E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése

 

A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

I. A felsőoktatással kapcsolatos intézkedések

(1) Az Egyetemen rektori oktatási szünetet rendelek el március 12-én és március 13-án.

(2) 2020. március 16. és március 22. közötti időszakban előrehozott tavaszi szünetet rendelek el. Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre és lehetőség szerint a lakóhelyükön tartózkodjanak.

(3) 2020.március 12-től az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók – ideértve a doktori képzést is, amennyiben hallgatói jogviszonya áll fenn – által az Egyetem látogatása tilos, amely visszavonásig érvényes.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időszak alatt az Egyetem felkészül az egész intézményre kiterjesztett távoktatás elindítására.

(5) A távoktatás 2020. március 23-tól kezdődik a Moodle E-Learning keretrendszerben. Felkérem a karok dékánjait, hogy karspecifikus módon dolgozzák ki a távoktatás rendszerét, a tanszékvezetők pedig saját intézeti, klinikai honlapjukon folyamatosan tájékoztassák a hallgatókat a távoktatással kapcsolatos tudnivalókról, az anyagok elérhetőségéről. A távoktatással az előadások mindegyike megtartható, és beépíthető bizonyos mértékben a gyakorlati óraszám-igényt csökkentő elemek is (pl. műtéti közvetítések, bemutatók), de a fő szabály, hogy gyakorlatot távoktatással nem lehet helyettesíteni. A szóbeli vizsgák teljesíthetők online, a gyakorlati vizsgáktól azonban nem lehet eltekinteni. Amennyiben a Kormány által elrendelt intézménylátogatási tilalom megszüntetésre kerül, az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy hallgatóink teljesíteni tudják az előírt gyakorlatokat.

(6) Amennyiben a hallgató külföldi gyakorlatát tölti és az adott helyen nincs járványügyi korlátozás, úgy a hallgató a gyakorlati idejét letöltheti, amely az Egyetem által elfogadásra kerül. Ha a külföldi gyakorlóhelyen járványügyi korlátozás van hatályban, vagy a jövőben életbe lép, úgy a korlátozás időpontjáig eltöltött gyakorlati idő elfogadásra kerül, azután viszont a hallgatónak a 2020. március 23-tól induló távoktatásba szükséges becsatlakoznia. A csatlakozási igényt a hallgatónak az illetékes intézetigazgatónál kell jelezni, aki megteszi a szükséges lépéseket a távoktatás megkezdéséhez.

(7) A rektori szünet, a tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak nem érinti az oktatók, kutatók, tanárok, valamint az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben dolgozók munkavégzését, az továbbra is folyamatosan meg kell, hogy valósuljon. Ezen idő alatt azokat a magyarul jól beszélő hatodéves orvostanhallgatókat, akik mindenben megfelelnek a hatályban lévő járványügyi szabályoknak, a klinikavezetők várják önkéntes munkára.

(8) A magyar hallgatóknak kollégiumi tartózkodási helyükről lekésőbb március 13-ig a lakóhelyükre távozniuk szükséges. Ettől eltérni rektori engedéllyel lehet. A nemzetközi hallgatóknál a kollégiumi tartózkodás engedélyezett.

(9) Az intézménylátogatási tilalomra tekintettel minden hallgatói ügyintézés kizárólag elektronikus formában lehetséges, amellyel kapcsolatban további információkról az illetékes dékáni hivatalok adnak tájékoztatást.

 

II. Külföldre irányuló utazásokra vonatkozó eljárás és bejelentési kötelezettség

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozókra vonatkozó rendelkezések:

a) A 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározottak szerint a törvény hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók március 12-től Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.

b) Az a) pontban meghatározott engedélyezés elindítását az utazás tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal az illetékes intézetigazgatónál kell jelezni, aki a Klinikai Központ elnökének megküldi a kérelmet.

c) A Klinikai Központ elnöke a begyűjtött kérelmeket megküldi a rektornak, aki engedélyezésre a miniszter részére felterjeszti.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkatársakon kívül az Egyetem valamennyi polgárára (hallgatók, oktatók, egyéb munkavállalók) vonatkozó rendelkezések:

(a) A külföldre irányuló hivatalos utazásokat el kell halasztania és a szakmai kapcsolattartáshoz – amennyiben lehetséges – alternatív kommunikációs eszközt kell használnia (pl.: telekonferenciát).

(b) Hivatalos célú utazása csak egészen kivételes esetben, rektori engedély birtokában kezdhető meg.

(c) a b) pontban meghatározott rektori engedélyre irányuló kérelmet a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül elektronikus úton az utazas.corona@semmelweis-univ.hu e-mail címre kell eljuttatni.

 

(3) Akár hivatalos, akár magánjellegű külföldi utazás esetén a visszaérkezést követő első munkanapon – amennyiben az NNK hivatalos oldalán (https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus) felsorolt kockázatot jelentő országban tartózkodott 14 nappal korábbi időben – mindenki köteles az utasítás 1. sz. melléklete szerinti kérdőívet kitölteni és elektronikus úton eljuttatni a munkáltatója, illetve hallgató esetén a dékáni hivatal részére. A megfelelő betegellátás szervezése érdekében kérem az érintetteket, hogy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az Egyetem kérdőívében megjelölt kórházhigiénés munkatárssal.

(4) Azon munkavállalók esetében, akik a nemzetközi tájékoztatás szerint a kockázatot jelentő  országokban jártak, azonnali hatállyal munkavégzés alóli mentesítést – amennyiben lehetséges otthoni munkavégzést – kell elrendeli 14 napos időre.

