1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 199. szám 2019. 12. 11.
Hatály: 2019. 12. 19.

Módosul a rendelet 1. és 2. számú melléklete.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelete az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
Megjelent: MK 199. szám  2019. 12. 11. 
Hatály: 2019. 12. 19.

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1-5. számú melléklete.

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

A rendelet 1.  mellékletében a  44/2005. (X. 19.) EüM rendelethez” VIII.  pont 1.  alpontjában az „egy évig kell megőrizni, vagy – harmadik országból importált gyógyszer esetében – az  illetékes meghatalmazott személy” szövegrész helyett az „egy évig kell megőrizni, vagy az illetékes meghatalmazott személy” szöveggel lép hatályba.

Ez a rendelet
a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. szeptember 15-i (EU) 2017/1572 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi C. törvény a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
Megjelent: MK 201. szám 2019. 12. 12. 
Hatály: 2020. 07. 01.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

Módosulnak többek a számla kötelező adattartalmára vonatkozó rendelkezések, valamint a rendelet 10. számú melléklete.

2019. 12. 13.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

Módosulnak többek között a mérleg tagolására vonatkozó rendelkezések.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 203. szám 2019. 12. 14.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2019. 12. 15., 2020. 01.01.

új: 1. § (1a):

1.§ (1a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a  3/A.  melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.

Módosul a rendelet 1. és 16. számú melléklete, valamint a rendelet 2.  mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXI. törvény egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 206. szám 2019. 12. 17.
Hatály: 2020. 01. 01.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

29. §-ban a „2020. január 1-jét követően akkor hozhatók forgalomba” szövegrész helyébe a „2020. július 1-jét követően akkor forgalmazhatók” szöveg lép.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

Az átfogó módosítás rendelkezik többek között a gyógyszertár működésének engedélyezésére vonatkozó szabályokról. 

2020. 02. 15.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

új alcím: 30/A. Szakképzettségek, tudományos fokozatok, címek, rövidítések adományozása, illetve használata

30/A. Szakképzettségek, tudományos fokozatok, címek, rövidítések adományozása, illetve használata

52/B. § Az e törvény által szabályozott szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést csak az arra jogosult használhatja. Nem lehet az e törvény által szabályozott tudományos fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető tudományos fokozatot vagy címet adományozni, illetve az e törvény által szabályozott szakképzettséggel, tudományos fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést használni.

módosul: 108. § 1b. pont

108. § 1b. az „a műszaki, informatika, agrár, természettudomány” szövegrész helyébe az „a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, egészségtudomány” szöveg lép.

2020. 02. 15.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési  nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

módosul: 183/A. § (1)

183/A. § (1) Aki mások előtt

a) – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott cím kivételével – őt meg nem illető címet használ,

b) kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést szándékosan, megtévesztésre alkalmas módon jogosulatlanul használ,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséggel, tudományos fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést szándékosan, megtévesztésre alkalmas módon használ, szabálysértést követ el.

2020. 02. 15.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

módosul: 187. § (1)

187.§ (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen

a) az orvosi gyakorlat,

b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy

c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

új: 343/A. §

Oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenység

343/A. § (1) Aki

a) felsőoktatásban megszerezhető szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy iskolarendszeren kívüli képzésben, illetve iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal összetéveszthető okiratot állít ki, vagy

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott vagy azzal összetéveszthető

ba) szakképzettséget igazoló oklevelet,

bb) tudományos fokozatot,

bc) címet vagy

bd) rövidítést

jogosulatlanul adományoz,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 206. szám 2019. 12. 17.
Hatály: 2019. 12.18.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

módosul: 47. § (6), 50. § (7)-(9), 91.§ (2):

47.§ (6) A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a  szakértői vélemény alapján gyermekét a  megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az  illetékes tankerületi központ dönt a  sajátos nevelési igény, a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a  logopédiai ellátással, illetve a  szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A  szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a  gyermeket, tanulót. A  szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

(7) Az  iskolába a  tanköteles tanulókat az  első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(8) A  területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az  iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

(9) A  sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően ellátó nevelésioktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az  intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt köznevelési feladatokat ellátó hatóságok véleményét.

91.§ (2) A  tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a  tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

Hatályát veszti a 23. § (11), 58. § (5a) és a 96. § (3e).

2020. 01. 01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

módosul: 77.§ (3)

77.§ (3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, illetve a baleseti táppénzzel kapcsolatos közigazgatási eljárások esetén a közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta.

új: 79.§ (6)

79.§ (6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, a családtámogatási feladatokat ellátó szerv, a munkaügyi es munkavédelmi hatóság, valamint a szociális igazgatás szerve a rá vonatkozó törvényekben meghatározott célok es feltételek teljesülése esetén a nyilvántartásba felvett adatok azon körét ismerheti meg – figyelemmel az Eüak. rendelkezéseire is – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel, amely tevékenységéhez közvetlenül szükséges.

Hatályát veszti a 61. § (6),

70.§ (1) bekezdésében az „ , a kiadására irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek” szövegrész,

76.§-a,

80. § (6) bekezdésében a „A mulasztási bírságot kiszabó elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.” szövegrész.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
Megjelent: MK 206. szám 2019. 12. 17.
Hatály: 2020. 01. 01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

Az átfogó módosítás rendelkezik többek között a közalkalmazotti munkakörök ellátásához jogszabályban előírt iskolai végzettségről és ennek alapján a közalkalmazott fizetési osztályokba tagozódásáról.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

75. § (2) bekezdésében az „a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység” szövegrész helyébe a „szakmai képzés” szöveg,

87. § 9. pontjában az „a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján” szövegrész helyébe az „a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen” szöveg lép.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

A módosítás rendelkezik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adómentes tevékenységekről.

Hatályát veszti

49/B. § (6) bekezdés a) pontjában a „ ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával” szövegrész,

2. 1. számú melléklet 4. pont 4.22. alpontjában a „továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló kormányrendelet alapján az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történő részvétel során a támogatott jelöltnek a szakképzéssel kapcsolatos kiadások, dologi költségek megtérítésére az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékű, utólagosan folyósított támogatás;” szövegrész.

3. § 71. pontja,

2. 1. számú melléklet 4. pont 4.26. alpontja,

3. 1. számú melléklet 4. pont 4.37. alpontja,

4. 1. számú melléklet 4. pont 4.40. alpontja.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

4. § (2) bekezdés p) pontjában a „közoktatás, felsőoktatás és szakképzés” szövegrész helyébe a „köznevelés, szakképzés, illetve felsőoktatás” szöveg,

17. § (1) bekezdésében a „főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója” szövegrész helyébe a „főiskola hallgatója, illetve egészségügyi szakképző intézmény tanulója” szöveg,

34. § (2) bekezdés a) pontjában a „közoktatás pedagógiai szakszolgálati intézményének” szövegrész helyébe a „pedagógiai szakszolgálati intézmény” szöveg lép.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

A módosítás meghatározza többek között, hogy baleseti egészségügyi szolgáltatásra ki jogosult.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

12. § (1) bekezdés a) pontjában a „középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán” szövegrész helyébe a „nappali rendszerű oktatás keretében köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben” szöveg,

40. § (2) bekezdés b) pontjában a „közép- vagy felsőfokú oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási” szöveg,

42/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „közép- vagy felsőfokú oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási” szöveg lép.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

3. § q) pontjában az „alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint” szövegrész helyébe a „szakképzés keretében megszerzett szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi ágazati képzés keretében megszerzett szakképesítés, felsőfokú szakképzésben megszerzett szakképesítés” szöveg,

38. § (1) bekezdésében a „köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőttoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás” szöveg,

42. § (1) bekezdés a) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményekben vagy szakképző” szöveg,

150. § (1) bekezdés b) pontjában az „összefüggő szakmai” szövegrész helyébe az „összefüggő, jogszabályban meghatározott szakmai” szöveg,

247. § (2) bekezdés i) pontjának nyitó szövegrészében az „az” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzés kivételével – az” szöveg,

247. § (5) bekezdés d) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési intézményekben vagy szakképző” szöveg lép.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatályon kívül helyezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

Átfogó módosítás rendelkezik többek között a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszairól.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

Átfogó módosítás rendelkezik többek között arról, hogy aki
a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény tevékenységét a tanév rendjétől eltérően szervezi meg,

a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra, foglalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi,
szabálysértést követ el.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény hatályon kívül helyezése

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

Az átfogó módosítás rendelkezik többek között az oktatási nyilvántartás szakrendszereiről.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 207. szám 2019. 12. 17.
Hatály: 2019. 12. 18. 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

módosul: 23/A. § (3):

23/A. § (3) 2020. július 1-jétől kezdődően az  (1)  bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki ezt megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

módosul: 24. § (2c)- (2d): 

(2c) A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

(2d) A felírási igazolást a  gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 7., 8. 10. és 18. melléklete.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

A 27. § (3) bekezdése a „2020. január 1-jén” szövegrész helyett a „2021. január 1-jén” szöveggel lép hatályba.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Megjelent: MK 208. szám 2019. 12. 18.
Hatály: 2021. 02. 01. 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

Módosulnak az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezések.

