Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 19.
15279 Összes oltás
5847 Beoltott Semmelweis Polgár

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 139. szám 2019.VIII. 5.
Hatály:
2019.VIII. 20.

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

Az átfogó módosítás rendelkezik többek között az Egészségügyi Tudományos Tanács szerkezeti összetételének módosulásáról, valamint a bizottságok ügyviteli feladatkörének változásáról.

Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

Módosul: 12.§ (8):

12.§ (8) Az IKEB esetén az összetételt és a működés szabályait tartalmazó ügyrendet a területileg illetékes RKEB hagyja jóvá. Az RKEB összetételét az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló miniszteri rendelet szerint hagyja jóvá.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 141. szám 2019. VIII. 14. 
Hatály:
2019. I. 1., 2019. VIII. 15.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

Módosul a rendelet Belügyi rendészeti ismeretek, valamint szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga című fejezete.

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

Módosul: 1. és 4. § 

1.§ b) pontjában a „kormányzati szolgálati viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, valamint szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban”,

4.§ (4) bekezdés c) pontjában az „a munkaköri tevékenységek” szövegrész helyébe az „a munkaköri tevékenységek, álláshelyen ellátott feladatok” szöveg lép.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A köztársasági elnök 328/2019. (VIII. 22.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
Megjelent: MK 143. szám 2019. VIII. 22.
Hatály: 
Tájékoztatásul: Köztársasági elnök döntése: 2019.VII.22., Miniszterelnöki ellenjegyzés: 2019. VII.24.

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –

a nemzet szolgálata iránt elkötelezett, példaértékű közéleti szerepvállalása, valamint az  anatómián belül, főként az idegrendszer szerkezetének vizsgálata terén nemzetközileg is elismert, kiemelkedően eredményes tudományos életpályája, továbbá jelentős egyetemi oktatói és tankönyvírói tevékenysége elismeréseként

dr. Réthelyi Miklós Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az  orvostudományok doktora, az  UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, volt nemzeti erőforrás miniszter, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozza.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A köztársasági elnök 330/2019. (VIII. 22.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
Megjelent: MK 143. szám 2019. VIII. 22.
Hatály: 
Tájékoztatásul: Köztársasági elnök döntése: 2019.VII. 22., Miniszterelnöki ellenjegyzés: 2019. VII.24.

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –

a diabetológia területén folytatott, nemzetközileg is elismert tudományos pályafutása, valamint a  diabétesszel küzdő gyermekek és családjaik érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként

dr. Körner Anna gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz Osztályának habilitált egyetemi docense részére

MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozza.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A köztársasági elnök 331/2019. (VIII. 22.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
Megjelent: MK 143. szám 2019. VIII. 22.
Hatály: 
Tájékoztatásul: Köztársasági elnök döntése: 2019.VII. 22., Miniszterelnöki ellenjegyzés: 2019. VII.24

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére

a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetőjeként a koraszülöttek intenzív ellátására specializált szállítási szolgálat hazai bevezetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként

dr. Somogyvári Zsolt Batthyány-Strattmann László-díjas csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézete Családgondozási és Módszertani Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője részére

MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje 
polgári tagozata

kitüntetést adományozza.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
Megjelent: MK 144. szám 2019. VIII. 23.
Hatály:
Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében,

b) alpont tekintetében a  2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés ütemében.

A Kormány

1. egyetért a  Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulóját megünneplő jubileumi programsorozat központi költségvetésből történő támogatásával;

2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében

a) a  Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 86 760 000 forint,

b) a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 62 978 000 forint biztosításáról.

7.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelete az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 146. szám 2019. VIII. 27.
Hatály:
2019.IX. 1.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1)  bekezdésében az „oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrás Támogatáskezelő” szöveg lép.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

Az átfogó módosítás szerint az emberi erőforrások minisztere a Kormány oktatásért felelős tagja, míg 116. § 24. alcímben, a 2. és 3. mellékletben meghatározottak szerint, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Kormány oktatásért felelős tagja.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által a 116. § 24. pontjában meghatározott felelősségi körében – irányított szervek alapító okirataiban – e rendelet alapján – bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét 30 napon belül kell elvégezni.

Módosul a rendelet 2. és 3. számú melléklete.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Megjelent: MK 147. szám 2019. VIII. 30.
Hatály: 
Rendelkezéstől függően 2019.IX.1. napján, 2019.IX. 1. napján, 2019.I. 1. napján lép hatályba.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

Új: 1/C. §

1/C.  § Az  érettségi vizsga során a  vak, gyengénlátó és mozgásszervi fogyatékos tanulók a  nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatják.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

Átfogó módosítás.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.