1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről
Megjelent: MK 148. szám 2019. 09. 04.
Hatály: 2019.09. 12.

Az  akadálymentesítési nyilatkozatot a  közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat melléklete szerinti mintanyilatkozat alapján kell összeállítani.

A  végrehajtási határozat mellékletének 2. szakaszában lévő opcionális tartalmi elemek közül az  akadálymentesítési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyilatkozat készítéséért felelős szervezeti egység vezetőjének hivatalos jóváhagyását.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 10/2019. (IX. 4.) PM rendelete az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 148. szám 2019. 09. 04.
Hatály: 2019. 08.12.

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

Átfogó módosítás.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

módosul: 7.§ (8):

7. § (8) A  klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkaidő részeként óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárt téri munkahelyen a  24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a  hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy zárt téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

Az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

Hatályát veszti a rendelet 1. mellékletében a „2212 Szakorvos” szövegrész.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozata a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 148. szám 2019. 09. 04. 

Felelős: pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019.09. 05.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét 2019. szeptember 5-ei fordulónappal az 1. melléklet szerint módosítja.

Továbbá felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen a fent említett címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg – az  emberi erőforrások minisztere adatszolgáltatása alapján – az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

A Kormány felhívja továbbá az  emberi erőforrások miniszterét és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról, valamint az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról.

Felelős: pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. 01. 03.

A miniszterelnök az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2020. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint módosítja.

 

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelete a „Semmelweis Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról
Megjelent: MK 149. szám 2019. 09. 05.
Hatály: 2019. 09. 06. 

A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Egyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki 2019. szeptember 6. napján.

Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben

a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat olvasható. A  köriratokat bal oldalon a  Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelete a „Semmelweis Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
Megjelent: MK 149. szám  2019. 09. 05.
Hatály: 2019. 09. 06. 

A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Egyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki 2019. szeptember 6. napján.

Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat olvasható. A  köriratokat bal oldalon a  Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 30/2019. (IX. 5.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
Megjelent: MK melléklete Hivatalos értesítő 48. szám
Hatály: Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás. 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az emberi erőforrások minisztere

Dr. Hankó Balázs Zoltán, a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2019. (IV. 30.) EMMI utasításban foglalt miniszteri biztosi kinevezését 2019. augusztus 31-i hatállyal visszavonja.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A miniszterelnök 101/2019. (IX. 12.) ME határozata a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
Megjelent: MK 152. szám

A miniszterelnök a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71.  § (4)  bekezdésében, valamint a  felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9.  § d)  pontjában foglalt jogkörében eljárva –az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – dr. Kovács Melindát a  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátása alól – rektori megbízására tekintettel – 2019. július 1-jei hatállyal felmenti, egyidejűleg dr. Buday Lászlót, az MTA rendes tagját, egyetemi tanárt, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete igazgatóját – a 2019. augusztus 30-tól 2024. február 29-ig terjedő időtartamra – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával megbízza.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.