R/7/2020. (V.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS

az intézménylátogatás rendjének változásáról, és a gyakorlatok pótlásával összefüggő átmeneti intézkedésekről

 

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 2. § (12) és 3. § (12) bekezdés, valamint a I.10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

Az intézménylátogatás rendjének változásával érintett hallgatók

(1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) valamennyi karán a jelen szakasz (2) bekezdésben foglalt évfolyamok hallgatói számára, továbbá a (2) bekezdés szerint az egyes tantárgyakat felvett hallgatóknak az adott tantárgy esetében a korm.r. 7.§ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel – a képzés jellegétől és a képzés nyelvétől függetlenül – az intézménylátogatási tilalmat 2020. május 25-től feloldom, ezen időponttól kezdve az egyetemen az érintett évfolyamok hallgatóinak, továbbá egyes tantárgyakat felvett hallgatóknak kötelező a személyes megjelenés.

(2) A 2020. május 25-től történő feloldással érintett évfolyamok és képzésekben résztvevők számára kötelező a megjelenés a következő esetekben:

a) Általános Orvostudományi Kar IV.-V. évfolyam

b) Fogorvostudományi Kar III.-IV. évfolyam

c) Gyógyszerésztudományi Kar III.-IV. évfolyam

d) az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar Anatómia tantárgyát felvett I.-II. évfolyamos hallgatók,

e) az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar Élettan tantárgyát felvett II. évfolyamos hallgatók,

f) az Általános Orvostudományi Kar Bevezetés a betegellátásba tantárgyát felvett I. évfolyamos hallgatók,

g) az Általános Orvostudományi Kar Bevezetés a klinikumba tantárgyát felvett II. évfolyam hallgatók,

 h) A Fogorvostudományi Kar Fogászati Általános Propedeutika tantárgyát felvett I. évfolyamos fogorvostan hallgatók,

i) A Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Propedeutika tantárgyát felvett II. évfolyamos fogorvostan hallgatók,

j) A Fogorvostudományi Kar Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika tantárgyát felvett II. évfolyamos fogorvostan hallgatók számára.

(3) A vizsga szervezéséhez szükséges intézkedések megtétele a dékán hatásköre. A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetén kizárólag a TVSZ vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a 2.§ (4) bekezdésében meghatározott esetet. Az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott esetekben a rektor engedélye alapján az elméleti vizsgarész távvizsgán keresztül is megvalósítható.

(4) A személyes jelenlét mellett megtartott vizsga esetében a hallgatónak a vizsgára magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot. A járványveszély idején Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár hallgatók esetén ez a rendelkezés azon személyekre vonatkozik, akik a gyakorlat vagy a vizsga során betegekkel kerülnek kapcsolatba.

(5) A hallgatók személyes megjelenését követően az oktatás és a vizsgázás szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező.

(6) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (negatív COVID-19 vírus teszt) kötött.

 

2.§

A gyakorlatok pótlásának rendje

(1) Azon tantárgyak esetében, amelyeknél a gyakorlatok pótlása szükséges, annak rendjét kari bontásban a dékánnak – a HÖK egyetértésével adott javaslata alapján – a rektor határozza meg.

(2) A gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban, vagy a vizsgaidőszakot követő legfeljebb 30 napos időtartamig határozható meg a hallgatók részére a 2019/2020. tanév II. félévében. A rektor engedélyezheti a dékán javaslatára – a HÖK egyetértése mellett – hogy egyes tantárgyak esetében a gyakorlat pótlására a 2020/2021-es tanév I. félévében kerüljön sor, azzal, hogy az nem járhat a hallgatók tanulmányi kötelezettségének aránytalan növekedésével.

(3) Az ÁOK és FOK hallgatók esetében első év után végzendő nyári gyakorlatok elvégzése amennyiben akadályba ütközik, úgy azok teljesítése a – dékán javaslatára – a 2. év után is teljesíthető.

(4) Ha a gyakorlat pótlására a vizsgát követően kerül sor, akkor a vizsgák szervezésével kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról szóló R/4/2020. (IV.22.) sz. rektori utasítás 1.§ (4) bekezdése és 1.§ (7) bekezdése alkalmazandó. Amennyiben a gyakorlat pótlására a vizsgát megelőzően kerül sor a vizsga szervezésére a TVSZ irányadó rendelkezései alkalmazandóak.

(5) A Pető András Kar esetében a gyakorlat pótlásának a feltétele és kezdete a köznevelési intézmények újranyitásának időpontja.

(6) A rektor a gyakorlat pótlásához kapcsolódóan – amennyiben az nem tartozik az 1.§ hatálya alá – szükség esetén dönt a gyakorlattal érintett hallgatók intézménylátogatási tilalmának feloldásáról is.

(7) A hallgatókat a gyakorlatok pótlásáról a Kar értesíti a Neptun rendszeren keresztül, azzal, hogy a hallgatót megfelelő időben kell értesíteni a gyakorlat pótlásának lehetőségéről.

 

3.§

(1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vizsgák szervezésével kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról szóló R/4/2020. (IV.22.) sz. rektori utasítás 1.§ (5) bekezdése.

 

4.§

(1) A veszélyhelyzet időtartama alatt kiadott rektori utasításokat – a külön rendelkezés szerint meghatározott rektori-kancellári utasításokkal együtt – egységes szerkezetbe foglalja a JIF. Az egységes szerkezet címe: A Rektor és a Rektor és a Kancellár által kiadott, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok egységes szerkezetben.

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt formában az egyes utasítások időrendben, folyamatos szakasz számozással követik egymást.

(3) A JIF az utasításban szereplő hivatkozásokat az egységes szerkezet szerinti számozás szerint módosíthatja.

(4) Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.

(5) Az egységes szerkezet közzétételét követően a veszélyhelyzettel összefüggésben kiadott rektori utasítást csak az egységes szerkezetben kell közzétenni.

 

5.§

Módosító rendelkezések

(1) A COVID-19 járvánnyal összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról szóló R/3/2020. (IV.09.) sz. rektori utasítás a következő 6.§-al egészül ki:

„6.§ Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.”

(2) Az R/2 (IV.15.) sz. rektori utasítás a Semmelweis Egyetem hallgatói számára az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról a távoktatáshoz kapcsolódóan a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.”

(3) A vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról szóló R/4 (IV.22.) sz rektori utasítás a következő 4.§-al egészül ki:

„4.§ Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.”

(4) A távvizsgázás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről szóló R/5/2020. (IV.23.) sz. rektori utasítás a következő 6.§-al egészül ki:

„6.§  Az egységes szerkezet közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.”

 

Budapest, 2020. május 22.

 

Dr. Merkely Béla

rektor


R/7/2020. (V.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról, és a gyakorlatok pótlásával összefüggő átmeneti intézkedésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/7/2020. (V.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS

English version

EXCERPT OF RECTOR’S ORDER No. R/7/2020. (V.22.) on changes in the arrangements of visits to institutions and on transitional measures to organize makeup practical lessons

Deutsche Version

AUSZUG AUS DER VERORDNUNG DURCH DEN REKTOR R/7/2020. (V.22.) über die Änderung der Regelungen des Universitätsbesuchs und über die vorläufigen Maßnahmen zum Nachholen der Praktika