E/2/2020. (I.20.) Rektori és kancellári UTASÍTÁS

a beszerzések eljárásrendjével összefüggő átmeneti rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának a Beszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról szóló K/11/2018. (XII. 21.) számú határozatának módosításáig a szabályzat a következő átmeneti rendelkezésekkel együtt alkalmazandó:

1.§

Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési igény esetén a beszerzésminősítő lapnak (a továbbiakban: BML-nek) és mellékleteinek együttesen tartalmaznia kell az Állandó Közbeszerzési Bizottság (ÁKB) tájékoztatásához szükséges adatokat.

2. §

Közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet az érintett szakigazgatóság felelős vezető beosztású munkatársa, más munkatársa, vagy az igénylő szakterület által megbízott szakértő révén kell biztosítani.

3. §

A BML kötelező mellékletei közül törlésre kerül a Specifikációs Adatlap elnevezésű formanyomtatvány (SAL), azt ezen utasítás hatályba lépésétől kezdve nem kell alkalmazni.

4. §

A BML kötelező mellékletei közé tartozik – amennyiben az azon megjelölt beszerzési igény becsült értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt – a műszaki leírás, melynek kötelező tartalmi elemei

– a termék specifikációja,

– a kapcsolódó szolgáltatások (pl. betanítás, próbaüzem, karbantartás) megnevezése, szolgáltatás esetén annak ismertetése, építési beruházás esetén a tervdokumentáció és költségvetési kiírás.

5. §

A BML kötelező mellékletei közé tartozik – amennyiben az azon megjelölt beszerzési igény becsült értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt –:

– a beszerzés szükségességének indoklása,

– a legfontosabb szerződéses feltételekre (határidő, részteljesítés lehetősége, fizetési feltételek, kötbérek, jótállás, stb.), valamint az értékelési és alkalmassági szempontokra történő javaslat.

6. §

Amennyiben a beszerzés megvalósítása az igénylő szervezeti egység saját hatáskörében valósul meg, nem képezi a BML kötelező mellékletét a Közreműködők delegálása elnevezésű formanyomtatvány, a Közreműködők titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozata elnevezésű formanyomtatvány és az előzetes (indikatív) árajánlatok.

7. §

Amennyiben a beszerzés tárgya kizárólagos jog, kompatibilitás vagy más indok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplőtől szerezhető be, abban az esetben a gyártónak és a beszerzést kezdeményező egység vezetőjének kizárólagosság fennállását és megalapozottságát igazoló nyilatkozatot kell megküldeni a beszerzéseket intéző egység részére. A kizárólagosság fennállásának valóságtartalmáért a nyilatkozatot kiállító személy a felelős.

8. §

Az iratkezelő rendszerben átvehető (a Beszerzési Igazgatóságnak – a továbbiakban: BI – postázott) BML beérkezésétől számított 5 munkanapon belül – a tartalmi és formai vizsgálatot követően – a beszerzési igényt a BI minősíti vagy – amennyiben szükséges – hiánypótlási felhívást küld a beszerzés BML-en feltüntetett ügyintézőjének és szükség esetén az egyéb érintetteknek; a hiánypótlás teljesítését követően pedig – közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű, valamint az igénylő szervezeti egységek által saját hatáskörben lebonyolítandó beszerzési igény esetén – azonnal, érdemi vizsgálat nélkül kerül a BML a Beszerzési Igazgatóság kijelölt közbeszerzési munkatársához, vagy saját hatáskörbe utalás esetén a beszerzést kezdeményező szervezeti egységhez.

9. §

Amennyiben a beszerzést a BI valósítja meg, a beszerzés minősítését és az eljáró (köz)beszerzési munkatárs kijelölését követően a munkatárs ütemtervet készít az adott beszerzés várható időigényéről, melyet a bírálóbizottság tagjainak megküld.

10. §

Az egyszerű beszerzési eljárások technikai lebonyolítása főszabály szerint – amennyiben azok becsült értéke / megkötni tervezett szerződés értéke árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 8 millió forintot, építési beruházás esetén a nettó 20 millió forintot eléri vagy meghaladja – a BI feladata.

11. §

Az előző §-ban foglaltak alól kivételt képeznek a külön kancellári utasításban megjelölt szervezeti egységek, melyek az egyszerű beszerzéseket

– saját hatáskörben (első alanyi kör), illetve

– átmeneti jelleggel, a BI iránymutatása és ellenőrzése mellett saját hatáskörben (második alanyi kör)

valósíthatják meg.

12. §

Ezen utasítás hatályba lépését követő harminc napon belül a BI – az általa lefolytatott beszerzési eljárások vonatkozásában – árubeszerzések esetére mintaszerződést készít, amelytől az eltérés lehetséges.

13. §

A beszerzési igazgató saját hatáskörben vizsgálatot indíthat az igénylő szervezeti egységek által saját hatáskörben lebonyolított beszerzés, valamint a külső lebonyolító által lefolytatott beszerzés esetén utólag, illetve a beszerzési folyamat során is. A lebonyolító szervezeti egységnek ez esetben a vizsgálat során tett megállapítások, észrevételek szerint kell eljárnia.

14. §

Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési igény esetén a BML kiállítását megelőzően az igénylő szervezeti egység a tervezetet ellenőrzés céljából megküldi a BI-nek. Az igénylő szervezeti egység és a BI munkatársai a beszerzési igényről szükség szerint egyeztetnek.

15. §

Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű BML minősítését követően a bírálóbizottság tagjai és a BI munkatársai lehetőség szerint, legalább egyszer személyes egyeztetést tartanak.

Jelen utasítás visszavonásig érvényes, és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2020. január 20.                                                  Budapest, 2020. január 20.

 

Dr. Merkely Béla                                                                     Baumgartnerné Holló Irén

        rektor                                                                            a kancellár általános helyettese

 

Hatályba lépés napja: 2020.01.23.


E/2/2020. (I.20.) Rektori és kancellári utasítás a beszerzések eljárásrendjével összefüggő átmeneti rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/2/2020. (I.20.) Rektori és kancellári utasítás