1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról
Megjelent: MK 69. szám 2020.IV.9.
Hatály: 2020.IV.10.

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 70. szám 2020.IV.10.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.IV.11., 2020.VII.1.

Számos ponton módosul a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

3.  

Státusz: új 
Jogszabály címe: A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről
Megjelent: MK 71. szám 2020.IV.10.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.V.1., 2020.V.15. 

A rendelet a veszélyhelyzet okán újfajta hallgatói hitel felvételére ad lehetőséget, és meghatározza ennek feltételeit.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
Megjelent: MK 71. szám 2020.IV.10.
Hatály: 2020.IV.12-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A következő, európai uniós támogatásokról szóló rendeleteket az új rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól 
Megjelent: MK 71. szám 2020.IV.10.
Hatály: 2020.IV.10. 3 órától a veszélyhelyzet megszűnéséig

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényt (a továbbiakban: Gytv.) a veszélyhelyzet megszűnéséig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

A 25/C. § (1) aa) alpontja:

A 25/C.§ (1) bekezdése meghatározza annak feltételeit, hogy engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert (a továbbiakban: gyógyszer) különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján mikor lehet alkalmazni.

Az új rendelet a veszélyhelyzet idejére az aa) pontban foglalt feltételt enyhíti: az érintett gyógyszer tekintetében a Magyarországon hatályos klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó országban legalább I. fázisú (és nem II. fázisú) klinikai vizsgálatot már lefolytattak vagy ilyen vizsgálat folyamatban van.

A 25/C. § (1) b) pontja:

A rendelet a b) pontban foglalt feltételt is enyhíti:

„a gyógyszer alkalmazását a kezelőorvos olyan beteg kezelése érdekében kérelmezi, aki életet veszélyeztető vagy maradandó károsodást okozó betegségben szenved”

Az új rendelet alapján a kérelmező egészségügyi szolgáltató is lehet, és a kérelem előre meghatározott betegcsoportra vonatkozóan is benyújtható.

A következő, a 25/C. § (1) d) pontban szereplő feltétel nem alkalmazandó:

„az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a gyógyszer gyártója hozzájárul és vállalja, hogy a gyógyszert térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a kezelés teljes időtartama alatt, vagy ha az korábban bekövetkezik, a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáig, és garantálja annak minőségét a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően”

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről 
Megjelent: MK 71. szám 2020.IV.10.
Hatály: 2020.IV.11-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A rendelet a felsőoktatási intétményekre vonatkozóan a veszélyhelyzet idejére állapít meg szabályokat, így többek között:

1.§ A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti egyetemi testületek – vezetőjük kezdeményezésére – ülésen kívül elektronikus úton szavazhatnak és hozhatnak döntést, a rendeletben foglalt feltételekkel.

2.§ Ha a felsőoktatási intézmény az Nftv. 37. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott magasabb vezetője (rektorja vagy kancellárja) vezetői megbízása a veszélyhelyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül járna le és az arra jogosult a magasabb vezetői feladatra újabb megbízást nem adott, a magasabb vezető vezetői megbízása az adott magasabb vezetői feladat ellátására kiírt vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb a magasabb vezetői feladatra szóló megbízás lejáratának időpontjától számított egyéves időtartamra meghosszabbodik, azzal, hogy ebben az esetben az Nftv. 37.§ (3) és (6) bekezdésében előírt korlátozások nem alkalmazhatók.

3.§ (1) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. – hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről rendelkező – 45.§ (1) bekezdése, továbbá 53.§ (4) bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni. (2) A 2019/2020. tanévben a felsőoktatási intézmények az Nftv. 108. § 5. és 40. pontjában a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott időtartamoktól eltérhetnek .

4.§ 2020-ban az Nftv. 48.§ (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.

6.§ Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

13.§ A záróvizsga szabályait rendezi.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
Megjelent: MK 71. szám 2020.IV.10.
Hatály: 2020.IV.11-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A rendelet többek között a jogi személyek működéséről, valamint az ügyvédi tevékenységről állapít meg a veszélyhelyzet idejére átmeneti rendelkezéseket.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 106/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 72. szám 2020.IV.10.
Hatály: 1.§ :2020.VIII.15., 2.§: 2020.V.1.

1.§ Az igénybe vehető szabad felhasználású hallgatói hitel legmagasabb összege tanulmányi hónaponként 150 000 Ft-ra emelkedik.

2.§ Hatályát veszti a módosított rendelet 2.§ 26. pontja – a támogatott nyelv meghatározása.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
Megjelent: MK 74. szám 2020.IV.14.

A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 7. pontja módosul –  a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 10 ágyas perioperatív transzplantációs részlegének kialakítására, a műtéti épület részleges átépítésére és a Budapest Határőr út 18. szám alatti épület korszerűsítésére biztosítandó összeg növekszik.

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 76. szám 2020.IV.16.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.IV.17., 2020. IX. 1. 

Módosulnak a következő jogszabályok:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

11.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
Megjelent: MK 77. szám 2020.IV.16.
Hatály: 2020.IV.17-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A rendelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény bizonyos rendelkezéseitől való eltérést rendel el a vízkészletjárulék fizetését illetően.

12.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
Megjelent: MK 77. szám 2020.IV.16.
Hatály: 2020.IV.17-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A veszélyhelyzet megszűnéséig a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A rendelkezések a művek oktatási célú többszörözésére, stb. vonatkoznak.

13.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
Megjelent: MK 77. szám 2020.IV.16.
Hatály: 2020.IV.17.

A rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő, költségvetési támogatás formájában nyújtható versenyképesség-növelő támogatás nyújtható Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.