Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

KKORL/1/2020. (I.15.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

a Semmelweis Egyetem 2020. évi beszerzési és közbeszerzési tervének elkészítéséhez valamennyi szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője részére

 

Tisztelt Vezető munkatársak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a alapján a Semmelweis Egyetem – mint ajánlatkérő – köteles éves összesített közbeszerzési tervet készíteni a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű beszerzéseiről, melyet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban 2020. március 31-ig közzé kell tennie.

A fentiekben ismertetett kötelezettségen túlmenően, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, intézményünk köteles a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozóan éves összesített közbeszerzési tervet készíteni – a központi beszerző szervezet, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által közzétett hierarchikus beszerzés osztályozási rendszer alkalmazásával. Ezt az éves összesített közbeszerzési tervet az Egyetem köteles 2020. május 15. napjáig a központosított közbeszerzési portálon elektronikusan rögzíteni.

A fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítése és az Egyetem beszerzési költségeinek csökkentésea méretgazdaságosság adta előnyök kihasználásával – szükségessé teszi a költségek egységes formában való tervezését, gazdálkodó egységenként. A közbeszerzési terv tartalmazza az Egyetem szervezeti egységeinek építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás beszerzésére irányuló igényeinek (tervezett beszerzéseinek) összesítését.

A Beszerzési Igazgatóság által összeállított táblázat (1. számú melléklet) alapján a közbeszerzési terv elkészítéséhez legkésőbb 2020. február 17. napjáig kell visszaküldeni a Beszerzési Igazgatóság részére. A Beszerzési Igazgatóság gondoskodik a szolgáltatott adatok rendszerezéséről, összesítéséről. A közbeszerzési tervet az Egyetem Állandó Közbeszerzési Bizottsága (ÁKB) hagyja jóvá.

 A beszerzéseket az Önök részletes előrejelzései alapján lehet tervezni és végrehajtani. A gazdálkodás hatékonyságának javítása mellett az Egyetem minden beszerzése meg kell, hogy feleljen a jogszabályi környezetnek.

A Semmelweis Egyetem 2020. évi közbeszerzési tervének elkészítéséhez kérem, adják meg az Önök által vezetett szervezeti egység – a közvetlenül érintett felelős gazdasági vezető által jóváhagyott – 2020. évre vonatkozó tervezett beszerzési igényeit.

A Kbt. szabályozása szerint a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat a tárgyévben közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

Nem kell szerepeltetni a tervben azokat az igényeket, melyek hatályos szerződés alapján a tárgyév egészét tekintve teljesíthetők, és hatályuk nem teszi szükségessé 2020. évben beszerzési eljárás elindítását, illetve azokat a beszerzéseket, melyek vonatkozásában a 2020. év előtti időszakban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívással elindult.

Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. (A tervezett beszerzési igény fogalma értelemszerűen tágabb kategória, mint a megvalósuló beszerzés fogalma, hiszen egy tervezett beszerzés teljesüléséhez a finanszírozási forrásoknak is rendelkezésre kell állniuk, és ezen kívül is sok egyéb szakmai, szervezeti, stb. feltételnek is meg kell valósulnia.) Az ajánlatkérő egyébként a közbeszerzési tervben eredetileg nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az igények közlése tehát nem jelent automatikusan beszerzési (vásárlási, finanszírozási) kötelezettséget, ugyanakkor ezen információk alapján történik 2020. évben az Egyetemet átfogó közbeszerzések előkészítése, szükség esetén a közbeszerzési eljárások lebonyolítása – természetesen minden esetben a szükséges további egyeztetés lefolytatását követően –, ezért az eljárások tervezése érdekében a közbeszerzési terv minél megalapozottabb adatok alapján történő elkészítése szükséges.

Annak érdekében, hogy a beszerzési igények minél pontosabban felmérésre kerülhessenek,

– a jelenleg hatályos, de 2021. július 31. napjánál korábban lejáró szerződések,

– a 2019. évben felmerülő és a Beszerzési Igazgatósághoz beérkezett igények,

– illetve a külön szabályozott közbeszerzések termékcsoportjai

alapján összeállított, de a saját igényekkel kiegészíthető táblázat (1.sz. melléklet) kitöltését kérjük. A táblázatban a 2020. évben az adott tárgykörre vonatkozó, tervezett nettó kiadások (megrendelések) összegét kell feltüntetni.

A felsorolásban szereplő beszerzési tárgyakon kívül szükséges a tervezett egyedi, eseti beszerzések megadása is, pl. klímabeszerzés, orvosi készülék, röntgen, lélegeztetőkészülék, altató készülék beszerzése, várhatóan felmerülő speciális javítási szolgáltatások, stb. feltüntetése, különös tekintettel a már elnyert vagy folyamatban lévő pályázatok megvalósításához szükséges beszerzésekre.

Felhívjuk a kitöltést végző munkatársak figyelmét a kitöltési segédletre, amely külön munkalapon megtalálható.

Az adatszolgáltatást a Beszerzési Igazgatóság részére Fanici Julianna Gyöngyvérnek címezve (fanici.gyongyver@semmelweis-univ.hu) kell megküldeni, legkésőbb 2020. február 17-ig. A kitöltéssel kapcsolatos kérdéseikre a Beszerzési Igazgatóság Beszerzéstervezési és Minősítési Osztály osztályvezetője készséggel áll rendelkezésükre, az alábbi elérhetőségen: Delényi Gabriella, Tel: 210-9610/112; delenyi.gabriella@semmelweis-univ.hu.

Együttműködésükre ebben a fontos témában is számítok.

Budapest, 2020. január 15.

 

Melléklet:

– 2020. évi beszerzési és közbeszerzési terv elkészítéséhez kapcsolódó excel fájl

                                              

Tisztelettel:

Baumgartnerné Holló Irén


KKORL/1/2020. (I.15.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL a Semmelweis Egyetem 2020. évi beszerzési és közbeszerzési tervének elkészítéséhez valamennyi szervezeti egység vezetője és gazdasági vezetője részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/1/2020. (I.15.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

KKORL/1/2020. (I.15.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 1. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/1/2020. (I.15.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 1. számú melléklete