E/9/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében  történő döntéshozatal rendjéről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adjuk ki:

 

I. Egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendje a veszélyhelyzet idején

 

(1) Az SZMSZ I.10. rész Átmeneti és Záró Rendelkezések 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamban azon munkakörök és vezetői megbízások esetében, ahol az SZMSZ II.1. és II.2. része a szervezeti egység alkalmazotti fórumának véleményezését írja elő, döntés – ide értve pályázatok kiírását, véleményezését, rangsorolását, illetve pályázatok tekintetében történő döntéshozatalt – a (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül nem hozható, a döntéshozatalt a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnését követő időszakra kell elhalasztani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti munkakörök és vezetői megbízások esetében a döntéshozatal – az intézmény működtetésének biztonságát szolgáló kivételes esetben, illetve a folyamatban lévő eljárások esetén – nem halasztható el a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra, az érintett munkáltatói jogkörgyakorló a rektor és a kancellár előzetes jóváhagyásával hozhatja meg döntését a veszélyhelyzet idejére irányadó, jelen utasítás II. pontjában rögzített átmeneti szabályokban foglalt eltérésekkel.

 

II. Személyi kérdésekben történő döntéshozatal különleges, átmeneti szabályai

 

(1) Az SZMSZ II. Könyv 1. és 2. részének szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

 

a) a II.1. rész 25. § (3), 26. § (3), 27. § (3), 28. § (3), 29. § (3), 30. § (3) bekezdés, II.2. rész 2. § (4), 2. § (12) bekezdés, 4.§ (8) bekezdés bd) pontja szerinti véleményt nem kell kikérni,

b) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott előadást elektronikus úton, távelőadás formájában kell megtartani,

c) a II.2. rész 4. § (8) bekezdés g)-i) pontjait nem szükséges alkalmazni,

d) a pályázatokat az alkalmazotti fórum helyett a szervezeti egység vezetője által kijelölt tagokból álló 3 fős, ad hoc bizottság véleményezi és rangsorolja.

 

(2) A kari tanács és az ad hoc bizottság személyi kérdésekben történő döntéshozatala során az SZMSZ I.10 rész 3.§ (13) bekezdése szerinti, az Egyetem egyes testületeinek személyi kérdésben történő döntéshozatali eljárásában előnyben kell részesíteni mind az előterjesztés, mind a szavazás, mind a döntés kihirdetése során az elektronikus eljárást. Személyes megjelenéssel járó szavazás kizárólag akkor tartható, amennyiben a szavazás titkossága elektronikus úton nem biztosítható. A döntéshozatalra nyitva álló technikai feltételek biztosítása a testület elnöke által erre kijelölt személy feladata. Amennyiben a szavazás során a testület tagjainak személyes megjelenésére van szükség, úgy a járványügyi helyzetre érvényes egészségvédelmi rendelkezések biztosításával kell azt lebonyolítani.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt az Egyetemhez benyújtott, az SZMSZ II.2. részében szabályozott valamennyi pályázat esetében – az egyetemi tanári és főiskolai tanári pályázat kivételével – a pályázat akkor is érvényesen benyújtottnak tekintendő, ha az – a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőn belül – kizárólag elektronikus úton, a pályázati kiírásban megjelölt e-mail címre kerül benyújtásra.

Jelen utasítás az Egyetem honapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Jelen utasítás a különleges jogrend és egészségügyi válsághelyzet megszűnésével egyidejűleg hatályát veszíti.

 

Budapest, 2020. április 15.

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                          kancellár általános helyettese   


E/9/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében történő döntéshozatal rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/9/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS