R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS

a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – a következő rendelkezést adom ki:

1.§

Jelen utasítás hatálya a Klinikai Központ szervezetébe tartozó szervezeti egységekre terjed ki.

2.§

A COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. április 3-tól kijelölte az Egyetemet a területi ellátási kötelezettségébe tartozó COVID-19 betegek ellátására, melynek okán az Egyetemen belüli betegellátási út a következő. Ha a betegnél COVID-19 fertőzés valószínűsíthető vagy igazolható, az érintett klinikákon (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Transzplantációs és Sebészeti Klinika, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Szemészeti Klinika) a COVID-19 fertőzéssel érintett beteg ellátása izoláltan, elkülönített ágyakon történik, majd állapotának stabilizálása után az Egyetem erre kijelölt, a 3. § szerinti szervezeti egységébe kell áthelyezni. Ha a beteg állapota intenzív terápiás ellátást igényel, arra az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika kijelölt egységeiben kerül sor. A gyermekkorú betegek ellátását az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika végzi a gyermekekre és a gyermekklinikára adaptált eszkalációs protokoll alapján, melynek során a betegellátást a klinika az Orvosszakmai Főigazgatóság felügyeletével, a két gyermekklinika állományával oldja meg.

3.§

(1) A COVID-19 fertőzéssel érintett betegekkel kapcsolatos ellátási feladatokat központi szinten a Klinikai Központ Járványügyi Centrumának egységei végzik:

 1. azokat a betegeket, akiknél a fertőzés valószínűsíthető, a Járványügyi Centrum Központi COVID Intermedier Ellátó Egysége látja el;
 2. azokat a betegeket, akiknél a COVID-19 fertőzés igazolt, a Járványügyi Centrum Központi COVID Ellátó Egysége látja el, melynek szakmai felügyeletét a Pulmonológiai Klinika biztosítja.

(2) A Járványügyi Centrum irányításával kapcsolatos feladatokat az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos látja el.

(3) A járvány idejére létrehozott Járványügyi Centrum humánerőforrás-igényét elsősorban a klinikákon rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás belső átcsoportosításával kell biztosítani. Ennek érdekében a mindenkori járványügyi helyzet által megkívánt (az eszkalációs protokollnak megfelelően aktivált) ágyszámkapacitáshoz szükséges humánerőforrás a jelenleg alacsony működésű, elektív ellátású betegellátási egységektől kerül átcsoportosításra. A betegellátás humánerőforrás-szervezése során a jelen utasítás szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

4.§

(1) A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

(2) A klinikaigazgatók feladata, hogy a vezetésük alatt álló klinikák tekintetében az (1) bekezdés szerint meghatározott (a járványügyi helyzet alakulása függvényében változó) létszámigény vonatkozásában haladéktalanul, e-mailen közöljék az orvosszakmai főigazgatóval azon szakdolgozók és szakorvosok, rezidensek nevét és munkakörét, akik a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából beoszthatók az adott időszakban. A rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás konkrét beosztását a Járványügyi Centrum végzi el.

(3) A klinikák által rendelkezésre bocsátott közalkalmazott a melléklet szerint írásbeli értesítést kap:

 1. a módosított beosztási helyről, ahol munkavégzésre kell jelentkeznie,
 2. a módosított beosztási hely szerinti munkavégzés időtartamáról,
 3. a munkaidőbeosztásról,
 4. a munkáltatói jogokat érintő átmeneti változásról.

(4) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés ideje alatt az alábbi munkáltatói jogokat a rezidensek és a szakorvosok tekintetében az orvosszakmai főigazgató, járványügyi rektori biztos, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az ápolási igazgató gyakorolja:

 1. munkaidőbeosztás meghatározása,
 2. a napi munkavégzéshez, vagyis a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog,
 3. munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött további jogviszony létesítésének tudomásulvétele,
 4. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,
 5. szabadság kiadása,
 6. fizetés nélküli szabadság engedélyezése.

(5) A betegellátást biztosító utasítási, ellenőrzési és irányítási jog gyakorlásában az orvosszakmai főigazgatót és az ápolási igazgatót a Járványügyi Centrum szervezeti egységeinek ezzel megbízott vezetői, illetve munkatársai segítik, akikről a beosztott egészségügyi dolgozó tájékoztatást kap.

(6) A központi járványügyi betegellátó egységekbe történő beosztás időtartama alatt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a fenti kivételektől eltekintve változatlan.

(7) A módosított beosztási helyen történő munkavégzés a közalkalmazott kinevezését, így a kinevezés szerinti munkavégzési helyét [Semmelweis Egyetem székhelye (1085 Budapest, Üllői út 26.), illetve az Egyetem budapesti működési területe], továbbá munkakörét, munkaidejét és illetményét nem érinti.

5.§

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

 

Budapest, 2020. április 9.

 

Prof. Dr. Merkely Béla

rektor


R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS

R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS 1. számú melléklete