E/8/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a veszélyhelyzetben alkalmazható, egyedi mentesítés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési és beszerzési eljárás rendjéről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben, valamint az I.10. rész 3. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

 A Semmelweis Egyetem az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozó, a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon megvalósítható (mentesített) beszerzések vonatkozásában a Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2018. (VI.04.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzatától, illetve a mindenkori beszerzési szabályzattól eltérően egyedi eljárásrendet alkalmaz.


2.§

 (1) Az ezen utasítás 1. §-ában meghatározott eljárás

  • a Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott egyedi mentesítés kézhezvételét követően indítható, vagy
  • a mentesítési kérelem benyújtását követően, de a mentesítés kézhezvételét megelőzően is, azzal, hogy ebben az esetben a szerződés csak a mentesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

(2) Az eljárás indítása a tárgyalási meghívónak az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők részére történő megküldésével történik.

(3) Ajánlattételre lehetőség szerint legalább három ajánlattevő kérhető fel.

(4) Kivételes sürgősség esetén az (1)-(3) bekezdésében foglalt eljárási szabályok mellőzésével egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre, valamint a tárgyalás lefolytatása is mellőzhető, a jelen utasítás szerinti eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. A kivételes sürgősség keretében lefolytatott eljáráshoz a rektor és kancellár engedélye szükséges.

(5) A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, továbbá legalább a beszerzés tárgyát tartalmazza.

(6) A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. A külön-külön felkért ajánlattevők együttesen nem tehetnek ajánlatot.

(7) A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el a tárgyalási meghívó megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé mentesített eljárás alkalmazását.

(8) Az eljárásban azzal vagy azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt az annak okán szükséges feltételekkel képes teljesíteni, továbbá, ha több gazdasági szereplőnek került sor tárgyalási meghívó megküldésére, és több ajánlattevő jelent meg a tárgyaláson és tett ajánlatot, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Fentiek okán alkalmassági minimumfeltételt/minimumfeltételeket az eljárásban nem kell alkalmazni. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők előzetes megfelelőségéről (a rendelkezésre álló ismeretek szerint képes lehet-e a teljesítésre) a bírálóbizottság dönt.

(9) A tárgyaláson az ajánlatkérőt a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy(ek) képviseli(k), az eljárási cselekményeket ők hajtják végre. A tárgyalásról a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy jegyzőkönyvet készít (egyidejűleg), melynek melléklete a jelenléti ív. A tárgyalás az ajánlatok papíralapon történő benyújtásával zárul. Az ajánlatok bontását a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt időpontban kell megkezdeni és mindaddig folytatni, amíg valamennyi ajánlat ismertetésre nem került. A bontásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor az ajánlattevő(k), illetve az ajánlatkérő és az általa felkért személyek lehetnek jelen. A jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek e-mail útján meg kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

(10) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpontjától van kötve.

(11) A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő képviseletében a rektor és a kancellár által meghatalmazott személy haladéktalanul

  1. hiánypótlást rendel el (szükség szerint), legfeljebb 1 alkalommal, melyről az ajánlattevőt e-mail útján értesíti a hiányok és a határidő megjelölésével, melynek ajánlattevő e-mail útján köteles eleget tenni,
  2. számítási hiba esetén azt orvosolja és erről e-mail útján az ajánlattevőket értesíti,
  3. dönt az ajánlat (ajánlatok) érvényességéről/érvénytelenségéről,
  4. dönt az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről, és

a lehető legrövidebb idő alatt szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

3.§

 

Az eljárás keretében az ajánlatkérő legalább pénzügyi és jogi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás megadását követő – elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

4.§

Az eljárást lezáró döntést meghozó személy és az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kötelezettségvállalója a kötelezettségvállalási szabályzattól eltérően a Semmelweis Egyetem rektora vagy stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese is lehet. A beszerzési eljárás felhívását a kötelezettségvállaló visszavonhatja, módosíthatja, a döntése szerint számára nem megfelelő (különösen fedezet, egységár, egyéb teljesítési feltételek okán) ajánlatok beérkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erről az ajánlattevőket a tárgyaláson tájékoztatni kell.

 

5.§

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2020. április 15.

 

 

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                            kancellár általános helyettese               


E/8/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a veszélyhelyzetben alkalmazható, egyedi mentesítés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési és beszerzési eljárás rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/8/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS