R/4/2020. (IV.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS

a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának ( a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adom ki:


1.§

A vizsgák szervezésével kapcsolatos rendelkezések

(1) A 2019/2020. tanév tavaszi félév vizsgáinak és a záróvizsgának a szervezése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései és a jelen utasításban meghatározottak szerint történik. A veszélyhelyzet kihirdetésére és ennek a tanév szervezésére gyakorolt hatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alkalmazását nem érinti.

(2) A vizsga és a záróvizsga szervezése során irányadó szabályokat, így különösen a TVSZ 30.§, 31.§ 32.§, 33.§ 35.§ 38.§ 39.§, 41.§, 45.§ és 46.§ rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) Azon évfolyamok esetén, ahol a vizsga megszervezése a távoktatásban alkalmazott módszer informatikai alkalmazásának (a továbbiakban: Zoom rendszer) megszervezésével megvalósítható a vizsgát ezen alkalmazáson keresztül kell lebonyolítani.

(4) Azon évfolyamok esetén, ahol a gyakorlati ismeretek elsajátítása és teljesítése a vizsgán való részvétel feltétele – ideértve a szigorlati tárgyakat is – a tanulmányi és a vizsgaidőszak szervezése során a TVSZ rendelkezéseitől az elméleti és gyakorlati vizsgák tekintetében eltérő sorrend szerint – az intézménylátogatási tilalom feloldása esetén – is meghatározható (a továbbiakban: fordított vizsgaidőszak).

(5) A vizsga szervezésével és a tanév rendjének módosításával kapcsolatos döntés a dékán hatásköre a rektor értesítése mellett.

(6) A tanév rendjének változásával kapcsolatos információt a hallgatók számára legkésőbb a vizsga megszervezését megelőző egy héttel közzé kell tenni és a Neptun rendszeren keresztül értesíteni kell a hallgatókat. A vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a hallgatónak megfelelő ideje legyen a vizsgára történő felkészülésre. A vizsgaidőszak csak a curriculumban előírt tananyag elsajátítását követően – az (4) bekezdés kivételével – kerülhet megszervezésre, amelynek teljesítéséhez szükséges idő évfolyamonként változhat.

(7) A vizsga letételéhez szükséges gyakorlat az intézménylátogatási tilalom megszüntetése után a klinikai és preklinikai modulban egy tömbösített gyakorlati blokk keretében megszervezhető. A tömbösített gyakorlatról betegség miatt hiányzóknak a pótlási lehetőséget biztosítani kell.

 

2.§

A vizsgák lebonyolítása

(1) A TVSZ 38. § (1), (5) és (7) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az (elméleti) vizsga eredménye az oktató által a kötelezően felvett vizsgalap alapján, a Neptunban rögzítésre kerül azzal, hogy a vizsga eredménye – a TVSZ 41.§ (2) és a 41.§ (3) bekezdés második mondatától eltérően – csak a gyakorlat eredményes teljesítésének igazolását követően tekinthető érvényesnek.

(2) A TVSZ 32.§ (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéstől az oktató az alkalmazott vizsgáztatási módszertanra tekintettel eltérhet, azonban a vizsga lebonyolításának menetéről a vizsga meghirdetésekor a hallgatót előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A TVSZ 33.§ (1) rendelkezésétől – figyelemmel az 1.§ (4) bekezdésre – el lehet térni.

(4) A TVSZ 37.§ (2) bekezdése alkalmazható, azzal, hogy a Zoom rendszeren keresztül is biztosítható a bizottság közreműködése.

 

3.§

A szakdolgozat

(1) A TVSZ 45. § (17) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a szakdolgozatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani. A szakdolgozati témabejelentő lap elektronikus úton beadható az akadálymentes ügyintézés érdekében. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket a Kar biztosítja.

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

Budapest, 2020. április 22.

 

                                                                                                        Dr. Merkely Béla
rektor

Hallgatói Önkormányzat egyetértését megadom:

Budapest, 2020. április 23.

Hegedüs Tamás

HÖK


R/4/2020. (IV.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/4/2020. (IV.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS

English version

RECTOR’S ORDER No. R/4/2020. (IV.22.) On the transitional study and examination rules regarding the organization and the implementation of exams

Deutsche Version

Verordnung durch den Rektor Nr. R/4/2020. (IV.22.) für Studierende der Semmelweis Universität über Organisation und Abwicklung temporärer Studien- und Prüfungsregelungen