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 208. szám 2019. 12. 18.
Hatály: 2020. 01. 01.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

Az átfogó módosítás többek között „Népegészségügyi célból történő adatkezelés” c. új fejezettel egészül ki.

2020. 05. 26.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Módosulnak többek között az orvostechnikai eszközre vonatkozó rendelkezések.

2020. 01. 01.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

új: 28.§ (9):

28. § (9) Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 23.  § (3)  bekezdésében az „az erről szóló jogerős határozatot a  működési nyilvántartást vezető szervvel közölni kell” szövegrész helyébe az „az erről szóló jogerős határozatot a  működési nyilvántartást vezető szervvel haladéktalanul közölni kell” szöveg lép.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

új: 35. §

35. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 19.  §-ban a  „véglegessé vált határozatát megküldi” szövegrész helyébe a  „véglegessé vált határozatát haladéktalanul megküldi” szöveg lép.

11.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről*
Megjelent: MK 208. szám 2019. 12. 18. 
Hatály: 2019. 12. 19.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

12.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2019. évi CXXIII. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
Megjelent: MK 208. szám  2019. 12. 18. 
Hatály: 2020. 01. 01. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

Átfogó módosítás.

13.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozata a Nemzeti Humán Reprodukciós Programról
Megjelent: MK 212. szám 2019. 12. 19.
Hatály: 2020. 07. 01.

A Kormány kiemelt célként határozza meg Magyarország demográfiai stabilitásának elérését, a humán reprodukciós eljárásokhoz történő egyenlő hozzáférés megteremtését, ennek érdekében

1.felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) alakítsa ki a Nemzeti Humán Reprodukciós Program fejlesztésének kereteit,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. július 1.

b) dolgozza ki a művi megtermékenyítés egységes szakmai elveken, valamint eredményszemléleten alapuló finanszírozási rendszerét mind a női, mind a  férfi eredetű meddőség esetében, és készítse elő a  szükséges jogszabály módosításokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. július 1.

2. a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 11.  § (2) bekezdésében kapott jogkörében elrendeli a Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,

3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím 2 557 500 000 forinttal, valamint

4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 798 250 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

14.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 33/2019. (XII. 20.) EMMI rendelete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 213. szám 2019. 12. 20. 
Hatály: 2020. 02. 01. 

Átfogó módosítás.

15.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 214. szám 2019. 12. 20.
Hatály: 2020. 01. 01.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

2019. 12. 21.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

16.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 216. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: 2020. 01. 01. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

17.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatály: 2020. 01. 01. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 5/A.§:

5/A. § (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén az adott képzés – megszűnését követően a  kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben az  esetben a  hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a  hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén az adott képzés – megszűnését követő napon kezdődik.

(2) Ha a  (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az  Nftv. 48/A.  § c)  pontja szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a  Hivatal, a  hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(3) Az  Nftv. 48/A.  § b) és c)  pontja esetében a  Hivatal a  volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

új: 42. §:

42.  § E  rendeletnek – a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított – 9. § (9) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a Hivatal a visszatérítési kötelezettséget a (volt) hallgató terhére 2019. december 31-ét követően állapítja meg.

18.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, valamint gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 216. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: 2020. 01. 01. 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

új: 2. § 15. pont, 20.§:

2. § 15. módosítás: az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló, 1901/2006/EK rendelet, valamint az  emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/5 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti fogalom.

20. § Ez a rendelet
a) a  gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az  1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

 b) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az  Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet, a  gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló 1901/2006/EK rendelet, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/5 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 216. szám 2019. 12. 23.
Hatály: 2019. 12. 24.

Átfogó módosítás.

20.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 22/2019. (XII. 23.) PM rendelete a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről
Megjelent: MK 216. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: 2020. 01. 01.

A rendelet meghatározza többek között a belső ellenőrrel szemben támasztott szakmai követelményeket, az ellenőrökre vonatkozó kötelező szakmai továbbképzésről szóló szabályokat.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hatályát veszti a  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet.

21.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 216. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: 2019. 12. 24. 

A  Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat 3. pontjában a „4. Kútvölgyi” szövegrész helyébe a „7. Kútvölgyi” szöveg lép.

22.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól
Megjelent: MK 217. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: 2019. 12. 24. 

A rendelet meghatározza többek között, hogy a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31.  § (9a)  bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók 2019. december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – a fenntartók adatszolgáltatása alapján – 2020. január 10-ig meghatározza az eljárás alá tartozó tartozásállományt intézményi és szállítói bontásban.

23.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 217. szám 2019. 12. 23.
Hatály: 2019. 12. 24. 

módosul: 76/X. §

76/X. § (1) A  2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező, és a 2018. finanszírozási évben 100% feletti TVK kihasználtságú egészségügyi szolgáltatót a progresszív ellátásban betöltött szerepére tekintettel 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(2) A  2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra a 27. § (6) bekezdése szerint szolgáltatásvolumen szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július havi molekuláris diagnosztikai vizsgálatai többletteljesítményei alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(3) A  2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július közötti időszakban a 28. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott degresszió alapján csökkentett alapdíjjal elszámolt teljesítményei, valamint az  el nem számolható tényleges többletteljesítménye alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg.

(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti támogatási összegeket a  NEAK a  honlapján közzéteszi, és 2019. december 31-ig utalványozza az Egészségbiztosítási Alap Laboratóriumi ellátás jogcím és Összevont szakellátás jogcím előirányzatai terhére.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i állapot szerint az  Ebtv. 31. § (9a)  bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatás felhasználásához szakmai tervet készítenek, amelyet 2020. január 15-ig benyújtanak a fenntartóik részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

(6) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a  2019. december 31-i állapot szerint az  Ebtv. 31. § (9a)  bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek, a  (4)  bekezdés szerinti támogatást elsősorban ezen tartozásállomány rendezésére kell fordítaniuk. A  tartozásállomány rendezése az  egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint történhet.

24.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozata egyes egészségügyi kérdésekről
Megjelent: MK 217. szám 2019. 12. 23. 
Hatály: Rendelkezéstől függően változó. 

Határozat rendelkezik többek között arról, hogy a Kormány kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését, és egyetért a  finanszírozási rendszer és az  ellátási struktúra olyan átalakításával, amely fenntartható működést eredményez, és megakadályozza az adósságok újratermelődését, ennek érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködésével és

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával kezdjen meg egy átfogó, az egészségügyi szakmák összességére kiterjedő ráfordítási adatgyűjtést és díjtétel-felülvizsgálatot a  valós költségekre épülő finanszírozási rendszer kidolgozása érdekében.

25.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 220. szám 2019. 12. 30.
Hatály: 2020. 01. 01.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 7.  § (2)  a) 

(Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos, (jogosult.)

Hatályát veszti az  R22. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „betegszállítást,” valamint a „mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását” szövegrész.

Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 1. §

1.§ A Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központot jelöli ki.  

2020. 03. 01.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

módosul: 3. § (1) és (2)

3. § (1) Ha a  felvonó vagy a  mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  létesítést, az  áthelyezést, az  átalakítást, a  használatbavételt, a  bontást érintő engedélyt és az  építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben az  általános vagy a  sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az  építésügyi engedélyezési eljárásban a  műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági szakkérdésként vizsgálja a felvonó vagy a mozgólépcső létesítése, áthelyezése, átalakítása, használatbavétele vagy bontása feltételeit.

(2) Ha a  berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, –  az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  létesítést, a  használatbavételt, a  veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az  áthelyezést, a  berendezés e  rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását a Hatóság engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez – annak tárgyától függően – a 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

Az  R79. 2.  § 8.  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe a  „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

26.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
Megjelent: MK 222. szám 2019. 12. 30. 
Hatály: 2020. 01. 01. 

Átfogó módosítás.

27.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 36/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 222. szám 2019. 12. 30.
Hatály: 2020. 01. 15. 

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1/A. és 4. számú melléklete.

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

új: 25. § (19) :

25. § (19) A  2. számú melléklet 2020. január 15-ét megelőzően hatályos Eü100 66.  pontja alapján felírt gyógyszerek vényei érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

Módosul a rendelet 1-4. számú melléklete.

A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 5., 10., 11., 14., 17., 19., 29., 31. és 37. számú melléklete.

A gyógyító-megelőző eljárás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. és 4. számú melléklete.

Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1-4. számú melléklete.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.