(5) Javaslom továbbá a Semmelweis Egyetem valamennyi polgárának, hogy a magánjellegű külföldi utazását halassza el.

 

III. Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottság

(1) A koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására és érvényesítésére Járványügyi Bizottságot hozok létre.

(2) A Járványügyi Bizottság visszavonásig legalább napi gyakorisággal, vagy szükség szerint ülésezik.

(3) A Járványügyi Bizottság döntéseinek dokumentálása az ülésről készült emlékeztető alapján történik. Az emlékeztetőben foglaltak rektori jóváhagyás után a feladattal érintett szervezeti egység részére megküldésre kerülnek és kötelező érvényű a feladatmeghatározásban szereplő szervezeti egységek részére.

(4) A Járványügyi Bizottság összetétele:

a) elnöke: rektor

b) operatív vezetője: Klinikai Központ elnöke

c) állandó tagok:

   • kancellár általános helyettese
   • stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
   • oktatási rektorhelyettes
   • nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
   • gazdasági főigazgató
   • emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
   • jogi és igazgatási főigazgató
   • orvosszakmai főigazgató
   • műszaki főigazgató
   • ellátásszervezési igazgató
   • ellátásirányítási igazgató
   • kommunikáció és rendezvényszervezési igazgató
   • Kórházhigiénés Osztály osztályvezető főorvosa

(5) Az állandó tagok döntési jogosultsággal rendelkező delegáltjaik útján is részt vehetnek az Járványügyi Bizottság ülésén.

(6) A Járványügyi Bizottság operatív vezetője az ülés résztvevői körét bővítheti.

(7) A Bizottság javaslatot tesz a rektor részére a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására, értékeli és elemzi a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos információkat. A javaslatok alapján a rektor dönt – költségvetési hatás esetén a kancellár általános helyettesének egyetértésével – a Bizottság ülésén felmerül kérdésekben.

 

IV. Iránymutatás a Semmelweis Egyetemen tartandó találkozók és rendezvények megtartására

(1) A 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottak szerint zárt helyen 100 főnél több személy (vendégekkel és szervezőkkel együtt), nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos.

(2) Ennél kisebb léptékű esemény megtartásáról, mérlegelve annak fontosságát, időszerűségét, minden esetben az esemény szervezője határoz. Létszámtól független, minden egyéb rendezvény esetében is javasolt újra mérlegelni azok megtartásának szükségességét.

(3) A megtartásra kerülő rendezvények szervezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

V. A szakképző és köznevelési intézményekkel, valamint a felnőttképzéssel kapcsolatos rendelkezések

 (1) Az intézménylátogatási tilalmat bevezető Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatására korlátozódik, így a szakképző és köznevelési intézményekben, a szakképzésben, a felnőttképzésben és a posztgraduális képzésben részvevőkre nem vonatkozik.

(2) A szakképző intézmények gyakorlatát az Egyetem nem tudja biztosítani, helyette a szakképző intézmények a kiesett gyakorlatok pótlására elméleti oktatást tarthatnak. A Korm. rendeletben meghatározottak szerint a köznevelési intézményekben rendkívüli szünet nem rendelhető el, a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

(3) A gyakorlatok koordinálási feladatainak ellátása a Szakképző Köznevelési Intézmények Igazgatósága és a Szakképző Köznevelési Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatósága vezetőjének feladata.

 

VI. Egyes, betegellátást végző szervezeti egységekben foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések

(1) A 70 év feletti – a jogviszony jellegétől függetlenül – foglalkoztatott személyek esetében otthoni munkavégzést rendelek el. Az otthoni munkavégzés során a szakmai munkájukkal kapcsolatos, illetve a munkakör jellegéből adódó feladatot végezzenek a munkáltatói jogkör gyakorlójának iránymutatása szerint. Az otthoni munkavégzés időtartamára a vonatkozó szabályok szerinti munkabér jár a munkavállaló részére.

(2) A 65 és 70 év közötti – a jogviszony jellegétől függetlenül – foglalkoztatott személyek esetében a 3. számú mellékletben található nyilatkozatuk alapján történhet otthoni munkavégzés az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és az R/1/2020. (III.11.) számú rektori utasítás hatályát veszti.

 

Kérem jelen utasításban meghatározottak szigorú betartását!

Együttműködését köszönöm!

 

Budapest, 2020. március 12.

 

                      Dr. Merkely Béla                                               Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                         kancellár általános helyettese                    


E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 1. sz. melléklete

E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 2. sz. melléklete

E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése 3. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 3. sz. melléklete

 

English version

RECTOR-CHANCELLAR ORDER No. E/6/2020. (III.12.) Semmelweis University action plan on education and patient care to deal with the new coronavirus emergency

Appendix No. 1 for the Rector-Chancellor’s Order No. E/6/2020. (III.12.)

Appendix No. 2 for the Rector-Chancellor’s Order No. E/6/2020. (III.12.)

Appendix No. 3 for the Rector-Chancellor’s Order No. E/6/2020. (III.12.)

 

Deutsche Version

Anweisung des Rektors und des Kanzlers E/6/2020. (III.12.) Die geplanten Maßnahmen der Semmelweis Universität zur Behandlung des durch das Corona Virus verursachten Notstandes im Unterricht und in der Krankenversorgung

Anlage 1. E/6/2020. (III.12.) zur Anweisung des Rektors und des Kanzlers

Anlage 2. E/6/2020. (III.12.) zur Anweisung des Rektors und des Kanzlers

Anlage 3. E/6/2020. (III.12.) zur Anweisung des Rektors und des Kanzlers