.) sz. utasítás a következő VII. ponttal egészül ki:

„VII. Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.”

(2) Az E/7/2020. (IV.03.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a hallgatók fizetési kötelezettsége teljesítésének könnyítéséről című utasítás a következő alponttal egészül ki:

„Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.”

(3) A veszélyhelyzetben alkalmazható, egyedi mentesítés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési és beszerzési eljárás rendjéről szóló E/8/2020. (IV.15.) sz. utasítás a következő 6.§-al egészül ki:

6.§  Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.”

(4) Az egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendjéről szóló E/9/2020. (IV.15.) sz. utasítás a következő III. ponttal egészül ki:

III. Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.”

(5) A Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidő szervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról szóló E/10/2020. (IV.27.) sz. utasítás 3.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori-kancellári utasítás hatályát veszti.”

 

Budapest, 2020. május 27.

 

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                         kancellár általános helyettese


E/12/2020. (V.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/6/2020. (III.12.) számú és az E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó átmeneti rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/12/2020. (V.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS