KKORL/14/2019. (XI. 27.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

Információvédelemért felelős vezető kinevezéséről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1.  Rész 3/A. § (21) bekezdésére, és a 34. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.

1.§

A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya

Jelen rendelkezés és körlevél visszavonásig hatályos.

2.§

Információvédelemért felelős vezető kinevezéséről történő rendelkezés

(1) Tekintettel a Semmelweis Egyetem kiemelt jelentőségű adatvagyonára, a napi feladatellátáshoz kapcsolódó nagyszámú adatkezelési tevékenységre, az elektronikus információs rendszerek folyamatos üzemeltetésére, valamint a jogszabályok által a létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésében betöltött feladatainkra, 2020. január 1-től Csaba Lászlót a Semmelweis Egyetem Információvédelemért felelős vezetője teendőinek ellátásával megbízom.

(2) Az információvédelemért felelős vezető az IT Biztonsági Szabályzat alapján tevékenységével hozzájárul az Egyetem adatvagyonának a kockázatokkal arányos, biztonságos kezeléséhez, gondoskodik az Egyetem folyamatos működéséhez szükséges információvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontok érvényesítéséről.

(3) Az Információvédelemért felelős vezető elsődleges feladatai:

a) gondoskodik a Semmelweis Egyetem elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,

b) közreműködik az a) pont szerinti tevékenységek tervezésében, szervezésében, koordinálásában, oktatásában és ellenőrzésében,

c) elkészíti és folyamatosan karbantartja az informatikai biztonsági szabályzatot,

d) előkészíti a Semmelweis Egyetem elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,

e) közreműködik az integrált kockázatfelmérésben,

f) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a Semmelweis Egyetem e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,

g) szakmai javaslattételi feladatokat lát el az információvédelem és információbiztonság területén,

h) kapcsolatot tart az információbiztonságért felelős hatósággal,

i) kivizsgálja az informatikai rendszerrel kapcsolatos incidenseket, javaslatot tesz azok kezelésére, figyelemmel kíséri az intézkedések megvalósulását.

(4) Az Információvédelemért felelős vezető tevékenységét éves munkaterv alapján látja el, annak előrehaladásáról negyedévente beszámol a kancellárnak.

(5) Az Információvédelemért felelős vezető elérhetőségei:

Minőségbiztosítási Osztály
Tel.: 06-70-33-44085

 E-mail: csaba.laszlo@semmelweis-univ.hu

3.§

Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

 

Budapest, 2019. november 27.

Dr. Szász Károly


KKORL/14/2019. (XI. 27.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL Információvédelemért felelős vezető kinevezéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/14/2019. (XI. 27.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL